Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnená osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18144

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6757 dokumentov
61875 dokumentov
213 dokumentov
60 dokumentov
91 dokumentov
223 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak osoba uplatňujúca reštitučný nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. nepreukáže v občianskom súdnom konaní existenciu vlastníctva k veci, jej návrh na vydanie veci, resp. na finančnú náhradu, nemôže byť úspešný. Samotnou účinnosťou zákona č. 128/1946 Zb. nedošlo k obnoveniu vlastníckych práv osôb, ktoré tieto práva stratili v dobre neslobody (od 29. septembra 1938 do 4. mája 1945.)

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu v L., ktorým tento súd zamietol návrh na zaplatenie finančnej náhrady v sume 5 233 454,85 Sk, odporcovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania a proti svojmu rozsudku pripustil dovolanie. Uviedol, že vlastníctvo k nehnuteľnosti vedenej v pozemnoknižnej vl. č. 1163 kat. úz. L. vedené na právnych predchodcov navrhovateľa pôvodne prešlo na Kráľovstvo maďarské (§ 3 ods. 3 nariadenia z 11. apríla 1944 č. 1600/1944 M. E., § 1 ods. 1 na
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade, ak odvolanie podáva advokát v mene účastníka konania ako jeho zástupca bez toho, aby bolo preukázané jeho oprávnenie na zastupovanie spôsobom uvedeným v § 28 ods. 1 OSP, ide o nedostatok procesnej podmienky konania, ktorý možno odstrániť. Súd je povinný skúmať splnenie tejto procesnej podmienky v každom štádiu konania, t.j. aj v odvolacom konaní a ak nie je splnená, musí vyzvať účastníka na jej odstránenie. Uvedená zásada platí aj v prípade, ak odvolací súd plnomocenstvo, založené v spise pred podaním odvolania, nepovažuje za postačujúce na preukázanie zastupovania účastníka v konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Sži/28/2013 Identifikačné číslo spisu: 7013200792 Dátum vydania rozhodnutia: 24.04.2014 Meno a priezvisko: CSc., JUDr. Eva Babiaková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7013200792.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Centrum ekologických informácií, so sídlom v Bratislave, Suc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovením § 201 O.s.p. sa stanovuje okruh osôb, ktoré sú oprávnenými osobami na podanie odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa. Na podanie odvolania sú oprávnení účastníci konania. Neznamená to však, že oprávneným na podanie odvolania je každý účastník. Oprávneným na podanie odvolania je len ten z účastníkov, ktorému týmto rozhodnutím súdu bola spôsobená určitá ujma. Odvolanie preto nemôže podať ten z účastníkov, ktorému sa v celom rozsahu vyhovelo.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 7Sžo/214/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200428 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:7015200428.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. H. T., bytom T., proti žalovanému: Okresný úrad
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 334 ods. 4 Trestného poriadku ak súd dohodu o vine a treste schváli, potvrdí to rozsudkom, ktorý verejne vyhlási. Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c/ a ods. 2 Trestného poriadku. Podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu. Podľa § 371 ods. 2 Trestného poriadku minister spravodlivosti podá dovolanie, okrem dôvodov uvedených v odseku 1 aj vtedy, ak napadnutým rozhodnutím bolo porušené ustanovenie Trestného zákona alebo Trestného poriadku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a členov senátu JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej v trestnej veci proti obvinenému T. C. , vedenej na Okresnom súde vo Zvolene pod sp. zn. 2T 109/2008, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 29. októbra 2008 v Bratislave, prerokoval dovolanie obvineného T. C. proti rozsudku Okresného súdu vo Zvolene zo dňa 9. júla 2008, sp. zn. 2T 109/20
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Rozhodnutie o zamietnutí poskytnutia informácií nenadobudlo právoplatnosť, keďže bol podaný rozklad v zákonom stanovenej lehote. Vydaním fiktívneho rozhodnutia povinnou osobou, proti ktorému bol podaný rozklad, nedošlo k naplneniu znakov skutkovej podstaty priestupku na úseku práva na prístup k informáciám. Vymedzenie inštitútu skutkovej podstaty priestupku vychádza z poznatkov náuk trestného práva. Zákon o priestupkoch stanovuje pre naplnenie skutkovej podstaty priestupku 4 základné znaky: objekt, objektívnu stránku, subjekt, subjektívnu stránku. Zavinenie je obligatórnym znakom subjek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sži 10/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E., so sídlom T., právne zastúpeného Mgr. V., advokátom so sídlom N., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Drieňová č. 22, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. SVS-230-2008/00885TFV zo dňa 26.05.2008, o o
Kľúčové slová: oprávnené osobydovolanie otca obvineného
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 369 ods. 5 prvá veta Tr. por. v prospech obvineného, s jeho výslovným písomným súhlasom, môže dovolanie podať aj príbuzný obvineného v priamom pokolení, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. V zmysle vyššie uvedeného zákonného ustanovenia je zrejmé, že osoby oprávnené podať v prospech obvineného dovolanie môžu tak urobiť len s výslovným písomným súhlasom obvineného. V prípade, ak takýto súhlas absentuje, nemožno takúto osobu považovať za osobu oprávnenú na podanie dovolania.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci obvineného J. R. , pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. d) Tr. zák. účinného do 31. decembra 2015, vedenej na Okresnom súde Skalica pod sp. zn. 6T/30/2016, na neverejnom zasadnutí dňa 15. augus
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obvinený (resp. osoby oprávnené podať v jeho prospech opravný prostriedok za podmienok uvedených v ustanovení § 369 ods. 5 Trestného poriadku), ako aj generálny prokurátor, sú oprávnenými subjektmi na podanie dovolania v zmysle § 369 ods. 2 Trestného poriadku len proti taxatívne uvedeným rozhodnutiam. Ide o rozhodnutia vo veci samej, teda meritórne rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie končí. Za takéto rozhodnutie nemožno považovať uznesenie o nariadení výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody, ktorého výkon bol podmienečne odložený, ani uznesenie o zamietnutí sťažnosti obvineného prot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Tdo/75/2019 Identifikačné číslo spisu: 2112011060 Dátum vydania rozhodnutia: 10.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:2112011060.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moz
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 369 ods. 2 Tr. por. neoddeliteľne nadväzuje na § 334 ods. 4 Tr. por., pričom zrozumiteľne a jednoznačne vymedzuje pre subjekty oprávnené podať dovolanie – oprávnené osoby „okruh“ rozhodnutí, ktoré môžu dovolaním napadnúť. Rozširujúci výklad ustanovenia § 334 ods. 4 Tr. por. v prospech obvineného tak, že môže podať dovolanie z dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por. proti rozsudku súdu prvého stupňa, neprichádza do úvahy, a to ani s ohľadom na právo na spravodlivý proces. Prípadne zistená nesprávnosť vo vyššie uvedených rozhodnutiach môže byť napravená len na podklade dovolani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6Tdo/33/ 2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 18. mája 2016 v Bratislave v trestnej veci obvineného P. K. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d
Kľúčové slová: ďalšie oprávnené osobyžaloba o vydanie veci
R 23/1993
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Oprávnená osoba odôvodňujúca svoje právo na vydanie veci z ustanovenia § 3 zák. č. 403/1990 Zb. môže sa tohto práva domáhať iba k podielu, ktorého spoluvlastníkom bol v čase odňatia veci právny predchodca oprávnenej osoby. Nie je pritom významné, že právny predchodca oprávnenej osoby by inak bol zákonným dedičom a nadobudol vlastníctvo celej veci.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa domáhali vydania ideálnej polovice nehnuteľnosti, odňatej za podmienok predpokladaných zák.č. 403/1990 Zb. Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok Okresného súdu v Leviciach zo 4.júla 1991, ktorým súd vyhovel návrhu podanému ešte právnou predchodkyňou žalobcov H.Š., ktorým sa domáhala vydania ideálnej polovice nehnuteľnosti tak, že návrh zamietol a zaviazal navrhovateľov zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v sume 1220 Kčs. Vychádzal z toho, že žalobcovia, ktorí vstúpili do
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Z citovaných ustanovení § 369 Trestného poriadku vyplýva explicitný okruh subjektov, ktoré sú oprávnené podať mimoriadny opravný prostriedok - dovolanie. A contrario zo žiadneho ustanovenia Trestného poriadku nevyplýva, že by medzi oprávnenými osobami na podanie dovolania bol poškodený v konkrétnej trestnej veci. Keďže v posudzovanom prípade bolo dovolanie podané poškodeným, ktorý nepatrí do skupiny tzv. oprávnených osôb na podanie dovolania, neostalo Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky vyvodiť iný záver, ako dovolanie poškodeného Ing. P. B. postupom podľa § 382 písm. b) Trestného poriadku, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/3/2020 Identifikačné číslo spisu: 5717010561 Dátum vydania rozhodnutia: 22.01.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivetta Macejková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5717010561.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a sudcov J
MENU