SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306109
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66823
USSR: 38898
NSČR: 128947
NSSČR: 71161
USČR: 82255
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430420
Krajské súdy (ČR): 49494
Posledná aktualizácia
05.03.2021 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nepriznanie postavenia utečenca


Približný počet výsledkov: 38 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nepriznanie postavenia utečenca
  • priznanie nájdené 42412 krát v 14275 dokumentoch
  • postavenie nájdené 30363 krát v 13470 dokumentoch
  • utecenec nájdené 1848 krát v 484 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 47 dokumentov
Krajské súdy SR 82 dokumentov


Kľúčové slová: skrátené konanie, nepriznanie postavenia utečenca, utečenec

Zbierka NS 4/2002
R 61/2002
Právna veta: Skrátené konanie podľa § 10 ods. 3 zákona č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 283/1995 Z. z.“) sa začína na základe opakovanej žiadosti cudzinca o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Na procesný priebeh skráteného konania o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky sa vzťahujú všetky ustanovenia zákona o utečencoch upravujúce konanie a rozhodovanie o prvej žiadosti cudzinca o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Zákon o utečencoch stanovuje pre skrátené konanie len kratšie lehoty ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Konanie začaté na základe opakovanej žiadosti končí vydaním prvostupňového rozhodnutia alebo rozhodnutia o rozklade, takisto ako konanie začaté na základe prvej žiadosti o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Podľa § 15 ods. 3 zákona č. 283/1995 Z. z. rozhodnutie ministra o rozklade je preskúmateľné súdom, pričom v odkaze pod čiarou č. 4 sa uvádza ustanovenie § 244 až 250s O. s. p. Z gramatického a logického výkladu ustanovenia § 15 ods. 3 zákona o utečencoch vyplýva, že zákon .
Kľúčové slová: utečenec, konanie o udelenie azylu

Zbierka NS 2/1999
R 41/1999
Právna veta: Samotná skutočnosť, že v štáte, ktorého štátne občianstvo má cudzinec žiadajúci o priznanie postavenia utečenca, je občianska vojna, ešte neznamená, že takýto cudzinec spĺňa podmienky na priznanie postavenia utečenca podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/1995 Z. z..

Úryvok z textu:
... úpravy sa Najvyšší súd Slovenskej republiky stotožňuje so stanoviskom žalovaného, že žalobca nespĺňa podmienky k priznaniu postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Naplnenie týchto podmienok možno skúmať vždy len cez konkrétne údaje žiadateľa, ... a dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná. Z odôvodnenia: Z obsahu žiadosti žalobcu o priznanie postavenia utečenca vyplývalo, že je afga- nistanskej štátnej príslušnosti, tadžickej národnosti, islamského vierovyznania. Krajinu svojho pôvodu opustil .
Právna veta: Opustenie krajiny z dôvodu úteku pred spravodlivosťou nemožno bez ďalšieho považovať za legitímny dôvod na udelenie azylu, prípadne doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... Súdny dvor zdôrazňuje, že možnosť dovolávať sa ipso facto ochrany uvedenej smernice však nezakladá bezpodmienečné právo na priznanie postavenia utečenca. Hoci teda dotknuté osoby nevyhnutne nemusia preukázať, že sa obávajú prenasledovania, aj tak musia predložiť, ako ... v prejednávanej veci, žiadosť o priznanie postavenia utečenca, ktorú musia posúdiť príslušné orgány. V rámci tohto posúdenia musia tieto orgány overiť nielen to, že .
Meritum Utečenci
Právna veta: Samotná nespokojnosť s politickým režimom vo vlastnej krajine, bez preukázania konkrétnej aktívnej činnosti proti nemu a odôvodnených obáv z prenasledovania takým režimom, nie je dôvodom pre priznanie postavenia utečenca podľa § 2 ods. 1 a § 3 zákona č. 498/1990 Zb..

Úryvok z textu:
... si tu určité osobné zázemie. Z toho je možné usúdiť, že jeho motív pre priznanie postavenia utečenca je skôr ekonomický. Potom priznanie postavenia utečenca z dôvodu ochrany ludských práv alebo z humanitárnych dôvodov za takých okolností žalobcovi podlá ustanovenia ... nezamestnaný. V r. 1992 požiadal bývalý Úrad federálneho ministerstva vnútra pre cudzineckú a pasovú službu v Prahe o priznanie postavenia utečenca podľa zák. č. 498/ 1990 Zb. o utečencoch. Uvedený orgán rozhodnutím z 19. 11. 1992 žiadosti .
Právna veta: Obavy z nepochybne nepriaznivej sociálno-ekonomickej situácie v krajine pôvodu žalobcu nenapĺňajú obsah pojmu odôvodnených obáv z prenasledovania podľa § 7 ods. 1 zákona č. 283/1995 Z. z. o utečencoch, a preto nemôžu byť dôvodom na priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... že vec bola po právnej stránke posúdená nesprávne, pretože je presvedčená, že ňou uvádzané dôvody sú relevantné pre priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Poukazovala na to, že jej deti sú nútené učiť sa moslimský korán a ... orgány nepostupovali v rozpore so zákonom, ak na základe vyhodnotenia osoby žalobkyne, jej tvrdení uvádzaných v žiadosti o priznanie postavenia utečenca a informácií o krajine pôvodu, považovali žiadosť žalobkyne za nedôvodnú, a preto ju zamietli. Vzhľadom na to .
Kľúčové slová: zákonnosť rozhodnutia, rozhodnutie správneho orgánu , preskúmavanie zákonnosti a postupu správneho orgánu

Zbierka NS 3/2001
R 59/2001
Právna veta: Samotná skutočnosť, že prvostupňové rozhodnutie správneho orgánu je procesné chybné z dôvodu, že v ňom je nesprávne uvedený rok prijatia zákona č. 283/1995 Z. z. o utečencoch, nemá podľa ustanovenia § 250i ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku vplyv na zákonnosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
... o opakovanej žiadosti chýba vyhodnotenie zmeny mocenskej situácie v Afganistane, pričom žalobca opätovne požiadal o priznanie postavenia utečenca práve hlavne vzhľadom na zmenu politicko-spoločenskej situácie v krajine pôvodu. Žalovaný správny orgán navrhol ... z ktorej prichádza. Z obsahu predložených administratívnych spisov vyplynulo, že o prvej žiadosti žalobcu o priznanie postavenia utečenca z 13. marca 1997 rozhodol Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím z 28. novembra .
Meritum Azyl
Kľúčové slová: udelenie azylu, žiadosť o udelenie azylu

Zbierka NS 5/2004
R 84/2004
Právna veta: Ak súd dospeje k záveru, že žiadosť o udelenie azylu je založená nielen na nepravdivých a falošných údajoch, ale čo je najdôležitejšie pre právne posúdenie jeho návrhu - opravného prostriedku, t.j. nespĺňa náležitosti a tie právne skutočnosti, ktoré zákonodarca predpokladá v ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, súd rozhodnutie o neudelení azylu potvrdí.

Úryvok z textu:
... takého charakteru, ktoré by bolo možné považovať za relevantné pre priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Žalobca totiž sám uviedol, že o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky požiadal iba preto, aby mohol zostať ... - opravného prostriedku proti rozhodnutiu žalovaného sa nachádzal v Pobytovom utečeneckom tábore Gabčíkovo, pričom o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky žiadal v čase, keď mu cudzinecká polícia odmietla predĺžiť povolenie na pobyt .
Meritum Utečenci
Zbierka NS 3 – 4 /1997
R 26/1997
Právna veta: V konaní podľa drahej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu je pre súd rozhodujúci skutkový a právny stav, ktorý tu bo) v čase vydania žalobou napadnutého rozhodnutia. Ak správny orgán rozhodol v čase vydania rozhodnutia už podľa neúčinného právneho predpisu, ide o takú chybu preskúmavaného rozhodnutia, ktorá spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci. Ak správny orgán posúdil vec po právnej stránke nesprávne, odôvodňuje to zrušenie rozhodnutia správneho orgánu súdom podľa § 250j ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
... veliteľstvo Policajného zboru v S. rozhodnutím z 27. decembra 1995 nevyhovelo žiadosti žalobkyne 1) o priznanie postavenia utečenca v Slovenskej republike. Proti rozhodnutiu podala žalobkyňa odvolanie. Rozhodnutím ministra vnútra Slovenskej republiky z 28. ... vyjadreniach k žalobám uviedol, že z administratívneho spisu je preukázané, že žalobcovia nesplnili podmienky pre priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Pripustil, že došlo k pochybeniu správneho orgánu, keď bolo rozhodnuté podľa .
Zbierka NS 1/1998
Právna veta: 1. Základným predpokladom poskytnutia ochrany základného práva podľa čl. 53 Ústavy Slovenskej republiky je vyhlásenie cudzinca o tom, že žiada o priznanie postavenia utečenca v Slovenskej republike zákonom stanoveným spôsobom a postupom (§ 4 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch). 2. Obsahom základného práva na azyl však nie je povinnosť orgánov cudzineckej polície začať konanie o priznanie postavenia utečenca aj vtedy, ak cudzinec nesplnil zákonné podmienky na jeho začatie, keďže čl. 53 Ústavy Slovenskej republiky upravuje iba dôvody jeho udelenia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... môže cudzinec podliehajúci režimu zákona č. 73/1995 Z. z. požiadať o priznanie postavenia utečenca na území Slovenskej republiky. Takejto žiadosti o priznanie postavenia utečenca možno priložiť právne účinky predpokladané § 4 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej ... čl. 1 Konvencie, ktorý upravuje, kto je utečencom. Naviac zákon o utečencoch nevylučuje požiadať o priznanie postavenia utečenca počas nepovoleného pobytu aj po lehote 24 hodín.“ V označenom postupe Odboru cudzineckej polície Košice - mesto .
Právna veta: Pre úplnosť veci Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že v danom prípade je predmetom preskúmania rozhodnutie žalovaného o námietke proti postupu zamestnanca správcu dane pri výkone daňovej kontroly, teda procesné rozhodnutie týkajúce sa vedenia konania, ktoré je v zmysle § 248 písm. a/ OSP zo súdneho prieskumu vylúčené. Táto skutočnosť je dôvodom pre zastavenie konania, aj v prípade, keby žalobkyňa splnila podmienku zastúpenia (§ 250a OSP).

Úryvok z textu:
... v nezamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce a garančného fondu, poskytovania starostlivost i, vo veciach priestupkov a vo veciach žiadateľov o priznanie postavenia utečenca. Podľa § 250d ods. 3 OSP súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.