SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1299438
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66808
USSR: 38844
NSČR: 128883
NSSČR: 71053
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430310
Krajské súdy (ČR): 49318
Posledná aktualizácia
26.02.2021 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neprimeraná dĺžka trestného konania


Približný počet výsledkov: 36 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprimeraná dĺžka trestného konania
  • primerany nájdené 35509 krát v 18399 dokumentoch
  • dlzka nájdené 7493 krát v 3188 dokumentoch
  • trestny nájdené 202172 krát v 11926 dokumentoch
  • konanie nájdené 1484809 krát v 65983 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 38 dokumentov
Krajské súdy SR 53 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Dĺžka konania, ktorá s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obvineného k trestnému stíhaniu a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní výrazne a neprimerane presahuje dĺžku konania v porovnateľných veciach je takou okolnosťou prípadu, ktorá odôvodňuje pri ukladaní trestu použiť mimoriadne zmierňovacie ustanovenie podľa § 40 ods. 1 Tr. zák., účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 1 Tr. zák.) a uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom s obmedzením uvedeným v ustanovení § 40 ods. 4 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 (§ 39 ods. 3 Tr. zák.).

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Tatiany Biednikovej a JUDr. Milana Karabína v trestnej veci proti obžalovanému J. L. a spol. pre trestný čin skrátenia dane spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 148 ods.1, ods. 5 Tr. zák. , účinného do 31. augusta 1999, sčasti dokonaný, sčasti v štádiu pokusu podľa § 8 ods. 1 Tr. zák. a iné na verejnom zasadnutí .
Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu odvolací súd otázku č. 2/ (či premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy za rozhodnutie o väzbe má byť posudzované podľa § 23 zákona č. 58/1969 Zb.) vyriešil správne, keď premlčanie nároku posudzoval podľa Občianskeho zákonníka. Zákon č. 58/1969 Zb. totiž náhradu nemajetkovej ujmy neupravoval, a teda nepoznal. Na tom nič nemení skutočnosť, že odškodnenie vo forme náhrady škody ako peňažného plnenia pripúšťal pri bolesti a sťažení spoločenského uplatnenia, ktoré vo svojej podstate mali povahu ujmy nemajetkovej. Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej uj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zodpovednosti za uplatnenú nemajetkovú ujmu a v rámci nich aj predpokladom existencie nesprávneho úradného postupu, spočívajúceho v neprimeranej dĺžke trestného konania, nijako v dovolaním napadnutom rozsudku nespochybnil. Napriek tomu však dovolací súd považuje za potrebné poznamenať, ... o väzbe v sume 6 000,- Eur a za nesprávny úradný postup, spočívajúci v nezákonnosti a neprimeranej dĺžke trestného konania, v sume 14 205,- Eur. V súvislosti so záverom o primeranosti náhrady nemajetkovej ujmy poukázal na .
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 Tr. zák. č. 140/1961 Zb., trestnosť činu sa posudzuje podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný, podľa neskoršieho zákona sa posudzuje len vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Podľa § 89 ods. 13 Tr. zák. č. 140/1961 Zb. účinného v čase spáchania skutku škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťstonásobok najnižšej mesačnej mzdy. V dobe činu minimálna mesačná mzda podľa vládneho nariadenia č. 366/1997 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 1998 bola stanovená vo výške 3 000 Sk. K nariadeniam vlády Slovenskej republiky upravujúce výšku minimálnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tresty odňatia slobody vo výmere 4 rokov, teda takmer v polovici trestnej sadzby trestného činu najprísnejšie trestného. Neprimeraná dĺžka trestného konania mala viesť prvostupňový súd k použitiu mimoriadne zmierňovacie ustanovenie § 40 ods. 1 Tr. zák. a uložiť ... 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislos ti s neodôvodnenými prieťahmi a neprimeranou dĺžkou trestného konania, čo má dopad aj na právo na spravodlivý proces. Súd prvého s tupňa v intenciách týchto ustanovení .
Právna veta: V zmysle dlhodobej aplikačnej praxe súdov mimoriadne pomery páchateľa, ktoré odôvodňujú mimoriadne zníženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu trestnej sadzby, môžu spočívať tiež v tom, že páchateľ sa stará o osoby, resp. osobu, ktorá je na ňom závislá svojou výživou a výchovou. U obžalovaného ide o zákonnú povinnosť, hoci zákon nevyžaduje, aby v týchto prípadoch išlo o povinnosť páchateľa trestného činu vyplývajúcu zo zákona. Môže ísť aj o povinnosť vyplývajúcu z morálnych zásad spoločnosti. V konkrétnom prípade je treba považovať za mimoriadne pomery obžalovaného aj starostlivosť čo i ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trestnej činnosti nedopustil žiadnej protiprávnej činnosti a ži je riadnym životom, s poukazom aj na ním nezavinenú neprimeranú dĺžku trestného konania a mieru jeho zavinenia na spáchaní trestnej činnosti , najvyšší súd dospel k záveru, že účel trestu ... - eur /, by si vyžadovalo uloženie prísnejších trestov. S názorom súdu prvého stupňa, že takáto kompenzácia za neprimeranú dĺžku trestného konania zavinenú čiastočne orgánmi štátu /a v tomto zmysle za porušenie čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských .
Právna veta: Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu na základe a v medziach zákona ukladajú v predpísanom konaní na to povolané súdy páchateľovi za spáchaný trestný čin. V tejto definícii je vyjadrená zásada „nulla poena sine lege sine crimine sine iudicio". Trest ako právny následok trestného činu môže priamo postihnúť len páchateľa trestného činu (zásada personálnosti trestu) tak, aby bol zabezpečený čo najmenší vplyv na jeho rodinu (§ 34 ods. 3 Trestného zákona). Trest je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Tým je určená aj jeho funkcia v tých smeroch, v ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre mňa veľkým ponaučením do ďalšieho života. Z obsahu napadnutého rozsudku, ako sa aj cituje v dovolaní vyplynulo, že celkovú neprimeranú dĺžku trestného konania nezavinili obžalovaní, ale príslušné OČTK, preto vzhľadom na to, že doba trvania trestného konania je už dlhšia než šesť rokov .
Právna veta: Poľahčujúca okolnosť podľa § 36 písm. l/ Tr. zák. predpokladá okrem priznania páchateľa aj úprimné oľutovanie trestného činu. Či k takému oľutovaniu došlo, je potrebné posúdiť podľa konkrétnych okolností prípadu, vrátane procesných prejavov páchateľa (procesne ako obžalovaného) po prijatí vyhlásenia o uznaní viny podľa § 257 ods. 1 písm. b/, c/ Tr. por. (najmä pri využití práva záverečnej reči a posledného slova). V danej trestnej veci obvineného však k takémuto úprimnému oľutovaniu nedošlo, ako ani k napomáhaniu príslušným orgánom, pretože aj v prípravnom konaní obvinený odmietol vypov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je právnou kompenzáciou štátu za to, že došlo k porušeniu práv obžalovaného neprimeranou dĺžkou tre stného konania. Čo sa týka neprimeranej dĺžky trestného konania, tak podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je 6 rokov, avšak obvinený uviedol aj iné rozhodnutia ESĽP, kde podľa názoru .
Meritum odvolanie
... . zák. účinného do 1. januára 2006, uložil tresty pod dolnou hranicou prípustnej trestnej sadzby, a to s poukazom najmä na neprimeranú dĺžku trestného konania, ktoré trvá takmer jedenásť rokov. Odvolací súd z tohto pohľadu považuje uložené tresty odňatia slobody vo výmere dvoch rokov s .
Meritum odvolanie
... keď na spodnej hranici trestnej sadzby vo výmere 5 rokov, i tak za neprimerane prísny, a to najmä vzhľadom na neprimeranú dĺžku trestného konania v dôsledku jeho prieťahov zo strany orgánov činných v trestnom konaní. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že obžalovaný spáchal trestný .
Meritum dovolanie
... , pričom žiadnym dôkazom nebola preukázaná subjektívna stránka trestného činu. Vyjadril námietku neakceptácie jeho návrhu na zastavenie trestného stíhania, vzhľadom na neprimeranú dĺžku trestného konania a tiež voči uloženému trestu, ktorý považuje za neadekvátny. V naznačenom rozsahu obvinení prevažne namietajú pochybenia v skutko- vých zisteniach .
Meritum odvolanie obžalovaného
... na prejednanie veci v primeranej lehote je nepochybne významným zásahom do princípov zaručujúcich právo na spravodlivý proces. Neodôvodnené prieťahy a neprimeraná dĺžka trestného konania sú závažným a nežiaducim javom, ktorý nielen odporuje zmyslu práva obvineného ale i poškodeného na spravodlivý proces , ale je aj .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.