Nájdené rozsudky pre výraz: neplatný je právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 367

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

83 dokumentov
6946 dokumentov
1 dokument
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právny úkon, ktorý má vadu majúcu za následok jeho tzv. relatívnu neplatnosť v zmysle ustanovenia § 40a Občianskeho zákonníka, sa považuje za platný (so všetkými právnymi dôsledkami z neho vyplývajúcimi), pokiaľ ten, na ochranu ktorého je dôvod neplatnosti právneho úkonu určený (oprávnená osoba), sa neplatnosti nedovolá. Ak sa oprávnená osoba relatívnej neplatnosti právneho úkonu dovolá, je právny úkon neplatný od svojho začiatku (ex tunc). To platí i tam, kde na základe tohto relatívne neplatného právneho úkonu vzniklo vkladom do katastra nehnuteľností vecné právo. Relatívne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Rudolf a Čirča a JUDr. Ivana Machyni aka v právnej veci navrhovateľov: 1/ Ing. JUDr. V. K. , CSc. , bývajúceho v B. , 2/ JUDr. J. K. , CSc. , bývajúcej v B.B. 3/ Ing. V. K. , bývajúceho v B.B. 4/ Ing. B. K. , bývajúcej v B.B. 5/ Ing. J. K. , bývajúceho v B. a 6/ Ing. M. K.
Meritum Dedenie
Kľúčové slová: dobromyseľný držiteľdržbadedenieabsolútna neplatnosť právneho úkonu
R 30/1993
Právna veta: Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva prešli z majetku poručiteľa na toho- ktorého z dedičov, má iba deklaratórnu povahu, ktorým sa iba deklaruje, že dedičia nadobudli dedičstvo smrťou poručiteľa. Ak je viac dedičov a pred skončením dedičského konania nakladala s vecou, ktorá je predmetom dedenia a darovaciu zmluvu uzavrela iba sama pozostalá manželka, ide o právny úkon v rozpore s ustanovením § 130 ods. 1 O.z. a v dôsledku toho neplatný podľa § 39 O.z.

Úryvok z textu:
Navrhovateľky sa návrhom zo dňa 29.2.1988 domáhali určenia, že darovacia zmluva o prevode domovej nehnuteľnosti uzavretá medzi M.B. a odporcom, ktorá bola registrovaná Štátnym notárstvom v Spišskej Novej Vsi v konaní č. RI 634/77 zo dňa je neplatná. Darkyňa previedla na odporcu túto nehnuteľnosť, hoci nebola jej výlučnou vlastníčkou. Pôvodne patrila do bezpodielového spoluvlastnícva jej a v tom čase už zomretého manžela - právneho predchodcu navrhovateliek. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozs
Kľúčové slová: zmluva o dieloneplatnosť právneho úkonu v zmysle OZ
R 9/2002
Právna veta: Nepresnosti v označení účastníka zmluvy nespôsobujú neplatnosť zmluvy, ak je nepochybné, kto zmluvu o dielo uzavrel.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. B. rozsudkom z 25. septembra 1998, č. k. 60 Cb 40/96-49, uložil žalovanému povinnosť na vlastné náklady odstrániť vady diela na prevádzkovej budove PS a OFS v T. na L. ulici č. 14, pod popisným číslom 615. Po vykonanom dokazovaní s poukazom na ustanovenie § 436 ods. 1 písm. b) a § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný podstatným spôsobom porušil zmluvu o dielo. Žalobca odôvodnene uplatnil právo na odstránenie vád diela. Proti tomuto rozh
Právna veta: Platnosť, či neplatnosť právneho úkonu možno posudzovať len so zreteľom na okolnosti, ktoré existovali v čase jeho vzniku. Platí to aj pre neplatnosť podľa § 5 zákona č. 221/1994 Z. z.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 26. augusta 2004 v znení opravného uznesenia z 15. novembra 2004 zamietol žalobu, ktorou žalobca žiadal určiť, že zmluva o predaji podniku č. 2201/2002, uzatvorená 14. januára 2003 medzi žalobcom, ako predávajúcim, a žalovaným, ako kupujúcim, je neplatná. Zároveň žiadal určiť, že žalobca je vlastníkom privatizovaného majetku z uvedenej zmluvy o podniku, ktorý je v žalobe vymenovaný. Žalobcu zaviazal zaplatiť žalovanému 8 356 245,- Sk náhrady trov konania
Právna veta: Účastníci pracovnoprávneho vzťahu nemôžu v manažérskej zmluve, upravujúcej mzdu vymenovaného vedúceho zamestnanca, vylúčiť iné mzdové nároky, ktoré by mohli zamestnancovi vzniknúť v budúcnosti podľa kolektívnej zmluvy.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. B. rozsudkom z 10. novembra 1998, č. k. 15 C 267/97-47, zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia trinásteho platu za rok 1996 vo výške 10 495 Sk so 17,6 % úrokmi z omeškania od 1. mája 1997 až do zaplatenia. Zároveň rozhodol, že žalovanému sa nepriznáva náhrada trov konania. Zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že mzdové podmienky žalobcu, ktorý u právneho predchodcu žalovaného vykonával funkciu riaditeľa bývalého štátneho podniku, boli dohodnuté manažérs
Právna veta: Podľa § 553 ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 2007, splnenie záväzku sa môže zabezpečiť prevodom práva dlžníka v prospech veriteľa (zabezpečovací prevod práva). Zmluva o zabezpečovacom prevode práva sa musí uzavrieť písomne (§ 553 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení účinnom do 31. decembra 2007). Uvedené zákonné ustanovenie zakotvuje ďalší zo zabezpečovacích inštitútov (úpravu ktorých pod názvom Zabezpečenie záväzkov obsahuje piaty oddiel prvej hlavy ôsmej časti Občianskeho zákonníka), ktorý má motivovať dlžníka splniť záväzok a veriteľovi poskytnúť v prípade nespln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Milana Deáka a sudkýň JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Viery Petríkovej , v právne j veci žalobcu S., so sídlom v B. , zastúpeného P., so sídlom v T., proti žalovanej Ľ. B. , bývajúcej v B. , o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I I pod sp. zn. 19C 115/2004 , o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Právna veta: V súlade s § 172 ods. 1 veta prvá a druhá O.s.p., môže súd aj bez výslovnej žiadosti žalobcu a bez vypočutia žalovaného vydať platobný rozkaz, ak sa v návrhu uplatňuje právo na zaplatenie peňažnej sumy vyplývajúce zo skutočností uvedených žalobcom. V platobnom rozkaze uloží žalovanému, aby do 15 dní od doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi pohľadávku a trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor na súde, ktorý platobný rozkaz vydal. Platobný rozkaz je rozhodnutie vo veci samej, ktoré je vydané v skrátenom konaní, ktorého skutkovým základom sú len skutočnosti tvrdené žal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší sú d Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. B. , bývajúceho v M. , proti žalovanému J. P. , bývajúcemu v M. , o zaplatenie 9 596 ,-- Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Michalovce pod sp. zn. 1 1 Ro 65 /200 9, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti platobnému rozkazu Okresného súdu Michalovce z 25 . augusta 200 9 č.k. 1 1 Ro 65 /200 9-11 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Podmienkami pre vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku súdu v zmysle ustanovenia § 165 OSP teda sú: - žiadosť účastníka konania o vykonanie opravy odôvodnenia rozsudku, - podanie žiadosti pred tým, než predmetný rozsudok nadobudne právoplatnosť, - odôvodnenie rozsudku nemá podklad v zistení skutkového stavu. Oprava odôvodnenia rozhodnutia v zmysle § 165 OSP sa môže týkať len skutkových zistení a nie právneho posúdenia veci. Ustanovenie § 165 ods. 2 O.s.p., konkrétne slovné spojenie „o oprave rozhodne“ je nutné vykladať tak, že odvolací súd v rámci svojej právomoci (1. hlava 4. časti O.s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej repub liky v právnej veci navrhovateľov : v rade A/ P. , bytom D. , v r ade B/ A. , bytom D. , obaja právne zastúpení: Advokátskou kanceláriou JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, s. r. o., so sídlom Potočná 2835/lA, Čadca, proti odporcovi: Správa katastra Čadca , so sídlom Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca , za účasti účastníkov konania: v rade 1/ J., bytom O. , v rade 2 / J., bytom O. , v rade 3 / R. , bytom O. , v rade
Právna veta: Za daného skutkového a právneho stavu procesný postup, na ktorý poukazuje krajský súd a ktorý by v ďalšom priebehu katastrálneho konania mala rešpektovať správa katastra, nemá a nemôže mať podľa názoru odvolacieho súdu právny význam. Takýto postup, aký naznačuje prvostupňový súd, by bol však právne relevantný za takej skutkovej situácie, kedy by bolo nesporné, že k uzavretiu príslušného právneho úkonu zo strany účastníkov katastrálneho konania došlo. O takýto prípad však v danej veci nejde. Podľa právneho názoru odvolacieho súdu v danom prípade je preukázané, že obchodná spoločnosť A., s.r.o. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci navrhovateľov: 1) Ing. K. R., 2) M. R., proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu, za účasti obchodnej spoločnosti A., s.r.o., zastúpenej JUDr. R. Ž., advokátom, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č.
Právna veta: Prenajímateľ môže previesť byt v zmysle ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. po rozvode manželstva na toho z bývalých manželov, ktorého súd po zrušení práva spoločného nájmu určí za výlučného nájomníka v zmysle ustanovenia § 705 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Okresný súd Zvolen rozsudkom z 23 júna 2005, č. k. 10 C 57/02 - 175, určil, že zmluva uzavretá medzi odporcom I I I / a odporcom I/ dňa 5. decembra 2000, ako aj kúpna zmluva uzavretá medzi odporcom I/ a odporcom II/ dňa 4. októbra 2001 o prevode vlastníctva dvojizbového bytu č. 44 nachádzajúceho sa v Krupine na Malinovského ul. č. 6/10, na druhom poschodí bytového domu súp. č. 873, číslo vchodu 9 a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 5516/371 967 na spoločných častiach a zariadeniach ozn
MENU