Nájdené rozsudky pre výraz: neplatná kúpna zmluva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 126

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

76 dokumentov
880 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Na rovnakom právnom náhľade na možnosti nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti od toho, kto nie je (nebol) jej vlastníkom, zotrváva aj odborná právnická literatúra, v ktorej sa uvádza napríklad to, že „vo vzťahu k možnosti nadobudnutia vlastníckeho práva na základe absolútne neplatnej kúpnej zmluvy sa možno stotožniť s právnym názorom, podľa ktorého Občiansky zákonník de lega lata možnosť dobromyseľného nadobudnutia vlastníctva od nevlastníka neupravuje ako pravidlo, ale len ako výnimku z pravidla (pozri napr. nadobudnutie vlastníckeho práva pri prevode od tzv. nepravého dediča podľa § 486 Obč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 115 /201 6 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalob cov 1/ L. P., bývajúce j v S., zastúpenej JUDr. F. V., advokátom so sídlom v B., 2/ M. H. , bývajúcej v B., 3/ K. B., bývajúcej v B., 4/ G. J., bývajúcej vo S., 5/ M.. B., bývajúceho v B. a 6/ L. G. , bývajúcej v B., proti žalovan ej K. spol.
Právna veta: Pokiaľ „titulus“ preukazuje právo inej osoby než „modus“, je potrebné určiť, kto je vlastníkom. Za vlastníka je v takom prípade považovaný ten, v prospech práva ktorého svedčí nadobúdací titul. Neplatný právny úkon ale nemá právne následky, aké má platný právny úkon; na jeho základe preto nedochádza k prevodu nehnuteľnosti. I keď v prípade neplatného právneho úkonu o prevode nehnuteľnosti „prevedených“ ďalej na iných nadobúdateľov svedčí v prospech týchto ďalších nadobúdateľov „modus“, chýba im „titulus“. Dobrá viera týchto ďalších nadobúdateľov je významná len potiaľ, že im možno prizna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6110202536 Dátum vydania rozhodnutia: 28. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Daniela Sučanská Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6110202536.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ M. D., bývajúcej v E., zastúpenej JUDr. Františkom Vavračom, advokátom so sídlom
Právna veta: Zmierom sa rozumie dohoda účastníkov uzavretá v priebehu konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti. Súdnym zmierom podľa § 99 O.s.p. sa stáva zmier v prípade, ak súd dohodu účastníkov uznesením schváli. Súd v zásade dohodu účastníkov schváli, ak to povaha veci pripúšťa a dohoda účastníkov nie je v rozpore s hmotným právom. Súd sa má o zmier vždy pokúsiť. Povaha veci pripúšťa uzavretie zmieru spravidla vo veciach, v ktorých sú účastníci v typickom dvojstrannom pomere, ak hmotnoprávna úprava nevylučuje, aby si medzi sebou upravili právne vzťahy dispozitívnymi úkonmi. Pri rozhodovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky M Cdo 11/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ A. L. , 2/ M. L. , obaja zastúpení JUDr. E. Ľ. , proti odporkyni M. Š., o určenie vlastníctva k nehnuteľnosti, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 21 C 95/2 008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Okresného súdu Lučenec z 29. septembra 2008 č.k. 21 C 95/2008 - 62, takto r o z h o d o l : Mimoriad
Meritum Vady podania
Právna veta: Súd nesmie meritórne rozhodnúť o zmenenej žalobe, ktorá má znaky vadného podania. Účinok zmeny žaloby, ktorým je spočívanie plynutia premlčacej lehoty, nastáva dňom doručenia podania na súd a nie až dňom, kedy súd o zmene žaloby rozhodne. Tento účinok nastane aj v prípade, ak je podanie obsahujúce zmenu žaloby neúplné.

Úryvok z textu:
1. Okresný súd Pezinok rozsudkom z 20. septembra 2013 č. k. 7C/92/2008-254 (v poradí druhým) zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia 1/ a 2/ domáhali voči žalovaným pôvodne 1/ až 6/ zaplatenia sumy 99 581,76 eur spoločne a nerozdielne spolu s príslušenstvom titulom získania bezdôvodného obohatenia z absolútne neplatného právneho úkonu, resp. ktorou sa alternatívne domáhali uloženia povinnosti žalovanému 1/ zaplatiť sumu 11.949,81 eur, žalovanému 2/ sumu 19.916,35 eur, žalovanému 3/ sumu 970,72 eur
Právna veta: Predávajúci môže po uplynutí dodatočne poskytnutej lehoty odstúpiť od zmluvy pre nezaplatenie kúpnej ceny kupujúcim, aj keď to nebolo medzi účastníkmi dohodnuté.

Úryvok z textu:
Podľa § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka (v znení platnom od 1.1.1992) dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní. Ak ho nesplní ani v dodatočne primeranej lehote poskytnutej mu veriteľom, má veriteľ právo od zmluvy odstúpiť; ak ide o deliteľné plnenie, môže sa odstúpenie veriteľa za týchto podmienok týkať aj len jednotlivých plnení. Aplikácia tohoto ustanovenia v praxi súdov nie je jednotná a rozdielny výklad k nemu zaujímajú aj senáty občianskoprávneho kolégia Najvyššieho s
Kľúčové slová: petit žalobyžalobný petiteventuálny petit
Právna veta: „Petit“ je nevyhnutnou obsahovou súčasťou žaloby, v ktorej žalobca vyjadruje to, čo žiada (aké rozhodnutie požaduje od súdu). Žalobný petit môže obsahovať aj niekoľko požiadaviek, ako má súd rozhodnúť; petit žaloby sa môže týkať aj viacerých nárokov. Žalobca môže v žalobe formulovať aj tzv. eventuálny petit. Žalobou s eventuálnym petitom sa žalobca domáha, aby súd vyhovel jeho požiadavke (primárnemu petitu), a pre prípad, že primárnemu petitu súd nevyhovie, aby vyhovel jeho ďalšej požiadavke (eventuálnemu petitu). O eventuálny petit ide napríklad v prípade žaloby, na vydanie veci s tým, že ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 68 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne A. E. , bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. I. Č. , advokátkou so sídlom v P., proti žalovanej Z. B. , bývajúcej v P., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy alebo o určenie vlastníckeho práva , vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 19 C 722/2002, o dovolaní žalobkyne proti rozsud ku Krajského súdu v Prešove z 24. septembra 2013 sp. zn. 9 Co 65/2012, takto r o
Kľúčové slová: plynutie vydržacej lehotydržbaneplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ
R 44/1996
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu o prevode vlastníctva nie je okolnosťou vylučujúcou nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Odovzdanie poľnohospodárskych pozemkov do užívania JRD neprerušuje plynutie vydržacej lehoty (§18 ods.3 zákona SNR č. 293/1992 Zb.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Rimavskej Sobote rozsudkom z 27. októbra 1993 vyhovel návrhu navrhovateľov a určil, že nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke č. 849 k. ú. T. ako parcely č. 6923, 6924, 6930, 6931, 6985, 6986, 6987, 6988/1, 6988/2 a 6989, vedené v katastri ako združené pozemky v súbore E pod tými istými parcelnými číslami, patria v polovici do vlastníctva navrhovateľky v 1. rade a v polovici do dedičstva po nebohom J. V., zomrelom 20. októbra 1990. Okresný súd na základe vykonaných dôkazov
Kľúčové slová: majetok štátupohľadávky štátuspráva hmotného majetku štátu
R 87/2004
Právna veta: Pohľadávkami štátu sú v zmysle § 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov len také pohľadávky, z ktorých je štát oprávnený priamo. Správu pohľadávky štátu vykonáva správca v mene štátu; správca k pohľadávke štátu nemá žiadne oprávnenie a je len orgánom štátu, ktorý môže pri správe pohľadávky konať. Z pohľadávok, ktoré vznikajú v súvislosti s výkonom správy hmotného majetku štátu, je oprávnený priamo správca.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava I rozsudkom z 19. apríla 2001, č. k. 9 C 92/97-121, uložil žalovanej 1/ povinnosť zaplatiť žalobkyni 209 351,50 Sk s 22 % úrokom z omeškania od 22. augusta 1995 do zaplatenia a žalovaným 2/ a 3/ povinnosť zaplatiť žalobkyni po 104 675,75 Sk s 22 % úrokom z omeškania od 22. augusta 1995 do zaplatenia, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Krajský súd v Bratislave na odvolanie odpor
Právna veta: Súdna prax sa pri aplikácii § 135 ods. 1 O.s.p. ustálila na názore, podľa ktorého ak je v čase rozhodovania civilného súdu právoplatný rozsudok, ktorým bolo rozhodnuté, že bol spáchaný trestný čin, je súd viazaný výrokom, že bol trestný čin spáchaný a výrokom, kto ho spáchal; súd je pritom viazaný výrokom, nie odôvodnením trestného rozhodnutia. Z výroku o vine je však treba vychádzať ako z celku a brať do úvahy jeho právnu i skutkovú časť s tým, že rieši naplnenie znakov skutkovej podstaty trestného činu konkrétnym konaním páchateľa (R 22/1979). Rozsah tejto viazanosti je daný tým, do akej mie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne Z. B. , bývajúcej v C. , zastúpenej JUDr. R. J., advokátkou so sídlom v T. , proti žalovaným 1/ M. P. , bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. J. L. , advokátom so sídlom v T. , a 2/ J. A. , bývajúcemu v T. , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Trenčí
MENU