Nájdené rozsudky pre výraz: neplatné doručenie písomnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: náhradné doručenieplatobný rozkaz
R 19/1998
Právna veta: Ak nedôjde k platnému doručeniu písomnosti určenej právnickej osobe na adresu jej sídla do vlastných rúk postupom podľa § 47 OSP (§ 173 OSP), žiadne ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku neukladá povinnosť súdu doručovať písomnosť následne osobe, ktorá je jej štatutárnym orgánom.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zrušil platobný rozkaz vydaný 3. februára 1997 pod č.k. 48 Cb 221/94-15. Rozhodol tak s odôvodnením, že žalovanému sa nepodarilo platobný rozkaz doručiť do vlastných rúk, preto podľa § 173 ods. 2 O.s.p. ho bolo potrebné zrušiť. Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca a navrhol jeho zrušenie a vrátenie veci na ďalšie konanie. Poukázal na to, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že súd sa pokúsil platobný rozkaz doručiť nielen do sídla
Kľúčové slová: fikcia doručenia náhradné doručenie
Právna veta: Úpravou tzv. náhradného doručenia v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. zákonodarca sledoval cieľ odstrániť prípady právnej neistoty spôsobenej bezdôvodným nepreberaním zásielok adresátom a zabrániť snahám účastníkov spôsobiť prieťahy v konaní alebo dokonca zmariť konanie. Pre vznik fikcie doručenia zakotvenej v citovanom ustanovení ("... ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, kedy bola zásielka vrátená súdu, za deň doručenia, i keď sa adresát o uložení nedozvedel ...") je predpísané súčasné splnenie nasledovných podmienok: a/ možnosť náhradného doručenia nie je zákonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 32 /2017 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu B. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému V. H. , bývajúcemu v B. , zastúpen ému JUDr. E. M. , advokátkou so sídlom v B. , o privolenie k výpovedi z nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 16 C 53 /20 01 , o dovolaní žalo vaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. júna 201 6 sp. zn. 5 Co 272 /201 5, takto r o z h o d o
Právna veta: Uplatňovanie a výkon práv Slovenskej kancelárie poisťovateľov Slovenskou poisťovňou podľa § 28 ods. 3 druhá veta zákona č. 383/2001 Z. z. je prenesením oprávnení štatutárneho orgánu práv-nickej osoby na inú právnickú osobu, na ktoré sa nevyžaduje oso-bitné splnomocnenie. Prenos týchto oprávnení nezbavuje súd povinnosti doručovať pí-somnosti osobe, v mene ktorej sa koná.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trebišov uznesením z 3. novembra 2004, sp. zn. 7 Ro 460/2004, odmietol odvolanie Allianz-Slovenskej poisťovne, a. s., proti svoj­ mu uzneseniu zo 17. augusta 2004, č. k. 7 Ro 460/04-40, a účastníkom ne­ priznal náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil oneskorenosťou odvo­ lania proti uzneseniu odmietajúcemu žalobu, pretože odvolatelka uznesenie vyššieho súdneho úradníka prevzala 20. augusta 2004, posledným dňom le­ hoty na odvolanie bol 6. september 2004 a odvolanie bolo podané na
Meritum o zaplatenie 3 020,65 Eur (91 000,-- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky 6Ob do/ 40/ 20 09 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací v právnej veci žalobcu Mgr. I. H. , B.N. , zastúpeného advokátom Mgr. P. Š., N.N. , proti žalovanému Ľ. M. , N. , zastúpenému advokátom JUDr. M. S., Š., o zaplatenie 3.020,6 5 Eur ( 91.000 ,– Sk) , vedenej na Okresnom súde v Topoľčanoch pod sp. zn. 7 Cb 11/08, na dovolanie žalobcu proti uzneseni u Krajského súdu v Nitre z 22. a príla 2009, č. k. 15 Cob 28/09 -66, tak
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky , ako súd dovolací, v právnej veci žalobcu: T. proti žalovanému JUDr. P. správca konkurznej podstaty úpadcu X. IČO: X. o určenie pravosti popretej pohľadávky, vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 8 Cbi 137/06, na dovolanie žalobcu proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 7. septembra 2007 č. k. 6 Obo 160/2007-41, rozhodol t a k t o : Uznesenie odvolacieho súdu z r u š
Meritum o privolenie súdu k výpovedi z nájmu bytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H.M.S.R.B., P. X., proti žalovaným: 1/ R.K. a 2/ P.K., obidvaja bývajúci v B., o privolenie súdu k výpovedi z nájmu bytu, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 17 C 271/00, o dovolaní žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 18. júla 2006 sp.zn. 6 Co 76/06, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Krajský
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/7/2013 4108213863 26.05.2014 JUDr. Lubor Šebo ECLI:SK:NSSR:2014:4108213863.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ N. M., bytom LX., 2/ R. A., bytom N., zastúpeným Mgr. Máriou Eliašovou, bytom Spišská Nová Ves, Trieda 1. mája 47/5, proti žalovanému Y. V., bytom W., o zaplatenie 2 700,14 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom
Meritum 1 695,24 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/94/2016 7604899710 20.12.2016 JUDr. Viera Petríková sudca ECLI:SK:NSSR:2016:7604899710.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Petríkovej a členov senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Márie Trubanovej, PhD., v spore žalobcu Okresného stavebného bytového družstva v Michalovciach, so sídlom v Michalovciach, Plyná
Meritum o zaplatenie 1 695,24 eur s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O. , so sídlom v M. , zastúpeného JUDr. S. K. , advokátom v M. , proti žalovaným 1/ V. H. , bývajúcemu v M. , 2/ B. H. , bývajúcej v M. , o zaplatenie 1 695,24 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp . zn. 8 C 149/2004, o dovolaní žalovaného 1/ proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo 16. apríla 2010 sp. zn. 5 Co 200/2009, takto r o z h o d o
MENU