Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064783
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť zmluvy o pôžičke


Približný počet výsledkov: 43 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplatnosť zmluvy o pôžičke
  • platnost nájdené 44655 krát v 11335 dokumentoch
  • zmluva nájdené 171028 krát v 17594 dokumentoch
  • o nájdené 2752956 krát v 63313 dokumentoch
  • pozicka nájdené 5596 krát v 1046 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty
Krajské súdy SR 285 dokumentov


Právna veta: Právo na rovnosť v konaní je v zmysle judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky súčasťou práva na spravodlivý súdny proces, a prejavuje sa vytváraním rovnakých procesných podmienok a rovnakého procesného postavenia subjektov, o ktorých právach a povinnostiach rozhoduje občianskoprávny súd. Rovnosť účastníkov v občianskom súdnom konaní bližšie charakterizuje § 18 O.s.p., podľa ktorého účastníci majú v občianskom súdnom konaní rovnaké postavenie a súd je povinný zabezpečiť im rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv. Táto zásada sa premieta aj v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 232 /2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu M UDr. M. Š., bývajúce ho v S., proti žalovan ým 1/ H. K. , bývajúcej v M. , t.č. V. , 2/ Ing. Ľ. P. , 3/ Ing. H. P. , obom bývajúcim v B. , zastúpen ým JUDr. L. P., advokátom so sídlom v B. , o určenie neplatnosti zmlúv , vedenej n a Okresnom súde M artin pod sp. z n. 10 C 48 /200 8, o dovolaní žalo van ých 2/, 3 / proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 28. septembra 201 .
Právna veta: Zmyslom odkladu exekúcie je zabrániť nepriaznivým dôsledkom exekúcie, a to jednak na návrh povinného podľa § 56 ods. 1 Exekučného poriadku alebo podľa § 56 ods. 2 Exekučného poriadku aj bez návrhu v prípade, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Ing. M. M. , bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. E. L. , advokátkou so sídlom v K. , proti povinným 1/ V. L. , bývajúcemu v B. , 2/ R. L. , bývajúcej v B. , 3/ A. L. , bývajúcej v B. , zastúpeným advokátom Mgr. K. H. , N. , o vymoženie istiny 484 800 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II, pod sp. zn. 55 Er 1765/2009 , o do volaní povinných 1/ až 3/ proti uzneseniu .
Kľúčové slová: popretie pohľadávky, incidenčné konanie, správca konkurznej podstaty, konkurzné konanie

Zbierka NS 7/2017
R 63/2017
Uznesenie
Právna veta: I. Konkurzný súd nie je oprávnený preskúmavať popretú pohľadávku z iných dôvodov ako tých, ktoré správca uviedol v incidenčnom konaní v popieracom prejave obsiahnutom v zozname pohľadávok. II. Účelom incidenčného konania je rozhodnúť o tom, či dôvody obsiahnuté v popieracom prejave správcu zodpovedajú skutočnosti a vylučujú pohľadávku z uspokojenia v konkurze tak, ako bola prihlásená.

Úryvok z textu:
... dovolateľa). V priebehu súdneho konania po preukázaní, že prihlásené pohľadávky žalobcu nie sú premlčané, začal namietať neplatnosť zmluvy o pôžičke uzavretej medzi žalobcom a úpadcom. Následne v doplnení dovolani a žalovaný uviedol, že možno dôjsť iba k ... následne prihlásil do konkurzu (zmluva o postúpení pohľadávok). V danej veci žalovaný v priebehu konania namietal neplatnosť zmluvy o pôžičke, na základe ktorej si žalobca prihlásil pohľadávku v kon kurze prihláškou. Preto nemožno skonštatovať, že by .
Právna veta: Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul. Notárska zápisnica so súhlasom k vykonateľnosti má povahu verejnej listiny a ako každá verejná listina aj notárska zápisnica osvedčuje pravdivosť údajov v nej uvedených až do doby, pokiaľ nie je preukázaný opak. Aj pri posudzovaní notárskej zápisnice sa preto uplatňuje tzv. prezumpcia správnosti. Notárska zápisnica je spôsobilým exekučným titulom vtedy, ak mimo formálnych podmienok vykonateľnosti spĺňa podmienky materiálnej vykonateľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... evidentne zistené, že by bolo vydané na základe nespôsobilého exekučného titulu, ktorý podľa povinnej má spočívať v neplatnosti zmluvy o pôžičke, nakoľko suma 404 000 € jej nikdy nebola vyplatená. Povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ... smere poukázala na obsah spisu Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 12 C 62/2013 týkajúci sa neplatnosti zmluvy o pôžičke, v ktorom predložila dôkazy preukazujúce, že dlh v čase spísania notárskej zápisnice neexistoval. Z uvedených dôvod .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ju nezaťaží vecným bremenom, záložným právom alebo iným vecným bremenom. V danom prípade bolo pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke uzavretej medzi účastníkmi konania 29. júla 2005 formou notárskej zápisnice rozhodujúcim zistenie, či došlo k odovzdaniu predmetu ... z 5. novembra 2008 č.k. 11 C 124/2006-107 žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala určenia neplatnosti zmluvy o pôžičke uzavretej 29. júla 2005 medzi účastníkmi konania formou notárskej zápisnice pod N X., Nz X., zamietol. Žalobkyňu .
Právna veta: Na rozdiel od objektívnych podmienok vymedzených zákonom , stanovením lehoty na podanie dovolania, prípustnosti dovolania len proti v zákone uvedeným rozhodnutiam odvolacieho súdu, zastúpenia dovolateľa a pod. , ktoré musia byť pri podaní dovolania splnené a ktoré sa nevzťahujú na osobu konkrétneho dovolateľa, ustanovenie § 240 ods. 1 prvá veta O. s. p. určuje (okrem iného) aj subjektívnu podmienku prípustnosti dovolania, ktorá sa viaže na osobu konkrétneho dovolateľa a zohľadňuje osobný aspekt toho, kto dovolanie podáva. Teda, či je u neho daný dôvod , ktorý ho oprávňuje podať dovolanie ( ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a nezohľadnil ani námietku o nedostatku naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení neplatnosti zmluvy o pôžičke v zmysle § 80 písm. c/ O. s. p. Namietal aj nesprávne právne posúdenie veci odvolacím ... pôžičky nedošlo. Preto zmluva o pôžičke v zmysle uvedeného nevznikla, z ktorého dôvodu sa žalobkyňa nemôže domáhať určenia neplatnosti zmluvy o pôžičke, ku ktorej nedošlo, teda nevznikla. Preto odvolací súd zmenil 2 Cdo 18 1/2010 rozsudok súdu prvého .
Právna veta: Čiastočná neplatnosť právneho úkonu je možná len za podmienok, ktoré ustanovuje § 41 Obč. zák. Čiastočná neplatnosť sa však vylúči, ak sa dôvod neplatnosti týka podstatnej náležitosti (essentialia), v takomto prípade bude neplatným vždy právny úkon ako celok.

Úryvok z textu:
... n i e: 5 Obdo 47/2010 2 Okresný súd v Trenčíne ako súd prvého stupňa zamietol žalobu o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke a zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že účastníci ... : F. , s. r. o. , O.T. , IČO: 3 X. , zast. JUDr. M.H. , advokátkou so sídlom B.P. , o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke a zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva , vedenej na Okresnom súde v Trenčíne pod sp. zn. 40 Cb/257/2007 .
Kľúčové slová: odovzdanie penazí, vznik zmluvy o pôžičke

Právna veta: Zmluva o pôžičke je v zmysle § 657 Občianskeho zákonníka tzv. reálnym kontraktom, to znamená, že k jej uzavretiu sa vyžaduje, aby veriteľ aj skutočne odovzdal predmet pôžičky dlžníkovi. Ak sa tak nestane, medzi zmluvnými stranami právny vzťah z pôžičky nevznikne, a to aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitostí vôle) boli dané. V prejednávanej veci bolo preto pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke nevyhnutné zistiť, či došlo k jej poskytnutiu – odovzdaniu peňazí. Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy preukazuje veriteľ. Dovolací súd dáva do pozo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj keby všetky náležitosti tohto právneho úkonu (vrátane náležitostí vôle) boli dané. V prejednávanej veci bolo preto pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke nevyhnutné zistiť, či došlo k jej posky tnutiu – odovzdaniu peňazí. Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy preukazuje veriteľ, v danom .
Právna veta: Účelom zabezpečujúceho prevodu práva je nielen nútiť dlžníka splniť svoj dlh voči veriteľovi (v tomto zabezpečení splnenia spočíva zabezpečovacia funkcia tohto inštitútu), ale pri riadnom a včasnom neuhradení tohto dlhu dať veriteľovi možnosť uspokojiť sa v spojitosti s touto formou zabezpečenia (zabezpečovací prevod práva má plniť aj funkciu uhradzovaciu). ... písomná zmluva podľa citovaného § 553 musí jednoznačne určovať: • zmluvné strany (účastníkov zmluvy); • záväzok, ktorý je zabezpečovaný; • majetkové právo dlžníka, ktoré sa prevádza; • že zmluvu uzatvárajú účastní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ďalej len O.s.p.). Krajský súd v Košiciach na odvolanie žalobcov rozsudkom z 21. januára 2008 sp. zn. neplatnosti zmluvy o pôžičke uzavretej 20. decembra 2002 medzi žalobcami a žalovaným 1/ zamietnutá, a zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v prevyšujúcej napadnutej ... potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 219 O.s.p. iba vo výroku, ktorým bola žaloba o určenie neplatnosti zmluvy o pôžičke zamietnutá, a zmenil rozsudok súdu prvého stupňa podľa § 220 O.s.p. vo výroku, ktorým bol zamietnutý návrh .
Právna veta: Podľa § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Uvedené zákonné ustanovenie ukladá súdu povinnosť v každom štádiu konania prihliadať na to, či sú splnené zákonom stanovené podmienky (procesné podmienky konania), aby súdne konanie mohlo prebehnúť a súd mohol vydať rozhodnutie. Medzi základné procesné podmienky (okrem iných), ktoré má súd povinnosť si všímať aj bez návrhu, po celý čas konania, je splnenie podmienok civilno-procesnej subjektivity účastníka, t.j. spôsobilosti účastníka byť účastníkom k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvy o záložnom práve uzavretej dňa 1.12.1995 medzi žalobcami a žalovaným 1/. Zastavil konanie v časti o vyslovenie neplatnosti zmluvy o pôžičke uzavretej medzi žalova ným 1/ a žalovaným 2/. Uložil žalobcom nahradiť žalovanému 1/ trovy konania. Žalovanému 2/ náhradu trov konania .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je okrem označenia zmluvných strán, predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právneho úkonu ( vrátane náležitostí vôle) boli dané. V prejednávanej veci bolo p reto pre posúdenie otázky platnosti zmluvy o pôžičke nevyhnutné zistiť, či došlo k jej poskytnutiu – odovzdaniu peňazí . Skutočnosť poskytnutia pôžičky v konaní vždy ... účast níkov je povinný stanovený okruh skutočností preukázať. V prejednávanej veci sa žalobcovia domáha li určenia neplatnosti zmluvy o pôžičke a na ňu nadväzujúcej zmluvy o zriadení záložného práva . Podľa ustanovenia § 657 Občianskeho zákonníka .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.