Nájdené rozsudky pre výraz: neodstrániteľná prekážka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 491

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

100 dokumentov
2202 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Prekážka rozsúdenej veci (res iudicatae) patrí k procesným podmienkam a zistenie jej existencie v každom štádiu konania musí viesť k zastaveniu konania. Táto prekážka nastáva vtedy, ak má byť v novom konaní prejednaná tá istá vec. O tú istú vec v správnom súdnictve ide predovšetkým vtedy, keď v novom konaní je predmetom preskúmania to isté rozhodnutie správneho orgánu a týka sa rovnakých účastníkov konania.....Prekážka rozhodnutej veci predstavuje neodstrániteľný nedostatok (podmienky) konania, majúci za následok, že súd nemôže vydať rozhodnutie vo veci samej, ale musí konanie zastaviť podľa § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Asan/4/2016 Identifikačné číslo spisu: 8013200253 Dátum vydania rozhodnutia: 23.02.2017 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8013200253.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Z. U., trvale bytom A. XX, R., proti žalovanému: Krajské r
Kľúčové slová: procesné podmienky konaniaobchodné menoneodstrániteľná prekážka konania
R 12/1999
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak žalobca je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, forma ich podnikania je súčasťou obchodného mena (§ 9 ods. 2 Obchodného zákonníka.) Ak uvedená skutočnosť v označení obchodného mena chýba, treba ju doplniť. Uvedený nedostatok nemožno pokladať za neodstrániteľnú prekážku konania, ale za neúplné podanie?ktoré súd môže odstrániť (§ 43 OSP.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v M. rozsudkom z 30. augusta 1994 č. k. Cb 207/93-41 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 117 403 Sk s 3 % úrokom od 3. marca 1992 do zaplatenia a trovy konania 12 296 Sk. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že žalobca sa domáhal zaplatenia 117 403 Sk s 3 % úrokom za vykonanie stavebných prác na základe hospodárskej zmluvy. Práce boli ukončené 28. januára 1992 a odovzdané žalovanému a následne vyfakturované. Súd vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že nárok žalobcu je opráv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z práve odcitovaných ustanovení vyplýva (o.i.) rozdiel medzi situáciou, v ktorej k stavu neexistencie (straty) procesnej subjektivity príde ešte pred začatím konania a inou situáciou, v ktorej sa tak stane až počas konania (a zároveň ešte skôr, než konanie právoplatne skončilo). V prvom prípade ide o neodstrániteľnú prekážku konania, v dôsledku ktorej súd nemá inú možnosť, než konanie (bez ďalšieho) zastaviť (podľa § 62 C.s.p.). V druhom naopak v konaní pokračovať môže, podmienkou je tu ale existencia právneho nástupcu počas konania zaniknutej strany sporu (v opačnom prípade musí dôjsť k zasta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Cdo/235/2019 Identifikačné číslo spisu: 3114206587 Dátum vydania rozhodnutia: 25.08.2020 Meno a priezvisko: Mgr. Dušan Čimo Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:3114206587.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ B. I., trvale bytom v L. a 2/ Q. I., trvale bytom
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zo zákonných ustanovení týkajúcich sa zastúpenia na základe plnomocenstva vyplýva, že účastník konania môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v občianskom súdnom konaní advokátovi - fyzickej osobe, ako aj právnickej osobe založenej podľa zákona č. 586/2003 Z.z. Účastníka konania môže zastupovať v súdnom konaní verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré boli založené na účel výkonu advokácie. Tieto spoločnosti nesmú mať iný predmet podnikania ako poskytovanie právnych služieb. Ak účastník konania udelí plnomocenstvo právnickej osobe založenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sži/8/2014 Identifikačné číslo spisu: 6013200808 Dátum vydania rozhodnutia: 05.08.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:6013200808.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava,
Kľúčové slová: príslušnosť súdu v sporovom konaníprávomoc slovenských súdov
R 28/2002
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dohoda o založení príslušnosti cudzozemského súdu (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov) má za následok vyňatie spornej majetkovej veci z príslušnosti a právomoci slovenských súdov; zakladá tak neodstrániteľnú prekážku konania spočívajúcu v nedostatku právomoci slovenského súdu (§ 104 ods. 1 OSP.) Ak v čase začatia súdneho konania bol na prejednanie a rozhodnutie spornej majetkovej veci príslušný cudzozemský súd, nebol dôvod na zmenu tejto príslušnosti ani po zastavení konania voči tomu z viacerých odporcov, ktorý ako hlavn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Ž. uznesením konanie vo veci zastavil, navrhovateľke uložil povinnosť nahradiť trovy konania - odporcovi 1) [pôvodne označenému ako odporca 2)] na účet JUDr. J. V. v sume 7 320 Sk, odporcovi 2) [pôvodne označenému ako odporca 3)] na účet JUDr. P. V. v sume 6 491 Sk, odporcovi 3) [pôvodne označenému ako odporca 4)] na účet JUDr. M. B. v sume 6 360 Sk, upravil učtáreň, aby po právoplatnosti rozhodnutia poukázala na účet navrhovateľky, vedený v Komerčnej banke, súdny poplatok v sume 4
R 47/2021
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: I. Absencia právomoci Sociálnej poisťovne na určenie uplatniteľnej legislatívy v dôsledku jej definitívneho určenia podľa čl. 16 ods. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ako neodstrániteľná prekážka konania vylučuje aplikáciu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a teda aj aplikáciu jeho ustanovení § 194 a § 172 ods. 1; v takom prípade Sociálna poisťovňa zastaví konanie podľa § 30 ods. 1 písm. e) z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Žiline rozsudkom sp. zn. 29Sa/9/2019 z 27. augusta 2019 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca 1 a žalobca 2 domáhali zrušenia rozhodnutia žalovanej č.k. 10504-3/2018-BA zo dňa 08.01.2019 (preskúmavané rozhodnutie). Uvedeným rozhodnutím žalovaná zamietla odvolanie žalobcu 1 a žalobcu 2 a potvrdila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Čadca, č. x z 19.08.2013 o tom, že žalobcovi 1 nevzniklo povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestn
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Z ustanovenia § 48 zákona č. 7/2005 Z.z. vyplýva, že dňom vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka (povinného) podliehajúceho konkurzu, dochádza ex lege k zastaveniu exekučného konania. To znamená, že účinky zastavenia konania v tomto prípade nastávajú bez toho, aby exekučný súd musel vydať osobitné uznesenie o zastavení exekučného konania. Akékoľvek úkony urobené exekútorom po tom, čo nastali účinky vyhlásenia konkurzu, sú bez právnych účinkov, pričom hľadí sa na ne, akoby vôbec neboli urobené. Citované ustanovenie zákona o konkurze a reštrukturalizácii tak predstavuje procesnú normu zakladajúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3108202122 Dátum vydania rozhodnutia: 9. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3108202122.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8, IČO: 30 807 484, proti povinnému P oľnohospodárske družstvo 1. Máj so sídlom v Košeci v konkurze, so sídlom v Košeci, Zliechovská cesta 384,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 61 CSP procesnú subjektivitu má ten, kto má spôsobilosť na práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. 22. Podľa § 62 CSP ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie zastaví. 23. Podľa § 64 CSP ak strana zanikne počas konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd rozhodne, že v konaní pokračuje s jej právnym nástupcom. Ak právneho nástupcu niet, súd konanie zastaví. 24. V procesnom zmysle procesná subjektivita predstavuje procesnú podmienku, ktorou sa rozumie určitá procesná danosť, ktorá musí existovať, aby súd mohol vo veci konať a rozhodnúť. Procesná sub ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Cdo/146/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2316211782 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 12. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dušan Čimo ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:2316211782.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu I.., bytom v J., O. XX, zastúpeného splnomocnenkyňou SVITOK a spol., s.
Merito veci Súdne konanie
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Ak žalobcom v žalobe označený žalovaný zanikol výmazom z obchodného registra pred začatím konania, žalovaný nemá spôsobilosť byť účastníkom konania a ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Nemožno ho odstrániť ani opravou alebo doplnením výzvou podľa § 43 ods. 1 O. s. p., pretože nejde o vadu podania spočívajúcu v jeho nesprávnosti alebo neúplnosti, ani postupom podľa § 107 O. s. p., lebo spôsobilosť byť účastníkom konania stratil žalovaný ešte pred začatím konania. Neprichádza do úvahy ani zámena účastníkov alebo pristúpenie do konania podľa § 92 O. s. p., pretože t ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením konanie zastavil a žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal. Rozhodnutie odôvodnil tak, že žalobca v žalobe označil za žalovaného neexistujúci právny subjekt, čo je neodstrániteľnou prekážkou konania, a preto podľa § 104 ods. 1 O. s. p. konanie zastavil. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca a žiadal, aby sa v konaní pokračovalo a žalovaný bol zmenený na B.R., a.s. „v lidvidácii“ B. Najvyšší súd Slovenskej republiky prejednal vec podľa
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd môže účastníka konania vyzvať i na odstránenie takej vady konania, ktorá pokračovaniu v konaní síce nebráni, ale pre ďalší priebeh konania je to účelné. Ak účastník takejto výzve nevyhovie, konanie nemožno zastaviť, pretože nejde o vadu, pre ktorú nemožno v konaní pokračovať.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. uznesením z 5. novembra 1998, č. k. 8 Cb 100/98-33, konanie zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobca sa žalobou domáhal voči žalovanému zaplatenia 38 177,20 Kč. Podanie žalobcu bolo neúplné, nepredložil dôkazy svojho tvrdenia o prevzatí predmetného záväzku žalovaným. Vyzval žalobcu výzvou prevzatou žalobcom dna 4. novembra 1997 a 15. mája 1998, aby doplnil podanie o listinné dôkazy - delimitačný protokol. Žalobca výzvy na doplnenie žaloby prevzal, ale podanie nedop
MENU