SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1113488
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64069
USSR: 35179
NSČR: 122662
NSSČR: 66245
USČR: 79658
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423248
Krajské súdy (ČR): 43523
Posledná aktualizácia
01.04.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: nepomenované zmluvy


Približný počet výsledkov: 72 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nepomenované zmluvy
  • pomenovany nájdené 457 krát v 295 dokumentoch
  • zmluva nájdené 174353 krát v 17882 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 30 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 2033 dokumentov


Kľúčové slová: poistná udalosť, poistné plnenie, leasingová zmluva, nepomenované zmluvy, zmluva, ktorá nie je osobitne upravená

Zbierka NS 1/1999
R 8/1999
Rozsudok
Právna veta: Všeobecné podmienky leasingu sú pre účastníkov zmluvy o nájme s následným predajom záväzné. Takáto záväznosť mohla zaniknúť len spôsobom vyplývajúcim zo zmluvy alebo zo zákona. Preto ak si zmluvné strany dohodli, že rozdiel medzi poistným plnením a skutočnou škodou z poistnej udalosti znáša nájomca, nemôže sa tento na súde úspešne domáhať priznania uvedeného rozdielu podľa zákonnej úpravy.

Úryvok z textu:
Žalobou z 24. februára 1994 žalobca sa domáhal, aby súd žalovanému uložil povinnosť vydať mu nákladné motorové vozidlo AVIA-Furgon oproti jeho povinnosti vrátiť žalovanému poistné plnenie 185 948 Sk, alternatívne povinnosť zaplatiť mu sumu 107 980 Sk, predstavujúcu rozdiel medzi ním zaplateným nájomným a plnením poisťovne. Na odôvodnenie žaloby uviedol, že nákladné motorové vozidlo ním užívané na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci, ktorú so žalovaným uzavrel 5. septembra 1991 na dobu 24 mesiacov, mu bolo .
Právna veta: V pracovnom práve platí, že nie je možné v pracovnoprávnych vzťahoch ním regulovaných uzatvárať zmluvy nepomenované. Zákonník práce neumožňuje rozšírenie okruhu druhov zabezpečovacích prostriedkov nad rámec tých, ktoré sú taxatívne vymenované v ustanovení § 20 Zákonníka práce. V pracovnoprávnych vzťahoch nemožno pohľadávku veriteľa zabezpečiť iným spôsobom, a to ani na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Poskytnutá finančná zábezpeka vo výške 1 200 € bola poskytnutá ako záloha za potenciálne škody, ku ktorým by mohlo dôjsť pri plnení pracovných úloh žalobcu, tzn. že žalobca ako zamestnan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : F. N. , bývajúc i v P., zastúpen ý JUDr. L. F., advokátkou v P., proti žalovan ej : S., so sídlom v K. , zastúpen á JUDr. M. K. , advokátom v K. , o zaplatenie 1 127,37 € s prísl ., vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 336/2009, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 8. júna 2011 sp. zn. 11 Co 301/2010 v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v .
Právna veta: Zo znenia § 269 ods. 2 Obch. zákonníka vyplýva, že subjekty môžu uzavrieť aj zmluvu, ktorá ako zmluvný typ upravená nie je, avšak nie ako kombináciu troch alebo štyroch upravených zmluvných typov, s navzájom si odporujúcim zmyslom a účelom. Keďže predmetná leasingová zmluva je vlastne zmluvou o kúpe prenajatej veci upravenou v § 489 a nasl. Obch. zákonníka, nebolo možné ju uzavrieť ako zmluvu nepomenovanú. Zmluvu o kúpe prenajatej veci nie je možné stotožňovať so zmluvou o finančnom leasingu, keď pri finančnom leasingu neprechádza nebezpečenstvo škody na veci z prenajímateľa na druhú zmluvnú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3111232914 Dátum vydania rozhodnutia: 23. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3111232914.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, právne zast. TO MÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanému: Peter Porubčan, s .
Kľúčové slová: zmluva, ktorá nie je osobitne upravená, nepomenovaná zmluva

Zbierka NS 6-7/1998
R 100/1998
Rozsudok
Právna veta: Obsahu ani účelu zákona neodporuje zmluva, ktorou vlastník nehnuteľnosti (domu) prenechá svojmu zamestnancovi odchádzajúcemu do dôchodku a jeho manželke, časť nehnuteľnosti (byt) do užívania na dobu do ich smrti, za stanovených podmienok týkajúcich sa užívania a platenia úhrady.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Trnave rozsudkom uložil odporcom 1) a 2) povinnosť vypratať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. R zapísanú v katastri nehnuteľností Správy katastra P. na ĽV č. 4481 ako parc. č. 372/10 dom s dvorom s. č. 1342 vo výmere 736 m2 do jedného mesiaca odo dňa pridelenia náhradného bytu; odporcov 1) a 2) zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 3213 Sk. Vychádzal pritom z názoru, že odporcovia predmetný byt (časť nehnuteľnosti) užívajú bez právneho dôvodu, pretože dohodu o odovzdaní a .
Kľúčové slová: individuálne záujmy, nepomenovaná zmluva, zmluvná voľnosť, zmluva o nájme bytu, odstupné , zásada autonómie vôle

Zbierka NS 4/2004
R 64/2004
Rozsudok
Právna veta: Možnosť dohodnúť odstupné a jemu zodpovedajúce právo užívania uvoľneného bytu, umožňuje zmluvná autonómia subjektov občianskoprávnych vzťahov. Dohoda o odstupnom dojednanom v rámci zmluvy o nájme bytu nie je neplatným právnym úkonom len preto, že nie je upravená Občianskym zákonníkom, ani iným právnym predpisom. Takáto zmluva je pre účastníkov zmluvného vzťahu záväzná

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na Okresnom súde Michalovce 12. apríla 1999 si žalobcovia uplatnili voči žalovaným nárok na zaplatenie sumy 40 733,- Sk spolu so 17,6 % úrokmi z omeškania. Uviedli, že 4. septembra 1997 uzavreli so žalovanými ako vlastníkmi bytu, nachádzajúceho sa vo V. K., nájomnú zmluvu o nájme tohto bytu na dobu určitú do 31. decembra 1997, so záväzkom žalovaných predĺžiť im nájom každoročne po dobu piatich rokov. Už pred uzavretím zmluvy poskytli žalovaným na ich žiadosť sumu 50 000,- Sk, považujúc .
Právna veta: Zmluva o užívaní bezpečnostnej schránky v banke je zmluvou nepomenovanou (§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. § 51 Občianskeho zákonníka). Ak v dôsledku poruchy schránky vznikla užívateľovi škoda, ide o škodu spôsobenú vecou použitou pri prevádzkovej činnosti a banka za škodu zodpovedá podľa § 420a písm. a) Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom z 8. júna 2001, č. k. 13 Cb 41/97-178, za­ mietol žalobu, ktorou žalobcovia po zmene žaloby žiadali určiť, že do dedič­ stva po poručiteľovi Ing. P. H., ktorý zomrel v priebehu konania 14. apríla 1999, patrí pohľadávka proti žalovanému vo výške 490 000,- Sk, 2 000,- ATS a 4 690,- USD. Súd prvého stupňa takto rozhodol s odôvodnením, že vzťah, ktorý vznikol medzi Ing. P. H. a žalovaným uzavretím zmluvy o pre­ nájme bezpečnostnej schránky v sejfovom trezore a prevzatím vecí, sa spra .
Právna veta: I. Platným odstúpením od zmluvy sa zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti od začiatku zrušuje (ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak). Týmto zrušením zaniká právny titul, na základe ktorého nadobúdateľ získal vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Medzi účastníkmi je po zrušení zmluvy z hľadiska obligačných a vecnoprávnych účinkov taký právny stav, ako keby k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vlastnícke právo prevodcu sa obnovuje zo zákona. Táto zmena sa do katastra nehnuteľností zapisuje záznamom. Predpokladom takéhoto obnovenia vlastníctva prevodcu je však skutočnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odstúpení od kúpnej zmluvy nemôže byť uzatvorená, ako uvádza žalobca, v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka , keďže nepomenovaná zmluva nesmie odporovať obsahu alebo účelu Občianskeho zákonníka, poukázala na to, že predložená dohoda o odstúpení od zmluvy odporuje ... zrušiť svoj predchádzajúci právny úkon s účinkami od počiatku, t. j. ex tunc, kvalifikujúc predmetnú dohodu za nepomenovanú zmluvu (§ 51 Občianskeho zákonníka) zastal v danej veci názor, že odporkyňa mala takúto zmluvu v súlade s ustanovením .
Kľúčové slová: právomoc osoby, úplatok, verejný činiteľ, extenzívny výklad, nepriama korupcia

Zbierka NS 5/2017
R 49/2017
Rozsudok
Právna veta: I. Pri dodržaní zásady nerozširovania podmienok trestnosti činu nad rámec zákona (vyplývajúcej z ustanovenia čl. 49 Ústavy Slovenskej republiky a § 8 Trestného zákona) nie je možné ani vecnú medzeru v zákone (v zmysle nedostatku trestnosti určitého konania) riešiť extenzívnym výkladom zákona alebo použitím analógie, ale len pro futuro prostredníctvom zákonodarcu (zmenou alebo doplnením zákona). II. Formuláciu „svojím vplyvom pôsobiť na výkon právomoci osoby“, uvedenú v § 336 ods. 1 a ods. 2 Trestného zákona, je potrebné vyložiť tak, že ide o uplatňovanie vplyvu páchateľa, zásadne smerujúce ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príkazníkovi dohodnutú odmenu (§ 730 OZ). Môže však ísť aj o zmluvu o obstaraní veci (§§ 733 - 736 OZ), prípadne nepomenovanú zmluvu (§ 51 OZ). Nezáleží pritom na okolnosti, či dotknuté osoby takto zmluvu ústne alebo písomne pomenovali, relevantné sú podstatné obsahové .
Právna veta: Podľa § 344 Obchodného zákonníka, od zmluvy možno odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo tento alebo iný zákon. Odstúpenie od zmluvy predstavuje jeden zo spôsobov zániku nesplneného záväzku. Odstúpenie od zmluvy je adresovaným jednostranným právnym úkonom. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodov predpokladaných v zmluve a ak sa v zmluve nedohodli na možnosti odstúpenia, tak jedine z dôvodov vymedzených v Obchodnom zákonníku, prípadne v osobitnom zákone. Odstúpenie od zmluvy podľa Obchodného zákonníka má až na výnimky (napr. § 356, § 547, § 552) sankčný charakter ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dospel k záveru, že sa jedná o platnú zmluvu, ktorú treba posúdiť podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako nepomenovanú zmluvu, ktorá pre svoju platnosť vyjadruje dostatočné určenie predmetu záväzkov jej účastníkov. Z dôvodu všeobecného vymedzenia povinností žalovaného v zmluve bez .
Kľúčové slová: spočívanie a pretrhnutie premlčacej doby, dohovor o prepravnej zmluve, uznanie záväzku, premlčacia doba

Zbierka NS 2/2009
R 16/2009
Rozsudok
Právna veta: Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave CMR nemá ustanovenia o uznaní záväzku a jeho dôsledkoch. Otázku účinkov uznania záväzku z obchodného záväzkového vzťahu na plynutie premlčacej doby treba riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
... odosielateľom, ale ako sprostredkovateľ zabezpečoval u úpadcu vykonanie prepravy v prospech tretích osôb. Medzi účastníkmi vznikol obchodnoprávny vzťah na základe nepomenovanej zmluvy (§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka), keď žalovaný mal s treťou osobou uzavretú zmluvu o sprostredkovaní prepravy (§ 601 Obchodného .
Právna veta: Platnosť, či neplatnosť právneho úkonu možno posudzovať len so zreteľom na okolnosti, ktoré existovali v čase jeho vzniku. Platí to aj pre neplatnosť podľa § 5 zákona č. 221/1994 Z. z.

Úryvok z textu:
... v zmluve - zaplatenie kúpnej ceny za kupovaný podnik. Z dôvodov už uvedených nešlo o pôžičku, ani o úver. Išlo o nepomenovanú zmluvu s presne vymedzeným účelom a právami a povinnosťami účastníkov (§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. § 51 Občianskeho zákonníka .
Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.

Úryvok z textu:
... dojednaní nemala právny význam, ale podstata týchto úkonov spočívala a právna záväznosť vyplývala z uzavretej zmluvy o pôžičke, ktorá predstavuje nepomenovanú zmluvu, keďže zahŕňala v sebe niekoľko zmluvných dojednaní. Nebyť zmluvy o pôžičke by platobne neschopný úpadca bol nútený podať návrh na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.