Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne poučenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 811

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

190 dokumentov
2832 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že ža
Právna veta: Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní správnosti údajov vyznačených v doložke nie je obmedzený žiadnou lehotou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, Mgr. Dušana Čima, JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Ľubora Šeba v spore žalobkyne G.. M. I., trvale bytom v Š., J. XXX/XX, zastúpenej splnomocnenkyňou HUTTA & PARTNERS s. r. o., so sídlom v Bratislave - mestskej časti Dúbravka, Bezekova 3225/13, proti žalovaným 1/ M.. N.. Z. Y., trvale bytom v
Právna veta: Poučenie o možnosti podať dovolanie a lehote na jeho podanie nie je predpísanou náležitosťou rozsudku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 25. novembra 2004 č. k. 84 Cb 51/99–322 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 16 856 712 Sk z titulu nevyčerpaných finančných zdrojov a 172 472 000 Sk ako ušlý zisk s 19 % úrokom z omeškania od 20. januára 1999 ročne do zaplatenia, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie v časti o 11 972 288 Sk zastavil. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 500 000 Sk súdneho poplatku a 1 692 998 Sk náhrady trov právneho zastúpenia na úč
Kľúčové slová: nesprávne poučeniesprávny orgán lehota na podanie žaloby v správnom súdnictve
Zbierka NS 6/2007
R 72/2007
Právna veta: Ak účastník správneho konania bol v rozhodnutí správneho orgánu nesprávne poučený o jeho práve podať opravný prostriedok na preskúmanie rozhodnutia podľa § 250m ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku a návrh podal v lehote stanovenej v ustanovení § 250m ods. 2 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku, súd musí na základe podaného návrhu preskúmať zákonnosť rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením rozhodol tak, že odmie­ tol opravný prostriedok podaný navrhovateľkou proti rozhodnutiu Obvodné­ ho pozemkového úradu v Poprade, pretože dospel k záveru, že opravný pros­ triedok - návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalova­ ného správneho orgánu bol podaný po uplynutí zákonnej odvolacej lehote. Zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov ko­ nania. Navrhovateľka prostredníctvom právnej zástupkyne v zákonom s
Právna veta: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že skutočnosť nesprávneho poučenia účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku proti napadnutému uzneseniu zo strany krajského súdu, nezakladá ich procesnú legitimáciu jeho uplatnenia, keďže jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 204 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba v prípade nesprávneho poučenia súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/4 7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : A. – L. , s. r. o., zastúpeného JUDr. E. K. , advokátom, G. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec , Mierová č. 2 , Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, na odvolanie navrhovateľa a odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. augusta 2010 , č. k. 7S/11737/2010 -25, takto r o z h o d o l :
Právna veta: Dovolací súd má za to, že aj v prípade, ak by uvedené poučenie neobsahovalo poučenie o ust. § 120 ods. 4 O. s. p., malo by to vplyv na konanie pred odvolacím súdom, a to z dôvodu následkov uvedených v § 205aO. s. p. Nesprávne alebo absentujúce poučenie o obsahu práv a povinností vyplývajúcichz ust. § 120 ods. 4 O. s. p. by znamenal, že strana sporu dotknutá nesprávnym alebo absentujúcim poučením o ust. § 120 ods. 4 O. s. p. by mohla v rámci odvolacieho konania predložiť alebo označiť nové dôkazné prostriedky alebo uviesť nové skutočnosti (pri nových skutočnostiach platí, že museli nastať do ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob do /48 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalobcu: H. K. F. , IČO: X. , so sídlom P. , zastúpeného právnym zástupcom JUDr. I. P. G. , advokátom, so sídlom S., proti žalovanému: H. R. , k. s., so sídlom S., správca konkurznej podstaty úpadcu M.. Č. , nar. X. , bytom Z. (pôvodne podnikajúcemu pod obchodným menom M. Č. – T. , I ČO: X. , s miestom podnikania K.), o zapla tenie 5 815,83 eur (pôvodne o zaplatenie 175 207,8
Právna veta: V konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p. nie je proti rozhodnutiu súdu prípustný opravný prostriedok (§ 250t ods. 7 O.s.p.). Konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy je teda vzhľadom na ustanovenie § 250t ods. 7 O.s.p. konaním jednostupňovým, a to bez ohľadu na to, či ide o rozhodnutie meritórne alebo rozhodnutie procesnej povahy vydané počas konania vedeného podľa § 250t O.s.p. V prejednávanej veci súd prvého stupňa rozhodol síce podľa § 250d ods. 3 O.s.p. o zastavení konania z dôvodu späťvzatia návrhu, avšak rozhodoval v konaní proti neč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 9Sžr/131/2014 8014200942 08.07.2015 JUDr. Viera Nevedelová ECLI:SK:NSSR:2015:8014200942.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Z. bytom A. zastúpeného JUDr. Jozefom Tomkom, advokátom so sídlom Floriánova 2, Prešov, proti odporcovi: Okresný úrad Prešov, Nám. mieru č. 3, Prešov, o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správy, na
Kľúčové slová: zrušenie napadnutého rozhodnutia orgánu verejnej správypoučenie o prípustnosti odvolania
Zbierka NS 6/2004
R 93/2004
Právna veta: Samotná skutočnosť, že rozsudok, ktorým správny súd zrušil preskúmavané rozhodnutie pre nepreskúmateľnosť, obsahoval nesprávne poučenie o prípustnosti odvolania proti rozsudku, nezakladá dôvod, aby odvolací súd meritórne rozhodoval o podanom odvolaní.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom zrušil pre nepreskúmateľnosť rozhodnutie žalovaného zo dňa 4. novembra 2002, spolu s platobným výmerom daňového úradu a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Proti tomuto rozsudku podal žalovaný odvolanie, žiadal rozsudok zrušiť a vrátiť vec na nové konanie a rozhodnutie. Uviedol, že v daňovom konaní postupoval v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších pre
Právna veta: Nesprávne poučenie oneprípustnosti odvolania proti uzneseniu vydanému povereným zamestnancom súdu podľa § 175h ods. 1 a 3 O.s.p. má za následok predĺženie lehoty na podanie odvolania v zmysle § 204 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 95 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke H. K. , rodenej G. , zomrelej X. , naposledy bývajúcej v J., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 26 D 2083 /20 10 , o dovolaní M. K. , bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. Oľgou Michalíkovou , advokát kou so sídlom v Prešove , Francisciho č. 35 , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 21 . júla 20 11 sp. zn. 1 8 CoD 3/2011 takto r o z h o d
MENU