Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne skutkové zistenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4216

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

880 dokumentov
160419 dokumentov
11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nesprávne skutkové zisteniadôvody dovolania
Právna veta: S poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov nie je možné vyvodiť dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Zákonná formulácia tohto dovolacieho dôvodu vyjadruje, že dovolanie je určené na nápravu právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočností podľa noriem hmotného práva. To znamená, že s odkazom na dôvod uvedený v § 371 ods.1 písm. i/ Tr. por., nie je možné domáhať sa preskúmania skutkových zistení, na ktorých je rozhodnutie založené...Najvyšší súd v rámci dovolacieho konania pripomín ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Tdo 1/2016 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského, v trestnej veci proti obvinenému T. B. pre krádež podľa § 212 ods. 2 písm. a/, 3 písm. b/ Tr. zák. a iné vedenej Okresnom na súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 5 T 58/2013, prerokoval na neverejnom zasadnutí 5. apríla 2016 dovolanie, ktoré obvinený podal T. B. pr
Právna veta: I. Trestný čin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate a úradnej uzávery podľa § 176 ods. 1 prvá alinea Trestného zákona účinného do 1. januára 2006 je dokonaný už okamihom vyhotovenia nepravej listiny alebo okamihom podstatného pozmenenia jej obsahu. Na dokonanie tohto trestného činu podľa druhej alinei sa vyžaduje, aby došlo k použitiu falšovanej alebo pozmenenej listiny, pričom z hľadiska naplnenia znakov subjektívnej stránky sa vyžaduje, aby páchateľ vedel, že ide o falšovanú alebo pozmenenú listinu. Na preukázanie subjektívnej stránky preto nestačí zistenie o nedostatoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením podľa § 382 písm. c) Trestného poriadku odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Slo- 22 Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR ."V2007 Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných 57. venskej republiky, ktoré podal proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 20. novembra 2006, sp. zn. To 52/20005. Z odôvodnenia: Rozsudkom bývalého Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom zo 6. de­ cembra 2004, sp. zn. NM - 2 T 234/00, boli obvinení R.
Právna veta: Prípadné nesprávne zistenie skutkového stavu však nie je podľa Civilného sporového poriadku samostatným dovolacím dôvodom a nie je ani nesprávnym procesným postupom, ktorý by znemožnil, aby dovolateľ uskutočňoval jemu patriace procesné práva v takej miere, že by došlo k porušeniu jeho práva na spravodlivý proces. Dovolací súd navyše nie je oprávnený prehodnocovať skutkové závery odvolacieho súdu, pretože je viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací súd (§ 442 C. s. p.). Spôsobilými založiť prípustnosť dovolania v zmysle § 420 písm. f) C. s. p. neboli ani ďalšie námietky dovola ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Cdo/105/2019 4416202959 28. 02. 2020 JUDr. Ivan Machyniak ECLI:SK:NSSR:2020:4416202959.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkýň 1/ B. N., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v S., T. XXXX/XX a 2/ S. N., narodenej XX. XX. XXXX, bývajúcej v S., T. XXXX/XX, zastúpených Mgr. Danou Hankovou, advokátkou so sídlom v Nových Zámkoch, M.R. Štefánika 3,
Právna veta: Predpokladom toho, aby odvolací súd mohol zmeniť napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak má za to, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a na ním založených následných právnych záverov, je opakovanie dokazovania v potrebnom rozsahu odvolacím súdom. Podmienkou zmeny rozhodnutia v takom prípade je teda skutočnosť, že odvolací súd sám opakuje v potrebnom rozsahu dokazovanie, na základe ktorého dospeje k skutkovému stavu, odlišnému od skutkového stavu zisteného prvostupňovým súdom, tvoriaceho podklad pre rozhodnutie v danej veci. Dovolací s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V. K., bývajúceho v B., zastúpeného JUDr. T. V., advokátkou v B., proti žalovaným 1/ H. spol. s r.o., so sídlom v B., 2/ A. W., bývajúcej v B., zastúpenými JUDr. E. B., advokátkou v Š., o určenie neplatnosti zámennej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 12 C 180/2005, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. marca 2009 sp. zn. 3 C
Právna veta: Dovolací súd nie je všeobecnou – treťou inštanciou zameranou na preskúmanie všetkých rozhodnutí súdu druhého stupňa a samotnú správnosť a úplnosť skutkových zistení nemôže posudzovať už len z toho dôvodu, že nie je oprávnený prehodnocovať vykonané dôkazy bez toho, aby ich mohol podľa zásady ústnosti a bezprostrednosti, v konaní o dovolaní sám vykonávať. S poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov nie je možné vyvodiť dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. Zákonná formulácia tohto dovolacieho dôvodu vyjadruje, že dovolanie je určené na nápravu právnych c ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 4 Tdo 28 /201 6 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša , v trestnej veci proti obvinenému P. D. pre pre čin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. na neverejnom zasadnutí 24. mája 201 6 dovolanie, ktoré podal obvinený P. D. proti uzneseni u Krajského súdu v Žiline z 1. októbra 2015 , sp. zn. 3 To 135/201 5, a takto r o z
Právna veta: Z ustanovenia § 125 O.s.p. vyplýva, že za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť stav veci, najmä výsluch svedkov, znalecký posudok, správy a vyjadrenia orgánov, fyzických osôb a právnických osôb, listiny, ohliadka a výsluch účastníkov. Pokiaľ nie je spôsob vykonania dôkazu predpísaný, určí ho súd. Z ustanovenia § 220 O.s.p. vyplýva, že odvolací súd zmení rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak nie sú splnené podmienky pre jeho potvrdenie (§ 219), ani jeho zrušenie (§ 221 ods. 1). Podľa § 213 ods. 1 O.s.p. odvolací súd je viazaný skutkovým stavom, tak ako ho zistil sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. S., zastúp eného JUDr. D. K. , proti žalovanej Š. P.J., zastúpen ej Mgr. E. G. , o zrušenie spoločného nájmu bytu , vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 4 C 233/1998, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo 16. apríla 2008, sp. zn. 5 Co 293/2007 takto r o z h o d o l : Naj vyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Trenčíne z
Právna veta: Z dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. je možno podať dovolanie, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku, však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Uvedený dovolací dôvod pripúšťa iba právne námietky vo vzťahu ku skutku zistenému súdmi nižších stupňov. Tento dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s hodnotením dôkazov n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 12 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí konanom 18 . marca 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného V. B. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Partizánske po d sp. zn. 2T 138/2013, o dovolaní obvineného V. B. podaného prostredníctvom obhajcu
Právna veta: Podľa § 220 O.s.p., odvolací súd zmení rozhodnutie súdu prvého stupňa, ak nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219), ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1 O.s.p.). Z ustanovenia § 213 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že odvolací súd je viazaný skutkovým stavom, tak ako ho zistil súd prvého stupňa s výnimkami ustanovenými v odsekoch 2 až 7. Ak má odvolací súd za to, že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, dokazovanie v potrebnom rozsahu opakuje sám (§ 213 ods. 2 O.s.p.). Podľa § 122 ods. 1 O.s.p., súd vykonáva dokazovanie na pojednávaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ JUDr. P. K., bývajúceho v R., 2 JUDr. M. K., bývajúcej v R., proti žalovanej C., spol. s r.o., so sídlom v L., zastúpenej JUDr. R. G., advokátom v L., o zaplatenie 43.669,- Sk, vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 4 C 240/2007, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. septembra 2008 sp. zn. 13 Co 70/2008, takto r o z h o d o l :
Právna veta: Dovolací súd v súvislosti s uplatneným dôvodom dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. i/ Tr. por. konštatuje, že tento dovolací dôvod sa týka nesprávnej aplikácie zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu na zistený skutkový stav. Z dikcie, ktorá je obsahom dôvodu „pod písmenom i“ vyplýva, že dovolací súd je zisteným skutkovým stavom viazaný, ale len za predpokladu, že tkzv. skutková veta obsiahnutá vo výrokovej časti rozsudku obsahuje vyjadrenia všetkých skutkových okolností, ktoré vyžaduje použitá právna kvalifikácia skutku. Poukazom na nesprávne skutkové zistenia alebo na nesúhlas s ho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. M ilana Lipovského a JUDr. Jany Serbovej na neverejnom zasadnutí konanom 9. júla 2013 v Bratislave v trestnej veci obvineného M. B. pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. vedenej na Okresnom súde Poprad pod sp. zn. 5T 80/2010, o dovolaní, ktoré podal obvinený M. B. , prostredníctvom obhajcu J
MENU