Nájdené rozsudky pre výraz: nepeňažný vklad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 173

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

92 dokumentov
858 dokumentov
38 dokumentov
22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ je zlúčenie spoločnosti spojené aj so zvýšením základného imania, nie je nutné pre tento špecifický účel (zvýšenie základného imania) vyhotoviť osobitný znalecký posudok na ocenenie nepeňažného vkladu (t.j. hodnoty vlastného imania zanikajúcej spoločnosti). Správa predstavenstva pre akcionárov podľa § 218b ods. 1 Obch. zák., teda pri zlúčení pre prípad súčasného zvýšenia základného imania supluje znalecký posudok podľa § 202 ods. 3 Obch. zák. (viď § 218d ods. 2 Obch. zák.) a je preto zákonité, že na jej obsah sú kladené zákonom stanovené kritériá. Podľa § 218b ods. 1 Obch. zák. musí pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 79/2006 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Semana a z členov senátu Zuzany Ďurišovej, JUDr. Anny Markovej, JUDr. Jany Zemaníkovej a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ R.M,, bytom N.X., W., 2/ V.K., bytom P.X., L., obaja zast. advokátom JUDr. P.M., D.X., B., proti odporcovi A., a.s., D.X., B., zast. advokátom JUDr. M.B.,
Právna veta: Ručenie zaniká zánikom záväzku, ktorý ručenie zabezpečuje. Ručenie však nezaniká, ak záväzok zanikol pre nemožnosť plnenia dlžníka a záväzok je splniteľný ručiteľom, alebo pre zánik právnickej osoby, ktorá je dlžníkom ( § 311 ods.1, ods.2 Obchod. zák.). V zmysle citovaných ustanovení špecifickým predmetom nepeňažného vkladu spoločníka je podnik alebo jeho časť. Na spoločnosť pri vklade podniku alebo jeho časti prechádzajú nielen práva, ale aj záväzky (napr. z úverovej zmluvy). Na prechod záväzkov sa použijú ustanovenia upravujúce zmluvu o predaji podniku ( § 476 až § 488) podľa ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo 10 9/2010 Slovenskej republiky 5Obo/110/2010 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., a.s., B.C. , IČO: X. , proti žalovanému Ing. L.P. , H.Z. , zastúpenému advokátom JUDr. J.M. , J.Z. , o zaplatenie z 12. j úla 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -295 a na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. a ugusta 2010, č. k. 34 Cb 160/01 -342 , takto r o z h o d o l : Napadnutý rozsudok Krajského súdu v Banskej B
Právna veta: Nepriaznivý výsledok podnikania obchodnej spoločnosti nie je dôvodom pre dodatočné hodnotenie právnych úkonov, ktoré viedli k majetkovej účasti spoločníka na podnikaní v tejto spoločnosti a nezakladá neplatnosť týchto právnych úkonov z dôvodu, že odporujú dobrým mravom Podpis obce na vyhlásení ovklade nehnuteľnosti do obchodnej spoločnosti podľa § 60 ods. 1 Obch. zák. nemusí byť opatrený osvedčením o jeho pravosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1M Ob doV/2/2008 - 235 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Dukesa a členov senátu JUDr. Anny Markovej, JUDr. Dariny Ličk ovej, JUDr. Juraja Semana a JUDr. Aleny Priecelovej, v právnej veci žalobcu M.. S., Š. X. , S., zastúpeného JUDr. V. J., advokátom, K. , M. 1, proti žalovanému Doc. JUDr. J. P. , CSc ., Š. 4, K. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu V. K. a L. S., a
Kľúčové slová: nájomné vzťahyspätné účinkypredbežné opatrenia v sporovom konaní
R 49/2003
Právna veta: Podmienky preto, aby boli predbežným opatrením upravené pomery tak, že sa účastníkovi zakáže disponovať s nehnuteľnosťou, môžu byť splnené i vtedy, ak je nehnuteľnosť zaťažená záložným právom zriadeným v prospech tretej osoby. Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu nájomných vzťahov, ktoré vznikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť ani do práv tretích osôb.

Úryvok z textu:
Krajský súd uznesením z 19. decembra 2000 zakázal žalovanému nakladať s nehnuteľnosťami, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území v K. a sú zapísané na liste vlastníctva č. 7026, vydanom odborom katastra nehnuteľností Okresného úradu v K., najmä ich založiť, previesť vlastnícke právo na tretiu osobu, zaťažiť vecným bremenom, alebo ich prenajať. Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca, spolu s návrhom na vydanie predbežného opatrenia, podal žalobu vo veci samej, ktorou žiada vysloviť absolútnu nepl
Meritum Daň z príjmov
Kľúčové slová: výdavok znižujúci základ danedaňové orgánydaňové výdavky
R 34/2003
Právna veta: Daňové orgány neporušia zákon, ak pre určenie dane nezohľadnia výdavok, ktorý nespĺňa kritériá stanovené daňovými predpismi, ako aj výdavok, ktorý nie je výdavkom znižujúcim základ dane.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 14. decembra 2001 na odvolanie žalobcu potvrdil rozhodnutie Daňového úradu L. M. (dodatočný platobný výmer z 26. júla 2001), ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť daň z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 1999 vo výške 14 983 200,- Sk, ako rozdiel dane uvedenej v daňovom priznaní (9 876 400,- Sk) a dane zistenej správcom dane (24 859 600,- Sk). Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca včas žalobu. Domáhal sa ňou jeho zrušenia ako
Kľúčové slová: obchodné spoločnostineplatnosť zmluvyspoločenská zmluva
R 69/1996
Právna veta: Žaloba na určenie neplatnosti spoločenskej zmluvy nemôže byť úspešná, ak nemožno prejednať jej neplatnosť so všetkými účastníkmi zmluvy. Účastníkovi konania majú byť všetci účastníci zmluvy, či už na strane žalobcov alebo žalovaných. Ak žaloba takéto prejednanie neumožňuje, nemôže byť úspešná

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom vyhovel žalobe a určil, že spoločenská zmluva, uzavretá 23. decembra 1991, ktorou sa zakladá S. P. a T. C., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v B., ako aj spoločenská zmluva tejto spoločnosti z 28. decembra 1992, sú neplatné. Rozhodnutie odôvodnil tým, že 2) žalovaný, ako spoločník spoločnosti, ktorá je žalovaným 1), vložil do tejto spoločnosti maje- tokf ktorý je vlastníctvom Slovenskej republiky. Jedná sa o pozemok v katastri B. N. vo výmere 18 466 m2
Právna veta: Nie je možné stotožniť hodnotu obchodného podielu spoločnosti s výškou vkladu spoločníka v spoločnosti. Skutočná hodnota obchodného podielu je závislá od čistého obchodného imania spoločnosti, ktoré zohľadňuje aj výšku záväzkov spoločnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 83/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: JUDr. I.J., správca konkurznej podstaty úpadcu K., a.s., O.B., IČO: X. proti žalovanému: 1/ P., a.s., O.B., IČO: X., zastúpenému advokátom JUDr. Š.H.K., 2/ F., s.r.o., O.B., IČO: X., 3/ N., s.r.o., O.B., IČO: X., 4/
Právna veta: Podľa § 213 ods. 2 O.s.p., ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. Podľa uvedeného ustanovenia musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to 1/ musí ísť o ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a 2/ toto ustanovenie musí byť pre rozhodnutie veci rozhodujúce. Ak sú súčasne splnené obe podmienky, je odvolací súd povinný vyzvať účastníkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 165 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ D. Ď. , S., so sídlom v Č. a 2/ M. T. , bývajúcej v B. , obaja zastúpení JUDr. J. H. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovaným 1/ JUDr. J. B. , správcovi konkurznej podstaty Ž. , so sídlom v B. , 2/ JUDr. Mgr. D. D. , M.B.A., správcovi konkurznej podstaty T. , so sídlom v B. , 3/ G. , so sídlom v B. , 4/ T. T. , bývajú cemu v B. a 5/ T. T. , bývajúcej v B.
Právna veta: Súd prvého stupňa v napadnutom rozhodnutí dospel k záveru, že ak by bolo vydané iba uznesenie o začatí reštrukturalizácie, dlžník, ohľadom ktorého sa začalo reštrukturalizačné konanie, môže vykonávať iba bežné právne úkony, týkajúce sa jeho podnikateľskej činnosti, ktorými nie sú úkony o nakladaní s jeho majetkom. K takýmto úkonom potrebuje súhlas správcu, ktorý vypracoval posudok k povoleniu reštrukturalizácie. Z uvedeného súd vyvodil, že sa jedná o zákonnú povinnosť žalovaného 1/ nenakladať so svojím majetkom, a preto mal súd za to, že nie je dôvod na uloženie uvedenej povinnosti predbežným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. I. J. správca konkurznej podstaty úpadcu K. , a. s., O. , IČO: X. , proti žalovanému: 1/ B.P. a. s. v reštrukturalizácii, O. IČO: X. , právne zastúpenému JUDr. Š. K. advokátom, H. , 2/ F. , s. r. o., O. , IČO: X. 3/ N. , s. r. o., O. , IČO: X. a 4/ N. spol. s r. o., O. , IČO: X. , o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia , na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Krajskéh
MENU