Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079880
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63688
USSR: 34772
NSČR: 121697
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421654
Krajské súdy (ČR): 41627
Posledná aktualizácia
24.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: neprimeranosť uloženého trestu


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neprimeranosť uloženého trestu
  • neprimeranost nájdené 280 krát v 231 dokumentoch
  • ulozeny nájdené 38974 krát v 15505 dokumentoch
  • trest nájdené 75919 krát v 14370 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Krajské súdy SR 12 dokumentov


Právna veta: Vo vzťahu k dovolacej námietke (nepoužitie ustanovenia § 39 ods. 1 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu) je potrebné uviesť, že (aj v zmysle použiteľnej judikatúry najvyššieho súdu) nemožno na absencii aplikácie zmierňovacieho ustanovenia založiť dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c/ (ani písm. h/, i/) Tr. por. Ako už bolo uvedené, výška trestu je v dovolacom konaní revidovateľná len vtedy, ak bol trest uložený mimo zákonom ustanovenej sadzby. Ak teda dovolateľ opakovane namieta neprimeranosť uloženého trestu, nie je možné na podklade tejto okolnosti výšku právoplatne uloženého trestu, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Tdo/52/2015 2313011054 12.08.2015 JUDr. Peter Hatala ECLI:SK:NSSR:2015:2313011054.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 12. augusta 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného Z. F. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1, ods. 2 písm. .
Kľúčové slová: dôvody dovolania, neprimeranosť uloženého trestu

Právna veta: Samotná neprimeranosť uloženého trestu nepredstavuje žiaden relevantne uplatniteľný dovolací dôvod. Najvyšší súd vo svojej rozhodovacej činnosti chronicky pripomína, že primeranosť uloženého trestu sa v dovolacom konaní neskúma.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Tdo/62/2018 5415010216 22. 05. 2019 JUDr. Štefan Michálik ECLI:SK:NSSR:2019:5415010216.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, na neverejnom zasadnutí konanom 22. mája 2019 v Bratislave, v trestnej veci obvineného O. J. a spol., pre obzvlášť .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , nevykonanie niektorých obhajobou navrhovaných dôkazov (aj s ďalšími návrhmi na vykonanie dôkazov), právnu kvalifikáciu činov uvedených v odsudzujúcej časti rozsudku, neprimeranosť uloženého trestu odňatia slobody, resp. samotnú podstatu uloženia trestu prepadnutia majetku z hľadiska podmienok pre taký postup. K jednotlivým relevantným odvolacím námietk .
Právna veta: Pokiaľ námietka nepoužitia ustanovenia § 39 Tr. zák. nezakladá žiaden z dôvodov dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por. , námietka nesprávneho použitia ustanovenia § 39 Tr. zák. a výmera trestu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej trestnej sadzby obsahovo napĺňa dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por., ak použitie § 39 ods. 1 Tr. zák. a zníženie trestu pod dolnú hranicu trestu ustanoveného týmto zákonom nie je opreté o žiadnu skutočnosť, ktorá by zákonný dôvod pre takýto potup zakladala.

Úryvok z textu:
... 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Treba ale zdôrazniť, že v rámci tohto dovolacieho dôvodu nemožno namietať len samotnú neprimeranosť uloženého trestu. Vo vzťahu k aplikácii ust anovenia § 39 Tr. zák. to potom znamená, že nem ožno namietať, že konkrétny charakter .
Právna veta: V tejto súvislosti si dovolací súd dovolí pripomenúť, že v minulosti sa v rámci svojej rozhodovacej činnosti už viackrát zaoberal otázkou, či nepoužitie ustanovenia § 39 Tr. zák. o mimoriadnom znížení trestu odňatia slobody napĺňa dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Keďže ohľadom tejto otázky dochádzalo v senátoch najvyššieho súdu k rozdielnym výkladom zákona, trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaujalo na zasadnutí konanom 14. júna 2010 zjednocujúce stanovisko, sp. zn. Tpj 46/2010, ktoré bolo publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 371 ods. 1 písm. h/ Tr. por. Treba ale zdôrazniť, že v rámci tohto dovolacieho dôvodu nemožno namietať len samotnú neprimeranosť uloženého trestu. Všetkým trom obvineným L. V. , T. K. a P. K. boli uložené tresty, ktoré zákon za trestný čin, pre ktorý .
Právna veta: Podľa § 220 ods. 2 Tr. por., účinného do 01. januára 2006, súd pri svojom rozhodovaní smie prihliadať len na skutočnosti, ktoré boli prebraté na hlavnom pojednávaní a opierať sa o dôkazy, ktoré boli vykonané na hlavnom pojednávaní. So zreteľom na zásadu zákonnosti samozrejme musí ísť o dôkazy vykonané zákonným spôsobom. Pokiaľ súd nevykoná niektorý dôkaz na hlavnom pojednávaní v procesnej forme a spôsobom predpísaným Trestným poriadkom, pritom ale niektorú časť svojich skutkových zistení o chybne vykonaný dôkaz opiera, ide o podstatnú chybu konania, ktoré predchádzalo napadnutému rozsudku s t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že vedome drogu prechovával, lebo nevedel, čo spomenutý spoluobžalovaný u neho skladuje. Obžalovaný P. B. namietal v odvolaní prostredníctvom obhajcu neprimeranosť uloženého trestu odňatia slobody s tým, že účel trestu možno u neho dosiahnuť aj jeho podmienečným odkladom a tiež nezákonnosť trestu prepadnutia .
Právna veta: Je potrebné dodať, že ak by súhlas vlastníkov vozidla na použitie motorového vozidla obvineným bol daný, neboli by ani naplnené znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 249 a Trestného zákona v znení účinnom v čase činu (nešlo by o „zmocnenie sa“ cudzieho motorového vozidla). Na absenciu trestnosti konania páchateľa by teda nebolo potrebné dodatkovo aplikovať ustanovenie o súhlase poškodeného ako o okolnosti vylučujúcej protiprávnosť činu (jeho účinky nastávajú iba vtedy, ak sú zákonné znaky trestného činu naplnené). Z hľadiska rozsudkom konštatovaného nedostatku súhlasu (vlastníkov) na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . účinného do 31.12.2005. Bez tohto s úhlasu k stíhaniu som vôbec nemal byť trestne stíhaný.“ Dovolateľ namieta aj neprimeranosť uloženého trestu, a to aj vzhľadom na dĺžku konania a okolnosti týkajúce sa jeho osoby. Na základe uvedeného navrhol obvinený napadnuté rozhodnutie .
Merito sťažnosť odsúdeného
... povolenie obnovy konania ako sa toho domáhal vo svojom návrhu odsúdený. Rovnako potom nemôže byť dôvodom na obnovu konania namietaná neprimeranosť uloženého trestu odňatia slobody, ak to uvádza odsúdený v sťažnostných námietkach, ktorý mu bol uložený na spodnej hranici trestnej sadzby podľa § .
Merito odvolanie poskodenej
... spôsobila. Nestotožňuje sa preto s názorom súdu, že v otázke náhrady škody by bolo potrebné vykonať ďalšie dokazovanie. Ďalej namietala neprimeranosť uloženého trestu obžalovanej, keď tejto bol uložený podmienečný trest odňatia slobody, hoci obžalovaná žalovaným konaním spôsobila škodu veľkého rozsahu, čo v súvislosti .
Merito dovolanie obvineneho
... súhrnného trestu a pod. V rámci dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. však nemožno namietať neprimeranosť uloženého trestu, prípadne, že súd neupustil od potrestania. Uvedené námietky nenapĺňajú žiadny dôvod dovolania podľa § 371 ods. 1 Tr. por. Spomenuté .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.