Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnený odber elektriny

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
222 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade škody spôsobenej neoprávneným odberom, odberateľ zodpovedá za neporušenosť meracieho zariadenia bez ohľadu na zavinenie, je irelevantné, či neoprávnený odber zavinil, a teda, že pre vznik zodpovednosti za neoprávnený odber dodávateľ nemá povinnosť preukázať, že zaistenie proti neoprávnenej manipulácii porušil (zavinil) sám odberateľ. Táto legislatívna konštrukcia zvýhodňuje dodávateľa elektriny, čo je odôvodnené predovšetkým ochranou dodávateľa proti neoprávneným odberom a verejným záujmom na celkovej stabilite rozvodovej sústavy. Dodávateľ je preto pre tento prípad zodpovednostného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/244/2018 5112239950 16. júla 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:5112239950.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, IČO: 36 442 151, proti žalovanému B., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. Stanislavom Záhumenským, advokátom so sídlom v Čadci, Fraňa Kráľa 1504, o za
Právna veta: Správca bytového domu je osobou, ktorá zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome okrem iného služby spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru, ďalej prevádzku údržby, opravy a udržania spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a je povinný vykonávať správu domu samostatne, v mene vlastníkov bytov nebytových priestorov na ich účet, ako aj konať pri správe domu za vlastníkov bytov a zodpovedá za záväzky až do výšky splatených úhrad za plnenia, alebo do výšky zostatku fondu prevádzky. Pokiaľ je odvolanie podané včas, odvolací súd tieto zrejmé ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ob do 19/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v pr ávnej veci žalobcu : S. E. - D. , a. s., P. , IČO: X. , proti žalovanému : O. S. B. D. , G. , IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. S. Z. , advokátom, F. o náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny vo výške 6 580,80 Eur , na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 29. februára 2012, č. k. 13Cob 239/2011 -82, takto r o z h o d o l : Najv
Právna veta: 1. Uplatňovanie právomoci ministerstiev a iných orgánov štátnej správy je v právnom štáte limitované predovšetkým čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Z tohto ustanovenia vyplýva pre sféru normotvornej právomoci orgánov štátnej správy jednoznačný právny záver, aby v prípadoch, kedy túto činnosť vykonávajú prostredníctvom vlastnej normotvorby, právne vzťahy, ktorých obsahom sú povinnosti občanov, upravili iba na základe zákona a v jeho medziach (čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky). Tieto ústavné podmienky sú dôsledkom viazanosti orgánov štátnej správy zákonom. To súčasne vylučuje možnosť, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v pléne na verejnom zasadnutí 19. júna 1998 prerokoval návrh Okresného súdu Rimavská Sobota, zastúpeného JUDr. I. Ď., predsedom senátu, proti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. A. G., a za účasti vedľajších účastníkov: Stredoslovenských energetických závodov, š. p., Žilina, zastúpených JUDr. Z. B. a JUDr. M. B., a J. V., bytom O., zastúpeného JUDr. Ing. D. J., komerčným právnikom, K., na vyslovenie nesúladu ustanovení §
Meritum § 212/2e, 3a Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/74/2018 5117010245 23.07.2019 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2019:5117010245.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Aleny Šiškovej v trestnej veci proti obvinenému Ing. A. G. pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e) Tr. zák., na neverejnom zasadnutí kona
Meritum o náhradu škody
Najvyšší súd 2 Obdo 19/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. E. - D., a. s., P., IČO: X., proti žalovanému: O. S. B. D., G., IČO: X., právne zastúpenému JUDr. S. Z., advokátom, F. o náhradu škody spôsobenej neoprávneným odberom elektriny vo výške 6 580,80 Eur, na dovolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo dňa 29. februára 2012, č. k. 13Cob 239/2011-82, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie ža
Najvyšší súd 6 M Cdo 1/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Z. , a. s., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej G. s. r. o., so sídlom v K. , proti žalovanému P. , bývajúcemu v S., J., o zaplatenie 4 805,37 eur s prísl. , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 15C/60/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Galanta z 15. marca 2011 č. k. 15C/60/2010 -102
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6MCdo/8/2012 5310201413 16.01.2013 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2013:5310201413.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia, a. s., so sídlom v Žiline, Pri Rajčianke 2927/8, zastúpenej Mgr. Pavlom Karmanom, advokátom so sídlom v Žiline, Veľká okružná 26A, proti žalovanému F. P., bývajúcemu
Meritum o zaplatenie 3 635,56 €
Najvyšší súd 3 Cdo 283/2014 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Z. D., a.s., so sídlom v B., IČO: X., proti odporcovi M. Š., bývajúcemu vo V., zastúpenému JUDr. A. E., advokátom so sídlom v N., o zaplatenie 3 635,56 €, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 7 C 120/2008, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 30. apríla 2014 sp. zn. 6 Co 82/2014, takto rozhodol: Rozsudok Krajského súdu v Nitre z 30. apríla 20
Meritum o zaplatenie 3 401,30 Eur (102 467,50 Sk)
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcu Z. a.s., so s ídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému S. P. , bývajúce mu v B. , v dovolacom konaní zastúpené mu JUDr. P. P., advokátom, so sídlom v B. , o zaplatenie 3 401,30 Eur (102 467,50 Sk), vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 52 C
MENU