Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť právneho úkonu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3724

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1143 dokumentov
21348 dokumentov
8 dokumentov
10 dokumentov
132 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Okamžité zrušenie pracovného pomeru dané zamestnancovi podpísané iba jedným z konateľov zamestnávateľa (spoločnosti s ručením obmedzeným) nie je neplatným právnym úkonom v zmysle ustanovenia § 242 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce; nejde tu o právny úkon spoločnosti navonok voči tretím osobám, ktorým sa zakladajú práva a povinnosti spoločnosti, kde sa podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje, aby ho podpísali obidvaja konatelia.

Úryvok z textu:
Okresný súd V. n. T. rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal určenia neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhrady mzdy. V odôvodnení rozsudku uviedol, že medzi žalobcom a žalovanou organizáciou vznikol pracovnoprávny vzťah na základe riadne uzavretej pracovnej zmluvy zo dňa 1. októbra 1993. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že žalobca v rámci tohto pracovnoprávneho vzťahu použil na adresu konateľa spoločnosti nemravné výrazy, ktorých používanie nebolo bežným v čin
Právna veta: 1. Obchodný podiel nepatrí do BSM, aj keď môže byť nadobudnutý za trvania manželstva a vklad spoločníka môže byť zaplatený z peňazí patriacich do BSM, pretože podľa ustanovení Obchodného zákonníka obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a disponovanie s obchodným podielom spoločníka nie je obmedzené na súhlas manžela. 2. Všetky práva a povinnosti spoločníka sú prakticky upravené v Obchodnom zákonníku ako špeciálnym zákonom a spoločník obchodnej spoločnosti tak nie je obmedzený vo svojej činnosti a ani na nakladanie s obchodným podielom, povinnosťami vyplývajúcimi z Občians ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obdo 30/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobkyne Mgr. M.T., nar. X., trvale bytom V.Č., zastúpenej advokátom JUDr. S.K., M.V. proti žalovaným 1/ Ing. M.T., nar. X., trvale bytom V.Č., zastúpenému advokátom Mgr. V.H., AK N.H., 2/ M.N., nar. X., trvale bytom V.V.
Právna veta: V občianskom súdnom konaní krajský súd môže rozhodovať nielen ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.), ale aj ako súd prvého stupňa (napr. § 9 ods. 2 O.s.p.) a tiež ako súd nadriadený (§ 16 ods. 1 O.s.p.). Rozhodnutie krajského súdu o tom, že sudca okresného súdu je alebo nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, je rozhodnutím vydaným mimo inštančného postupu, kedy krajský súd nerozhoduje ako súd odvolací; proti rozhodnutiu krajského súdu nie sú v tomto prípade Občianskym súdnym poriadkom pripustené opravné prostriedky, preto ani neexistuje funkčne príslušný súd, ktorý by mohol o tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 12 8/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republ iky v právnej veci navrhovateľ ov 1/ A. G. , bývajúcej vo V. , 2a/ A. Č. , bývajúcej v T. , 2b/ Ľ. Č. , bývajúce ho v C. , 2c/ Z. Ž. , bývajúcej vo V. , 2d/ A. Š., bývajúcej v T. , 3/ Š. O. , bývajúcej v K. , 4/ M. D. , bývajúcej v N. , proti odporcovi Š. Č. , bývajúcemu v K. , z astúpenému Mgr. M. Č. , advokátom so sídlom v K. , o neplatnosť právnych úkonov, veden ej na Okresnom súde Nám
Právna veta: V prejednávanej veci ide o neplatnosť právneho úkonu založené na ustanovení § 9c zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV). Podľa ust. § 9c ZKV dlžník môže nakladať s majetkom iba so súhlasom predbežného správcu, inak je jeho právny úkon neplatný. Neplatnosť právneho úkonu podľa citovaného ustanovenia je neplatnosť absolútna, t.j. právne úkony týkajúce sa majetku dlžníka sú neplatné zo zákona. Súhlas predbežného správcu musí byť vyjadrený vždy na konkrétny úkon, mal by mať písomnú formu, prípadne môže byť vykonaný vo forme signovania písomného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 276 /200 6 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Margity Fridovej a členov senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne: JUDr. D.G., Š., správca konkurznej podstaty úp adcu T., spol. s r.o. v konkurze proti žalovanému: Ing. S.J., R. , o neplatnosť právnych úkonov, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Košici
Meritum Ustálená prax
Právna veta: Do ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu v zmysle § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku treba zahrnúť aj naďalej použiteľné, legislatívnymi zmenami a neskoršou judikatúrou neprekonané civilné rozhodnutia a stanoviská publikované v Zbierkach súdnych rozhodnutí a stanovísk vydávaných Najvyššími súdmi ČSSR aČSFR, ďalej v Bulletine Najvyššieho súdu ČSR a vo Výbere rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SSR a napokon aj rozhodnutia, stanoviská a správy o rozhodovaní súdov, ktoré boli uverejnené v Zborníkoch najvyšších súdov č. I, II. a IV vydaných SEVT Praha v rokoch 197 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/29/2017 Identifikačné číslo spisu: 4607201042 Dátum vydania rozhodnutia: 24.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:4607201042.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu B. H., bývajúceho v L., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUD
Právna veta: Ustanovenie § 145 ods. 1 a 2 Obč. zákonníka upravuje vzájomné vzťahy manželov a tretích osôb s ohľadom na dispozičné úkony bezpodielových spoluvlastníkov, t.j. na právne úkony, ktorými manželia disponujú so spoločnými vecami ako predmetom bezpodielového spoluvlastníctva. Vo vzťahu k tretím osobám zakladá aktívnu alebo pasívnu solidaritu manželov z platných právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí. Tento dôsledok nastáva bez ohľadu na to, či právny úkon týkajúci sa spoločných vecí urobil jeden z manželov alebo obaja manželia spoločne, a či išlo o bežnú vec (záležitosť) alebo o inú než bežn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne Ing. M. B., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. A. N., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ W., spol. s r.o., so sídlom v B., zastúpenej JUDr. Ľ. K., advokátkou v B., a 2/ Ing. J. B., bývajúcemu v B., o neplatnosť právnych úkonov, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 13
Právna veta: Pri právnej klasifikácii podania súd vychádzal predovšetkým z § 41 ods. 2 OSP, v zmysle ktorého každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. V tomto ustanovení Občianskeho súdneho poriadku ide o dôležité interpretačné pravidlo, ktorého zmyslom je posúdiť podanie tak, aby jeho výklad zodpovedal skutočnej vôli konajúcej osoby v čase urobenia tohto úkonu. Pri posudzovaní procesného úkonu účastníka konania podľa jeho obsahu nemôže súd určitému úkonu dávať iný význam, než ten, ktorý zodpovedá obsahu úkonu, jeho vnútornej skladbe, logike, zvolenej argumentácii, v úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Ing. O. K. , bývajúcej v B. , proti žalovanej S., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 22 C 137/1994, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 5. mája 2009 sp. zn. 24 Co 29/2009, takto r o z h o d o l : Konanie o dovolaní z a s t a v u j e . Žalovanej nepriznáva náhradu tro
Právna veta: Podmienkou toho, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania, je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania sa rozumie spôsobilosť subjektov mať procesné práva a povinnosti, ktoré procesné právo priznáva účastníkom konania. Túto spôsobilosť upravuje Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 19. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkom konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hmotného práva, teda všeobecnú hmotnoprávnu subjektivitu, ktorá je vo vzťahu k fyzickým osobám upravená v § 7 Občianske ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ O. M. , 2/ E. G. , 3/ P. M. , 4/ Ing. P. Š., 5/ V. M. , 6/ E. M. , 8/ PhDr. A. Š., 9/ A. S., 10/ J. P. , 11/ L. M. , 12/ V. M. , 13/ Ing. J. P. , všetkých bývajúcich v Ž.Ž. , všet kých zastúpených JUDr. M. Ď. , advokátom so sídlom v N. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalobcov Ing. M. Š., b ývajúceho v Ž.Ž. , proti žalovaným 1/ JUDr. M. K. , správc ovi konkurznej
Právna veta: Žalovaný ako správca konkurznej podstaty úpadcu odstúpil od jednotlivých zmlúv s poukazom na ust. § 14 ods. 2 ZKV. Podľa ust. § 14 ods. 2 ZKV ak zmluvu o vzájomnom plnení ešte v čase vyhlásenia konkurzu nesplnil ani úpadca, ani druhý účastník zmluvy, alebo sa splnila len čiastočne, každá strana môže od zmluvy odstúpiť. No kupujúci svoj záväzok zaplatiť kúpnu cenu splnil, o čom predložil v konaní aj relevantné dôkazy. V predmetnej veci neboli splnené podmienky podľa ust. § 14 ods. 2 ZKV na to, aby zmluvná strana - žalovaný odstúpil od kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 3/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej, v právnej veci žalobcu: A., spol. s.r.o., V.V., IČO: X., zast. JUDr. E.K., advokátkou so sídlom P.B. proti žalovanému: JUDr. J., správca konkurznej podstaty úpadcu P.A.D. vo V., IČO: X., zast. JUDr. N.K., advokátom so sídlom F.N., o určenie neplatnosti
Právna veta: Z ustanovení § 166 ods.1,2,3 O.s.p vyplýva, že ak súd rozhoduje rozsudkom o veci samej, zásadne má rozhodnúť o celej prejednávanej veci. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu opomenie rozhodnúť o celej prejednávanej veci, má možnosť tento nedostatok odstrániť formou dopĺňacieho rozsudku za podmienok uvedených v § 166 ods. 1 O.s.p. Zo samotnej podstaty tohto procesného inštitútu je zrejmé, že vydaním dopĺňacieho rozsudku zásadne nie je možné založiť prekážku rozsúdenej veci. Dopĺňacím rozsudkom totiž možno rozhodnúť len o tej časti predmetu konania, o ktorej súd v rozsudku vydanom v zmysle § 152 O ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Z. P. , bývajúcej v M.Ž. , v dovolacom konaní zastúpenej JUDr. R. S., advokátom v Ž. , proti žalovaným 1/ Ing. V. T. , bývajúcemu v Ž. , 2/ Ing. A. P. , bývajúcemu v M.Ž. , o určenie neplatnosti právneho úkonu , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 2 C 202/2004, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 30. januára 2009 sp. zn. 8 Co 201/2008 , rozhodo
MENU