Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne poučenie účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd je oprávnený posúdiť, kedy nadobudlo súdne rozhodnutie v inej veci právoplatnosť; pri posúdení tejto otázky nie je viazaný vyznačenou doložkou právoplatnosti. Pri posudzovaní správnosti údajov vyznačených v doložke nie je obmedzený žiadnou lehotou.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte občianskoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej, JUDr. Jána Šikutu, PhD., JUDr. Martina Vladika, Mgr. Dušana Čima, JUDr. Viery Petríkovej a JUDr. Ľubora Šeba v spore žalobkyne G.. M. I., trvale bytom v Š., J. XXX/XX, zastúpenej splnomocnenkyňou HUTTA & PARTNERS s. r. o., so sídlom v Bratislave - mestskej časti Dúbravka, Bezekova 3225/13, proti žalovaným 1/ M.. N.. Z. Y., trvale bytom v
Právna veta: Poučenie o možnosti podať dovolanie a lehote na jeho podanie nie je predpísanou náležitosťou rozsudku.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 25. novembra 2004 č. k. 84 Cb 51/99–322 uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi 16 856 712 Sk z titulu nevyčerpaných finančných zdrojov a 172 472 000 Sk ako ušlý zisk s 19 % úrokom z omeškania od 20. januára 1999 ročne do zaplatenia, v lehote do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Konanie v časti o 11 972 288 Sk zastavil. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 500 000 Sk súdneho poplatku a 1 692 998 Sk náhrady trov právneho zastúpenia na úč
Právna veta: 1. Najvyšší súd Slovenskej republiky poznamenáva, že skutočnosť nesprávneho poučenia účastníkov konania o prípustnosti opravného prostriedku proti napadnutému uzneseniu zo strany krajského súdu, nezakladá ich procesnú legitimáciu jeho uplatnenia, keďže jeho prípustnosť je ex lege vylúčená. Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 204 ods. 2 poskytuje účastníkom konania ochranu iba v prípade nesprávneho poučenia súdu o neprípustnosti odvolania, ktorá spočíva v tom, že odvolateľ je oprávnený podať odvolanie (opravný prostriedok) v zákonom predĺženej trojmesačnej lehote plynúcej od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/4 7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa : A. – L. , s. r. o., zastúpeného JUDr. E. K. , advokátom, G. , proti odporcovi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec , Mierová č. 2 , Kráľovský Chlmec, o návrhu na ochranu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej moci, na odvolanie navrhovateľa a odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 25. augusta 2010 , č. k. 7S/11737/2010 -25, takto r o z h o d o l :
Právna veta: V správnom súdnictve podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku je prípustné použiť len ten opravný prostriedok, ktorý je výslovne uvedený v tejto časti. Výslovné pripustenie odvolania, pokiaľ ide o odklad vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, je uvedené v ustanovení § 250c ods. 2 O.s.p. V odseku 1 citovaného ustanovenia však nie je ustanovené, že proti uzneseniu, ktorým predseda senátu rozhodne o odklade vykonateľnosti, je prípustný opravný prostriedok, a preto odvolanie proti takémuto uzneseniu prípustné nie je.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc u : J. K.G. proti žalovanému: Okres ný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. ObU -KE -OVBP2 -2013/00653 z 2. septembra 2013, o odvolaní žalovaného proti uznes eniu Krajského súdu v Košic iach č. k. 6S/254/2013 -24 z 29. novembra 2013, jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd
Meritum § 250 ods. 1, § 246c ods. 1 veta druhá OSP
Najvyšší súd 5Sžp /19/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Lesoochranárskeho zoskupenia VLK , Tulčík č. 27 , IČO: X. , zastúpeného JUDr. Ivetou Rajtákovou , advokátkou so sídlom Štúrova 20, Košice , proti žalovanému Krajskému úradu životného prostredia v Trenčíne , so sídlom Hviezdoslavova 3, Trenčín, zastúpeného JUDr. Adrianou Sojkovou , advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom Námestie Matice Slovenskej 1713 /8, Dubnic
Meritum § 250d ods. 2 OSP, neprípustnosť odvolania
N a j v y š š í s ú d 5 S žo / 8 / 2 0 1 1 S. r e p u b l i k y U Z N E S E N I E Najvyšší súd S. republiky v právnej veci navrhovateľa P. , so sídlom M. , zastúpeného JUDr. J. F. , advokátom so sídlom Z., proti odporcovi označenému ako Ing. J. K. , rozhodca pre kolektívne spory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny S. republiky, Povstalecká 14 , Banská Bystrica, za účasti S. P. P. , a. s., so sídlom M. , IČO: X. , o návrh u na zrušenie rozhodnutia rozhodcu podľa ustanovenia § 14
Meritum trovy konania v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom neprípustnosť odvolania
Najvyšší súd 5Sžf/2 0/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ A. , s. r. o., so sídlom B. , IČO X. , 2/ A.L. , s. r. o., so sídlom L. 4, IČO X. , 3/ D. a.s. , so sídlom H. , IČO X. , 4/ Z. P. S. S., s. r. o., L. č. 4 , IČO X. , 5/ D. S., s. r. o., so sídlom B. , IČO X. , 6/ M. – S., s. r. o., so sídlom L. č. 170 , IČO X. , 7/ D. P. S., s. r. o., so sídlom H. , IČO X. , 8/ S., spol. s r. o., so sídlom H. , IČO X. , S.
Meritum Odmietajúce odvolanie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Sžo/40/2013 4011200735 21.08.2013 CSc., JUDr. Eva Babiaková ECLI:SK:NSSR:2013:4011200735.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: A.. A. P., bytom Z. X, D., proti odporkyni: Správa katastra Komárno, so sídlom Platanová alej 7, Komárno, za účasti: ALTERNATÍVA, s.r.o., so sídlom Kossúthovo nám. 12, Komárno, IČO: 36 521 876, právne
Meritum neprípustnosť opravného prostriedku podľa § 250v ods. 7 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľ ky : DREVO SK s.r.o., so sídlom Veľká Bara 5, právne zastúpenej JUDr. Eugen om Kostovčík om , so sídlom Gelnická 33, Košice , proti odpor covi : Daňový úrad Kráľovský Chlmec, so sídlom Mierová 2, Kráľovský Chlmec , v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom , o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/16499/2010 -27 zo dňa 26. mája 2011 v č
Meritum odvolanie neprípustné
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu F. J., bytom v Z. , zastúpeného advokátom JUDr. J. P. , so sídlom v D. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13 , v konaní o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnut í žalovaného č. I/228/16787 - 95790/2008/993168 -r zo dňa 12.12.2008 a č. I/228/16791 -95793/2008/993168 -r zo dňa 12.12.2008, o odvolaní žalo bcu pro
MENU