Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078285
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť uznesenia členskej schôdze


Približný počet výsledkov: 33 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplatnosť uznesenia členskej schôdze
  • platnost nájdené 44990 krát v 11398 dokumentoch
  • uznesenie nájdené 389021 krát v 52724 dokumentoch
  • clensky nájdené 24295 krát v 3659 dokumentoch
  • schodzi nájdené 2041 krát v 500 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov
Krajské súdy SR 49 dokumentov


Kľúčové slová: neplatnosť uznesenia členskej schôdze, predstavenstvo družstva, námietky, členská schôdza

Zbierka NS 3/2016
R 21/2016
Uznesenie
Právna veta: Pre posúdenie účinnosti doručovania námietok predstavenstvu družstva je rozhodujúce, aby tieto člen družstva oznámil družstvu v lehote uvedenej v ustanovení § 242 ObZ, pretože družstvo je subjektom práva. Návrh na vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je podaný včas, ak námietka člena družstva bola doručená v zákonnej lehote družstvu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Dunajská Streda rozsudkom č. k. 5Cb 68/2008 – 287 zo dňa 30.10.2012 určil, že uznesenie mimoriadnej členskej schôdze P. D. v H. č. 16 z 15.3.2008, ktorým členská schôdza schválila volebný poriadok pre voľbu členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zrušila rozhodnutie predstavenstva družstva zo 17.10.2007 o vylúčení Zoltána Bodóa, schválila obnovenie členstva Z. B. v P. D. v H., schválila zmenu stanov, odvolala doterajších členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, zvolila nového .
Právna veta: Podľa § 242 Obchodného zákonníka, na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ je uznesenie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie prijala alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky, alebo od oznámenia námietky predstavenstvu. Ustanovenie zakotvuje možnosť člena družstva podať návrh na súd, aby vyhlási ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 47 /2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej v právnej veci žalobcu: Ing. F. , K.B. proti žalovanému: T.B.T. , IČO: X. , zastúpeného advokátkou JUDr. A.M.B. , o vyslovenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze žalovaného , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Kra jského súdu v Trnave zo dňa 15.mája .
Kľúčové slová: stanovy družstva, družstvo, vznik a zánik členstva

Zbierka NS 6/1996
R 57/1996
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v Stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v Stanovách.

Úryvok z textu:
... predmetného návrhu z dôvodu nesplnenia podmienok, uvedených v § 242 Obeh. zák. Podľa tohoto ustanovenia na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie .
Kľúčové slová: členská schôdza, družstvo, vznik a zánik členstva

Zbierka NS 1/1999
R 15/1999
Uznesenie
Právna veta: Návrh, aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné, môže podať iba člen, ktorého sa rozhodnutie týka, a podľa § 231 Obchodného zákonníka je zaručením jeho práva na súdnu ochranu. Ak člen družstva, ktorý bol rozhodnutím členskej schôdze z družstva vylúčený, podal návrh,aby súd vyhlásil rozhodnutie členskej schôdze o vylúčení za neplatné (§ 231 ods. 4 Obchodného zákonníka), nemôže súd návrh zamietnuť s odôvodnením, že navrhovateľ nepožiadal o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi, ktorá uznesenie o jeho vylúčení prijala, alebo že námietku neoznámil predstavenst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdnej ochrany člena domáhajúceho sa voči družstvu svojich práv, ale ide o rozšírenie jeho možností domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia členskej schôdze aj v prípade akéhokolVek uznesenia, teda aj takého, ktoré s osobou člena priamo nesúvisí, aleje v ... uvedeného v § 242 Obchodného zákonníka zo strany navrhovateľa. Podľa cit. ust. na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo Stanovami družstva. Návrh súdu môže podať člen, ak .
Právna veta: O žalobe na určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia sa koná a rozhoduje v civilnom sporovom konaní, na ktoré je v prvej inštancii vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
... záveru, že nesúhlas Krajského súdu v Trnave s postúpením veci je dôvodný. 6. Predmetom konania je určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia a určenie, že žalovaný nezanikol dobrovoľným rozpustením na základe uznesenia členskej schôdze žalovaného. Konanie začalo ... 1. Žalobcovia sa žalobou doručenou Okresnému súdu Trnava 30. marca 2017 domáhali určenia neplatnosti uznesení členskej schôdze žalovaného špecifikovaných v petite žaloby pod bodom I. – XIV. a určenia, že žalovaný .
Kľúčové slová: členská schôdza

Zbierka NS 7/2017
R 58/2017
Uznesenie
Právna veta: I. Súd svojím rozhodnutím nie je oprávnený meniť podmienky kreovania štatutárneho orgánu právnickej osoby, nakoľko tieto sú stanovené zákonom. II. Na uznesenia prijaté na členskej schôdzi družstva je potrebné hľadieť ako na platné až do vyslovenia rozhodnutia o ich neplatnosti súdom.

Úryvok z textu:
... odníme možnosť konať pred súdom v ďalšom konaní. V tejto súvislosti žalovaný poznamenal, že v prebiehajúcich konaniach o určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze družstva vedených pred Okresným súdom Prievidza, pod sp. zn. 6Cb/5/2014, 17Cb/7/2014, 9Cb/14/2014 ... potrebné zrušiť podľa ust. § 449 ods. 1, 2 C. s. p. 7. Predmetom daného konania je určenie neplatnosti uznesení členskej schôdze žalovaného (družstva) konanej dňa 10. 04. 2014 (ďalej len „napadnutá členská schôdza“), na ktorej došlo okrem iného aj .
Kľúčové slová: družstvo, zrušenie a likvidácia družstva, likvidácia družstva

Zbierka NS 4/2005
R 39/2005
Rozsudok
Právna veta: Súd môže nariadiť likvidáciu družstva iba vtedy, ak družstvo uvedené v ustanovení § 765 ods. 1 Obchodného zákonníka nepožiada o vykonanie zmien v obchodnom registri a v ustanovenej lehote neurobí tak ani po výzve súdu.

Úryvok z textu:
... 2. februára 1993 schválili príslušné or­ gány zmenu stanov, čo nechali zapísať do obchodného registra. Z uvedeného vyplýva, že určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze, zvolanej podľa ustanovenia § 9, § 11, § 14 zákona č. 42/1992 Zb., žalobcovia v zmysle usta­ novenia § .
Právna veta: Vznik a zánik členstva fyzickej alebo právnickej osoby v družstve upravuje Obchodný zákonník, ktorý pripúšťa podrobnejšiu úpravu členstva, jeho vzniku a zániku tiež v stanovách družstva. Zákonom určené spôsoby zániku členstva nemôžu byť rozšírené ďalšími dôvodmi v stanovách. Vylúčenie je jednostranný úkon družstva, ktorý smeruje proti členovi a predstavuje závažný zásah do právneho postavenia člena družstva. Zákon preto spája tento prejav vôle družstva s podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby vylúčenie bolo platné. Pokiaľ člen družstva porušuje svoje členské povinnosti – toto porušovanie mu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s.p. Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný a navrhol napadnutý rozsudok krajského súdu zmeniť tak, že žaloba o neplatnosť uznesenia členskej schôdze sa zamieta. Podľa jeho názoru krajský súd nevykonal dokazovanie, ktoré mal v zmysle uznesenia Najvyššieho súdu SR ... V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 6.6.1994 žalobca žiadal, aby súd vyslovil neplatnosť uznesenia členskej schôdze zo dňa 7.6.1994, ktorým členská schôdza rozhodla o vylúčení žalobcu z družstva D. so sídlom v .
Právna veta: Súčasne v zmysle judikatúry nemôže konajúci súd návrh vylúčeného člena družstva na vyhlásenie neplatnosti rozhodnutia členskej schôdze o jeho vylúčení zamietnuť pre nezaprotokolovanie jeho námietky na členskej schôdzi alebo neoznámenie námietky predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tejto schôdze.

Úryvok z textu:
... osobitné ustanovenie, pri ktorom neplatí jednomesačná prekluzívna lehota na podanie návrhu na súd na určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze, ani povinnosť požiadať o zaprotokolovanie námietky na členskej schôdzi alebo jej oznámenie predstavenstvu. Súčasne v ... podmienok upravených v ust. § 242 Obchodného zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia súd vysloví neplatnosť uznesenia členskej schôdze na návrh člena, ak bolo prijaté rozhodnutie v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva .
Právna veta: Je tiež potrebné poukázať na skutočnosť, že podmienky súdnej ochrany člena družstva, ktorého sa rozhodnutie o vylúčení týka, sú upravené v § 231 ods. 4 Obchodného zákonníka, ktoré má špecifickú povahu a nemožno naň aplikovať podmienky, stanovené v § 242 Obchodného zákonníka pre ostatné prípady preskúmavania rozhodnutí členskej schôdze súdom.

Úryvok z textu:
... formálnych podmienok, stanovených v ustanovení § 242 OBZ. Podľa tohto ustanovenia na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia členskej schôdze, pokiaľ rozhodnutie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ... 29. 06. 2005 (č. l.129) vyslovil jednoznačný právny názor, že uplatnené právo o určenie neplatnosti uznesenia členskej schôdze je potrebné prvom rade posudzovať podľa hmotnoprávneho ustanovenia § 242 OBZ. Odvolací súd na rozdiel od súdu prvého .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.