Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1680

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

887 dokumentov
30 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 238 ods. 5 O.s.p. dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúcom trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky, dovolanie nie je prípustné, ak výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa prvej vety. Na určenie minimálnej mzdy je rozhodujúci deň podania návrhu na prvostupňovom súde.Jedná sa o objektívnu neprí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 C do 122 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Ľ. K. naroden ého X. , bytom V. , zastúpen ého advokátskou kanceláriou S., IČO : X. , za ktorú koná konateľ advokát JUDr. M. S., proti odporcovi K. , so sídlom K. , IČO : X. , zas túpen ému advokátom JUDr. J. D. , o 436,44 € s príslušenstvom , veden ej na Okresnom súde Topoľčany pod sp. zn. 5 C 144/2009 , o do volaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania
R 80/2018
Právna veta: Dovolací súd je pri posudzovaní prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku proti rozsudku odvolacieho súdu o peňažnom plnení viazaný výrokom napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu a rozsahom podaného dovolania. Pre záver o neprípustnosti dovolania podľa § 422 ods. 1 Civilného sporového poriadku je právne bezvýznamné, že súdy nižšej inštancie nevyhoveli návrhu strany sporu na spojenie viacerých skutkovo a právne totožných vecí na spoločné konanie, ktorých predmet sporu v súhrne prevyšuje sumu uvedenú v ustanovení § 422 ods. 1 Civilného sporového poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6114221954 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6114221954.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Otto Markech, so sídlom kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Križan - MÄSKO v konkurze, s miestom podnikania Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČ
Právna veta: V zmysle § 422 ods. 1 písm. a) a b) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy a v sporoch s ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Podľa § 422 ods. 1 písm. c) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Podľa odseku 2 tohto ustanovenia na určenie výšky minimálnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/42/2018 4214219153 28. 02. 2019 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2019:4214219153.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO : 31 575 951, proti žalovanému P. E., narodenému XX. XX. XXXX, bývajúcemu v D., D., o zaplatenie 5.000 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde
Právna veta: Z ustanovenia § 238 ods. 5 O. s. p. je zrejmé, že dovolanie nie je prípustné ani vo veciach, v ktorých bolo napadnuté právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšujúceho trojnásobok minimálnej mzdy a v obchodných veciach desaťnásobok minimálnej mzdy pričom na príslušenstvo sa neprihliada. V danom prípade ide o obchodný vzťah a jednoznačné je, že predmetom sporu je peňažné plnenie, neprevyšujúce desaťnásobok minimálnej mzdy.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 29 /20 13 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: B. , s. r. o., so sídlom B. , IČO: X. , právne zastúpený : S., s. r. o. so sídlom B. , IČO: X. , proti odporcovi: J., s mestom podnikania T. , IČO: X. , o zaplatenie 370,23 eur s príslušenstvom , na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 16 Cob /163/2012 -20 zo dňa 07. 01 2013 , jednomyseľne takto r o z h o d o l : Na
Právna veta: Úspešné uplatnenie dovolania je vždy nevyhnutne podmienené primárnym záverom dovolacieho súdu o prípustnosti dovolania a až následným sekundárnym záverom, týkajúcim sa jeho dôvodnosti. Z vyššie citovaných zákonných ustanovení, upravujúcich otázku prípustnosti dovolania, je zrejmé, že na to, aby sa dovolací súd mohol zaoberať vecným prejednaním dovolania, musia byť splnené podmienky prípustnosti dovolania vyplývajúce z ust. § 420 alebo § 421 CSP a tiež podmienky dovolacieho konania, t. j. aby (okrem iného) dovolanie bolo odôvodnené dovolacími dôvodmi, aby išlo o prípustné dovolacie dôvody a aby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/54/2019 1116215326 15. apríla 2020 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2020:1116215326.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: 1/ Slovenská produkčná, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624 a žalobcu: 2/ MAC TV s. r. o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00 618 322 právne zastúpení Advokátska kancelá
Právna veta: Právne následky vyhlásenia podľa § 257 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku spočívajú podľa § 257 ods. 5 Trestného poriadku v tom, že súdom prijaté vyhlásenie obvineného o vine je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Zo strany obvineného teda výrok o vine rozsudku, ktorému predchádzalo prijatie vyhlásenia obvineného o vine, nie je možné napadnúť dovolaním z dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. g), písm. i) Trestného poriadku tak, ako to urobil obvinený v tejto trestnej veci, pretože v to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Tdo/46/2020 4118010335 16. júla 2020 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4118010335.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a členov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Štifta na neverejnom zasadnutí konanom v Bratislave 16. júla 2020 v trestnej veci obvineného Ing. G. I., pre obzvlášť závažný zločin vydierani
Právna veta: V súvislosti s dovolaním podaným proti rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste, najvyšší súd považuje za potrebné uviesť, že dohoda o vine a treste je osobitným druhom konania, ktorý je upravený v siedmej hlave Trestného poriadku. Význam konania o dohode o vine a treste spočíva najmä v tom, že správne vedené a štruktúrované dohody sú prospešné tak pre obvineného ako aj pre spoločnosť. Podstata tohto inštitútu spočíva v tom, že dochádza k uzavretiu obojstranne výhodnej dohody medzi prokurátorom a obvineným o spôsobe ukončenia trestnej veci, pričom táto dohoda následne podlieha sc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Tdo/25/2020 1115010690 1. decembra 2020 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2020:1115010690.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej na neverejnom zasadnutí konanom 1. decembra 2020 v Bratislave, v trestnej veci obvineného H. F., pre pokračovací zločin ne
Právna veta: Prípustnosť dovolania podaného od 1. júla 2016 proti uzneseniu vydanému odvolacím súdom v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania je v zmysle § 76 Civilného mimosporového poriadku vylúčená a nemôže ju založiť ani prípadná procesná vada konania uvedená v § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloletého M. H. , nar. X. , t.č. b ývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Snina, dieťa rodičov matky I. S., bývajúcej v S., za stúpenej JUDr. M. L. , advokátkou so sídlom v K. , a otca M. H. , bývajúceho X. , zastúpeného JUDr. M. F., advokátom so sídlom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 11 P 30/2016
Právna veta: Z ustanovenia § 368 ods. 2 Tr. por. ani z iných ustanovení Trestného poriadku nevyplýva prípustnosť dovolania proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o návrhu na povolenie obnovy konania, resp. ktorým bolo rozhodnuté o sťažnosti proti takémuto uzneseniu. Je tomu tak z toho dôvodu, že predmetné rozhodnutie nie je rozhodnutím vo veci samej. Ustanovenie § 368 ods. 2 Tr. por. bolo s účinnosťou od 1. septembra 2011 novelizované tak, že sa upravil okruh rozhodnutí, proti ktorým je prípustné dovolanie. Spoločným znakom všetkých týchto rozhodnutí je, že ide o tzv. meritórne rozhodnutia, teda rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 20 /201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Patrika Príbelského , PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej veci proti obv inenému J. K. pre zločin podielnictva podľa § 231 ods. 1, ods. 2 písm. a / Tr. zák. na neverejnom zasadnutí konanom 2. mája 2017 v Bratisla ve o dovolaní obv ineného J. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 3. j anuá
MENU