Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1068127
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63398
USSR: 34616
NSČR: 120863
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420795
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nerozlučné spoločenstvo


Približný počet výsledkov: 136 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nerozlučné spoločenstvo
  • nerozlucny nájdené 770 krát v 341 dokumentoch
  • spolocenstvo nájdené 7391 krát v 4460 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 43 dokumentov
Krajské súdy SR 4118 dokumentov


Kľúčové slová: povinnosť plniť spoločne a nerozdielne, odkladný účinok, nerozlučné spoločenstvo

Zbierka NS 1/2004
R 4/2004
Rozsudok
Právna veta: Odvolanie podané len jedným z dvoch žalovaných, ktorým bola uložená povinnosť plniť spoločne a nerozdielne, má odkladný účinok aj vo vzťahu k tomu Žalovanému, ktorý odvolanie nepodal; povinnosťou odvolacieho súdu v takomto prípade je preskúmať celý rozsudok súdu prvého stupňa.

Úryvok z textu:
Okresný súd Humenné rozsudkom z 13. marca 2000, č. k. 11C 1162/98-126, uložil žalovaným povinnosť spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 590 586,- Sk so 17 % úrokom z omeškania od 9. februára 1998 do zaplatenia, všetko do 15 dni - konanie o zaplatenie 118 081,- Sk zastavil a rozhodol o trovách konania. Na odvolanie žalovanej v 2, rade Krajský súd v Prešove uznesením z 15. januára 2001, sp. zn. 4Co 235/00, 40o 236/00, zrušil napadnutý rozsudok vo vzťahu medzi žalobcom a žalovanou v 2. rade tak vo vecí .
Merito Dovolanie
Kľúčové slová: objektívna prípustnosť dovolania, procesné spoločenstvo, nerozlučné spoločenstvo

Zbierka NS 3-4/1993
R 40/1993
Rozsudok
Právna veta: Právo na podanie dovolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu nemá ten účastník, ktorý týmto rozhodnutím nebol dotknutý na svojich právach.

Úryvok z textu:
Krajský súdv Banskej Bystrici rozsudkom z 21 .januára 1992 č.k. 16 Co 4/91-112 zmenil rozsudok Okresného súdu v Čadci z 27. septembra 1991 č.k. 9 C 250/90-101 v časti pokiaľ návrh bol proti odporcovi v 2. rade zamietnutý tak, že tohto odporcu zaviazal vydať navrhovateľovi koňa - tmavého ryšiaka s malým kvitkom na hlave, 6-ročného, o váhe asi 650 kg v lehote do troch dní. V časti, pokiaľ bol návrh zamietnutý aj voči odporcovi v 1. rade, odvolací súd rozsudok okresného súdu potvrdil. Odporcom uložil povinnosť .
Kľúčové slová: potreba určiť sporné otázky v dedičskom konaní, nerozlučné spoločenstvo, vecná legitimácia

Zbierka NS 4/2003
R 65/2003
Rozsudok
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O. s. p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O. s. p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov. Postavenie navrhovateľa je pritom určené obsahom rozhodnutia súdu v dedičskom konaní, takže ostatní dedičia musia v súdnom konaní vystupovať ako odporcovia, i keď v dedičskom konaní sa niektorí z nich k spornej otázke nestavali odmietavo, pripadne vystupovali pasívne, či ešte vôbec nevystupovali. Ak sa takého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice-okolie rozsudkom zo 7. júla 1997, č. k. 15 C 1/97-46, zamietol návrh, ktorým sa navrhovatelia domáhali určenia neplatnosti závetu zanechaného poručiteľom I. G., ktorý bol zriadený vo forme notárskej zápisnice bývalého Štátneho notárstva K.-vidiek dňa 18. novembra 1992. Navrhovateľov zaviazal spoločne a nerozdielne zaplatiť náhradu trov štátu vo výške 1 000,- Sk a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že I. G., ktorý zomrel 3. februára 1996, trpel síce .
Právna veta: Pri procesnom spoločenstve, kedy na strane žalujúcej alebo žalovanej vystupuje viac osôb, je rozhodné, či ide o spoločenstvo samostatné či nerozlučné. V prípade samostatného spoločenstva koná každý účastník sám za seba a jeho úkony sú bez vplyvu na práva a povinnosti ostatných spoločníkov. Naproti tomu v prípade, že účastníci majú postavení nerozlučných spoločníkov, úkony jedného z nich zaväzujú všetkých spoločníkov (§ 91 ods. 2 O. s. p.). Pre posúdenie, či ide o samostatné nebo nerozlučné spoločenstvo, je rozhodujúca povaha predmetu konania vyplývajúca z hmotného práva; tam, kde hmotné právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jana Bajánkovej a sudc ov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobcu : M. , so sídlom v I., IČO: X, zastúpeného G., so sídlom v Bratislave, proti žalovan ým L. , 4/ J. J., bytom Ž. , o zaplatenie 4 352,53 € ( 131 124,40 Sk ) s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 24 C 1 10 /200 8, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského .
Právna veta: K nadobudnutiu dedičstva však nedochádza len na základe smrti poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstvo začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Sone Mesiarkinovej, v právnej veci navrhovateľov 1/ M. L., bývajúcej v H.č. X., 2/ P. K., bývajúceho v R.č. X., 3/ T. K., narodenej X., bývajúcej v R.č. X., proti odporcom 1/ JUDr. I. V., bývajúcemu v K., C.č. X., 2/ Ľ. T., bývajúcej v K., K. č. X., o určenie nehnuteľnosti do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Košice II .
Právna veta: V konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách vzniká nerozlučné spoločenstvo účastníkov konania. Ak niektorá z osôb označených za účastníka konania o neplatnosť dobrovoľnej dražby (§ 21 ods. 4 tohto zákona) nevystupuje na strane žalobcu, musí byť na žalovanej strane.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Jozefa Kolcuna a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci žalobcu : E. Š., bývajúci v N., zastúpený JUDr. J. R., advokátom v B., proti žalovaným : na Okresnom súde N. pod sp. zn. 17 C 20/2006, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre zo 14. novembra 2007 sp. zn. 5 Co 81/2007 t a k t o : Dovolanie z a m i e t a . .
Kľúčové slová: nerozlučné spoločenstvo, určenie predmetu dedičstva, viac dedičov

Právna veta: Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva. Okrem iného predpokladá aj to, že dedičstvo po poručiteľovi musí byť súdom prejednané a rozhodnuté, konanie o dedičstve začína aj bez návrhu a v konaní o dedičstve musí byť prejednaný tiež majetok, ktorý nebol známy pri pôvodnom prejednaní a rozhodnutí o dedičstve. Podľa rozhodnutia súdu o potvrdení dedičstva alebo o vyporiadaní dedičov sa dedičstvo nadobúda s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. V dobe od smrti poručiteľa až do potvrdenia dedičstva alebo vyporiadania dedičov právoplatným rozhodnutím s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 444 /2013 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. v právnej veci žalobkyne L. , bývajúcej v N. , zastúpenej JUDr. S., advokátom v N. , proti žalovaným 1/ R. , bývajúcemu v B. , zastúpenému Advokátskou kanceláriou S., so sídlom v B. , IČO: X. , 2/ Ing. R. , bývajúcemu v B. , 3/ Mgr. V. , bývajúcej v B. , 4/ Ing. T. , bývajúcemu v N. , 5/ Mgr. .
Právna veta: K otázke charakteru spoločenstva medzi solidárne zaviazanými dlžníkmi už Najvyšší súd Slovenskej republiky zaujal stanovisko, keď napríklad v rozhodnutí 4 Cdo 203/2005 uviedol, že žalovaní solidárni dlžníci sú zásadne samostatnými a nie nerozlučnými spoločníkmi v konaní. Vysvetlil, že právny základ záväzku každého z nich a prípadné námietky proti nemu môžu byť u každého spoločníka posúdené nezávisle. Samotná povaha solidarity sa vyznačuje mnohosťou právnych vzťahov spätých iba totožnosťou plnenia či predmetu plnenia. Solidárny záväzok sa ale nemusí vyznačovať totožným obsahom, rôznosť práv a p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 544 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalob kyne PhDr. J., bývaj úcej v G. , Š., proti žalovan ým 1/ A. , bývajúcej v B. , V. , 2/ B. , bývajúcej v B. , K. a 3/ M. , bývajúcej v B. , H. , žalovaným 2/ a 3/ zastúpeným Advokátskou kanceláriou M. , s. r. o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát JUDr. M. , o zaplatenie 16 458,25 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 10C/274/ .
Právna veta: Podľa § 91 ods. 1 O.s.p. ak je navrhovateľov alebo odporcov v jednej veci niekoľko, koná každý z nich sám za seba. V občianskom súdnom konaní v prípade plurality účastníkov na jednej procesnej strane vzniká tzv. spoločenstvo účastníkov konania. Ak je niekoľko žalobcov, vzniká medzi nimi navzájom (aktívne) procesné spoločenstvo žalobcov; ak je niekoľko žalovaných, vzniká medzi nimi navzájom (pasívne) procesné spoločenstvo žalovaných. Občiansky súdny poriadok rozlišuje samostatné a nerozlučné spoločenstvo účastníkov konania. V prípade samostatného spoločenstva (§ 91 ods. 1 O.s.p.) koná každý z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 129/ 2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ J. B. , bývajúceho v K. , 2/ Š. B. , bývajúceho v K. , 3/ M. T. , bývajúcej v K. , zastúpených JUDr. Ing. P. H. , advokátom, so sídlom v K. , proti žalovanej Slovenskej republike - Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Dobrovičov a 12, o zaplatenie 9 553 € s príslušenstvom, vedenej na O kresnom súde Košice II, pod sp .
Právna veta: Pre sporové konanie, začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 O.s.p.), treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičstve za nerozlučných spoločníkov v zmysle ustanovenia § 91 ods. 2 O.s.p., a to ako na strane navrhovateľov, tak i na strane odporcov (R 65/2003). Procesným dôsledkom nerozlučného spoločenstva je, že a) rozhodnutie sa týka všetkých spoločníkov (s rovnakým výsledkom), b) práva a povinnosti spoločníkov sú nerozlučné, c) procesné dôsledky rozhodnutia sa týkajú všetkých spoločníkov, čoho dôsledkom je aj to, že procesný úkon niektorého zo spoločn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : J. P., bytom C., proti odporcom : 1/ F. P., bytom S., 2/ A. N., bytom C., 3/ M. K., bytom L., 4/ A. P., bytom C. a 5/ M. P., bytom C., odporcovia 1/, 2/, 3/ a 5/ zastúpení JUDr. J. R., advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v S., o určenie neplatnosti závetu, ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp.zn. 3 C 956/1995, o dovolaní odporcov 1/, 2/, 3/ a 5/ proti .
Právna veta: V konaní o určenie, komu patrí spoluvlastnícky podiel niektorého zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti, je pasívne vecne legitimovaný iba podielový spoluvlastník, práva ktorého navrhovateľ popiera.

Úryvok z textu:
... stavom a stavom zapísaným v katastri nehnuteľností dosiahnuť netreba, pretože sú v súlade. O tom , či ide o samostatné alebo nerozlučné spoločenstvo, rozhodu je povaha predmetu konania z hľadiska hmotného práva. Medzi navrhovateľkou a ostatnými spoluvlastníkmi hmotnoprávny vzťah vyplývajúci z určenia spoluvlastníckeho .
Kľúčové slová: povaha procesného rozhodnutia, správca dane, správne súdnictvo

Zbierka NS 6/2011
R 91/2011
Uznesenie
Právna veta: Keďže rozhodnutie o reklamácii podanej proti postupu správcu dane pri platení daní použitím nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty na kompenzáciu nedoplatku na dani z príjmov zo závislej činnosti nemá povahu rozhodnutia procesného, týkajúceho sa vedenia konania, nemôže byť vylúčené zo súdneho prieskumu v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
... . Zákon nevylučuje procesné spoločenstvo na strane ža lobcov podaním spoločnej žaloby. Účastníkmi konania sú tiež tí, na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv so žalobcom musí tiež vzťahovať rozhodnutie a postup súdu (§ 250 ods.3 v spojení s § 91 ods ... 2 O.s.p. a žalovaný správny orgán, ale účastníkom konania má byť aj právnická osoba G., a to pre nerozlučné spoločenstvo práv so žalobcom, lebo aj na neho sa bude vzťahovať rozhodnutie súdu. Nesprávne určenie okruhu účastníkov krajským súdom v tomto .
Kľúčové slová: oznámenie o začatí stavebného konania, stavebné konanie, koncentračná zásada , uplatnenie námietok

Zbierka NS 7/2013
R 111/2013
Uznesenie
Právna veta: Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.

Úryvok z textu:
... to ani vzhľadom na skutočnosť, že s žalobcom sú spoluvlastníkmi (zrejme bezpodielovými), a teda v ich prípade ide o tzv. nerozlučné spoločenstvo, kedy úkony jedného z účastníkov zaväzujú všetkých ostatných. V danom prípade mohla byť I. M. pribratá do konania ako účastníčka .
Právna veta: Nový správca je povinný akceptovať právny stav, ktorý bol v čase jeho ustanovenia do funkcie, nie je oprávnený vziať návrh s pokračovaním v konaní udelený pôvodným správcom späť a v prípade, ak také podanie adresuje súdu, nemôže vyvolať ním sledované právne účinky.

Úryvok z textu:
... 2/ zaplatiť do všeobecnej podstaty peňažnú náhradu, vystupujú žalovaní 1/ a 2/ v prebiehajúcom súdnom konaní v nerozlučnom procesnom spoločenstve. Nerozlučné spoločenstvo žalovaných 1/ a 2/ v danej veci vyplýva z ustanovenia § 63 ods. 1 prvá veta zákona o konkurze a .
Právna veta: Konanie bez príkazu“ (negotiorum gestio), ktoré je upravené v § 742 až § 746 Občianskeho zákonníka, je inštitútom občianskeho práva hmotného a v Občianskom zákonníku je zaradené medzi záväzkové právne vzťahy. Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. Pokiaľ niekto nemá oprávnenie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb na základe určitej zmluvy alebo iného práva, podľa § 3 nesmie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb. Výnimku z tejto všeobecnej zásady upravuje § 742, ktorý umožňuje takýto zásah ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... cítia na svojich právach ukrátené viaceré osoby, môžu podať spoločnú žalobu. Účastníkom konania sú tiež tí, na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv so žalobcom musí tiež vzťahovať rozhodnutie súdu (§ 91 ods. 2). Podľa § 250 ods. 4 OSP pri rozhodnutí .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.