Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť exekúcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 123

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

565 dokumentov
5085 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: K ustanoveniu § 57 ods. 1 písm. g/ Exekučného poriadku Najvyšší súd poznamenáva, že inými dôvodmi, pre ktoré exekúciu nemožno vykonať, a pre ktoré exekučný súd vyhlási exekúciu za neprípustnú a zastaví ju, sú dôvody neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Takými (inými) dôvodmi zastavenia exekúcie pre jej neprípustnosť môžu byť rozmanité okolnosti, ktoré súvisia napr. s právnymi úkonmi účastníkov exekučného konania pred exekučným príkazom (napr. oprávnený sa vzdal práva na vymáhanie priznaného práva alebo sa s povinným dohodol o pozhovení pred vykonaním exek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: Mesto Trenčín , Mierové námestie 2, , proti povinnému: M. Š., ktorý naposledy býval v T. a zomrel X. , o vymoženie 20,58 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp.zn. 62 Er 3400/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 13. mája 2010 sp.zn. 19 CoE 194/2010 a uzneseniu Okresného
Právna veta: Nie je sporné, že ak sa v priebehu exekúcie zistí, že povinný nemá ani taký majetok, ktorý by postačoval na úhradu trov exekúcie, je takéto zistenie dôvodom zastavenia exekúcie podľa ustanovenia § 57 ods. 1 písm. h/ Exekučného poriadku. Podľa dovolacieho súdu iný dôvod zastavenia exekúcie tu nie je ani v prípade, že absencia majetku postačujúceho aspoň na úhradu trov exekúcie sa zistí až po smrti zomrelého povinného; z hľadiska ďalšieho postupu v exekúcii stále ide o nedostatok tých istých materiálnych hodnôt bez ohľadu na to, či povinný žije alebo už zomrel. Zastavenie exekúcie z dôvodu, že e ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného Mesta Trenčín , Mierové námestie 2, proti povinnému Š. O. , naposledy bývajúcemu v T. , zomrelému X. , o vymoženie 18,92 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 61 Er 858/2008, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne z 29. októbra 2010 sp. zn. 4 CoE 420/2010 a uzneseniu Okresné
Právna veta: Exekúciu možno vykonať aj na podklade notárskej zápisnice, ktorá má náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku; ak tieto náležitosti nemá, nejde o vykonateľný exekučný titul. Ak je za exekučný titul označená notárska zápisnica, je exekučný súd povinný skúmať, či na jej podklade možno vykonať exekúciu (porovnaj obdobne R 58/1997). Pokiaľ notárska zápisnica nie je vykonateľný exekučný titul, je exekúcia neprípustná, čo je dôvod na zastavenie exekučného konania (I. ÚS 151/2011 a I. ÚS 155/2011). Ak sa teda exekúcia navrhuje na podklade notárskej zápisnice, ktorá nemá náležitos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 CoE 68/2013 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej POHOTOVOSŤ, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpenej Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grösslingova 4, IČO: 36 864 421, proti povinnej E. Č. , B. , o vymoženie 199,17 € s príslušenstvom, vedenej n a Okresnom súde Poprad, pod sp. zn. 13 Er 184/2004, o odvolaní a dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu
Kľúčové slová: res iudicataprekážka rozsúdenej veci
Právna veta: Z ustanovenia § 251 ods. 4 O.s.p. je nutné vyvodiť, že pre exekučné konanie platia procesné podmienky, ktoré sú v podstate totožné s podmienkami sporového (nachádzacieho) konania. Na to nadväzujú aj dôsledky existencie nedostatku podmienok konania. Ak pôjde o neodstrániteľnú podmienku exekučného konania, súd je povinný exekučné konanie zastaviť, a to práve vzhľadom na ustanovenia § 103 a § 104 O.s.p. v spojení s § 251 ods. 4 O.s.p. Keďže Exekučný poriadok neobsahuje žiadne špeciálne ustanovenie, ktoré by upravovalo prekážku rozhodnutej veci, je potrebné aj na exekučné konanie aplikovať ustanov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 3CoE/101/2015 3514208547 27. 01. 2016 JUDr. Roman Hargaš ECLI:SK:KSTN:2016:3514208547.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pribinova č. 25, IČO : 35 807 598, právne zast. JUDr. Martinom Máčajom, advokátom so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, proti povinnému: A. K., bytom Z. XXX, štátny
Právna veta: Námietky proti exekúcii predstavujú procesnú obranu povinného proti neprípustnej exekúcii, ktorých účelom je zastavenie exekúcie. Námietky proti exekúcii nie sú opravným prostriedkom, ktorým by sa napádal exekučný titul. Predmetom námietok môžu byť skutočnosti procesného i hmotného práva. Ich spoločným znakom je to, že nastali až po vzniku exekučného titulu. Ak by existovali pred vznikom exekučného titulu, zásadne ich nemožno uplatniť, pretože ich relevancia sa skončila vydaním vykonateľného rozhodnutia, ktoré sa stalo podkladom pre vedenie exekúcie. Procesné skutočnosti sú okolnosti, ktorých ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3MOb oer /1/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávne nej : S., a. s., so sídlom C. , IČO: X. , proti povinn ej: Mgr . V. , nar. X. , bytom N. , zastúpen ej Advokátskou kanceláriou I., s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , o vymoženie 75,48 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Považská Bystrica pod sp. zn. 5 Er /1255/2013 , o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu
Právna veta: Skutočnosť, že v neskoršom súdnom konaní bola určená neplatnosť nájomnej zmluvy, na rozdiel od súdneho konania, v ktorom bol (na jej podklade) exekučný titul vydaný, nie je dôvodom vyhlásenia exekúcie za neprípustnú a jej následné zastavenie podľa § 57 ods. 1 písm. g) O.s.p..

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I uznesením z 15. januára 2002, č. k. Er 3212/97-78, rozhodol, že exekúcia sa vyhlasuje za neprípustnú a že sa zastavuje. V odôvodnení uznesenia uviedol, že exekučným titulom v predmetnej veci je rozsudok Okresného súdu Košice I zo 7. októbra 1996, č. k. 14 C 720/94-41, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 25. septembra 1997, sp. zn. 16 Co 161/97, ktorým bola povinnému uložená povinnosť umožniť oprávnenému nerušené užívanie nebytových priestorov nachádzajúcic
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou pre konštatovanie formálnej vykonateľnosti rozhodnutia ukladajúceho povinnosť vypratania bytu po zabezpečení bytovej náhrady (§ 160 ods. 3 O.s.p) je preukázanie zabezpečenia bytovej náhrady, t.j. reálna existencia takejto náhrady (právna aj faktická) v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, resp. aspoň v priebehu exekučného konania. Záver o nevyhnutnosti preukázania zabezpečenia bytovej náhrady v čase podania návrhu na vykonanie exekúcie, resp. aspoň v ďalšom priebehu exekučného konania, vyplýva predovšetkým z doslovného gramatického výkladu ustanovenia § 185 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej E. M. , bývajúcej v G.K. , zastúpenej JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova č. 20, advokátkou so sídlom v K. , proti povinn ému J. N. , bývajúcemu v G.K. , o vymoženie povinnosti vysťahovať sa z bytu , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 49 Er 1717/2007 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Koš iciach zo 16. február
Právna veta: Vykonateľnosť (ako základný predpoklad pre existenciu spôsobilého exekučného titulu) má svoju materiálnu a formálnu stránku. Formálna stránka vykonateľnosti je naplnená vtedy, ak rozhodnutie spĺňa predpoklady vykonateľnosti stanovené procesným predpisom, podľa ktorého bolo vydané. Materiálna vykonateľnosť exekučného titulu oproti tomu predstavuje vlastnú realizovateľnosť rozhodnutia, ktorá predpokladá reálnu existenciu oprávneného a povinného a ich presnú a jednoznačnú identifikáciu, a tiež presné vymedzenie obsahu vymáhaného nároku a jeho rozsahu. Výsledkom splnenia uvedených požiadaviek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávneného Ing. T. P. , bývajúceho v B. , pr oti povinnému S., a.s. , so sídlom v B. , o vymoženie uloženej peňažnej povinnosti , vedenej na Okresnom súde Bratislava I I pod sp. zn. 37 Er 6280/2006 , o dovolaní povinného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31 . júla 200 9, sp. zn. 17 Co E 397/2008, takto r o z h o d o l : Dovolanie z a m i e t a . Oprávnenému náhradu tro
Právna veta: A keď v zmysle prechodných a záverečných ustanovení Exekučného poriadku nie je možné v danej veci aplikovať § 37 ods. 1 v znení od 1. februára 2002, odvolací súd mal súdneho exekútora považovať za účastníka pre určitý úsek konania bez ohľadu na to, že toto jeho postavenie nebolo pôvodne v zákone výslovne určené. Účastníkom pre určitý úsek konania je osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba, prípadne aj štát ), o ktorej procesných právach a povinnostiach sa má v konaní rozhodovať (Mazák, J. a kolektív. : Základy občianskeho procesného práva, Bratislava, Iura Edition, 2007, s. 97). Po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 121 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnen ého Úradu práce , sociálnych vecí a rodiny Košice, so sídlom v Košiciach, Staničné nám. 9 , p roti povinn ej AGRIP s.r.o., naposledy so sídlom v Košiciach , Dneperská 6 , o vymoženie 331,94 Eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. Er 3450 /99 , o dovolaní súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala , so sídlom Exekútorského úradu v K
MENU