Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť dovolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1767

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

906 dokumentov
31 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania
Právna veta: Dovolací súd je pri posudzovaní prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku proti rozsudku odvolacieho súdu o peňažnom plnení viazaný výrokom napadnutého rozhodnutia odvolacieho súdu a rozsahom podaného dovolania. Pre záver o neprípustnosti dovolania podľa § 422 ods. 1 Civilného sporového poriadku je právne bezvýznamné, že súdy nižšej inštancie nevyhoveli návrhu strany sporu na spojenie viacerých skutkovo a právne totožných vecí na spoločné konanie, ktorých predmet sporu v súhrne prevyšuje sumu uvedenú v ustanovení § 422 ods. 1 Civilného sporového poriad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6114221954 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemaníková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6114221954.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. Otto Markech, so sídlom kpt. Nálepku 336, 916 24 Horná Streda, správca konkurznej podstaty úpadcu Peter Križan - MÄSKO v konkurze, s miestom podnikania Svätoplukova 1339, 957 04 Bánovce nad Bebravou, IČ
Právna veta: Prípustnosť dovolania podaného od 1. júla 2016 proti uzneseniu vydanému odvolacím súdom v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania je v zmysle § 76 Civilného mimosporového poriadku vylúčená a nemôže ju založiť ani prípadná procesná vada konania uvedená v § 420 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti o maloletého M. H. , nar. X. , t.č. b ývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Snina, dieťa rodičov matky I. S., bývajúcej v S., za stúpenej JUDr. M. L. , advokátkou so sídlom v K. , a otca M. H. , bývajúceho X. , zastúpeného JUDr. M. F., advokátom so sídlom v K. , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 11 P 30/2016
Právna veta: Proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bolo o úprave styku rodičov s dieťaťom rozhodnuté, je dovolanie podľa § 238 ods. 4 O. s. p. prípustné, len ak ide o maloletého rodiča dieťaťa.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava III rozsudkom z 20. apríla 2005, č. k. PK - 38 P 77/04 - 88 (v spojení s opravným uznesením z 20. mája 2005, č. k. PK 38 P 77/04 - 95) upravil styk otca s maloletým J. tak, že má právo stretávať sa s ním každý párny týždeň v mesiaci v sobotu od 14.00 hod. do 18.00 hod. a každý nepárny týždeň v stredu od 15.00 hod. do 17. 00 hod. s tým, že otec si dieťa vyzdvihne v byte matky, kam ho aj po skončení styku privedie; týmto rozsudkom zmenil rozsudok bývalého Okresného súdu Pezi
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolaniadovolanie v sporovom konaní
Právna veta: Proti rozhodnutiu o súdnom poplatku vydanom súdom prvej inštancie v čase účinnosti právnej úpravy Občianskeho súdneho poriadku umožňujúcej podanie odvolania, pričom podľa § 357 Civilného sporového poriadku ale odvolanie proti tomuto rozhodnutiu už nie je prípustné, nebude prípustné ani dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 421 ods. 1 Civilného sporového poriadku.

Úryvok z textu:
1.Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 25Cb/146/2009-790 zo 7. marca 2016 zamietol návrh žalobcu na vrátenie súdneho poplatku za žalobu. 2. Konštatoval, že žalobou zo dňa 10. septembra 2009 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu 450.000,- eur spolu spríslušenstvom, ako sumu zodpovedajúcu nároku na zľavu z ceny diela, náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a zmluvnú pokutu. Písomným podaním zo dňa 5. novembra 2010 si žalovaný u
Právna veta: Ak odvolací súd po doplnení dokazovania, k výsledkom ktorého sa účastníci konania nevyjadrili, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa o výživnom pre maloleté dieťa bez nariadenia pojednávania [§ 214 ods. 2 písm. g) O. s. p.], odňal účastníkovi konania možnosť konať pred súdom podľa ustanovenia § 237 písm. f) O.s.p.. Dovolanie je v takomto prípade prípustné, aj keď predmetom konania je vec upravená v Zákone o rodine podľa § 238 ods. 4 O.s.p..

Úryvok z textu:
Okresný súd Nové Zámky rozsudkom zmenil rozsudok Okresného súdu Nitra v časti určenia výživného na maloletú N. tak, že znížil vyživovaciu povinnosť otca zo sumy 1 300,- Sk na sumu 500,- Sk počnúc dňom 1. januára 2001. Zníženie výživného odôvodnil zmenou pomerov na strane otca spočívajúcou v znížení jeho priemerného mesačného zárobku. Krajský súd v Nitre na odvolanie matky rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh otca na zníženie výživného zamietol. Takto rozhodol po doplnení dokazovania
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania vo veciach upravených zákonom o rodine
R 59/2005
Právna veta: Rámec daný ustanovením § 238 ods. 4 a § 239 ods. 3 O. s. p. v rozvodových veciach, kde manželstvo bolo rozvedené, vylučuje prípustnosť dovolania z dôvodov uvedených v § 237 O. s. p.

Úryvok z textu:
Okresný súd Bratislava V rozsudkom z 1. marca 2000, č. k. 25 C 317/99-24, rozviedol manželstvo účastníkov konania, uzavreté dňa 27. septembra 1980 a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Po vy­ značení jeho právoplatnosti dňa 17. mája 2000 podal o tom správu pre prísluš­ nú matriku. Odporkyňa podala proti rozsudku okresného súdu dňa 6. februára 2004 odvolanie, v ktorom vytýkala súdu nezákonnosť pri jeho doručovaní jej vte­ dy zvolenému právnemu zástupcovi, a tiež
Meritum Dovolanie
Kľúčové slová: vydanie veciprípustnosť dovolania v zmysle OSPneprípustnosť dovolania
R 38/1993
Právna veta: Ak odvolací súd v potvrdzujúcom rozsudku vo výroku nevysloví prípustnosť dovolania, dovolací súd nie je oprávnený skúmať, či inak ide o vec zásadného právneho významu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 25.2.1992 č.k. 17Co 47/92-42 potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiline z 3.12.1991 č.k. 16 C 692/91-31, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zák.č. 87/1991 Zb. a rozhodol o náhrade trov konania. Tento rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sa stal právoplatným 21.4.1992. Proti tomuto rozsudku krajského súdu podali dovolanie navrhovatelia. Domáhali sa zrušenia rozsudku odvolacieho súdu v zmysle § 243b ods. 1
Právna veta: Ak otec dieťaťa na základe rozhodnutia súdu prispieval na výživu maloletého dieťaťa do rúk jeho matky ešte aj po tom, čo dieťa bolo osvojené manželom matky, ktorý spolu s matkou dieťaťa riadne plnil svoju vyživovaciu povinnosť na osvojené dieťa, nešlo zo strany biologického otca o plnenie vyživovacej povinnosti za iného podľa 101 Zákona o rodine, ale o poskytnutie majetkového prospechu matke dieťaťa z právneho dôvodu, ktorý odpadol (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka.) Vecne pasívne legitímovanou na vydanie bezdôvodného obohatenia je tu matka dieťaťa ako preberateľka plnenia. Prípustnosť dov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd S. rozsudkom zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi do troch dní 38 400 Sk s úrokom z omeškania vo výške 3 % od 1. novembra 1990 do 30. apríla 1995 a s úrokom z omeškania vo výške 22 % od 1. mája 1995 do zaplatenia; vo zvyšku žalobu zamietol. Zároveň žalovanej uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi do troch dní náhradu trov konania 1 536 Sk. V odôvodnení uviedol, že manželstvo účastníkov bolo rozvedené, maloletá J. S. bola zverená do výchovy žalovanej a žalobca bol zaviazaný prispievať na
Meritum Dovolanie
Právna veta: Nevykonanie dôkazov navrhnutých účastníkom nie je postupom, ktorý súd odňal účastníkovi možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom určil, že výpoveď daná žalobkyni 31.7.1990 podľa § 46 ods. 1 písm. íl Zák. práce je neplatná. Mestský súd v Bratislave na odvolanie žalovaného rozsudok obvodného súdu potvrdil. Vychádzal pritom zo skutkového stavu zisteného obvodným súdom, ako aj z jeho správneho právneho názoru. Proti rozsudku mestského súdu podal žalovaný dovolanie a žiadal, aby dovolací súd rozsudok mestského súdu zrušil a vrátil mu vec na ďalšie konanie. Namietal, že postupom odvolacieho
Meritum Dovolanie.
Právna veta: Dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veciach patriacich do správneho súdnictva nie je podľa Správneho súdneho poriadku prípustné, a preto správny súd dovolacie konanie zastaví z dôvodu neodstraniteľného nedostatku procesnej podmienky konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2Sdo/ 13 /2016 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : TTB, s.r.o. , so sídlom Skuteckého 17, Banská Bystrica , IČO: 36 637 076 , právne zastúpený: JUDr. Andrea Stupárová, advokátka, so sídlom Novomeského 266/25, Veľká Lúka , proti žalovanému : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky , so sídlom Námestie slobody 6, Bratislava, za účasti ďalšieho účastníka: Fakultná nemocnica s poli
MENU