Nájdené rozsudky pre výraz: nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 131

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
929 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Krajský súd zároveň poukázal na nepreskúmateľnosť rozhodnutia odporkyne pre nedostatok dôvodov. Zdôraznil, že odôvodnenie rozhodnutia, v ktorom sú uvedené len citácie príslušného ustanovenia zákona a percentuálne zistený rozsah poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, bez uvedenia skutočností, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie odporkyne, akými úvahami sa odporkyňa riadila pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, ako sa odporkyňa vysporiadala s námietkami účastníka, ktoré uviedol v opravnom prostriedku a s jeho návrhmi na doplnenie dokazovania, nespĺňa zákonné ná ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu Anny Žákovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, v právnej veci navrhovateľky I. Š., bytom v P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 20Sd/511/2006-37 z 18. septembra 2007, takto r o z h o d o l
Právna veta: Dovolaním možno napadnúť právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu, pokiaľ to zákon pripúšťa (§ 236 ods. 1 O.s.p.). Dovolanie je mimoriadnym opravným prostriedkom podľa tretej hlavy štvrtej časti Občianskeho súdneho poriadku. Vychádzajúc s citovanej právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku ustanovujúcej správne súdnictvo vyplýva, že proti rozhodnutiu súdu konajúceho podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy) opravný prostriedok nie je prípustný, teda vychádzajúc zo znenia právnej normy upravujúcej prípustnosť opravného pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky: L. Z. , bytom V. X. , R. T. , zastúpená JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná 8, proti odpor covi : Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, Prešov, ako právnemu nástupcovi po Obvodnom pozemkovom úrade Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy , o dovolaní navrhovateľ ky proti uzneseniu Krajského súdu v Prešov
Právna veta: Syn poberateľky pomoci v hmotnej núdzi bol zamestnaný na dohodu o vykonaní práce vo firme „O“ od 16. júla 2008 do 31. augusta 2008 a od 4. marca 2009 do 31. októbra 2009 a vo firme „A“ od 30. januára 2009 do 31. decembra 2009 a za tieto obdobia mu bol vyplácaný príjem od zamestnávateľov. Vzhľadom na to, že žalobkyňa neoznámila úradu túto skutočnosť pre nárok a príspevky v hmotnej núdzi, došlo k porušeniu § 29 ods. 1 zák. č. 599/2003 Z.z. so zastavením výplaty podľa § 29 ods. 5 zák. Odvolací správny orgán žalovaným preskúmavaným rozhodnutím prvostupňové rozhodnutie potvrdil. Vzhľadom na vyššie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovens kej republiky 7Sžso /33/201 1 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalo bkyne O. bytom D. , p roti žalovanému Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Žilina, J.M. Hurbana 16, Žilina, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného správneho orgánu č. AZ/2010/01472 -02
Právna veta: Ak dôvodom pre uloženie pokuty podľa § 24 ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa boli dve na sebe nezávislé porušenia povinnosti ustanovených týmto zákonom a z toho u jednej sa predpokladalo, že ide o opakované porušenie povinnosti a správny orgán v dôvodoch rozhodnutia nevyjadril výšku pokuty za každé z nich, ide o takú vadu rozhodnutia, ktorá spôsobuje jeho nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov.

Úryvok z textu:
Žalobca sa podanou žalobou domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, ústredného inšpektorátu zo 4.1.1995 na tom základe, že uložená pokuta je svojou výškou neprimeraná v porovnaní so zistenými nedostatkami a rozhodnutie vyplýva z neobjektívneho posudzovania veci tak v prvostupňovom konaní ako aj odvolacím orgánom. Žalovaná v písomnom vyjadrení k žalobe žiadala jej zamietnutie s poukazom na to, že rozhodnutie bolo vydané na základe spoľahlivo zisteného stavu veci
Právna veta: Procesným právom účastníka konania je aj jeho právo na riadne odôvodnenie súdneho rozhodnutia. Povinnosť súdu riadne odôvodniť svoje rozhodnutie vyplývajúca z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. s použitím § 246c ods. 1 vety prvej O.s.p. totiž znamená právo účastníka na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie rozhodnutia a jeho porušením sa účastníkovi konania odníma možnosť náležite, skutkovo a aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu, voči ktorému chce využiť možnosť opravného prostriedku. Nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia je preto porušením práva na spravod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : UF A Sports Slovakia , s.r.o. , Lakeside Park I 01 , Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, zast úpený Advokátska kancelária Zárecký Zeman Ďurišová, Medená 18, 811 02 Bratislava, proti žalovanému: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava , právne zast úpený JUDr. Katarínou Heged üšovou, Majerníkova 3A, 841 05 Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozhodnu
Právna veta: 1) Podstatnou obsahovou náležitosťou rozhodnutia správneho orgánu je aj jeho odôvodnenie, ktoré niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Tým sa napĺňa jedno zo základných pravidiel konania - posilňovať dôveru účastníkov správneho konania v správnosť rozhodovania, aby prijaté rozhodnutia fyzické a právnické osoby viedli k dobrovoľnému plneniu povinností (§ 3 ods. 4). Ďalšou funkciou je kontrolná funkcia predovšetkým tých orgánov, ktoré budú rozhodnutie prípadne preskúmavať. Presvedčivé odôvodnenie môže za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžo/11/2013 9011010099 27.02.2014 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2014:9011010099.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne I., bytom R., zastúpenej JUDr. Tiborom Šafárikom, advokátom
Kľúčové slová: nárok na odpočítanie dane
R 107/2002
Právna veta: Ak daňové orgány nezistili v náležitom rozsahu skutkový stav veci, je záver žalovaného, že žalobca nemal podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty, predčasný. Nedostatočné zistenie skutkového stavu veci je dôvodom, aby súd podľa § 250j ods. 2 O. s. p. rozsudkom zrušil žalobou napadnuté rozhodnutie žalovaného.

Úryvok z textu:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky rozhodnutím zo 4. októbra 2000 potvrdilo rozhodnutie Daňového úradu B. zo 6. júla 2000, ktorým bol žalobcovi znížený nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vykázaný za zdaňovacie obdobie máj 1997 v sume 2 662 825 Sk o sumu 2 111 077 Sk na sumu 551 748 Sk. V zákonnej lehote podal žalobca žalobu o preskúmanie vyššie uvedeného rozhodnutia žalovaného. Namietal nedostatočne zistený skutkový stav a nesprávne právne posúdenie veci, ako aj
Právna veta: Kasačný súd dáva do pozornosti, že zákonodarca ustanovuje podmienky preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania v ustanovení § 65 a nasl. správneho poriadku, majúceho charakter mimoriadneho opravného prostriedku, ktorý je z hľadiska svojej právnej povahy prostriedok dozorového opravného prostriedku. Predpokladom na uplatnenie tohto opravného prostriedku je právoplatnosť rozhodnutia vydaného v správnom konaní a zásadnou podmienkou na jeho uplatnenie je nezákonnosť rozhodnutia. Účelom konania preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania je preskúmavanie právnych nedostatkov, t. j. odstr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžk/58/2018 6017200504 30. júna 2020 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6017200504.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Y. M., narodený XX.XX.XXXX, bytom Ú. XXX/X, Z. Š., právne zastúpeného: Mgr. et Mgr.
Právna veta: Podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku je komplexný posudok (§ 55 ods. 6 zákona o peňažných príspevkoch) vypracovaný na účely kompenzácie príslušným orgánom na základe lekárskeho posudku podľa § 11 ods. 11 a na základe posudkového záveru podľa § 13 ods. 9 zákona o peňažných príspevkoch, ktorý musí obsahovať záver, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na poskytnutie peňažného príspevku. Vzhľadom na to, že posudzovanie miery funkčnej poruchy je odbornou medicínskou otázkou, súd si nemôže o tejto odbornej otázke urobiť vlastný úsudok. Komplexný posudok, ktorý spĺňa pož ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžsk/46/2019 8018200383 27. 07. 2020 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:NSSR:2020:8018200383.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Viery Nevedelovej a JUDr. Sone Langovej v právnej veci žalobkyne: K. V., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G., zastúpe
MENU