Nájdené rozsudky pre výraz: neplatný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2931

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

673 dokumentov
26995 dokumentov
20 dokumentov
10 dokumentov
49 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neplatný právny úkon
R 24/1993
Právna veta: Nemožno spájať prípadný úmysel právnym úkonom obísť zákon s dôsledkami neplatnosti právneho úkonu, ak podľa platného práva nemohli byť dosiahnuté také právne dôsledky, ktoré osoba, robiaca úkon, mylne predpokladala.

Úryvok z textu:
Žalobou došlou súdu 20.8.1986 žiadali žalobcovia vyrieknuť neplatnosť darovacej zmluvy uzavretej medzi darcom A.R a obdarovanou A.R (tiež už mŕtvou), ktorú registrovalo štátne notárstvo pod sp.zn. RI 48/80. Žalobcovia v žalobe uviedli, že predmetom daru boli dom a záhrada v B. vedené pod pare. č. 22503/1, 22503/2 kat.úz. B., ktoré darca nadobudol pred uzavretím manželstva s obdarovanou. Neplatnosť zmluvy vyvodili z tvrdenia, že ich manžel a otec J.P. odišiel ilegálne do cudziny, kde ho vo Švajči
Kľúčové slová: neplatný právny úkonmajetok obceručiteľský záväzok
R 90/2018
Právna veta: I. Ak je rozhodovanie o nakladaní s majetkom obce rozdelené medzi orgány samosprávy obce, t. j. medzi starostu a obecné zastupiteľstvo, pre platnosť právneho úkonu obce sa vyžaduje súlad medzi vôľou obce, ktorú vytvára obecné zastupiteľstvo a vyjadruje vo svojom uznesení a prejavom vôle obce navonok starostom ako jej štatutárnym orgánom. II. Obecné zastupiteľstvo má právo schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a kontrolovať hospodárenie sním aj v rípade, ak neboli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Banskej Bystrici (ďalej aj ,,krajský súd“ alebo ,,súd prvého stupňa“) rozsudkom č. k. 34NcCb/4/2007-661 z 27. augusta 2013 uložil odporcovi v 1. rade povinnosť zaplatiť navrhovateľovi sumu 160.770,33 eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Proti odporcovi v 2. rade návrh zamietol. O trovách prvostupňového konania nerozhodol s poukazom na to, že o nich rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. 2. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že na základe zmluvy o úvere č.
Meritum Stávka a hra
Kľúčové slová: lotériové hryneplatný právny úkonhra, stávky, prijatie plnenia
R 112/1998
Právna veta: Ak sa tipujúci zúčastní jedného kola hry (stávkového týždňa) podaním viacerých tiketov, požiadavka náhodilosti a neistoty výhry (§ 1 zák. č. 194/1990 Zb.) zostáva zachovaná u každého z podaných tiketov. Zmluvy o hre a stávke, ktoré rešpektujú uvedené zákonné požiadavky, nie sú podľa § 39 Obč. zák. neplatné len preto, že tipujúci znížil stupeň neistoty výhry podaním viacerých tiketov.

Úryvok z textu:
Okresný súd vo Veľkom Krtíši rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcom 385 714 Sk s 3 % úrokom z omeškania od 1. augusta 1994 do 30. apríla 1995 a s 22 % úrokmi od 1. 5. 1995 až do zaplatenia, to všetko do 3 dní. Na odvolanie žalovanej Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom napadnutý rozsudok okresného súdu potvrdil a vyslovil, že proti jeho rozhodnutiu je prípustné dovolanie. V odôvodnení uviedol, že sa stotožnil so skutkovými a právnymi závermi súdu prvého stupňa, ktorý v priebehu doka
Právna veta: Pokiaľ špeciálny právny predpis (zákon č. 282/1993 Z. z.) neustanovuje neplatnosť darovacej zmluvy za reštitučný dôvod, žalobca sa v súdnom spore môže domáhať určenia neplatnosti darovacej zmluvy podľa všeobecnej právnej úpravy platnej v čase uskutočnenia predmetného právneho úkonu. Ak v minulosti nehnuteľnosť previedol na iného ten, kto ju nevlastnil (ale len spravoval), takýto právny úkon je od počiatku absolútne neplatný.

Úryvok z textu:
Okresný súd N. Z. rozsudkom určil, že darovacia zmluva uzavretá medzi Slovenským náboženským fondom Bratislava a Československým štátom - Ministerstvom národnej obrany z 15. mája 1956 v Bratislave, ktorou sa prevádzala nehnuteľnosť, vedená v katastrálnom území N. Z. v pozemnoknižnej vložke 6 150 pod parcelným číslom 585/4 a 585/6 podľa N 6816/27, N 6816/28, je neplatná. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že právny úkon o prevode vlastníckeho práva k sporným nehnuteľnostiam darovacou zmluvou z 15.
Kľúčové slová: poctivý obchodný stykneplatný právny úkon
R 86/2018
Právna veta: Posúdeniu, či je právny úkon v súlade s dobrými mravmi, nebráni skutočnosť, že právny úkon bol výsledkom zmluvnej voľnosti strán v rámci ich profesionálneho podnikania, prípadne rizika spojeného s týmto podnikaním. Súlad právnych úkonov s dobrými mravmi podľa § 39 Občianskeho zákonníka je potrebné skúmať pred aplikáciou § 265 Obchodného zákonníka podľa individuálnych okolností jednotlivého prípadu. Dobré mravy pôsobia ako korektív aj v situáciách, ak zmluvu uzatvára osoba v strete záujmov, kedy sú práva a povinnosti účastníkov právneho vzťahu v zjavnej nerovnováhe.

Úryvok z textu:
1. Žalobca sa žalobou zo dňa 27. 10. 2003 zmenenou na pojednávaní konanom dňa 31. 03. 2005 domáhal, aby súd určil, že manažérske zmluvy zo dňa 28. 06. 2003 uzavreté medzi obchodnou spoločnosťou X a manažérmi XX a YY, sú neplatné. Ďalej sa žalobca domáhal, aby súd rozhodol, že zrušenia dvoch manažérskych zmlúv zaplatením odstupného zo dňa 24. 09. 2003 v prospech dvoch manažérov, sú neplatné. Žalobca sa taktiež domáhal, aby súd žalovanú v 1. rade zaviazal vydať žalobcovi bezdôvodné obohatenie vo v
Právna veta: Ten, komu bola uložená povinnosť z bytu sa vysťahovať v určenej lehote po zabezpečení bytovej náhrady, má až do splnenia tejto podmienky právo v byte bývať (právo bývania), ak nedôjde k zániku tohto práva už skôr v dôsledku iných okolností. Podmienkou platnosti dohody o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve, ktorý má prevodca členský práv a povinností v nájme, nie je súhlas osoby majúcej k bytu právo bývania. Právo bývania tejto osoby nie je dotknuté prevodom členských práv a povinností a následným zánikom nájomného práva doterajšieho nájomcu.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde M. sa žalobca domáhal určenia neplatnosti dohody o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v Okresnom stavebnom bytovom družstve, uzavretej medzi žalovanou v 1. rade ako prevodkyňou a žalovanou v 2. rade, ako aj pôvodne žalovaným jej manželom (ktorý v priebehu konania zomrel) ako nadobúdateľmi. Uviedol, že rozsudkom Okresného súdu M. z 26. mája 1995, č. k. 8 C 202/94-37, ktorý nadobudol právoplatnosť 4. augusta 1995, bolo zrušené právo spoločnéh
Právna veta: Záväzok záložcu, podľa ktorého po dobu trvania záložného práva založenú nehnuteľnosť neprevedie na iného, ani predmet zálohu nezaťaží v prospech iného, nie je vecným bremenom a nemá charakter vecného práva. Rozhodnutie, ktorým bol zamietnutý návrh na zápis vkladu takéhoto záväzku do evidencie v katastri nehnuteľností preto zodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v K. rozsudkom zo 17. marca 1997, č. k. 6 S 6/96-8, potvrdil rozhodnutie Katastrálneho úradu v K. správy katastra v H. z 22. januára 1996, ktorým bol povolený v prospech záložného veriteľa vklad záložného práva na nehnuteľnosti, evidované na liste vlastníctva č. 10 katastrálneho územia U., pare. č. 355/1, pare. č. 356, pare. č. 357, pare. č. 358 a pare. č. 359 v celkovej výmere 1861 m2 a stavby súpisného čísla 79, ktorých vlastníkmi sú záložcovia a ktorým bol zamietnutý návrh na vkla
Právna veta: Podľa § 80 písm. c/ O.s.p. návrhom na začatie konania možno uplatniť, aby sa rozhodlo najmä o určení, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je, ak je na tom naliehavý právny záujem. V zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia je z hľadiska procesného základným predpokladom úspešnosti žaloby o určenie skutočnosť, že žalobca má na požadovanom určení naliehavý právny záujem. Existenciu naliehavého právneho záujmu musí v konaní preukázať žalobca, pričom naliehavý právny záujem musí existovať (byť preukázaný) nielen v čase začatia konania, ale aj v čase, kedy bol rozsudok súdu vyh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. A. S., bývajúceho v Š.Š. , 2/ O. S., bývajú cej v Š.Š. , proti žalovaným 1/ M. , v dovolacom konaní z astúpenému JUDr. L. K. , advokátom so sídlom v Š.Š. , 2/ Ing. T. A. , bývajúcemu v Š.Š. , 3/ Mgr. A. A. , bývajúcej v Š.Š. , obaja v dovolacom konaní zastúpení JUDr. E. J., advokátom so sídlom v N. , o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy , vedenej na Okresnom súde Galanta
Právna veta: V súlade s ustanovením § 34 Občianskeho zákonníka sa za právny úkon považuje taký prejav vôle, ktorý smeruje najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Zmluvu je potrebné vždy posudzovať podľa obsahu a nie podľa toho, ako je tento právny úkon zmluvnými stranami označený. Ak teda zmluvné strany uzatvoria zmluvu o dielo, pričom sú však naplnené znaky závislej práce, hovoríme o tzv. disimulácii právneho úkonu. Dôvodom predstieraného právneho úkonu je zvyčajne snaha zamestnávateľa vyhnúť sa zákonným povinnostiam predovšetkým ekonom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžo/70/2016 5015201166 31. 01. 2019 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2019:5015201166.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Marty Molnárovej, v právnej veci žalobcu: MARCONY, s.r.o, so sídlom Hubová 252, 034 93 Hubová, právne
Právna veta: Pre platnosť vlastnoručného (holografného) závetu (§ 476a Občianskeho zákonníka) sa vyžaduje po formálnej stránke, aby ho napísal priamo poručiteľ a to písaným písmom, ktoré je prejavom jeho osobnosti vyplývajúcej z jeho rukopisu. Môže ísť preto o akúkoľvek abecedu, aj o použitie tlačeného písma, nesmie však ísť o mechanické znaky alebo o použitie mechanických písacích pomôcok (holografné aj alografné) a písmo musí byť čitateľné. Nevyhnutnou podmienkou platnosti závetu je podpis, ktorý musí dostatočne identifikovať pisateľa a musí obsahovať dátum, kedy bol podpísaný. Pre posúdenie, či v hologr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr . Evy Sakálovej a členov senátu JUDr. Edity Bakošovej a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobcov 1/ D. B. , bývajúcej v S., 2/ M. L. , bývajúceho v B. , obaja zastúpení JUDr. D. V. , advokátkou v B. , 3/ N. R. , bývajúceho v S., zastúpeného JUDr. J. Š., advokátom v B. , proti žalovanej H. B. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. D. D. , advokátom
MENU