Nájdené rozsudky pre výraz: neprítomnosť riadne predvolaného účastníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 24

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
684 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vznik prekážky brániacej poverenému zamestnancovi (členovi) konať pred súdom za právnickú osobu, riadne predvolanú na pojednávanie, nie je dôležitým dôvodom pre odročenie pojednávania, ak za ňu môže konať iný zamestnanec (člen), prípadne sám štatutárny orgán. Ak v takomto prípade súd konal v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka na pojednávanie, neodňal mu svojím postupom možnosť konať pred súdom [§ 237 písm. f) O.s.p.].

Úryvok z textu:
Odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žalovanému uložená povinnosť odstrániť následky zásahov do osobnosti žalobcu a zaplatiť mu náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie. V opravnom prostriedku navrhol dovolaciemu súdu, aby zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil odvolaciemu súdu na ďalšie konanie, pretože v jeho konaní došlo k vadám podľa § 237 písm. f) a písm. g) O. s. p. Na odôvodnenie dovolania uviedol, že i k
Kľúčové slová: Ústav na výkon väzbypredvedeniepredvolanie
Právna veta: Ak účastník, ktorý sa nachádza v ústave na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) nebol aspoň vypočutý, napríklad dožiadaným súdom, a nebolo mu umožnené vyjadriť sa k podkladom preskúmavaného rozhodnutia a navrhnúť ďalšie dôkazy, potom doručenie predvolania na pojednávanie takému účastníkovi do ústavu nemožno bez súčasnej žiadosti o jeho predvedenie považovať za riadne predvolanie a prejednanie veci a jej rozhodnutie v neprítomnosti účastníka v takom prípade je takým postupom súdu, ktorým sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky H proti odporkyni S o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č.k. 23Sd/88/2007-11 z 9. mája 2007, rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Nitre č.k. 23Sd/88/2007-11 z 9. mája 2007, z r u š u j e a vec mu vracia na ďalšie konanie. O d ô v o d n e n i e Napadnutým rozsudkom krajský súd
Právna veta: Choroba účastníka preukázaná lekársky uznanou práceneschopnosťou je dôležitým dôvodom v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p. Ak účastník konania v takomto prípade požiadal včas o odročenie pojednávania, prejednanie veci v jeho neprítomnosti treba kvalifikovať ako odňatie možnosti účastníkovi konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach potvrdil rozsudok Okresného súdu Ko- šice-vidiek z 23. apríla 1992, č.k. 6 C 1180/91-42, vo výroku o zrušení práva spoločného nájmu bytu účastníkmi o určení, že predmetný byt bude ďalej užívať ako nájomca žalobkyňa. Súčasne zrušil výrok rozsudku, ktorým bola vyslovená povinnosť žalovaného vypratať byt (vysťahovať sa z neho) po pridelení bytovej náhrady, tiež výrok o trovách konania v opravnom uznesení zo 17. júna 1992, č.k. 6 C 1180/91-51, a v rozsahu tohto zrušenia vec v
Právna veta: Podľa § 301 Obchodného zákonníka, neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl. Citované ustanovenie zakladá oprávnenie súdu neprimerane vysokú zmluvnú pokutu znížiť, pričom jej primeranosť posudzuje najmä s prihliadnutím na hodnotu a význam povinnosti, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky -83 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci žalobcu E. F., s.r.o., G., 816 04 Bratislava, IČO: X., proti žalovanej G. R., nar. X., bytom H. X., 040 11 Košice, o zaplatenie 25 000 Sk s príslušenstvom zo zmenky, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 3.
Právna veta: Z vykonaného dokazovania nesporne vyplýva (a nespochybnil to ani žalobca), že žalobca bezprostredne po zastavení vozidla na parkovisku potom, čo bol počas jazdy signalizáciou za ním jazdiaceho vozidla hliadky vyzvaný na zastavenie vozidla, bol kontrolovaný k okolnostiam dodržiavania povinností vodiča motorového vozidla, teda vzhľadom na časovú a miestnu príčinnú súvislosť s s bezprostredne predchádzajúcim riadením motorového vozidla aj čase kontroly nepochybne napĺňal obsah pojmu vodič a účastník cestnej premávky (§ 2 písm. aj/ zákona č. 315/1996 Z. z.) ako správne ustálil aj súd prvého ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobcu: B. S., bytom S. 24, T. proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, T., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-23/KDI-P-2007 zo dňa 25. februára 2007, o od
Právna veta: Keďže účastník môže v konaní vystupovať aj prostredníctvom zástupcu (zákonného zástupcu, opatrovníka, prípadne zástupcu na základe plnomocenstva - § 22 a nasl. O.s.p.) má aj tento zástupca právo osobne sa zúčastniť občianskeho súdneho konania. O možnosti prejednať vec na pojednávaní v jeho neprítomnosti platí to isté, čo platí o samom účastníkovi konania. Možnosť prejednať vec v neprítomnosti účastníka (zástupcu) treba posudzovať vždy s vzhľadom na všetky okolnosti daného prípadu, pričom treba mať na zreteli, že zúčastniť sa prejednávania právnej veci pred súdom je nezadateľným právom ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobcu : S., zastúpená O. proti žalovaným : 1/ M., 2/ Ing. arch. H., bývajúca v L., zastúpená JUDr. R. H., advokátom so sídlom v B., za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalobcu A. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. I. M., advokátom so sídlom v Ž., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 9 C 409/2002, o dovolaní žalovanej 2/ proti
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na tú skutočnosť, že závažnosťou riešenia problematiky odročovania pojednávaní z dôvodu lekársky uznanej práceneschopnosti a jej prípadného zneužívania ako prostriedku zámernej procesnej obštrukcie si bol vedomý aj samotný zákonodarca, keď s účinnosťou od 1. januára 2012 (zák. č. 388/2011 Z.z.) upravil pravidlá pre odročenie pojednávania v prípadoch, keď je dôvodom na odročenie pojednávania zdravotný stav účastníka alebo jeho zástupcu v procesnom predpise. V takých prípadoch musí návrh na odročenie pojednávania okrem náležitostí podľa § 119 ods. 2 O. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 12 1/20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právne j veci žalobcov : žalovaným : 1/ A. C. , bývajúca v N. , 2/ D. N. , bývajúca v K. , obe zastúpené Mgr. J. S., advokátom v N. , o 312 732,82 € s príslu šenstvom , vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 9 C 205/2006 , o dovolaní žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 24 . mája 201 2 sp. zn. 8 Co 133 /20 11 t a k t o : Dovolanie žalobcov 1/ a 2/
Meritum určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd -94 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Štefana Šatku v právnej veci navrhovateľa Mgr. F. G., C., 058 01 Poprad, proti odporcovi JUDr. P. K., V., 831 04 Bratislava, správcovi konkurznej podstaty úpadcu X. a. s., N., X. Bratislava, IČO: X., o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie navrhovateľa proti rozsu
Meritum určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky -76 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Zdenky Kohútovej, v právnej veci navrhovateľky Ing. M. Č., S., 040 01 Košice, zastúpenej JUDr. B. P., advokátkou, K., 040 01 Košice, proti odporcovi JUDr. P. K., V., 831 04 Bratislava, správcovi konkurznej podstaty úpadcu X. a. s., Nám. X., 811 06 Bratislava, IČO: X., o u
MENU