Nájdené rozsudky pre výraz: nerozlučné procesné spoločenstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 107

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

84 dokumentov
635 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení z 26. októbra 2016 sp. zn. 6 Cdo 544/2015 uviedol, že k otázke charakteru spoločenstva medzi solidárne zaviazanými dlžníkmi už Najvyšší súd SR zaujal stanovisko, keď napríklad v rozhodnutí sp. zn. 4 Cdo 203/2005 uviedol, že „žalovaní solidárni dlžníci sú zásadne samostatnými a nie nerozlučnými spoločníkmi v konaní. Vysvetlil, že právny základ záväzku každého z nich a prípadné námietky proti nemu môžu byť u každého spoločníka posúdené nezávisle. Samotná povaha solidarity sa vyznačuje mnohosťou právnych vzťahov spätých iba totožnosťou plnenia či pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/1/2018 7615214034 29. januára 2019 JUDr. Helena Haukvitzová ECLI:SK:NSSR:2019:7615214034.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu RECLAIM, a.s., so sídlom v Bratislave, Prievozská 2/A, IČO: 46 076 760, zastúpeného advokátom Mgr. Martinom Babčaníkom, so sídlom v Miloslavove, Alžbetin dvor 1348, proti žalovaným 1/ I. G., nar. X.X.XXXX, trvale poby
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách vzniká nerozlučné spoločenstvo účastníkov konania. Ak niektorá z osôb označených za účastníka konania o neplatnosť dobrovoľnej dražby (§ 21 ods. 4 tohto zákona) nevystupuje na strane žalobcu, musí byť na žalovanej strane.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu : E. Š., bývajúci v N., zastúpený JUDr. J. R., advokátom v B., proti žalovaným : na Okresnom súde N. pod sp. zn. 17 C 20/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 14. novembra 2007 sp. zn. 5 Co 81/2007 t a k t o : Dovolanie z a m i e t a
Právna veta: Vedľajší účastník môže do konania vstúpiť buď z vlastnej iniciatívy alebo iniciatívy účastníka konania. Ak účastník konania navrhne, aby určitý subjekt vstúpil do konania ako vedľajší účastník, súd oboznámi s uvedeným návrhom tento subjekt a vyzve ho, aby sa k nemu vyjadril a oznámil, či vstupuje do konania ako vedľajší účastník. Pokiaľ označený subjekt urobí procesný úkon prejavujúci jeho vôľu vstúpiť do konania, stáva sa vedľajším účastníkom vo chvíli, keď súdu dôjde jeho písomné oznámenie alebo keď svoj úkon urobí ústne do súdnej zápisnice; k vzniku vedľajšieho účastníctva sa nevyžaduje roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kýň 1/ Ing. M. H. , bývajúcej v B. , 2/ A. B. , bývajúcej v S., 3/ V. B. , bývajúcej v N. , 4/ Ž. L. , bývajúcej v T. , 5/ M. M. , bývajúcej v S., proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v B.B. , za účasti vedľajších účastníkov na strane žalobkýň : 1a/ J. G. , bývajúceho v K. , 1b/ T. G. , bývajúcej v K. , 1c/ M. G. , bývajúceho v K. , 1d/ Ľ. G. , bývajúcej v K. , 2/ G. D. , bývajúceho
Právna veta: Úspech spoločného návrhu na začatie konania, podaného viacerými navrhovateľmi (spoluvlastníkmi) voči samostatným odporcom, nezakladá bez ďalšieho nárok na náhradu trov konania v rovnakej výške, pokiaľ hodnota spoluvlastníckych podielov bola rozdielna.

Úryvok z textu:
Predmetom konania v označenej veci bolo určenie, že navrhovateľky sú podielovými spoluvlastníčkami, každá v rozsahu jednej štvrtiny, k nehnuteľnostiam - pare. č. 1165/1 a 1165/2 v kat. území B. zapísaným na liste vlastníctva č. 517 ako výlučné vlastníctvo odporcu na 1. mieste a k nehnuteľnostiam - pare. č. 1165/3, 1165/4, 1165/5 a 1165/6 kat. územia B. zapísaným na liste vlastníctva č. 635 ako výlučné vlastníctvo odporcu na 2. mieste. Odporcovia na 1. a 2. mieste sa podaním návrhu dostali do sa
Právna veta: Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konanie o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale naopak na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob o/8/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobc ov : 1/ Ing. Y. , bytom S., B. , 2/ Ing. M. , bytom P., B. , 3/ Ing. R. , bytom K.K. , K. , právne zastúpení JUDr. M. , advokát, so sídlom K. , B. , 4/ V. , bytom P., B. , 5/ M. , P., B. , proti žalovanému : JUDr. P. , so sídlom S., P., správca konkurznej podstaty úpadcu D. , so sídlom R. , B. , IČO: X. , o určenie pravosti pohľadávky , o odvolan iach žalobcov 1/, 2/
Kľúčové slová: obchodné spoločnostineplatnosť zmluvyspoločenská zmluva
R 69/1996
Právna veta: Žaloba na určenie neplatnosti spoločenskej zmluvy nemôže byť úspešná, ak nemožno prejednať jej neplatnosť so všetkými účastníkmi zmluvy. Účastníkovi konania majú byť všetci účastníci zmluvy, či už na strane žalobcov alebo žalovaných. Ak žaloba takéto prejednanie neumožňuje, nemôže byť úspešná

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave rozsudkom vyhovel žalobe a určil, že spoločenská zmluva, uzavretá 23. decembra 1991, ktorou sa zakladá S. P. a T. C., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v B., ako aj spoločenská zmluva tejto spoločnosti z 28. decembra 1992, sú neplatné. Rozhodnutie odôvodnil tým, že 2) žalovaný, ako spoločník spoločnosti, ktorá je žalovaným 1), vložil do tejto spoločnosti maje- tokf ktorý je vlastníctvom Slovenskej republiky. Jedná sa o pozemok v katastri B. N. vo výmere 18 466 m2
Právna veta: Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pri zrušení a vypor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 183 /20 11 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a sudkýň JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edi ty Bakošovej, v právnej veci žalobcov 1/ F. F.F. , zastúpeného JUDr. H. K. , 2/ Ing. A. P. , 3/ D. K. , 4/ J. B. , proti žalovaným 1/ G. V.F. P. , 2/ A. V.F. K. , o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn.
Právna veta: Právo účastníka konania podľa § 30 Občianskeho súdneho poriadku, ako aj poučovacia povinnosť súdu podľa § 5 a § 30 Občianskeho súdneho poriadku sú realizáciou práva na právnu pomoc v konaní pred súdom garantovaného Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR, čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd). Riadnym poučením súd plní povinnosť zaistiť účastníkom rovnaké možnosti pre uplatnenie ich práv. V opačnom prípade sa súd dopúšťa porušenia práv účastníka konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 241 /2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ a A. A. , bývajúceho v Ž. , zastúpeného JUDr. M. K., advokátom v Ž., proti odporcom 1/ V. H. , bývajúcej v Ž., 2/ J. L. , bývajúcemu X. , a 3/ M. L. , bývajúcemu A. , všetci zastúpení JUDr. I. P., advokátkou v Ž. , o neplatnosť vydedenia a listiny o vydedení , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 16 C 149/2002 , o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku K
Právna veta: Predbežné opatrenia sú jedným zo zabezpečovacích inštitútov občianskeho súdneho konania, ktoré majú za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli nastať, ak by sa takáto (dočasná) úprava nenariadila. Predbežné opatrenia treba vnímať ako dočasné procesné opatrenie súdu, trvanie ktorého je obmedzené a môže byť za podmienok uvedených v zákone zrušené (viď § 77 O.s.p.). Dočasnosť tohto opatrenia ako jeho základný znak znamená, že nejde o konečnú a definitívnu úpravu vzťahov medzi účastníkmi konania. Vzhľadom na to, že predbežné opatrenie má nastoliť určitý stav len dočas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 579 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa L. M. , bývajúceho v S., proti odporcovi B. , s.r. o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpen ému JUDr. V. K. , PhD., advokátkou, so sídlom v B. , o určenie neplatnosti zmluvy , vedenej na Okresnom súde Ba nská Bystrica pod sp. zn. 16 C 124/2014, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 17. septembra 2014 sp. zn. 12 Co 676/2014 o
Kľúčové slová: dovolanie intervientazáväznosť rozsudku pre intervienta
Právna veta: Podľa ust. § 425 CSP, dovolanie môže podať intervenient, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Podľa ust. § 84 CSP, ak z osobitného predpisu vyplýva, že rozsudok je pre intervenienta záväzný, tvoria intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, nerozlučné spoločenstvo podľa § 77. Z citovaných ustanovení vyplýva, že intervenient je oprávnený podať dovolanie len v tom prípade, ak spolu so stranou, na ktorej vystupoval, tvoril nerozlučné spoločenstvo. Vychádzajúc z ustanovenia § 84 CSP, intervenient tvorí so stranou nerozlučné spoločenstvo vte ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obdo/73/2018 1213205892 13. decembra 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1213205892.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ E. G., narodeného XX. C. XXXX, J. XXX XX T. XXX a 2/ W. G., narodenej XX. I. XXXX, J. XXX XX D. XX, obaja zastúpení advokátom JUDr. Ľubomírom Šablicom, so sídlom Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava, proti žalovanému By
MENU