Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1625

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

910 dokumentov
20061 dokumentov
193 dokumentov
6 dokumentov
107 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri uplatnení záväzkov z bezdôvodného obohatenia vzniknutého plnením z neplatného právneho úkonu (nájomnej zmluvy) sa užívateľ (nájomca) pri zmene vlastníctva môže voči prvšiemu vlastníkovi zbaviť svojho záväzku, ak mu zmena vlastníctva k predmetu nájmu bola oznámená pôvodným vlastníkom alebo až keď mu ju nový vlastník preukázal. Pri posudzovaní takéhoto nároku možno analogicky použiť ustanovenie § 680 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Nové Zámky 3. decembra 2001 sa žalobkyňa domáhala voči žalovanej zaplatenia sumy 309 000,— Sk s príslušenstvom predstavujúcej bezdôvodné obohatenie, ktoré mala žalovaná získať v čase od 19. októbra 2000 do 31. mája 2001 užívaním nebytových priestorov nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností pre kat. úz. N. Z. na liste vlastníctva č. 5529 ako stavba súp. č. 996 na pozemku pare. č. 343. V žalobe uviedla, že uznesením Okresného súdu Nové
Právna veta: Ak je predmetom súdneho konania neplatnosť viacerých, na seba nadväzujúcich zmlúv, dôvody neplatnosti treba zisťovať u každej z nich samostatne. Jednoznačný záver o platnosti jednej z týchto zmlúv nie je dostatočným dôvodom pre záver, že aj ďalšie zmluvy sú platné.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trnave rozsudkom - po doplnení dokazovania podľa úpravy danej v zrušujúcom uznesení odvolacím súdom, ktorým bol zrušený predchádzajúci zamietajúci rozsudok prvostuňového súdu - vyhovel žalobe a vyslovil neplatnosť zmlúv, a to zmluvy o delení nehnuteľnosti, registrovanej Štátnym notárstvom v Trnave 7. 2. 1974, RI 83/74, kúpnej zmluvy zo 4. 7. 1980, RI 550/80, darovacej zmluvy z 30. 7. 1990, RI 2584/90 a ďalšej darovacej zmluvy z 20. 11. 1991, RI 2696/91. Neplatnosť darovacích zmlúv
Kľúčové slová: vymáhateľná pohľadávkaodporovateľné právne úkonyneplatnosť zmluvy
R 110/1998
Právna veta: Veriteľ, ktorý s úspechom odporoval právnemu úkonu podľa § 42a Obč. zák., má voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech, právo na náhradu v peniazoch, ak sa uňho nenachádza vec nadobudnutá týmto úkonom. Veriteľ sa z tohto dôvodu nemôže úspešne domáhať určenia neplatnosti zmluvy, ktorou vlastník (ktorý mal z odporovateľného úkonu prospech) previedol vec na tretie osoby.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel Okresnému súdu v Žiline dňa 8. 12. 1994 sa navrhovateľ pôvodne domáhal určenia, že prevod vlastníctva medzi odporkyňou v 1. rade a odporcami v 2. a 3. rade, „povolený“ Správou katastra nehnuteľností v Ž. pod č. V 592/94 zo dňa 10. 5. 1994, dotýkajúci sa nehnuteľností zapísaných na LV 2132 k. ú. Ž., a to domu č. 1187, a parcely KN 3571/2, na ktorej dom stojí, ako aj pare. č. 3571/3, je voči navrhovateľovi právne neúčinný. Podaním zo dňa 24. 3. 1995 zmenil návrh na začatie ko
Kľúčové slová: obchodné spoločnostineplatnosť zmluvyspoločenská zmluva
R 69/1996
Právna veta: Žaloba na určenie neplatnosti spoločenskej zmluvy nemôže byť úspešná, ak nemožno prejednať jej neplatnosť so všetkými účastníkmi zmluvy. Účastníkovi konania majú byť všetci účastníci zmluvy, či už na strane žalobcov alebo žalovaných. Ak žaloba takéto prejednanie neumožňuje, nemôže byť úspešná

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom vyhovel žalobe a určil, že spoločenská zmluva, uzavretá 23. decembra 1991, ktorou sa zakladá S. P. a T. C., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v B., ako aj spoločenská zmluva tejto spoločnosti z 28. decembra 1992, sú neplatné. Rozhodnutie odôvodnil tým, že 2) žalovaný, ako spoločník spoločnosti, ktorá je žalovaným 1), vložil do tejto spoločnosti maje- tokf ktorý je vlastníctvom Slovenskej republiky. Jedná sa o pozemok v katastri B. N. vo výmere 18 466 m2
Právna veta: Súd nemôže predbežným opatrením zakázať registrovému súdu vykonať zápis spoločnosti v obchodnom registri. V konaní vo veciach obchodného registra, ktoré sa začína na návrh fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej sa zápis v registri týka, alebo osôb oprávnených na to podľa zákona, nemožno predbežným opatrením súdu odňať právomoc registrového súdu o návrhu rozhodnúť, v dôsledku čoho ust. § 76 ods. 2 OSP je nepoužiteľné. Súd v konaní o určenie neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nemôže predbežným opatrením určiť, že až do právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti zmluvy o prevo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. zakázal vykonať zmenu zápisu v obchodnom registri Okresného súdu B. I. v odd. Sro. spoločnosti A.-I., s. r. o., o prevode obchodného podielu odporcu 1) na odporcu 2) do právoplatnosti skončenia konania vedeného na Krajskom súde v B., sp. zn. 33 Cb 36/98, o určenie neplatnosti právneho úkonu s tým, že dovtedy sú spoločníkmi spoločnosti Ing. Z. H. v 1/5 a J. U. v 4/5 podielu celej spoločnosti. Ďalej súd zakázal odporcovi 2) nakladať s jeho obchodným podielom
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 579 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. M. , bývajúceho v S., proti odporcovi B. , s.r. o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ému JUDr. V. K. , PhD., advokátkou, so sídlom v B. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Ba nská Bystrica pod sp. zn. 16 C 124/2014, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2014 sp. zn. 12 Co 676/2014 o
Právna veta: Odvolací súd založil svoj potvrdzujúci rozsudok v porovnaní so súdom prvého stupňa na právnom názore odlišnom od právneho názoru súdu prvého stupňa, keď vychádzal z toho, že na daný prípad treba vzťahovať Hospodársky zákonník planý v čase uzatvorenia prvej zmluvy – ustanovenie § 21 ods. 1 veta prvá, ďalej § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a ustanovenie § 39 Občianskeho zákonníka s tým, že ustanovenia ústavného zákona č. 496/1990 Zb., nariadenia vlády č. 212/1990 Zb. v čase rozhodovania už boli neplatné a teda nebolo možné odôvodniť predmetné rozhodnutie ustanoveniami neplatného právneho predpisu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : S., zastúpený JUDr. I. R. , advokátkou v P., proti žalovaným : 1/ M. H. , bývajúci v Ž. , 2/ A. V. , bývajúci v K. , 3/ M. R. , bývajúci v T. , všetci zastúpení Advokátskou kanceláriou JUDr. M. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp.zn. 4 C 489/2001, o dovolaní žalovaných 1/ až 3/ proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 24. mája 2011
Právna veta: Žalobným návrhom podľa ustanovenia § 80 písm. c/ O. s. p. možno uplatniť pozitívne alebo negatívne určenie, či tu právny vzťah, alebo právo je, alebo nie je. Navrhovateľa zaťažuje dôkazové bremeno, spočívajúce v povinnosti preukázať, že na určení právneho vzťahu alebo práva, v čase rozhodovania súdu, má naliehavý právny záujem. Tento bude spravidla daný v prípade, keď sa nemožno domáhať priamo plnenia, a ak právne postavenie navrhovateľa by bez takéhoto určenia bolo neisté. Ustanovenie § 80 O. s. p. nebráni tomu, aby sa navrhovateľ domáhal vydania alternatívneho alebo eventuálneho petitu. Alte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ing. J. T., U., 907 01 M., zast. JUDr. J. L., advokátom, N., 911 01 T., proti odporcovi: 1) T., spol. s r.o.., 907 01 M., zastúpenému JUDr. R. H., advokátom so sídlom V., 811 05 Bratislava, 2) Ing. P. V., P., 907 01 M., 3) B. B., D., 916 01 Stará Turá, obaja zastúpení JUDr. L. K., advokátom, Ď., Bratislava, o určenie neplatnosti zmluvy o zabezpečení záväzkov dlžníka prevod
Právna veta: O zabezpečovací prevod práva ide vtedy, ak dlžník prevedie na veriteľa svoje právo (napríklad vlastnícke) s rozväzovacou podmienkou, že zabezpečený záväzok bude splnený. Zabezpečovacím prevodom tak dochádza k („dočasnej“) zmene v subjekte práva do momentu splnenia záväzku; v prípade jeho splnenia sa obnovuje pôvodný stav (porovnaj rozsudok najvyššieho súdu sp. zn. 3 Cdo 98/2004). Ako už uviedol najvyšší súd v rozsudku z 25. júna 2009 sp. zn. 1 Cdo 58/2008, až do novely Občianskeho zákonníka vykonanej zákonom č. 568/2007 Z.z. bola úprava zabezpečovacieho prevodu práva veľmi stručná. Výkl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 446 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyš ší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ A. E. , bývajúcej v M. , 2/ B. E. , bývajúceho v M. , zastúpených JUDr. R. B. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovanej I., s.r.o. so sídlom v H. , zastúpen ej JUDr. S. K. , advokátom so sídlom v M. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 10 C 176/2008 , o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Koš iciac
Právna veta: Porušenie zákazu nakladaňia s vecami spísanými súdnym exekútorom, spočívajúce v uzavretí zámennej zmluvy, ktorej predmetom sú hnuteľné veci pojaté do tohto súpisu, je porušením zákonnej povinnosti, ktoré má za následok neplatnosť zámennej zmluvy.

Úryvok z textu:
Dovolaním napadnutým rozsudkom odvolací súd potvrdil prvostupňový rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby ohľadne neplatnosti zámennej zmluvy z 19. februára 1999 ohľadne nákladného motorového vozidla - vyklápača, rýpadla - Bielorus, miešačky na betón (250 1) a nakladača UNC. Zmenil prvostupňový rozsudok o zamietnutí žaloby o neplatnosť zámennej zmluvy z 19. februára 1999 ohľadne nákladného motorového vozidla zn. AVIA - sklápač a AVIA - plošina, ako aj ohľadne autodomiešavača a traktora tak, že v
MENU