Nájdené rozsudky pre výraz: neplatná výpoveď

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 125

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

49 dokumentov
537 dokumentov
6 dokumentov
6 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na argumentáciu žalovaného, že bolo jeho právom jednostranne zvýšiť nájomné, považuje dovolací súd za potrebné k tomu na tomto mieste stručne uviesť, že povaha právneho vzťahu nájmu včítane nájmu bytu, ako vzťahu obligačného, pojmovo predpokladá vytvorenie maximálneho priestoru pre uplatnenie autonómie vôle a zmluvnej voľnosti strán. Tomu zodpovedá a s tým korešponduje požiadavka, aby štátna moc uznávala a aprobovala autonómne prejavy vôle jednotlivcov a im zodpovedajúce konania, pravda pokiaľ také konania nezasahuje do práv tretích osôb. Predmetná ochrana autonómie vôl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Ivana Machyniaka, v právnej veci žalobcov: 1/ J. Č. a 2/ D. Č. , obidvaja bytom v T. ktorí sú v dovolac om konaní zastúpení JUDr. R. G. , advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v T. , proti žalovanému: PaedDr. M. H. , bytom v T. , ktorý je v dovolacom konaní zastúpený JUDr. T. S.,
Právna veta: V súdnom spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru na návrh zamestnanca sa zamestnávateľ nemôže dovolávať neplatnosti voľby zamestnaneckej rady, resp. zamestnaneckého dôverníka a to ani ako otázky prejudiciálnej.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Žalobca sa žalobou podanou 24. januára 2013 domáhal určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru, ako aj náhrady mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru na základe výpovede, ktorú učinil žalovaný - F. V návrhu poukázal na to, že mu žalovaný ako zamestnávateľ účinne doručil listinu zo dňa 17.09.2012, označenú ako „výpoveď zo strany zamestnávateľa“, a to v dôsledku rozhodnutia žalovaného zo dňa 14.09.2012 o organizačných zmenách v zmysle § 63 ods. 1 písm. b/
Právna veta: Dovolací súd výpoveď žalovanej považuje za neplatnú, pretože vypovedať možno iba zmluvy uzatvorené na neurčitú dobu, akou zmluva o dôchodku bezpochyby nie je.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 176 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a Ing. J. C. , bývajúce ho v B. , zastúpen ého JUDr. M. Ď. , advokátom v B. , proti odpor covi Slovenskej sporiteľni, a.s ., so sídlom v Bratislave, Tomášikova 48, IČO: X. , zastúpen ému JUDr. R. K. , advokát om v P., o určenie neplatnosti výpovede , vedenej na Okres nom súde Bratislava III pod sp. zn. 21 C 137/200 9, o dovolaní odpor cu proti rozsudku Krajsk
R 54/1998
Právna veta: Splnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z ustanovení § 46 odst. 2 zák. práce jako předpokladu pro podání platné výpovědi soud zkoumá podle stavu v době výpovědi.

Úryvok z textu:
Dopisem ze dne 25. 8. 1992 žalovaná (její právní předchůdce Školský úřad v L.) sdělila žalobci, že mu dává podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce výpověď z pracovního poměru. Důvod výpovědi spatřovala v tom, že žalobce „se vzhledem k rozhodnutí organizace o organizačních změnách v personálním obsazení Základní školy v M. a snížení stavu pracovníků za účelem zvýšení efektivnosti práce stal nadbytečným, přičemž organizace ho nemá možnost dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno j
Právna veta: Základným a rozhodujúcim predpokladom vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy v súvislosti so skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je neplatnosť tohto skončenia pracovného pomeru, ktorá neplatnosť musí byť určená rozhodnutím súdu. Právna úprava pri týchto nárokoch je rozdielna podľa toho, či zamestnanec trvá alebo netrvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával. Ustanovenie § 79 ods. 3 Zák. práce upravuje skončenie pracovného pomeru v dôsledku zákonom ustanovenej nevyvrátiteľnej domnienky, kedy platí, že sa pracovný pomer skončí dohodou. Predpokladom skončenia pracovnéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne Ing. M. R. , bývajúce j v P., v dovolacom konaní zastúpenej Mgr. Slavomírom Trnkócym , advokátom so sídlom v Bratislave, Gercenova 6/A, proti žalovanému CZECH AND SLOVAK AMERICAN ENTERPRISE FUND , so sídlom 1290 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware, USA, o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru a iné , vedenej na Okresn om súde Bratislava I pod sp. zn. 15
Právna veta: Z citovaných ustanovení vyplýva, že uplatnenie nárokov zamestnanca z neplatného skončenia pracovného pomeru (výpoveďou, okamžitým zrušením, dohodou alebo zrušením v skúšobnej dobe) sú ponechané na vôľu zamestnanca . Ak po neplatnom skončení pracovného pomeru trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, jeho pracovný pomer neskončí a zamestnávateľ je povinný voči nemu plniť všetky záväzky, ktoré mu z pracovného pomeru vyplývajú. Nevyhnutým predpokladom vzniku nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru (ak nedôjde k mimosúdnej dohode) je práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 8 1/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka , PhD. v právnej veci navrhovateľa P. J., bývajúceho v K. zastúpeného JUDr. J. H., advokátom v K., proti odporcovi S. s. r. o., so sídlom v Ž.,, zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. S . s. r. o., so sídlom v Č., o náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru s príslušenstvom
Právna veta: Pod pojmom škoda v zmysle citovaného ustanovenia § 442 ods. 1 Obč. zákonníka sa chápe ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t.j. peniazmi, a je teda napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým poskytnutím peňazí, ak nedochádza k naturálnej reštitúcii. Náhrada škody, ak má plniť reparačnú (reštitučnú) funkciu, má zabezpečiť poškodenému plnú kompenzáciu spôsobenej ujmy, nie však viac. Rozlišujú sa dva druhy škody a to skutočná škoda a ušlý zisk. Skutočnou škodou sa rozumie ujma spočívajúca v zmenšení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. M., bývajúceho v Č., zastúpeného JUDr. J. V., advokátom so sídlom v Č., proti žalovanému Mesto Č., so sídlom Mestského úradu v Č., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 10 C 38/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Čadca z 31. októbra 2006 č. k. 10 C 38/2005-98 a rozsudku Krajského súdu v
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať znamená, že zamestnávateľ nemá pre zamestnanca žiadnu prácu, teda ide o absolútnu nemožnosť zamestnanca ďa-lej zamestnávať. Zamestnávateľ má totiž povinnosť zamestnancovi ponúknuť akékoľvek voľné miesto, ktoré je k dispozícii v čase výpovede, nie len miesto zodpovedajúce pôvodnej pracovnej zmluve, prípadne jeho kvalifikácii. Rozhodnutie, či túto ponuku zamestnanec využije, je výlučne na ňom, ak ponuku odmietne, potom je splnená podmienka uvedená v § 63 ods. 2 ZP pre platnosť výpovede. Táto podmienka je splnená aj v prípade, ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky M., bývajúcej v Š., zastúpenej JUDr. A., advokátom so sídlom v L., proti odporkyni Z., zastúpenej JUDr. P., advokátom so sídlom v L., o neplatnosť výpovede, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp. zn. 6 C 219/2005, o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 20. júna 2007, sp. zn. 5 Co 268/2006, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky r
Meritum Pracovný pomer
Právna veta: Ak zamestnanec po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru neoznámil zamestnávateľovi, ktorý tento zrušovací prejav urobil, že trvá na ďalšom zamestnaní, ale podal žalobu o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je tým oznámenie zamestnanca voči zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, nahradené dňom jej doručenia.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa sa žalobou podanou na súde 29. 3. 1993 domáhala vyslovenia neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru žalovanou z 24. 2. 1993 (§ 53 ods. 1 písm. b) Zák. práce), určenia trvania pracovného pomeru, náhrady mzdy 3100 Sk mesačne od 18. 12.1991 do jej opätovného zaradenia do práce podľa pracovnej zmluvy a náhrady nákladov na bývanie 1500 Sk tiež od 18.12.1991, až do právoplatného skončenia sporu. Žalovaná navrhla žalobu zamietnuť. Bránila sa tým, že žalobkyňa po skončení materskej d
MENU