Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávne vyznačenie právoplatnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
21 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zánik spoločnostivýmaz zápisu z obchodného registra
Právna veta: V súlade s § 68 Obchodného zákonníka zánik spoločnosti má dve etapy. V prvej etape sa spoločnosť zrušuje niektorým zo zákonom stanovených spôsobov a v druhej etape zaniká ku dňu zápisu jej výmazu do Obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda svojimi vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti a má aj procesnú spôsobilosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci žalobcov: zhromaždenia spoločnosti Lamačská s. r. o. z 20. 04. 2004, o dovolaní žalobcov proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. marca 2007 č. k. 2 Obo 58/2007-406, rozhodol t a k t o : Uznesenie odvolacieho súdu z r u š u j e . O d ô v o d n e n i e : Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 14. februára 2006 č. k. 9 Cbs 90/2004-307 určil ne
Právna veta: Výrok právoplatného rozsudku je záväzný pre účastníkov a pre všetky orgány, ak je ním rozhodnuté o osobnom stave, je záväzný pre každého ( § 159 ods. 2 O. s. p. ). Len čo sa o veci právoplatne rozhodlo, nemôže sa prejednávať znova ( § 159 ods. 3 O. s. p. ). Ustanovenie § 159 ods. 1 O. s. p. je výrazom právnej istoty vzťahov, o ktorých bolo rozhodnuté. Ustanovenie § 159 ods. 2 O. s. p. špecifikuje záväznosť právoplatného rozsudku určením subjektov, ktoré rozsudok zaväzuje. Z pohľadu tejto záväznosti tieto subjekty delí na dve skupiny . Prvú skupinu, ktorých rozsudok zaväzuje, tvoria úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 39/2010 Uzn esenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. I. D. bývajúcej v Š. zastúpenej JUDr. P. M., advokátom v B., proti odporcom 1/ Ing. arch. R. B. , bývajúcemu v B., zastúpenému Advokátskou kanceláriou G. spol. s. r. o. , so sídlom v B., v mene a na účet ktorej koná advokátka JUDr. E. G. , 2
Právna veta: V teórii správneho práva hmotného prevažuje vymedzenie, podľa ktorého správnym deliktom je protiprávne konanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorého znaky ustanovuje zákon a za ktoré ukladá správny orgán sankciu ustanovenú normou správneho práva. Z uvedenej definície sa odvodzujú všeobecné pojmové znaky, medzi ktoré o. i patrí aj sankcia (sankcionovateľnosť). Tá znamená, že právo spája s každým správnym deliktom konkrétnu sankciu (trest). Aj keď hlavným poslaním verejnej správy nie je trestať, čo súvisí so zásadou subsidiarity správneho trestu, že správny trest má miesto len tam, kde ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Asan/19/2018 Identifikačné číslo spisu: 7016200816 Dátum vydania rozhodnutia: 30.04.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7016200816.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/39/2020 Identifikačné číslo spisu: 5116218708 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:5116218708.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany
Meritum o zaplatenie 9 421 389,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ PhDr. J. K., bývajúceho v B. a 2/ Mgr. E. K., bývajúcej v B., zastúpených JUDr. J. F., advokátom v B., proti odporkyniam 1/ A. C., bývajúcej v N. a 2/ D. N., bývajúcej v K., o zaplatenie 9.421.389,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komárno pod sp. zn. 9 C 205/2006, o dovolaní navrhovateľov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 24. apríla 2008 sp. zn. 8 Co 124/200
Meritum o zaplatenie 9 421 389,- Sk s príslušenstvom
Najvyšší súd 2 Cdo 260/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ PhDr. J. K., bývajúceho v B. a 2/ Mgr. E. K., bývajúcej v B., zastúpených JUDr. J. F., advokátom v B., proti odporkyniam 1/ A. C., bývajúcej v N. a 2/ D. N., bývajúcej v K., o zaplatenie 9.421.389,- Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Komá
Meritum o zaplatenie 251,61 € (7 580,-- Sk)
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. P., s.r.o., so sídlom v B., proti žalovaným 1/ MUDr. E. V., bývajúcej v B., 2/ J. M., bývajúcemu v B., obaja zastúpení právnou zástupkyňou JUDr. R. M., advokátkou so sídlom vo Z., o zaplatenie 251,61 € (7 580,-- Sk), vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 18 C 125/2004, o dovolaní žalovaných 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. novembra
Meritum o zaplatenie 251,61 € (7 580,-- Sk)
Najvyšší súd 4 Cdo 315/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. P., s.r.o., so sídlom v B., proti žalovaným 1/ MUDr. E. V., bývajúcej v B., 2/ J. M., bývajúcemu v B., obaja zastúpení právnou zástupkyňou JUDr. R. M., advokátkou so sídlom vo Z., o zaplatenie 251,61 € (7 580,-- Sk), vedenej na Okresnom súde Banská Bystri
Meritum dovolanie MS SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Milana Lipovského na v erejnom zasadnutí konanom dňa 1 4. septembra 2011 prerokoval dovolanie, ktoré pod ala ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvineným E. M. a J. T. , vedenej na Okresnom súde Revúca pod sp. zn. 1T 128/2010 a podľa § 377 a § 386 ods.
MENU