SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1345973
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
17.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne poučenie súdom


Približný počet výsledkov: 41 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nesprávne poučenie súdom
  • spravne nájdené 200144 krát v 44751 dokumentoch
  • poucenie nájdené 26377 krát v 19325 dokumentoch
  • sud nájdené 1552977 krát v 66649 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov
Krajské súdy SR 16 dokumentov


Právna veta: V prípade, ak účastník svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu krajského súdu podal síce oneskorene, avšak spravujúc sa nesprávnym poučením správneho súdu o príslušnej lehote, je namieste, aby najvyšší súd túto skutočnosť citlivo posúdil a vyložil v prospech účastníka konania. Opačný výklad správneho súdu by znamenal zamedzenie prístupu k spravodlivosti a porušenie práva na spravodlivý súdny proces.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „krajský súd“) podľa ust. § 250j ods. 2 písm. a) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) zrušil rozhodnutie žalovaného zo dňa 22.09.2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 24.06.2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku krajský súd uviedol, že z napadnutého rozhodnutia, prvostupňového rozhodnutia, z administratívneho a súdneho spisu zistil, že žalovaný .
Kľúčové slová: na konanie vo veciach poplatkov

Zbierka NS 9/2018
R 82/2018
Právna veta: Konanie o súdnych poplatkoch súčinnosťou od 1. júla 2017, vrátane vydania uznesenia o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku, je jednoinštančné a vedie sa výlučne na súde prvej inštancie. Proti uzneseniu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku podľa § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch, ktoré bolo vydané po 1. júli 2017, nie je prípustné odvolanie a ani dovolanie.

Úryvok z textu:
... neprípustnosti odvolania nemá žiadny vplyv skutočnosť, že súd prvej inštancie v napadnutom uznesení uviedol nesprávne poučenie o prípustnosti odvolania. Samotné nesprávne poučenie súdom prvej inštancie o možnosti podať opravný prostriedok j eho prípustnosť nezakladá.15. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky .
Právna veta: Nemožno prehliadať zreteľný rozdiel procesných účinkov týchto uznesení: pokiaľ v zmysle § 111 ods. 1 O.s.p. sa v dôsledku prerušenia konania nevykonávajú pojednávania a neplynú procesné lehoty [dočasne sa „pozastavuje“ možnosť účastníkov vykonávať procesné úkony s konaním inak spojené (s výnimkou späťvzatia návrhu vo veci samej)], rozhodnutím o pokračovaní v konaní sa toto „pozastavenie“ uvoľňuje a účastníci opäť začnú v plnom rozsahu realizovať svoje procesné práva a plniť procesné povinnosti ako pred prerušením konania. Uznesenie, ktorým súd rozhodol o tom, že pokračuje v prerušenom konaní, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné ; t akéto nesprávne poučenie súdu o odvolaní má ten následok, že účastník konania nie je pri podaní odvolania obmedzený 15 dňovou lehotou uvedenou v § .
Právna veta: Úspešnosť návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok jeho dlžníka je podmienená splnením viacerých podmienok. Okrem obligatórnych obsahových náležitostí návrhu, vrátane zloženia preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu, je to predovšetkým existencia úpadku dlžníka. Ďalšou zo zákonných hmotnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu je existencia majetku dlžníka, ktorý by postačoval aspoň na úhradu trov konania (ust. § 5 ods.1 zákona o konkurze a vyrovnaní). Od 1. februára 1998, teda od účinnosti zákona č. 12/1998 Z. z., ktorým bol zmenený a doplnený zákon o konkurze a vyrovnaní, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania a proti ktorému tak nie je odvolanie prípustné. Na uvedenej skutočnosti nemení nič ani nesprávne poučenie súdu prvého stupňa v napadnutom uznesení o možnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanému podľa ust. § 5 ods. 2 zákona o .
Meritum ust. § 218 ods. 1 písm. c) O.s.p., nečinnosť podľa štvrtej hlavy piatej časti O.s.p., nesprávne poučenie súdom o možnosti podať opravný prostriedok
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej repub liky v právnej veci navrhovateľky : M. V. bytom B. , zastúpená JUDr. M . K., advokát om , so sídlom H. č. X. , P ., proti odporcovi: Obvodný úrad životného prostredia v Prešove , so sídlom Námestie mieru 2, Prešov, v konaní o návrhu na uloženie pokuty, o odvolaní proti uzneseniu Krajské súdu v Prešove, č. k. 1S/ 68/2010 - 13 zo dňa 17. júna 2011, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie .
Meritum pre vymoženie 5 822 Sk s prísl., o návrhu na zastavenie exekúcie
... došlo k porušeniu ústavy, pretože proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka je odvolanie prípustné (§ 374 O.s.p.). Vzhľadom na nesprávne poučenie súdu o odvolaní (okresný súd v poučení uznesenia v časti týkajúcej sa trov exekúcie uviedol, že odvolanie nie je prípustné), v .
Meritum o 9 782,40 Sk s príslušenstvom
... dovolanie súdny exekútor. Trval na včasnom podaní odvolania v súlade s § 204 ods. 2 O. s. p. vzhľadom na nesprávne poučenie súdu prvého stupňa, že proti jeho uzneseniu nie je odvolanie prípustné. Namietal aj nesprávne právne posúdenie veci v krátení trov exekúcie .
Meritum odmietnutie odvolania
... . c/ odmietol ako neprípustné, a to i napriek nesprávnemu poučeniu krajským súdom o mo žnosti podať proti nemu odvolanie, nakoľko nesprávne poučenie súdom takéto právo nezakladá. Odvolací súd v nadväznosti na uvedené poukazuje na to, že postup súdov je v prípade nesúhlasu s .
Meritum o vymoženie 1 829,11 eur (55 104 Sk) s prísl.
... § 57 Exekučného poriadku , čo sa na daný prípad nevzťahuje . Na tejto skutočnosti podľa odvolacieho súdu nemôže nič zmeniť ani nesprávne poučenie súdom prvého stupňa, že odvolanie proti v ýroku o trovách konania prípustné je. Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu podal dovolanie oprávnen .
Meritum procesné - podľa § 250d ods. 3 O.s.p.
... , alebo Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Predovšetkým namietal nesprávne poučenie súdu prvého stupňa o možnosti podať opravný prostriedok proti jeho rozhodnutiu, pretože k zastaveniu konania došlo výlučne podľa § 250d ods .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.