Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne poučenie súdom

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 108

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
352 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že ža
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia § 7 ZKV nie je účastníkom konkurzného konania. Ako zvláštny procesný subjekt má samostatné postavenie voči úpadcovi a konkurzným veriteľom. Postavenie účastníka konania má v prípadoch, keď sa rozhoduje o nárokoch, ktoré sa jeho týkajú, ako napríklad o odmene a zbavení výkonu funkcie správcu. Správca konkurznej podstaty preto nie je účastníkom konania v tej časti konkurzného konania, kedy súd udeľuje súhlas s vydaním výťažku predaja majetku konkurznému veriteľovi, ktoré vydal po právoplatnosti uznesenia o schválení konečnej správy. Preto v tomto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ob o/10/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu : A. , L. , IČO: X. , s ustanoveným správcom konkurznej p odstaty JUDr. D. , advokát, so sídlom R. , o vydanie súhlasu s vydaním výťažku speňaženia oddelenému veriteľovi, na odvolanie JUDr. D. , správcu konkurznej podstaty úpadcu proti opatreniu Krajs kého súdu v Bratislave z o dňa 29. februára 2016, č. k. 6K /30 /1999 -1767 , takto r o z h o d o l : Odvolanie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že skutočnosť nesprávneho poučenia účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku proti napadnutému uzneseniu zo strany krajského súdu, nezakladá ich procesnú legitimáciu jeho uplatnenia, keďže jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 204 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba v prípade nesprávneho poučenia súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/47/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: A. – L., s. r. o., zastúpeného JUDr. E. K., advokátom, G., proti odporcovi: Daňový úrad Kráľovský Chlmec, Mierová č. 2, Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, na odvolanie navrhovateľa a odporcu proti rozsudku Krajs
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Úspešnosť návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka je podmienená splnením viacerých podmienok. Okrem obligatórnych obsahových náležitostí návrhu, vrátane zloženia preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu, je to predovšetkým existencia úpadku dlžníka. Ďalšou zo zákonných hmotnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu je existencia majetku dlžníka, ktorý by postačoval aspoň na úhradu trov konania (ust. § 5 ods.1 zákona o konkurze a vyrovnaní). Od 1. februára 1998, teda od účinnosti zákona č. 12/1998 Z. z., ktorým bol zmenený a doplnený zákon o konkurze a vyrovnaní, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa I. K., s. r. o., so sídlom K., IČO: X. a navrhovateľa II. S.., spol. s r. o., so sídlom H., IČO: X., proti dlžníkovi S.., spol. s r. o., so sídlom H., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie navrhovateľa I. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30. novembra 2009, č. k. 36K 48/2005-791, takto r o z h o d o l : Odvolanie navrhovateľa I. o d m i e t
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nemožno prehliadať zreteľný rozdiel procesných účinkov týchto uznesení: pokiaľ v zmysle § 111 ods. 1 O.s.p. sa v dôsledku prerušenia konania nevykonávajú pojednávania a neplynú procesné lehoty [dočasne sa „pozastavuje“ možnosť účastníkov vykonávať procesné úkony s konaním inak spojené (s výnimkou späťvzatia návrhu vo veci samej)], rozhodnutím o pokračovaní v konaní sa toto „pozastavenie“ uvoľňuje a účastníci opäť začnú v plnom rozsahu realizovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti ako pred prerušením konania. Uznesenie, ktorým súd rozhodol o tom, že pokračuje v prerušenom konaní, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E NI E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky F. , so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyn i M. , a.s. so sídlom v I., IČO: X. , zastúpenej JUDr. Š. J., PhD., advokátom so sídlom v B. , o splnenie povinnosti , vedenej n a Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 20 C 399/2008, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. júla 2012 sp. zn. 16 Co 201/2012, takto r o z h o d o l : Dov
Kľúčové slová: na konanie vo veciach poplatkov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Konanie o súdnych poplatkoch súčinnosťou od 1. júla 2017, vrátane vydania uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, je jednoinštančné a vedie sa výlučne na súde prvej inštancie. Proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, ktoré bolo vydané po 1. júli 2017, nie je prípustné odvolanie a ani dovolanie.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obo/14/2018 Identifikačné číslo spisu: 1001899864 Dátum vydania rozhodnutia: 25.07.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1001899864.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JU
Merito veci Podanie odvolania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poučenie o možnosti podať dovolanie a lehote na jeho podanie nie je predpísanou náležitosťou rozsudku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 25. novembra 2004 č. k. 84 Cb 51/99–322 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 16 856 712 Sk z titulu nevyčerpaných finančných zdrojov a 172 472 000 Sk ako ušlý zisk s 19 % úrokom z omeškania od 20. januára 1999 ročne do zaplatenia, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie v časti o 11 972 288 Sk zastavil. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 500 000 Sk súdneho poplatku a 1 692 998 Sk náhrady trov právneho zastúpenia na úč
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V správnom súdnictve podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je prípustné použiť len ten opravný prostriedok, ktorý je výslovne uvedený v tejto časti. Výslovné pripustenie odvolania, pokiaľ ide o odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, je uvedené v ustanovení § 250c ods. 2 O.s.p. V odseku 1 citovaného ustanovenia však nie je ustanovené, že proti uzneseniu, ktorým predseda senátu rozhodne o odklade vykonateľnosti, je prípustný opravný prostriedok, a preto odvolanie proti takémuto uzneseniu prípustné nie je.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sžo/22/2014 Identifikačné číslo spisu: 7013201401 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:7013201401.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : N.. J. Y., K. XX, Y., proti žalovanému: Okresný úrad Košic
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Dovolanie správcu konkurznej podstaty bolo podané v konkurznom konaní podľa ZKV. Zákon o konkurze a vyrovnaní v ustanovení § 66e ods. 1 zakotvil primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. V zmysle uvedeného zákonného ustanovenia sa na konkurz primerane použijú ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ak ZKV neustanovuje inak. Primerané použitie všeobecného procesného predpisu znamená, že tam, kde osobitný predpis (ZKV) určitú procesnú situáciu nerieši a zároveň ZKV použitie všeobecného procesného predpisu priamo nevylučuje, použije sa právna úprava všeobecného procesného pred ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Obdo V/17/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadc u: A. , P. , so sídlom v L. , IČO: X. , o vydanie súhlasu s vydaním výťažku speňaženia oddelenému veriteľovi , vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn . 6K 30/1999 , o dovolaní správcu konkurznej podstaty úpadcu JUDr. D. N. proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12 . máj a 201 6, č. k. 5Obo 10/2016 -1780 , takto r o z h o d o l : Do
Merito veci ust. § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p., nečinnosť podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p., nesprávne poučenie súdom o možnosti podať opravný prostriedok
Najvyšší súd 6Sžp/9/2012 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: M. V. bytom B., zastúpená JUDr. M. K., advokátom, so sídlom H. č. X., P., proti odporcovi: Obvodný úrad životného prostredia v Prešove, so sídlom Námestie mieru 2, Prešov, v konaní o návrhu na uloženie pokuty, o odvolaní proti uzneseniu Krajské súdu v Pre
MENU