SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158349
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť skončenia pracovného pomeru


Približný počet výsledkov: 267 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  • platnost nájdené 45532 krát v 11522 dokumentoch
  • skoncenie nájdené 17321 krát v 6593 dokumentoch
  • pracovna nájdené 31661 krát v 7705 dokumentoch
  • pomer nájdené 73979 krát v 36495 dokumentochPrávna veta: "Vo všeobecnosti pod odňatím možnosti konať pred súdom treba rozumieť taký postup súdu, ktorým sa účastníkovi občianskeho súdneho konania znemožní realizácia tých práv, ktoré mu procesné predpisy priznávajú za účelom zabezpečenia spravodlivej ochrany práv a právom chránených záujmov. O vadu, ktorá je z hľadiska § 237 písm. f/ O.s.p. významná, ide najmä vtedy, ak súd v konaní postupoval v rozpore so zákonom a týmto postupom vylúčil účastníka konania z realizácie jeho procesných práv priznaných mu právnym poriadkom. Takýmto procesným právom účastníka je napr. právo na doplnenie alebo opravu nesp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 11/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne I. B. , bývajúcej v P., zastúpenej Advokátskou kanceláriou V. , s.r.o. so sídlom v P., proti žalovanej K. , a.s. V. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o návrhu žalovanej na zrušenie predbežného opatrenia , vedenej na Okresnom súde Bratisl ava I pod sp. zn. 26 C 97/20 10, o dovolaní žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. októbra 201 2 .
Právna veta: 1. Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne. Platnosť skončenia pracovného pomeru nemôže byť neskôr posudzovaná súdom 2. Ak však zamestnanec v priebehu konania o neplatnosť skončenia pracovného pomeru t.j. o určenie neplatnosti uvedeného právneho úkonu zomrie, nemožno konan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkýň 1/ O. Š., bývajúcej v B. , 2/ M. Š., bývajúcej v B. , 3/ L. Š., bývajúcej v B. (predtým Ing. M. Š., zomr. X. , naposledy bývajúci v B. ), všetky zastúpené spoločnosťou A. , s.r.o. so sídlom v M. , proti žalovanej K. , A. , so sídlom v B. , o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 11 C 161/2006, o dovolaní žalobkýň 1/, 2/, 3/ proti .
Právna veta: Otázku neplatnosti skončenia pracovného vzťahu na účely mimosúdnej rehabilitácie v dôchodkovom zabezpečení nemôže orgán sociálneho zabezpečenia sám v konaní o dávke posúdiť.

Úryvok z textu:
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia rozhodnutím zo 14. apríla 1992 zamietla žiadosť navrhovateľa o úpravu dôchodku podľa zákona č. 87/1991 Zb. s odôvodnením, že navrhovateľ nespĺňa podmienky skončenia pracovného pomeru z dôvodov politickej perzekúcie. Krajský súd v Košiciach rozsudkom z 20. 4. 1993 rozhodnutie orgánu sociálneho zabezpečenia zo 14. apríla 1992 po vykonanom dokazovaní a stotožnení sa s jeho zámerom ako správne potvrdil. Vo včas podanom odvolaní navrhovateľ namietal závery, ku ktorým .
Právna veta: Aj keď pre rozhodnutie súdu o priznaní nároku na náhradu mzdy podľa § 61 ods. 1 Zákonníka práce je potrebné, aby otázka platnosti bola vyriešená v samostatnom konaní na základe žaloby podanej podľa § 64 Zákonníka práce, omeškanie zamestnávateľa s plnením tohto nároku nastáva márnym uplynutím termínu splatnosti náhrady mzdy.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 8Cdo/69/2018 5407203486 24. apríla 2019 JUDr. Oľga Trnková ECLI:SK:NSSR:2019:5407203486.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne H. bývajúcej v I., zastúpenej JUDr. Dagmar Matuškovou, advokátkou v Bratislave, Búdkova 12, proti žalovanej Obci Brezovica, so sídlom v Brezovici, Osloboditeľov 346, IČO: 00 314 421, zastúpenej JUDr. Petrom Vevurkom, advokátom v .
Právna veta: Výkon práva uplatniť náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru nemôže v žiadnom prípade byť zneužitím práva. Účelom ustanovenia § 79 ods. 2 Zákonníka práce je zabrániť nie tomu, aby zamestnávateľ bol za svoj nesprávny postup postihnutý tým, že zamestnancovi zaistí rovnaké plnenie, ako keby prácu vykonával, ale má zabrániť nedôvodnému zvýhodňovaniu zamestnanca. Súd pri rozhodovaní o náhrade mzdy na čas presahujúci 12 mesiacov v rámci svojej voľnej úvahy musí nájsť mieru zodpovedajúcu účelu a funkciám náhrady mzdy v zmysle § 79 ods. 1 a 2 Zákonníka práce tak, aby jeho rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/125/2018 1409205891 26. marca 2019 JUDr. Bakošová ECLI:SK:NSSR:2019:1409205891.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Edity Bakošovej a členiek senátu JUDr. Aleny Svetlovskej a Mgr. Kataríny Beniačovej v spore žalobcu H.. Q. C., D.., bývajúceho v O., W. XX, zastúpeného JUDr. Líviou Krnčokovou, advokátkou v Bratislave, 29. .
Právna veta: Z § 9 ods. 1 Zákonníka práce vyplýva, že predpokladom na to, aby boli osoby oprávnené podpísať okamžité skončenie pracovného pomeru v mene zamestnávateľa, by bolo udelenie poverenia na právne úkony v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 Zákonníka práce, ktorým môže zamestnávateľ poveriť svojho zamestnanca na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne M. B. , bývajúcej v S., zastúpen ej Mgr. Ing. E . N., advokátkou v Ž., T . č. X. , proti žalovanému O. s. b. d. so sídlom v Č., G . č. X. , zastúpenému JUDr. S . Z., advokátom v Č., Ul. F . K. č. X. , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , vedenej na Okresnom súde .
Právna veta: Ustanovenie § 15 ods. 1 veta prvá O.s.p. (podľa ktorého vtedy, keď sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu) je potrebné vykladať v súvislosti s § 14 ods. 1 O.s.p. To znamená, že sudca má povinnosť oznámiť predsedovi súdu, že je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci, len vtedy, keď sa dozvie o nejakej skutočnosti svedčiacej o tom, že má pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom. Pokiaľ sa sudca o takej skutočnosti nedozvie, nemá túto povinnosť. Okolnosť, že sudca sa dozvie o tom, že mu bola pridelená na prejednanie a rozhodnuti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 4 66/2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. J. C. , bývajúceho v M. , zastúpeného JUDr. A. K. , advokátkou so sídlom v P., proti odpor kyni Obci M. , so sídlom v M. , IČO : X. , zastúpen ej Mgr. A. V. , advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru , vedenej na Okresnom súde Považská Byst rica pod sp. zn. 4 Cpr 2/2013 , o dovolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Podmienkou, aby niekto mohol byť účastníkom občianskeho súdneho konania je, že musí byť na to spôsobilý. Spôsobilosťou byť účastníkom konania znamená spôsobilosť subjektu mať procesné práva a povinnosti. Ide teda o procesnú subjektivitu. Občiansky súdny poriadok v § 19 O.s.p. stanovuje, že spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva. Zákon teda odkazuje na hmotné právo. Vo všetkých občianskoprávnych konaniach majú spôsobilosť byť účastníkmi konania tí, ktorí majú všeobecnú spôsobilosť mať práva a povinnosti podľa hm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 9/20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. D. G. , bývajúceho v T. , 2/ J. K. , bývajúceho v Z. , 3/ J. G. , bývajúceho v T. , všetci zastúpení JUDr. Valériou Vassovou, advokátkou v Trebišove, Pribinova ul. č. 2246/2, proti odporcom 1/ Vojenský útvar 1103 Trebišov, 2/ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Kutuzovova 8, o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, vedenej .
Právna veta: Splnenie povinnosti zamestnávateľa prerokovať vopred so zástupcami zamestnancov výpoveď danú zamestnancovi (§ 74 Zákonníka práce) je hmotnoprávnou podmienkou platnosti tejto výpovede. Účelom uloženia predmetnej povinnosti je poskytnúť ochranu zamestnancovi pred prípadným zneužívaním postavenia zamestnávateľa (viď rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 1 Cdo 72/2006, ktorý bol uverejnený v časopise Zo súdnej praxe pod č. 84/2007). Hmotnoprávna podmienka v zmysle § 74 Zákonníka práce je splnená, len ak zástupca zamestnancov prerokuje výpoveď „vopred“, t.j. pred tým, než zamestnávateľ voči zamestnanco ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. K. , bývajúceho v B. , proti odporkyni S., so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej Mgr. A. G. , advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy , ved enej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 16 C 291/2010 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudk u Kr ajského súdu v Bratislave z 18. marca 2013 .
Kľúčové slová: neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP, dočasná práceneschopnosť

Zbierka NS 6/1999
R 119/1999
Rozsudok
Právna veta: Počiatok a plynutie lehoty na uplatnenie práva na určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru podľa § 64 Zákonníka práce nemôže ovplyvniť ani prípadná práceneschopnosť zamestnanca.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok prvostupňového súdu, ktorým tento súd zamietol žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru s odôvodnením, že žalobca podal žalobu po uplynutí prekluzívnej lehoty (§ 64 Zákonníka práce), a preto pracovný pomer skončil. Odvolací .
Kľúčové slová: medzitýmny rozsudok , vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, základ prejednávanej veci

Zbierka NS 1/2015
R 5/2015
Uznesenie
Právna veta: Výrokom medzitýmneho rozsudku (§ 152 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) súd určuje, že základ žalobou uplatneného nároku je daný; v prípade opačného záveru súd žalobu zamietne. V konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno rozhodnúť medzitýmnym rozsudkom.

Úryvok z textu:
... požadované plnenie právo a v akom rozsahu (ako je tomu napríklad v konaní o náhradu škody, v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy). Ako už bolo vyššie uvedené, základom veci sa rozumie po súdenie všetkých otázok, ktoré vyplývajú z uplatneného .
Kľúčové slová: odstupné, rozviazanie pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca

Zbierka NS 6-7/1998
R 83/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak účastníci v dohode o rozviazaní pracovného pomeru iba predstierali, že dôvodom skončenia pracovného pomeru týmto spôsobom je nadbytočnosť zamestnanca (§ 46 ods. 1 písm. c) Zák. práce), nevznikol zamestnancovi nárok na odstupné podľa § 1 zákona číslo 195/1991 Zb.

Úryvok z textu:
... uplynutia lehoty stanovenej v § 64 Zák. práce nemôže skúmať platnosť, resp. neplatnosť skončenia pracovného pomeru, a to ani ako otázku predbežnú. Žalobca sa však mylne domnieval, že odvolací súd napriek tomu platnosť skončenia pracovného pomeru v danom prípade skúmal.Naopak odvolací súd vychádzal zo skutočnosti skončenia pracovného .
Kľúčové slová: odloženie vykonateľnosti pred rozhodnutím o dovolaní, peňažný ústav, riadny výkon rozhodnutia

Zbierka NS 5/2000
R 90/2000
Rozsudok
Právna veta: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia zaväzuje všetkých zúčastnených na nariadenom výkone tohto rozhodnutia, nevynímajúc ani súd, ktorý výkon nariadil, ani peňažný ústav, ktorý mal výkon zrealizovať odpísaním z účtu povinného. Ak peňažný ústav nerealizoval nariadený výkon súdneho rozhodnutia v čase, keď už bolo vydané rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade jeho vykonateľnosti, nemožno z tohto dôvodu peňažný ústav sankcionovať a vyvodzovať jeho zodpovednosť podľa ustanovenia § 311 O.s.p.

Úryvok z textu:
... . p.) a dospel k záveru, že dovolanie žalovanej je dôvodné. Z odôvodnenia: spore vedenom na Okresnom súde v M. o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy bolo po zrušení rozsudku krajského súdu a rozsudku okresného súdu znova rozhodnuté o neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného .
Kľúčové slová: naliehavý právny záujem, pracovnoprávny vzťah, určovacia žaloba, neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 ZP

Zbierka NS 6/2009
R 56/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak nedošlo k určeniu neplatnosti skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený platne; na podaní žaloby o určenie trvania tohto pracovného pomeru nemôže mať žalobca v takom prípade naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... pracovný pomer trvá (rozhodnutie o takejto určovacej žalobe by predpokladalo prejudiciálne posúdiť platnosť alebo neplatnosť skončenia pracovného pomeru). Právo účastníka pracovnoprávneho vzťahu domáhať sa určenia neplatnosti zrušovacieho prejavu uvedeného v § 77 ... Zákonníka práce zaniká márnym uplynutím dvojmesačnej lehoty. Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom, treba vychádzať z toho, že .
Právna veta: Pracovné miesto, ktoré ku dňu dania výpovede zamestnancovi podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce nebolo obsadené na základe pracovnej zmluvy, zostáva voľným pracovným miestom, na ktorom má zamestnávateľ možnosť zamestnanca zamestnávať (§ 63 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce), i keď zamestnávateľ už pred uvedeným dňom vo vzťahu ktomuto pracovnému miestu písomne (v „akceptačnom liste“) potvrdil niektorému uchádzačovi o zamestnanie zámer obsadiť ním v budúcnosti predmetné pracovné miesto.

Úryvok z textu:
... . s., so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpenej S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou, náhradu mzdy a zaplatenie mzdy , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 58 C 126/2007, o .
Právna veta: V § 205 ods. 3 O.s.p. stanovená (zákonná) lehota, v rámci ktorej môže odvolateľ rozšíriť rozsah a dôvody odvolania, sa vzťahuje iba na odvolanie, ktoré má všetky predpísané náležitosti. Ak odvolanie tieto náležitosti nemá, je súd povinný odvolateľa vyzvať, aby chýbajúce náležitosti doplnil a uložiť mu (sudcovskú) lehotu na ich doplnenie. Pokiaľ odvolateľ doplnil odvolanie do rozhodnutia odvolacieho súdu, je bez právneho významu, že k tomu došlo až po uplynutí odvolacej lehoty.

Úryvok z textu:
... sídlom v Piešťanoch, Krajinská cesta 2929/9, zastúpenému JUDr. Danielou Suchánkovou, advokátkou so sídlom v Piešťanoch, M. Waltariho 7 , o neplatnosť skončenia pracovného pomeru a náhrad u mzd y, vedenej na Okresnom súde Piešťany pod sp . zn. 6 C 30 8/200 8, o .
Kľúčové slová: mestská polícia, mestské zastupiteľstvo, skončenie pracovného pomeru, nadbytočnosť zamestnanca, orgány obce

Zbierka NS 3/2017
R 23/2017
Rozsudok
Právna veta: Na vykonanie organizačnej zmeny, ktorá má za následok skončenie pracovného pomeru príslušníka mestskej (obecnej) polície podľa § 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce, je oprávnené len mestské (obecné) zastupiteľstvo.

Úryvok z textu:
... stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. Podľa § 77 Zákonníka práce, neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde ... , že výpoveď považuje za nezákonnú a trvá na ďalšom zamestnávaní a na súd sa so žalobou o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou obrátil 30. mája 2011. 19. Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., .
Právna veta: Ak zamestnanec po doručení okamžitého zrušenia pracovného pomeru neoznámil zamestnávateľovi, ktorý tento zrušovací prejav urobil, že trvá na ďalšom zamestnaní, ale podal žalobu o neplatnosť rozviazania pracovného pomeru a o náhradu mzdy, potom je tým oznámenie zamestnanca voči zamestnávateľovi, že trvá na ďalšom zamestnávaní, nahradené dňom jej doručenia.

Úryvok z textu:
... právo zamestnanca domáhať sa na súde určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Ďalej ide o nárok, ktorý z neplatnosti skončenia pracovného pomeru vyplýva, a to nárok zamestnanca na náhradu mzdy. Ak zamestnanec, s ktorým bol okamžite zrušený pracovný pomer ... mu náhradu mzdy, musí v lehote uvedenej v § 64 Zák. práce uplatniť žalobou podanou na súde neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Ak zamestnanec v žalobe podanej po dni účinnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru tvrdí, že zamestnávateľ s .
Právna veta: Dvojmesačná lehota vyplývajúca z ustanovenia § 64 Zákonníka práce (zákon č. 65/1965 Zb. v znení platnom do 1. apríla 2002) sa týka len uplatnenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru a nie aj uplatnenia nárokov na náhradu mzdy z neplatného skončenia pracovného pomeru.

Úryvok z textu:
... právo zamestnanca domáhať sa na súde určenia neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Ďalej ide o nárok, ktorý z neplatnosti skončenia pracovného pomeru vyplýva, a to nárok zamestnanca na náhradu mzdy. Ak zamestnanec, ktorému bola daná výpoveď, chce zabrániť ... § 61 ods. 1 Zákonníka práce. Pre rozhodovanie súdu o týchto peňažných nárokoch má výrok rozhodnutia o neplatnosti skončenia pracovného pomeru ten význam, že ním súd vlastne rozhoduje o jeho základe. Takýto výrok súdu je predpokladom výroku .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.