Nájdené rozsudky pre výraz: nepreskúmateľnosť rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 530

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

125 dokumentov
1077 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd zdôrazňuje, že súd nemôže argumentáciu účastníka iba odmietnuť ako nesprávnu, ale jeho povinnosťou je tiež uviesť v čom jej nesprávnosť spočíva. Argumenty súdu musia byť jasné, zrozumiteľné a dostatočne konkrétne. Konštatovanie súdu, že argumenty účastníka sú nesprávne alebo irelevantné, bez toho, aby súd uviedol, prečo ich považuje za nesprávne alebo irelevantné, možno považovať za arbitrárne. Za stavu, že súd prvého stupňa sa s argumentmi žalovaného dostatočne nezaoberal, odvolaciemu súdu nezostávalo nič iné ako skonštatovať, že odôvodnenie napadnutého rozsudku nezodpovedá požia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší sú d 6Sžf /150/2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci žalobcu : VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. , IČO: 35 757 442, so sídlom J. Jonáša, Bratislava, právne zastúpen ý : JUDr. Peter Bak, advokát spoločnosti BBH advokátska kancelária, s.r.o., so síd lom Gorkého 3, Bratislava , proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákon nosti rozhodnutia žalov
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Základným princípom každého konania riadeného správnym právom, tzn. aj daňového konania je to, aby štátnu moc voči adresátovi vykonával orgán štátnej moci na túto činnosť výslovne zákonom označený čo do vecnej, funkčnej ako aj miestnej príslušnosti. Týmto sa vymedzuje osoba, resp. osoby, ktoré personálne vykonávajú štátnu moc. Zákonodarca však súčasne musí riešiť situáciu, keď sa počas prebiehajúceho konania zmenia pôvodné podmienky na určenie miestnej príslušnosti. Pre daňové konanie sa miestna príslušnosť určuje v súlade s ustanovením § 7 zák. č. 563/2009 Zb., pričom rozhodujúcim kritériom j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Sžf/119/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: JUDr. Ing. K.M., nar. X., pobytom H., re
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ dovolateľka namietala nepreskúmateľnosť rozsudku odvolacieho súdu aj z dôvodu, že odvolací súd sa nevyporiadal s jej návrhom na pripustenie dovolania, dovolací súd poznamenáva, že žiadosť účastníka konania na pripustenie dovolania ako mimoriadneho opravného prostriedku proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu nekonštituuje Občiansky súdny poriadok ako procesné právo účastníka. Je vecou odvolacieho súdu podľa vlastnej úvahy rozhodnúť, či proti svojmu potvrdzujúcemu rozsudku pripustí dovolanie, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Keďže uvedená žiadosť úča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne P. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO : X. , zastúpe nej JUDr. L. S., advokátom so sídlom v B. , proti žalovanej Ing. K. V. , bývajúcej v Ž. , zastúpenej G. s.r.o. , so sídlom v B. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. P. H. , o zaplatenie 143,40 E UR s prísl. , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 4 C 60 /10 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Kraj
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Kritériom pre posúdenie (ne) preskúmateľnosti rozhodnutia je splnenie náležitostí odôvodnenia ustanovených zákonom podľa § 393 ods. 2 CSP, ktoré ukladá súdu povinnosť podať výklad opodstatnenosti, pravdivosti, zákonnosti a spravodlivosti výroku rozsudku a tým preukázať jeho správnosť. Rozhodnutie súdu preto musí obsahovať úplné a výstižné odôvodnenie, v ktorom súd logicky, vnútorne kompaktne a neprotirečivo vysvetlí svoj postup a dôvody svojho rozhodnutia. Pritom sa musí vysporiadať so všetkými rozhodujúcimi skutočnosťami a jeho myšlienkový postup musí byť v odôvodnení dostatočne vysvetlený n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/69/2020 Identifikačné číslo spisu: 7816203457 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7816203457.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Rožňava, IČO: 30 807
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Ak teda podľa § 9 ods. 1 ZP v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu bolo v danom prípade nevyhnutné na spôsob konania týchto právnických osôb navonok aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka vzťahujúce na družstvo. V prípade družstva je štatutárnym orgánom jeho predstavenstvo, za ktoré koná navonok jeho predseda alebo podpredseda, ak zo stanov nevyplýva niečo iné. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. V ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/307/2021 Identifikačné číslo spisu: 7513202640 Dátum vydania rozhodnutia: 28.09.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7513202640.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Ing. P. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. XXX/XX, O. nad N. zast. Advokátska
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vychádzajúc z cit. ustanovenia § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka, nevyhnutným predpokladom začatia plynutia zákonnej trojmesačnej výpovednej lehoty, uplynutím ktorej dochádza k zániku nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom bytu, je doručenie písomnej výpovede nájmu bytu nájomcovi, pričom na doručenie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použije § 46 O.s.p. V tejto súvislosti dovolací súd zhodne s konštatovaním v mimoriadnom dovolaní poukazuje na to, že ani z ustanovení § 710 a nasl. Občianskeho zákonníka pojednávajúcich o zániku nájmu bytu, ani z § 46 O.s.p., ako ani z iných ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu ZH Kredit, s.r.o. , Karadžičova 10, Bratislava, IČO : 36 049 581, zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom v Bratislave, Karadžičova 10, proti žalovanému P. J., bytom Ž. , o zaplatenie 405,23 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Žilina, pod sp.zn. 24 C 144/20 09, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 27. júla 2010, sp.zn. 8 Co 158/2010, takto
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o mene a priezvisku dovolací súd uvádza, že treba rozlišovať medzi rozhodovaním súdu o udelení súhlasu jednému z rodičov v dôležitých veciach v rámci starostlivosti súdu o maloletých a medzi samotným rozhodovaním o zmene priezviska, ktoré do právomoci súdu nepatrí. Skúmanie podmienok podľa uvedeného ustanovenia je predmetom administratívnoprávneho konania o zmene priezviska pred správnym orgánom a súd sa v tomto konaní nimi nezaoberá, a teda sa k nim ani nemusí vyjadrovať. V argumentácii súdov, ktorou odôvodnili vyhovenie návrhu matky, sú však napoko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 311 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starost livosti o maloletého S. H. , nar odeného X., dieťa rodičov - matky J. V. bývajúcej v Ľ. a otca M. G. , bývajúceho v R., v dovolacom konaní zastúpeného JUDr. Zuzanou Baloghovou , advokátkou so sídlom v Ružomberku , Madačova 7 , o návrhu matky na udelenie súhlasu na zmenu priezviska maloletého dieťaťa a o návrhu otca na udelenie súhlasu na zmenu priezviska maloletého dieť
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ dovolateľ v podanom dovolaní nevymedzí právnu otázku, dovolací súd nemôže svoje rozhodnutie založiť na domnienkach (predpokladoch) o tom, ktorú právnu otázku mal dovolateľ na mysli. V prípade absencie uvedeného dovolací súd nemôže pristúpiť ani k posudzovaniu všetkých procesnoprávnych a hmotnoprávnych otázok, ktoré pred ním riešil prvoinštančný a odvolací súd a v súvislosti s tým ani vyhľadávať všetky (do úvahy prichádzajúce) rozhodnutia dovolacieho súdu, ktoré sa týkajú danej problematiky; v opačnom prípade by uskutočnil dovolací súd prieskum priečiaci sa nielen (všeobecne) novej konce ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/143/2021 Identifikačné číslo spisu: 1316200624 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:1316200624.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a sudcov JUDr. Jan
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle ustanovenia § 129 ods. 1 O.s.p. sa dôkaz listinou vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. Zákon teda upravuje vykonanie dôkazu listinou dvoma možnými spôsobmi a to prečítaním listiny alebo jej časti alebo oznámením jej obsahu. Konštatovanie tzv. oboznámenia dokladov nie je zákonom predpísaným spôsobom vykonania dôkazu. Všeobecne platí, že skutkové zistenia súdu, ktoré majú základ v nesprávnom spôsobe vykonania dôkazu, nepožívajú ochranu ani v odvolacom, ani v dovolacom konaní. Spôsob vykonania dôkazu mu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ľubora Šeba v právnej veci žalobkyne M., spol. s r.o., so sídlom v Š., zastúpenej JUDr. P. K., advokátom so sídlom v N., proti žalovanej C. R., bývajúcej v B, zastúpenej JUDr. K. J., advokátom so sídlom v Š., o zaplatenie 26 221 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp.zn. 13 C 183/2006, o dovolaní žalovane
MENU