Nájdené rozsudky pre výraz: neprípustnosť sťažnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

284 dokumentov
3 dokumenty
2 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov alebo iných právnych prostriedkov, ktoré zákon sťažovateľovi na ochranu jeho základných práv alebo slobôd účinne poskytuje a na ktorých použitie je sťažovateľ oprávnený podľa osobitných právnych predpisov, neznamená samotné podanie posledného z nich oprávnenou osobou, ale až rozhodnutie o ňom príslušným orgánom.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. júna 2005 predbežne prerokoval sťažnosť P. S., bytom B., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Okresného súdu Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 v spojení s postupom Krajského súdu v Bratislave v konaní vedenom pod sp. zn. 17 Co 438/00 a postupom Najvy
Právna veta: Podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Tr. por. nadriadený orgán zamietne sťažnosť, ak nie je prípustná.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a s udcov JUDr. Richarda Bureša a JUD r. Viliama Dohňanského v trestnej veci odsúdeného Ing. J. Z. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. , na neverejnom zasadnutí 13. mája 201 4 v Bratislave, o sťažnosti odsúdeného proti uzne seniu predsedu senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 18 . decembra 201 3, s
Právna veta: Podľa § 22 ods. 7 zákona o EZR proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu je prípustná sťažnosť vyžiadanej osoby len pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 ods. 1, sťažnosť má odkladný účinok; sťažnosť prokurátora je prípustná pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu podľa § 23 alebo ak rozhodnutím o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu bol porušený tento zákon; sťažnosť má odkladný účinok.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tost 33/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí 5. novembra 2013 v Bratislave v konaní o európskom zatýkacom rozkaze o sťažnosti vyžiadanej osoby E. E. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 10. októbra 2013 , sp. zn. Ntc 14 /2012, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. a/ T
Právna veta: Príslušnosť súdov vo vykonávacom konaní vo vzťahu k výkonu trestu odňatia slobody upravujú dve ustanovenia. Všeobecným je ustanovenie § 406 ods. 2 Tr. por. – rozhodnutia súvisiace s výkonom trestov a ochranných opatrení robí, ak nie je ďalej ustanovené inak, súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Špeciálnym ustanovením k nemu je § 407 ods. 2 Tr. por. – u osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, robí rozhodnutie súvisiace s výkonom tohto trestu súd, v ktorého obvode sa trest odňatia slobody vykonáva. Ide tu o osobitnú úpravu miestnej príslušnosti. I keď sa vzťahuje na osoby, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na neverejnom zasadnutí konanom 28 . mája 2013 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenému M. G. pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. v spore o príslušnosť podľa § 22 ods. 1 Tr. por. , takto r o z h o d o l : Príslušným súdom na rozhodnutie
Právna veta: Pokiaľ ide o ústnosť súdneho konania, táto je naozaj jednou z jeho základných zásad (aj podľa Trestného poriadku v súčasne účinnom znení). Pred všeobecným ustanovením § 2 ods. 11 Tr. por. však majú prednosť ustanovenia o dokazovaní na hlavnom pojednávaní, ktoré z uvedenej zásady pripúšťajú výnimku. Takouto výnimkou je aj čítanie výpovede svedka podľa § 211 ods. 1 Tr. por., pričom súd by toto ustanovenie na účel zefektívnenia konania mal aplikovať vo všetkých prípadoch, v ktorých sú splnené podmienky na jeho použitie. Na druhej strane, osobný výsluch svedka na hlavnom pojednávaní je nevy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 To 12 /2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému J. D. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. v znení účinnom do 1. januára 2006 a iné na neverejnom zasadnutí 26. apríla 2011 v Bratislave o odvolaní obžalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 11. júna 2009, sp.zn. 4 T 5/2005, takto r o z h o d o l : Podľa § 25 8 ods. 1 písm. b/, c/ Tr. por. v znení účinnom do 1. januára
Meritum o sťažnosti vyžiadanej osoby
Najvyšší súd 2 Tost 4 /2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci vyžiadaného R. S. B. v konaní o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sud cov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Jany Serbovej prerokoval na neverejno m zasadnutí 17. marca 2009 v Bratislave sťažnosť vyžiadanej osoby – R. S. B. proti uznese niu Krajského súdu v Bratislave z 24. februára 2009, sp. zn. 3 Ntc 1/2009 a t
Meritum sťažnosť
Najvyšší súd 3Tost/25/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 26. októbra 2016 v Bratislave, o sťažnosti M. D. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. júna 2016, sp. zn. 2TdoV 11/2015, takto rozhodol: Podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku sťažnosť M. D. sa z a m i e t a. Od
Meritum sťažnosť odsúdeného
N a j v y š š í s ú d 3Tost/11 /20 16 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Ba rgela na neverejnom zasadnutí 9. mája 2017 v Bratislave, o sťažnosti odsúdeného D. K. , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5Tdo/30/2015 , z 24. júna 2015, takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. a / Trestného poriadku sťažno sť odsúd
Meritum sťažnosť odsúdeného
Najvyšší súd 3Tost/11/2016 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí 9. mája 2017 v Bratislave, o sťažnosti odsúdeného D. K., proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5Tdo/30/2015, z 24. júna 2015, takto rozhodol: Podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku sťažnosť odsúdeného D. K. sa z a m i e t a. Odôvodnen
Meritum sťažnosť
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Šiškovej a su dcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom 2 6. októbra 2016 v Bratislave , o sťažnosti M. D. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo 6. júna 2016 , sp. zn. 2Tdo V 11/2015 , takto r o z h o d o l : Podľa § 193 ods. 1 písm. a/ Trestného poriadku sťažnos ť M. D. sa
MENU