Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092744
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
20.02.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu


Približný počet výsledkov: 64 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu
  • nespravnost nájdené 10199 krát v 7886 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1105574 krát v 62976 dokumentoch
  • odvolaci nájdené 583066 krát v 54343 dokumentoch
  • sud nájdené 1441733 krát v 63614 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Pre zákonu zodpovedajúce uplatnenie dovolacieho dôvodu nie je postačujúce, keď dovolateľ v dovolaní len označí niektorý z dovolacích dôvodov uvedených v § 241 ods. 2 písm. a/ až c/ O.s.p. (napr. tým, že poukáže na označenie ustanovenia zákona alebo odcituje jeho text). Ustanoveniu § 241 ods. 1 O.s.p. zodpovedá a ním uloženej osobitnej náležitosti dovolania vyhovuje len také dovolanie, v ktorom sa konkrétne uvádza, z ktorých dôvodov sa napáda rozhodnutie odvolacieho súdu. Predpokladom toho je, že dovolateľ popíše (špecifikuje) okolnosti, z ktorých usudzuje, že určitý dovolací dôvod je daný, a ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Naj vyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudkýň JUDr. E. a JUDr. A. v právnej veci žalobcov 1/ Mgr. M. , bývajúceho v N. , 2/ MUDr. J., bývajúcej v N. , obaja zastúpení Ad vokátskou kanceláriou L. , so sídlo m v N. , proti žalovanej A. , so sídlom v N. , zastúpenej JUDr. L. , advokátkou v N. , o zaplatenie 898 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 12 C 220/2009, na dovolanie .
Právna veta: Samotná závažnosť ujmy vzniknutej v dôsledku neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti nie je jediným a výlučným kritériom pre určenie nemajetkovej ujmy v peniazoch, pri určení tejto výšky súd musí prihliadnuť aj na okolnosti, za ktorých k porušeniu práva došlo. Tieto okolnosti môžu byť významné tak u osoby postihnutej, ako aj u osoby, ktorá neoprávnený zásah spôsobila.

Úryvok z textu:
... odvolacieho súdu podali dovolanie navrhovatelia. Navrhli dovolaciemu súdu napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odvolaciemu súdu na ďalšie konanie. Namietali nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu v tom, že tento vo zvyšku návrh zamietol, hoci odporca odvolaním nenapadol výrok prvostupňového rozsudku o jeho povinnosti ospravedlniť sa .
Kľúčové slová: nesprávne právne posúdenie veci, aplikácia práva na zistený skutkový stav, opodstatnenosť dovolacieho dôvodu

Zbierka NS 4/2008
R 38/2008
Rozsudok
Právna veta: Pokiaľ v dovolaní nie sú uvedené konkrétne okolnosti svedčiace o tom, že rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom posúdení, samotné uvedenie ustanovenia § 241 ods. 2 písm. c) O. s. p. nemožno považovať za dostatočné naplnenie dôvodov, pre ktoré sa dovolanie podáva, lebo dovolaním napadnuté rozhodnutie nemožno preskúmať z hľadiska jeho opodstatnenosti.

Úryvok z textu:
... popíše (špecifikuje) okolnosti, z ktorých usudzuje, že určitý dovolací dôvod je daný, a že dostatočne konkrétne uvedie, v čom vidí nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu. Ak dovolateľ podáva dovolanie z dôvodu uvedeného v § 241 ods. 2 písm. c) O. s. p., nestačí len samotné .
Kľúčové slová: súdna výzva, zastavenie konania pre nezaplatený preddavok na trovy, povinnosť zložiť preddavok na trovy konania

Zbierka NS 3/2016
R 22/2016
Uznesenie
Právna veta: I. Jednou z podmienok pre uloženie povinnosti platiť preddavok na trovy konania je, že u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. Ak súd zastaví konanie podľa § 14la ods. 1 O. s. p. pre nezaplatenie preddavku na trovy konania, hoci táto podmienka nebola splnená, odníme navrhovateľovi právo konať pred súdom. Súd sa musí ešte pred vydaním rozhodnutia o uložení povinnosti platiť preddavok na trovy konania podľa § 141a O. s. p. dôsledne zaoberať otázkou, či u navrhovateľa nie sú splnené predpoklady pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, a to aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dovolania podľa § 237 písm. f/ O. s. p. žalobca uviedol, že obsah dovolania nasvedčuje tomu, že dovolateľ namieta vecnú nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd znemožnil realizáciu jediného procesného práva dovolateľa na ochranu jeho ekonomických záujmov v zmysle ust. § 14la O .
Kľúčové slová: splnenie dlhu, zánik dlhu, konanie o výkon rozhodnutia

Zbierka NS 6/2003
R 104/2003
Rozsudok
Právna veta: Dôkaz o zániku dlhu podľa príslušných hmotno-právnych ustanovení (§ 559 až § 587 Občianskeho zákonníka) zaťažuje v konaní o výkon rozhodnutia povinného.

Úryvok z textu:
... . Nakoľko neboli zistené ani ďalšie dôvody uvedené v § 241 ods. 2 O. s. p., ktoré by mali za následok nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu a ani vady konania uvedené v § 237 O. s. p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie povinných 1), 2), 3 .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom, objektívna prípustnosť dovolania

Zbierka NS 6/2002
R 102/2002
Uznesenie
Právna veta: Skutočnosť, že upovedomenie o tom, kedy odvolací súd vyhlási rozsudok vo veci, kde netreba nariaďovať pojednávanie, bolo doručené len účastníkovi konania, ktorý bol v konaní zastúpený advokátom (komerčným právnikom), nie je odňatím možnosti účastníka konať pred súdom a nezakladá prípustnosť dovolania podľa § 237 písm. f) O. s. p.

Úryvok z textu:
... bol rozsudok súdu prvého stupňa zmenený, čím je daná prípustnosť dovolania podľa § 238 ods. 1 O. s. p. Vecná nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu je v tom, že vychádza z nesprávneho vyhodnotenia skutkového stavu a odvolací súd nesprávne aplikoval právne predpisy. Rozhodnutie odvolacieho súdu .
Právna veta: Podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza, alebo sa prieči dobrým mravom. V zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka nesmie byť výkon práv a povinností, vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov v rozpore s dobrými mravmi. Podstatným obsahom vecného bremena je zaťaženie vlastníka nehnuteľnosti, obmedzenie v jeho výkone vlastníckeho práva (§ 151n Občianskeho zákonníka). Samotným dôvodom neplatnosti právneho úkonu je jeho rozpor s dobrými mravmi. Za úkon v rozpore s dobrými mravmi treba považovať úkon, ktor ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistené ani ďalšie dôvody uvedené v § 241 ods. 2 písm.b/ O.s.p., ktoré by mali za následok nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu a ani vady konania uvedené v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie žalobcu podľa § 243b .
Právna veta: Podľa § 812 O.z. zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie nezanikne, ak poistné podmienky neurčujú inak. Uvedené ustanovenie obsahuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie zanikne. Toto pravidlo zodpovedá tomu, že poistenie vzniká na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom (resp. iným oprávneným užívateľom veci) a poistiteľom a niet všeobecného dôvodu, aby sa pri zmene vlastníctva poistenej veci prenieslo poistenie z doterajšieho poistníka na nadobúdateľa veci. Trvanie poistenia sa teda viaže na existenciu vlastníckeho vzťahu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval alebo ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery. Nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu je v dovolaní vyvodzovaná z nesprávneho výkladu zániku poistenia v zmysle § 9 zák. č. 381/2001 Z.z. o .
Právna veta: Súdny zmier je svojou povahou dohoda účastníkov uzavretá počas konania, ktorou si upravujú svoje práva a povinnosti a ktorá vyžaduje schválenie súdom. Predpokladá dva dispozitívne úkony účastníkov konania - návrh na uzavretie zmieru a jeho prijatie druhým účastníkom (účastníkmi) a úkon súdu - schválenie. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné rozlišovať dva základné pojmy - zmier a súdny zmier. Zmier je dohoda účastníkov konania, urobená v priebehu konania, ktorou si účastníci upravujú subjektívne hmotné práva a povinnosti. Ak súd dohodu účastníkov (zmier) schváli, stáva sa súdnym zmierom. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistené ani ďalšie dôvody uvedené v § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p., ktoré by mali za následok nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu v dovolaním napadnutej časti a ani vady konania uvedené v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie .
Právna veta: Na doplnenie považuje Najvyšší súd Slovenskej republiky za potrebné poukázať na to, že v konaní o náhradu škody z pracovného úrazu má zamestnávateľ povinnosť tvrdiť a preukázať, že škoda bola spôsobená tým, že postihnutý zamestnanec svojim zavinením porušil právne alebo ostatné predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne oboznámený, a že toto porušenie bolo jednou z príčin škody. Pritom predpokladom čiastočného zbavenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovných úrazoch v zmysle ustanovenia § 196 ods. 2 písm. a/ Zákonníka práce je zavinené por ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistené ani ďalšie dôvody uvedené v § 241 ods. 2 písm. b/ O.s.p., ktoré by mali za následok nesprávnosť rozhodnutia odvolacieho súdu v dovolaním napadnutej časti a ani vady konania uvedené v § 237 O.s.p., Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.