Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090720
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: neprimeraná dĺžka trestného konania


Približný počet výsledkov: 31 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprimeraná dĺžka trestného konania
  • primerany nájdené 33090 krát v 17494 dokumentoch
  • dlzka nájdené 6724 krát v 2921 dokumentoch
  • trestny nájdené 184123 krát v 11268 dokumentoch
  • konanie nájdené 1405699 krát v 63266 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 30 dokumentov
Krajské súdy SR 42 dokumentov


Právna veta: Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá odôvodňuje pri ukladaní trestu použiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenie podľa § 40 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedeným v ustanovení § 40 ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obžalovanému J. L. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods.1, ods. 5 Tr. zák. , účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a iné na verejnom zasadnutí .
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb., trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný, podľa neskoršieho zákona sa posudzuje len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Podľa § 89 ods. 13 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok najnižšej mesačnej mzdy. V dobe činu minimálna mesačná mzda podľa vládneho nariadenia č. 366/1997 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 1998 bola stanovená vo výške 3 000 Sk. K nariadeniam vlády Slovenskej republiky upravujúce výšku minimálnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tresty odňatia slobody vo výmere 4 rokov, teda takmer v polovici trestnej sadzby trestného činu najprísnejšie trestného. Neprimeraná dĺžka trestného konania mala viesť prvostupňový súd k použitiu mimoriadne zmierňovacie ustanovenie § 40 ods. 1 Tr. zák. a uložiť ... 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislos ti s neodôvodnenými prieťahmi a neprimeranou dĺžkou trestného konania, čo má dopad aj na právo na spravodlivý proces. Súd prvého s tupňa v intenciách týchto ustanovení .
Právna veta: V zmysle dlhodobej aplikačnej praxe súdov mimoriadne pomery páchateľa, ktoré odôvodňujú mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, môžu spočívať tiež v tom, že páchateľ sa stará o osoby, resp. osobu, ktorá je na ňom závislá svojou výživou a výchovou. U obžalovaného ide o zákonnú povinnosť, hoci zákon nevyžaduje, aby v týchto prípadoch išlo o povinnosť páchateľa trestného činu vyplývajúcu zo zákona. Môže ísť aj o povinnosť vyplývajúcu z morálnych zásad spoločnosti. V konkrétnom prípade je treba považovať za mimoriadne pomery obžalovaného aj starostlivosť čo i ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestnej činnosti nedopustil žiadnej protiprávnej činnosti a ži je riadnym životom, s poukazom aj na ním nezavinenú neprimeranú dĺžku trestného konania a mieru jeho zavinenia na spáchaní trestnej činnosti , najvyšší súd dospel k záveru, že účel trestu ... - eur /, by si vyžadovalo uloženie prísnejších trestov. S názorom súdu prvého stupňa, že takáto kompenzácia za neprimeranú dĺžku trestného konania zavinenú čiastočne orgánmi štátu /a v tomto zmysle za porušenie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských .
Právna veta: Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. predpokladá okrem priznania páchateľa aj úprimné oľutovanie trestného činu. Či k takému oľutovaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu, vrátane procesných prejavov páchateľa (procesne ako obžalovaného) po prijatí vyhlásenia o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/, c/ Tr. por. (najmä pri využití práva záverečnej reči a posledného slova). V danej trestnej veci obvineného však k takémuto úprimnému oľutovaniu nedošlo, ako ani k napomáhaniu príslušným orgánom, pretože aj v prípravnom konaní obvinený odmietol vypov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je právnou kompenzáciou štátu za to, že došlo k porušeniu práv obžalovaného neprimeranou dĺžkou tre stného konania. Čo sa týka neprimeranej dĺžky trestného konania, tak podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je 6 rokov, avšak obvinený uviedol aj iné rozhodnutia ESĽP, kde podľa názoru .
Merito odvolanie
... . zák. účinného do 1. januára 2006, uložil tresty pod dolnou hranicou prípustnej trestnej sadzby, a to s poukazom najmä na neprimeranú dĺžku trestného konania, ktoré trvá takmer jedenásť rokov. Odvolací súd z tohto pohľadu považuje uložené tresty odňatia slobody vo výmere dvoch rokov s .
Merito odvolanie
... keď na spodnej hranici trestnej sadzby vo výmere 5 rokov, i tak za neprimerane prísny, a to najmä vzhľadom na neprimeranú dĺžku trestného konania v dôsledku jeho prieťahov zo strany orgánov činných v trestnom konaní. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že obžalovaný spáchal trestný .
Merito dovolanie
... , pričom žiadnym dôkazom nebola preukázaná subjektívna stránka trestného činu. Vyjadril námietku neakceptácie jeho návrhu na zastavenie trestného stíhania, vzhľadom na neprimeranú dĺžku trestného konania a tiež voči uloženému trestu, ktorý považuje za neadekvátny. V naznačenom rozsahu obvinení prevažne namietajú pochybenia v skutko- vých zisteniach .
Merito odvolanie obžalovaného
... na prejednanie veci v primeranej lehote je nepochybne významným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces. Neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nežiaducim javom, ktorý nielen odporuje zmyslu práva obvineného ale i poškodeného na spravodlivý proces , ale je aj .
Merito odvolania obžalovaných
... lehote j e bezpochyby významným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces. Neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nežiaducim javom, ktorý nielen odporuje zmyslu práva obvineného, ale je i v rozpore ... eťahov zo strany obžalovaných, pričom v danom prípade neboli to obžalovaní, ktorí by zapríčinili tak neprimeranú dĺžku trestného konania a zároveň predmetná trestná vec svojou obťažnosťou ani rozsahom sa nevymykala z priemerného rámca iných trestných .
Merito Prieťahy v konaniach
... : - bez toho, aby senát chcel znižovať dôležitosť a význam každého trestnéh o konania z pohľadu jeho strán ( tak obžalovaného, ktorého neprimeraná dĺžka trestného konania fakticky sankcionuje právnou neisto tou výsledku konania, ako aj poškodeného, ktorého prieťahy v konaní poškodzujú ako obeť trestného činu či .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.