SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308074
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
08.03.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neposkytnutie doplnkovej ochrany


Približný počet výsledkov: 32 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neposkytnutie doplnkovej ochrany
  • neposkytnutie nájdené 346 krát v 266 dokumentoch
  • doplnkovy nájdené 6637 krát v 879 dokumentoch
  • ochrana nájdené 109331 krát v 25039 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Krajské súdy SR 55 dokumentov


Právna veta: Podľa § 506 ods. 1 Tr. por. ak je to potrebné na zabezpečenie prítomnosti vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky alebo na zabránenie, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania, vezme ju predseda senátu krajského súdu do vydávacej väzby. Urobí tak na návrh prokurátora vykonávajúceho predbežné vyšetrovanie. Z predmetného ustanovenia je zrejmé, že účelom vydávacej väzby je zabezpečiť prítomnosť vyžiadanej osoby v extradičnom konaní na území Slovenskej republiky, aby nedošlo k zmareniu účelu tohto konania.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera v trestnej veci vyžiadanej osoby A. N. I. prerokov al na neverejnom zasadnutí 27. novembra 2013 v Bratislave sťaž nos ť vyžiadanej osoby A. N. I. proti uzneseniu Krajského súdu v Koši ciach z 23. októbra 2013 , sp. zn. Ntc 8/2006 , a takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. c/ Tr. por. .
Právna veta: Opustenie krajiny z dôvodu úteku pred spravodlivosťou nemožno bez ďalšieho považovať za legitímny dôvod na udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... naplnenia či nenaplnenia podmienok, stanovených zákonom o azyle pre udelenie azylu, resp. pre poskytnutie, či neposkytnutie doplnkovej ochrany. Nad rámec tejto argumentácie konajúceho súdu krajský súd poznamenal že odporca v tomto svojom vyslovenom názore ... naplnenia, či nenaplnenia podmienok, stanovených zákonom o azyle pre udelenie azylu, resp. pre poskytnutie či neposkytnutie doplnkovej ochrany, čo premietol aj do výroku rozhodnutia. Takáto úvaha nad rámec odôvodnenia odporcu môže byť aj posilnením .
Právna veta: Na tomto mieste považuje najvyšší súd za dôležité zdôrazniť, že zmyslom medzinárodnej ochrany nie je poskytnúť ochranu pred akýmkoľvek negatívnym javom či problémami v krajine pôvodu žiadateľa o azyl. Inštitút azylu je aplikovateľný len v obmedzenom rozsahu, a to len na základe zákonom uznaných dôvodov, ktorými je chránená iba najvlastnejšia existencia ľudskej bytosti a práva a slobody s ňou spojené (porovnaj rozsudky Nejvyššího správního soudu ČR z 26. augusta 2004, čj. 5Azs 170/2004-72, nebo ze dne 14. septembra 2005, čj. 5Azs 125/2005-46). Už skoršia judikatúra Najvyššieho súdu SR nie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 13 a § 13c, mal tento pomenovať a na jeho základe skonštatovať neudelenie azylu a neposkytnutie doplnkovej ochrany a toto rozhodnutie náležité odôvodniť. Odporca nemohol odôvodniť neudelenie azylu a neposkytnutie doplnkovej ochrany nedôveryhodnosťou navrhovateľa, zákon o azyle takýto dôvod (ako dôvod neposkytnutia medzinárodnej ochrany) nepozná. Navrhovateľ .
Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastavania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, a z prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdenie napadnut ého rozhodnutia sa vzťahuje tak na jeho časť vzťahujúci sa na výrok o neudelení azylu, ako aj na neposkytnutie doplnkovej ochrany navrhovateľovi. K námietke, že zistenie skutkového stavuje nepostačujúce na posúdenie veci uviedol, že ani táto námietka nebo la dôvodná. Ako .
Kľúčové slová: zákon o azyle, udelenie azylu, inštitút azylu

Právna veta: Konanie o udelenie azylu na území Slovenskej republiky je upravené v zákone o azyle. Udelenie azylu na území Slovenskej republiky je spojené so splnením podmienok taxatívne uvedených v ustanovení § 8 zákona o azyle, t. j. v prípade žiadateľa o azyl musia byť preukázané opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, národnostných alebo náboženských dôvodov, z dôvodov zastávania určitých politických názorov alebo príslušnosti k určitej sociálnej skupine, prenasledovania za uplatňovanie politických práv a slobôd a vzhľadom na tieto obavy sa nemôže alebo nechce vrátiť do tohto štátu. V citovanom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... republiky. 10. Pretože námietky vznesené žalobcom proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného krajský súd vyhodnotil ako nedôvodné a pretože neudelenie azylu, resp. neposkytnutie doplnkovej ochrany žalobcovi krajský súd vyhodnotil ako správne a zákonné, súd žalobu zamietol. 11. O trovách konania rozhodol krajský súd za použitia .
Meritum Neudelenie azylu a neposkytnutie doplnkovej ochrany - § 13 ods. 1, § 20 ods. 1, 2 zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle; § 58 ods. 1, 2 zákona č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej, v právnej veci navrhovateľa: T. P. Q.., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-443-14/PO-Ž-2008 zo dňa 30. júla 2008, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu .
Meritum neudelenie azylu, neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle, neexistencia prekážky adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky právnej veci navrhovateľa: S. A., zastúpeného Mgr. Z. Š., Liga za ľudské práva, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutiu odporcu ČAS: MU-2027/PO-Ž-2007 zo dňa 10. decembra 2007, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. 9 Saz 12/2008-106 zo dňa 17. decembra 2008 r o z h o d o l : Najvyšší súd .
Meritum neudelenie azylu - § 13 ods. 1, § 20 ods. 1, neposkytnutie doplnkovej ochrany - § 13c ods. 1, § 20 ods. 4 zákona č. 480/2008 Z.z. o azyle
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: R. G., zastúpený Centrom právnej pomoci, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-654-16/PO-Ž-2008 zo dňa 30. decembra 2008, na .
Meritum neposkytnutie doplnkovej ochrany
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členiek senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľa: I. B., zastúpený Mgr. M. Š., advokátom, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 12.08.2008, č. k. ČAS:MU-300-19/PO-Ž-2008, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v .
Meritum neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákona č. 480/2002 Z.z.o azyle, neexistencia prekážky adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: B. C., Gruzínsko, zastúpený advokátom JUDr. B. B., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Migračný úrad, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-695/PO-Ž/2005 zo dňa 14. augusta 2008, na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.