Nájdené rozsudky pre výraz: neoprávnený zásah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1357

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

894 dokumentov
7526 dokumentov
18 dokumentov
20 dokumentov
12 dokumentov
116 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv fyzickej osoby dôjde televíznym vysielaním, treba vždy vychádzať z toho, že mal širokú publicitu. Takýto zásah, spočívajúci v tvrdenej, avšak právoplatným rozsudkom súdu nepreukázanej trestnej činnosti, v podstate zakladá nárok oprávnenej osoby domáhať sa náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Povinnosť zaplatiť náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch vzniká až na základe súdneho rozhodnutia, v ktorom je určená doba plnenia; až uplynutím takto určenej lehoty splnenia sa dlžník dostáva do omeškania.

Úryvok z textu:
Žalobou, podanou 10. februára 1992 na Krajskom súde v K., sa žalobca v konaní o ochranu osobnosti domáhal, aby žalovaná bola súdom zaviazaná odvysielať reláciu, v ktorej vysloví, že údaje uvedené o žalobcovi v relácii z 8. januára 1991 sú nepravdivé, a zaplatiť mu 1 000 000 Kčs s 3%-ným úrokom od 8. januára 1991 do zaplatenia titulom náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a ďalej tiež náhradu trov konania. V priebehu konania žalobca uvedenú žalobu za súhlasu súdu zmenil a žiadal jednak to, aby sú
Merito veci Ochrana vlastníctva
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neoprávnené odvedenie vody z prameňa na susediacom pozemku na pozemok vlastníka je zásahom do vlastníctva v zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pre úspešnosť žaloby vlastníka, ktorou sa domáha uloženia povinnosti zdržať sa takého neoprávneného konania, sa nevyžaduje, aby išlo o zásah „nad mieru primeranú pomerom" alebo „vážne ohrozujúci výkon práv vlastníka" (§ 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej vo V., proti žalovanému M., bývajúcemu vo V., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. M., advokátom so sídlom v R., o uloženie povinnosti zdržať sa neoprávnených zásahov do vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 5 C 211/2004, o dovo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri posudzovaní, či sú dané podmienky pre poskytnutie ochrany podľa § 127 ods. 1 Obč. zák. treba pojem "nad mieru primeranú pomerom" vykladať tak, že určuje hranicu medzi dovoleným správaním (od optimálneho stavu po stav ešte prípustný) a nedovoleným správaním (nad prípustnú mieru) a to nielen vo vzťahu ku konkrétnym pomerom v danom mieste a čase, ale aj vo vzťahu k objektívne žiadúcim pomerom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave zmenil odvolaním napadnutý rozsudok Okresného súdu v Galante z 3. 9. 1992 č.k. 8 C 42/92-38 tak, že návrh, aby odporcovia boli zaviazaní zdržať sa chovu akýchkoľvek zvierat na ich pozemku pri rodinnom dome v priestore od uličnej fronty až 15 metrov za okraj fasády rodinného domu navrhovateľov zamietol, svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že umiestnenie zariadení na chov zvierat síce nezodpovedá hygienickým požiadavkám, zo zisteného stavu však nebolo možné dospieť k záveru,
R 8/1999
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Osobou oprávněnou užívat byt ve smyslu § 249a odst. 2 tr. zák. je i bývalý manžel, kterému sice rozvodem zaniklo právo společného nájmu bytu, ale s ohledem na ustanovení § 712 odst. 6 obě. zák. není povinen se z bytu vystěhovat a byt vyklidit, pokud pro něj není zajištěna odpovídající bytová náhrada. Neoprávněným bráněním v užívání bytu se rozumí jakýkoliv neoprávněný zásah do práva oprávněné osoby, který jí znemožňuje nebo podstatně ztěžuje řádně a obvyklým způsobem byt užívat, tj. např. znemožňování vstupu do bytu výměnou zámku, zabraňování v přípravě pokrmů, v praní prádla apod.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Havlíčkově Brodě odsoudil obviněné M. V. a J. R pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák., kterého se dopustili ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Z odůvodnění: Okresní státní zástupkyně v Havlíčkově Brodě podala obžalobu na M. V. a J. P. pro trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák., přičemž vycházela z výpovědí svědků B.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V občianskom súdnom konaní o ochranu osobnosti (§ 11 až 13 Občianskeho zákonníka), k zásahu do ktorej malo dôjsť neoprávnenou evidenciou fyzickej osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti, je Ústav pamäti národa pasívne vecne legitimovaným účastníkom.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobc u Ing. M. T. , bývajúceho v L. , zastúpeného JUDr. J. Č. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovan ým 1/ Ústavu pamäti národa , so sídlom v Bratislave, Námestie slobody č. 6 a 2/ Slovenskej republike , v mene ktorej koná Ministerstvo vnútra Slove ns kej republik
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Satisfakčná žaloba je prostriedok ochrany osobnostných práv, ktorého cieľom je dosiahnutie primeraného zadosťučinenia, resp. satisfakcie pre fyzickú osobu, ktorej osobnostné právo bolo porušené, a to so zreteľom na to, že zásah obyčajne nemožno odčiniť obnovením pôvodného stavu. 2. Základným predpokladom pre priznanie primeraného zadosťučinenia je skutočnosť, že došlo k zásahu, ktorý je objektívne spôsobilý privodiť dotknutej osobe ujmu na jej osobnostných právach. Pre priznanie primeraného zadosťučinenia sa teda nevyžaduje existencia následkov zásahu a postačuje už len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Edity Bakošovej, v právnej veci žalobkyne E. S., bývajúcej v K. , proti žalovan ej P. , a.s., B. , zastúpenej P., spol. s r.o., M. , konajúcou prostredníctvom advokáta JUDr. P. P., o ochranu osobnosti s návrhom na prizna nie nemajetkovej ujmy v peniazo ch , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 15 C 64 /200
Merito veci Ochrana osobnosti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Za neoprávnený zásah do osobnosti občana nemožno považovať postup pri vydávaní osvedčenia podľa § 9 ods. 1 zákona č. 451/1991 Zb. Neoprávneným zásahom v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka môže byť iba samotné neoprávnené evidovanie osoby v materiáloch bývalej Štátnej bezpečnosti.

Úryvok z textu:
Žalobca podal proti žalovanému v 1. rade Slovenskej informačnej službe a žalovanému v 2. rade Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa § 11 a nasl. Obč. zák. o ochranu osobnosti a žiadal určiť, že je neoprávnene evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b/ zák. č. 451/ 1991 Zb., žalovaných zaviazať k odstráneniu tohto evidovania a vydať mu osvedčenie, že nie je evidovaný ako osoba uvedená v § 2 ods. 1 písm. b/ zák. č. 451/1991
R 49/1997
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. K odpovědnosti za trestný čin neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 249a odst. 2 tr. zák. v případě, kdy jeden z dřívějších manželů - výlučný vlastník rodinného domku - brání užívání bytu v tomto domku rozvedenému manželovi, který do rozvodu byt s vlastníkem společně užíval. II. V případě, že se sděluje obvinění podle § 160 odst. 1 tr. ř. písemně, není z hlediska ukončení trvajícího trestného činu podle § 12 odst. 11 tr. ř. rozhodná doba, kdy bylo sdělení obvinění vyšetřovatelem vypracováno, ale doba, kdy sdělení obvinění bylo obviněnému doručeno. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti pro porušení zákona rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. 6. 1996 sp. zn. 5 To 221/96 a rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 1. 1996 sp. zn. 2 T 182/95 a tomuto soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 25. 1. 1996 sp. zn. 2 T 182/95 byla obviněná J. H. uznána vinnou trestným činem neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 218 ods. 1 Tr. zák. trestného činu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru sa dopustí ten, kto protiprávne obsadí alebo užíva dom alebo byt iného, alebo kto oprávnenej osobe v užívaní domu alebo bytu neoprávnene bráni. Objektom tohto trestného činu je vlastníctvo domu, bytu alebo nebytového priestoru pokiaľ ide o výkon niektorých oprávnení spojených s ich vlastníctvom. Protiprávne obsadenie je akékoľvek vniknutie a zotrvanie v dome alebo byte iného bez právneho dôvodu. Protiprávnym užívaním sa rozumie zotrvanie v dome alebo byte alebo v nebytovom priesto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnut í v Bratislave 27. marca 201 3 v trestnej veci obvinen ej Ing. I. Ľ. pre prečin neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru podľa § 218 ods. 1 , ods. 3 písm. a/ Tr. zák. , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. 4T 138/2010 , o dovolan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: I keď zákon nedefinuje pojem zásah a ani nepodáva výpočet konkrétnych foriem zásahov, ktorými môžu byť dotknuté osobnostné práva, je ním však bezpochyby tak aktívne konanie, ako aj pasívne správanie (zdržanie sa konania alebo jeho opomenutie), ktoré má v zákone uvedené znaky. Týmito znakmi je predovšetkým neoprávnenosť zásahu (neoprávneným nie je zásah do osobnostnej sféry, ak sú dané okolnosti vylučujúce protiprávnosť konania, napr. výkon práva, plnenie povinnosti, svojpomoc, nutná obrana či krajná núdza) a tiež jeho objektívna spôsobilosť negatívne dopadnúť na osobnosť fyzicke ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Mariána Sluka , PhD., v právnej veci navrhovateľky V. K. , bývajúcej v Č. , zastúpenej JUDr. J. V. , advokátom so sídlom v Č. , proti odporcovi O. Ú. v Ž., Ž ., o ochranu osobnosti , vedenej ma Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 18 C 38/2006, o dovolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Žil
MENU