SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1343714
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67113
USSR: 39215
NSČR: 129655
NSSČR: 71707
USČR: 82497
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431032
Krajské súdy (ČR): 50194
Posledná aktualizácia
15.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie


Približný počet výsledkov: 154 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie
  • spravne nájdené 200058 krát v 44744 dokumentoch
  • uplny nájdené 24775 krát v 14266 dokumentoch
  • alebo nájdené 461751 krát v 49166 dokumentoch
  • zrozumitelny nájdené 12987 krát v 7689 dokumentoch
  • podanie nájdené 133269 krát v 41580 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 32 dokumentov
Krajské súdy SR 1363 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Až na základe jasného, určitého a zrozumiteľného návrhu na začatie konania, podloženého relevantnými skutočnosťami a dôkazmi, bude možné posúdiť aj prípadnú vecnú príslušnosť súdu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Nds/ 15/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : 1/ J. Š., t.č. P., 2/ I. M. , N. , 3/ Slovenská republika, v zastúpení navrhovateľom v 1/ a 2/ rade proti odporcom : 1/ Národná rada Slovenskej republiky , Námestie A. Dubček a, Bratislava , 2/ Prezident SR , Kancelária prezidenta SR, P.O.BOX 128, Bratislava, 3/ Slovenská republika v zastúpení odporcami v 1/ a 2/ rade , o preskúmanie protiústavnosti postupu a uznesení .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok neupravuje osobitne postup súdu pri odstraňovaní nedostatkov návrhu na obnovu konania. Pokiaľ teda účastníkom konania podaný návrh na obnovu konania nemá vyššie uvedené náležitosti (niektorú z nich) alebo ak tieto náležitosti obsahuje, avšak v nezrozumiteľnej alebo neurčitej forme, ide o neúplné (vadné) podanie v zmysle § 43 ods. 1 O.s.p. V takom prípade súd účastníka vyzve, aby návrh na obnovu konania doplnil alebo opravil. Podľa § 43 ods. 1 O.s.p. má mať výzva súdu na doplnenie alebo opravu nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného podania formu uznesenia, v ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. L. M. , podnikajúceho pod obchodným menom M. , so sídlom v R. , zastúpeného JUDr. L. C. , advokátom so sídlom v R. , proti žalovanému Ing. J. R. , bývajúcemu v R. , zastúpenému JUDr. J. D. , advokátom so sídlom v R. , o obnovu konania Okresného súdu Rožňava sp. zn. 9 C 92/2006 , vedenej na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 C 42/2012, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu .
Právna veta: Nedostatok povinného právneho zastúpenia predstavuje odstrániteľnú vadu konania, ktorú môže žalobca odstrániť predložením plnomocenstva udeleného advokátovi na zastupovanie v konaní. Pokiaľ žalobca plnomocenstvo sám nepredloží, súd uznesením vyzve žalobcu na jeho predloženie a zároveň ho poučí o následkoch spojených s nesplnením si tejto povinnosti. Odvolací súd zastáva názor, že uznesenie krajského súdu č.k. 5S/266/2014-77 zo dňa 21.09.2015 má povahu uznesenia vydaného podľa § 43 ods. 1 O.s.p., keďže je nepochybné, že krajský súd týmto uznesením nariadil žalobcovi odstránenie vady konania spo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: P. T. , nar. X. , t.č. Ú. , proti žalovanému : Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , Župné námestie 13, Bratislava, o preskúmanie zákonno sti rozhodnutí žalovaného: č. 46399/2 013 -23 -II zo dňa 19. decembra 2013, č. 32012/2014 -23 -II zo dňa 7. januára 2014 a č. 32013/2014 -23 -II zo dňa 7. januára 2014, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislav e č.k. .
Právna veta: Ak sudca, prípadne vyšší súdny úradník dôjde k záveru, že podanie je nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné, uznesením rozhodne o ďalšom postupe podľa toho, či ide o podanie, ktoré by podľa obsahu mohlo byť návrhom na začatie konania, alebo o podanie, ktoré takým návrhom nie je. Obsahom uznesenia je výzva účastníkovi, ktorý posudzované podanie urobil, aby podanie opravil alebo doplnil. Súčasťou výzvy je aj poučenie o spôsobe, rozsahu a potrebe opravy alebo doplnenia a poučenie o následkoch neopravenia alebo nedoplnenia podania v súdom určenej lehote. V správnom súdnictve v prípade podania, kt ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo/ 85 /201 6 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : Ing. O. C. , S., proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát, Pionierska ulica 33, Prešov , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 4S/41/2015 - 20 zo dňa 30 . marca 201 6, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo venskej .
Právna veta: Ak bol žalobcom v žalobe ako žalovaný označený len orgán oprávnený v mene štátu konať, pričom z iných častí žaloby zjavne vyplývalo, že smeruje proti štátu, bolo podľa jeho názoru namieste, aby vo veci sťažovateľa konajúci súd pristúpil k aplikácii § 43 ods. 1 O.s.p. pre vadu žaloby spočívajúcu v jej nezrozumiteľnosti z dôvodu neurčitosti. V zmysle označeného ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku bolo podľa názoru ústavného súdu povinnosťou okresného súdu sťažovateľa na odstránenie tejto vady vyzvať. Ústavný súd pripomenul aj judikatúru najvyššieho súdu, v ktorej dospel k právnemu ná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 6/201 7 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalob cu I. P. , bývajúceho v Š., zastúpeného JUDr. Dagmar Matuškovou , advokátkou so sídlom v Bratislave, Búdkova 12 , proti žalovan ým 1/ Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, 2/ Slovenská republika , zastúpená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Župné nám. 13, o náhradu nemajetkovej ujmy , vedenom .
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, správny orgán , neodstránenie nedostatkov podania

Zbierka NS 1/2018
R 5/2018
Právna veta: Ak z podania účastníka nemožno jednoznačne zistiť, či sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu alebo ochrany proti jeho nečinnosti, musí správny súd v uznesení, ktorým ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania, žalobcovi jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, v čom spočíva nedostatok jeho podania a ako treba jeho opravu (doplnenie) vykonať. Zrozumiteľnosť podania účastníka nemožno hodnotiť len podľa jeho petitu, ale z hľadiska jeho celého obsahu.

Úryvok z textu:
Daňový úrad Košice (ďalej aj správca dane) rozhodnutím č. 9801402/5/3019039/2014 zo dňa 23.06.2014 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2009, pričom v poučení uvedenom v záverečnej časti písomného vyhotovenia rozhodnutia uviedol, že proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 72 ods. 1 Daňového poriadku podať odvolanie, a .
Právna veta: Identifikačné číslo je presným a jednoznačným identifikátorom osoby, ktorej bolo pridelené. Pri odstraňovaní vady žaloby spočívajúcej v neúplnom, nepresnom alebo nejednoznačnom označení obchodného mena účastníka, musí súd prihliadnuť aj na v žalobe uvedené identifikačné číslo.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením z 9. júna 2003, e. k. 29 Cb 56/02-165, 1. zastavil konanie a žiadnemu z účastníkov nepriznal náhradu trov konania a zároveň rozhodol, že žalobcovi sa vracia súdny poplatok vo výške 599 900,- Sk; 2. štátnemu podniku Z. v. vrátil súdny poplatok 600 000,- Sk a ich právnemu zástupcovi nepriznal náhradu trov konania. Rozhodol tak po vydaní zmenkového platobného rozkazu s odôvodnením, že v žalobe označený žalobca neexistuje a uvedené identifikačné číslo patrí štátnemu podniku Z. .
Právna veta: O zámenu účastníka občianskeho súdneho konania (§ 92 ods. 2 O.s.p.) nejde, ak sa v priebehu konania iba odstráni vada spočívajúca v neúplnom označení inak nepochybného účastníka.

Úryvok z textu:
Žalobca sa návrhom podaným na okresnom súde domáhal určenia neplatnosti okamžitého zrušenia pracovného pomeru a náhrady mzdy. Okresný súd v Nových Zámkoch čiastočným rozsudkom z 1. 4. 1993 určil, že rozviazanie pracovného pomeru so žalobcom okamžitým zrušením z dôvodu § 53 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je neplatné. Krajský súd v Bratislave na odvolanie žalovaného uznesením z 8. 12. 1993 nepripustil zmenu účastníka na strane žalovaného, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil. Žiadnemu z .
Kľúčové slová: súdny poplatok za odvolanie, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, súdny poplatok

Zbierka NS 6-7/1998
R 104/1998
Právna veta: Súdny poplatok sa neplatí z odvolania alebo dovolania podaného proti súdnemu rozhodnutiu procesnej povahy a proti rozhodnutiu o trovách konania.

Úryvok z textu:
Proti uzneseniam, ktorými krajský súd uložil žalobcom zaplatiť súdny poplatok z podaného odvolania vo veci samej vo výške 3000 Sk, podali včas odvolanie poplatníci. Namietali jeho neopodstatnenosť, lebo za žalobu obidvaja žalobcovia zaplatili po 3000 Sk, avšak súd ani po vyše troch rokov nevydal rozhodnutie ohľadne uplatnených nárokov. Najvyšší súd ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 O.s.p.) podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal napadnuté uznesenia súdu prvého stupňa vrátane konania, ktoré ich vydaniu .
Právna veta: Podľa § 41 ods. 2 OSP každý úkon posudzuje súd podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený. Podľa § 43 ods. 1 vety prvej OSP sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Najvyšší súd v tejto súvislosti považuje za potrebné uviesť, že zo žaloby resp. návrhu musí byť zrejmé, čoho sa žalobca (navrhovateľ) domáha, pričom musí zároveň pomenovať rozhodujúce skutočnosti a dôkaz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Nds /22 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. P. , T. , K. proti odporco vi Obvodný pozemkový úrad v Senci , so sídlom Hurbanova 21, o návrhu navrhovateľa z 10. novembra 2011 , konajúc o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci, vedenej na Okresnom súde Pezinok pod sp. zn. 10C/300/2011 , takto r o z h o d o l : Nesúhlas Krajského súdu v Bratislave s postúpením veci j e d ô v o d n ý . O d ô .
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa návrhom podaným 19. januára 1998 na Okresnom súde Z. domáhala začatia dedičského konania o majetku bližšie nešpecifikovaného - pozemkov zapísaných v pozkn. záp. č. 57, 96, 137, 162, 182, 187, 194 a 197 kat. úz. Š. po poručiteľovi J., zomrelom 3. júla 1989, ktorý sa objavil ako neprejednaný v dedičskom konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. D 919/87 a D 1457/97. Vec prejednávajúci notár ako súdny komisár výzvou z 10. februára 1998 vyzval navrhovateľku na doloženie úradne potvrdených .
Kľúčové slová: nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie, návrh na vyhlásenie konkurzu, odmena predbežného správcu

Zbierka NS 5/1999
R 103/1999
Právna veta: Konanie pre nezaplatenie preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu môže konkurzný súd zastaviť iba v prípade, ak túto povinnosť nesplní veriteľ súčasne s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. uznesením z 29. apríla 1998, sp. zn. 2 K 47/98, konanie zastavil. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dlžník návrhom zo dňa 17. marca 1998 uplatnil právo na usporiadanie svojich majetkových pomerov v konkurznom konaní. Podlá ust. § 4 ods. 7 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.‘j navrhovatelia súčasne s podaním návrhu zložia na účet súdu preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu. Túto povinnosť nemá likvidátor, .
Právna veta: Ak z odvolania nie je zrejmé, ktoré z viacerých výrokov rozsud­ku súdu prvého stupňa boli ním napadnuté a na ktoré sa vzťahuje suspenzívny účinok odvolania, ide o vadu odvolacieho konania, ktorú mal odvolací súd odstrániť procesným postupom vyplývajú­cim z ustanovenia § 43 v spojení s ustanovením § 209 O. s. p. v znení účinnom do 30. septembra 2004. Ak bol odvolaním napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ob­sahujúci viac výrokov a odvolací súd preskúmal vecnú správnosť iba jedného z nich, nepreskúmaním ostatných výrokov odňal ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní pred súdom prvého stupňa, pokiaľ nie je ustanovené niečo iné. Sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu .
Právna veta: V prípade nejednoznačného alebo nezrozumiteľného označenia žalovaného v žalobe je súd povinný vyzvať žalobcu na opravu alebo doplnenie žaloby podľa § 129 ods. 1 C. s. p. (predtým § 43 ods. 1 O. s. p.). Ak súd bez vyzvania žalobcu sám určí žalovaného, nesprávnym procesným postupom znemožní žalobcovi uskutočňovať procesné práva v takej miere, že dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
... ., v znení účinnom ku dňu nápadu veci na súd prvej inštancie sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu .
Kľúčové slová: odstrániteľný nedostatok podmienky konania

Zbierka NS 6/2011
R 94/2011
Právna veta: Postup podľa tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, konkrétne podľa ustanovenia § 104 Občianskeho súdneho poriadku, sa použije primerane len na riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Úryvok z textu:
... kópie na jeho trovy. Podľa ustanovenia § 43 ods. 1 OSP sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú mu určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba .
Kľúčové slová: vecná legitimácia účastníkov konania, nedostatok vecnej legitimácie

Zbierka NS 8/2016
R 75/2016
Právna veta: Za škodu spôsobenú Radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie v súvislosti s vykonaním úloh štátnej regulácie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v zmysle zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania zodpovedá Slovenská republika podľa zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom.

Úryvok z textu:
... písané a datované. V zmysle § 43 ods. 1 veta prvá O.s.p. je súd povinný vyzvať účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote určenej súdom. Aj žaloba je procesný úkon účastníka, ktorý musí súd posudzovať pod ľa jeho .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.