Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávny postup súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5549

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

421 dokumentov
6602 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak súd v priebehu konania nevykonal všetky dôkazy navrhované účastníkmi, resp. vykonal iné dôkazy na zistenie skutočného stavu, dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. f) O.s.p. nie je prípustné, lebo to nemožno považovať za odňatie možnosti konať pred súdom a za znemožnenie uplatnenia procesných práv, ktoré účastníci mohli uplatniť a boli v dôsledku nesprávneho postupu súdu z nich vylúčení.

Úryvok z textu:
Odvolací súd rozsudkom z 23. júna 1998, sp. zn. 1 Obo 67/98, rozsudok Krajského súdu v B. zo 4. decembra 1997, č. k. 21 Cb 28/96-43, potvrdil a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu trovy odvolacieho konania v sume 1 580 Sk. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie, v ktorom upozornil na nesprávny postup prvostupňového a druhostupňového súdu. Tvrdil, že súdy nezistili vyčerpávajúco skutočný stav, nevykonali potrebné dokazovanie, neobjasnili všetky
Právna veta: Ak súd v priebehu konania nevykonal všetky dôkazy navrhované účastníkom, resp. vykonal iné dôkazy na zistenie skutočného stavu, dovolanie proti rozhodnutiu odvolacieho súdu podľa § 237 písm. f) OSP nie je prípustné, lebo nemožno to považovať za odňatie možnosti konať pred súdom a za znemožnenie uplatnenia procesných práv, ktoré účastníci mohli uplatniť a boli v dôsledku nesprávneho postupu súdu z nich vylúčení.

Úryvok z textu:
Odvolací súd rozsudkom z 23. júna 1998, č. k. 1 Obo 67/98-63, rozsudok Krajského súdu v B. zo 4. decembra 1997, č. k. 21 Cb 28/96-43, potvrdil a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu trovy odvolacieho konania v sume 1 580 Sk. Proti rozsudku odvolacieho súdu podal žalovaný dovolanie, v ktorom upozornil na nesprávy postup prvostupňového a druhostupňového súdu. Tvrdil, že súdy nezistili vyčerpávajúco skutočný stav, nevykonali potrebné dokazovanie, neobjasnili všetky
Právna veta: Nesprávny postup súdu na hlavnom pojednávaní pri určení poradia záverečných rečí upraveného v § 274 ods. 2 Tr. por., je síce porušením tohto ustanovenia, ale samo osebe nie je porušením práva obvineného na obhajobu zásadným spôsobom, predpokladaným v ustanovení § 371 ods. 1 písm. c/ Tr. por., teda ani dôvodom dovolania.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tdo 35 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Martina Bargela na neverejnom zasadnutí konanom dňa 23. júna 2015 v Bratislave v trestnej veci obvineného Z. N. , pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. , o dovolaní obvineného proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 27 . januára 201 5, sp. zn.
Právna veta: Pod odňatím možnosti pred súdom konať v zmysle § 237 písm. f/ O.s.p. treba rozumieť procesne nesprávny postup súdu, ktorým sa účastníkovi znemožňuje realizácia jeho procesných práv, priznaných mu v občianskom súdnom konaní za účelom ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Judikatúra za prípad odňatia možnosti pred súdom označuje aj postup súdu, ktorý sa z určitého procesného dôvodu odmietne zaoberať meritom veci (odmietne podanie alebo konanie zastaví alebo odvolací súd odmietne odvolanie), hoci procesné predpoklady pre taký postup nie sú dané (viď R 23/1994).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 ECdo 195 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej P. , s.r.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti povinn ému S. M. , bývajúce mu v L. , o vymoženie 222 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 3 Er 1442/2010 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 31. januá ra 2013 sp. zn. 6
Právna veta: Ak účastník nemôže dosiahnuť ochranu svojich práv a právom chránených záujmov z dôvodu, že súd nesprávne aplikoval ustanovenia procesného súdneho poriadku, potom nesprávny postup súdu je zásahom do práva účastníka na súdnu ochranu. Takéto dôsledky má aj uznesenie o odmietnutí opravného prostriedku, z ktorého nemožno zistiť, že odmietnutie opravného prostriedku zodpovedá zneniu § 250p O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky A. B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni - ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 12. novembra 2008, č. k. 23Sd/303/2008-9, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre z 12. novembra 2008, č. k. 23Sd/303/2008-9, z r u š u j e a v
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorý znemožnil účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. Z. , nar. X. , trvale bytom Č.Č. a 2/ L. , nar. X. , trvale bytom Č.Č. , proti žalovanému : JUDr. I., K. , správca konkurznej pod staty úpadcu Č.P. v likvidácii, Č. , IČO: X. , o vylúčenie majetku zo súpisu konkurznej podstaty, na odvolanie žalobcov 1/ a 2/ proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 13. mája 2013, č. k. 49 Cbi 3/2012 -80, takto r o z h o d o
Právna veta: Odňatím možnosti konať pred súdom sa rozumie taký postup súdu, ktorým znemožní účastníkovi konania realizáciu procesných práv, priznaných mu Občianskym súdnym poriadkom za účelom obhájenia a ochrany jeho práv a právom chránených záujmov. Musí však ísť o znemožnenie realizácie konkrétnych procesných práv, ktoré by inak účastník mohol pred súdom uplatniť a z ktorých v dôsledku nesprávneho postupu súdu bol vylúčený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Oboer 19/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., A., IČO: X., zastúpený: V., s. r. o., K., IČO: X., proti povinnej: R., nar. X., R., o vymoženie 757,15 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn.: 4 Er 802/2011, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 28. septembra 2012, č. k.: 13 CoE 287/2012-47, takto rozhodol: Dovolanie oprávneného sa o d m
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdomchybné predvolanie
R 64/2002
Právna veta: Účastníci konania musia byť riadne a včas upovedomení nielen o dátume a čase nariadeného pojednávania, ale tiež o mieste, kde sa pojednávanie má konať, a to tak, aby o ňom nemohli vzniknúť žiadne pochybnosti. Ak boli účastníci konania chybne predvolaní na pojednávanie do inej pojednávacej miestnosti než tej, v ktorej bola vec z tohto dôvodu bez ich účasti prejednaná a rozhodnutá, išlo o nesprávny postup súdu, ktorým im bola odňatá možnosť konať pred súdom v zmysle ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p..

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. označeným rozsudkom potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola zamietnutá žaloba (o zaplatenie 14 000 Sk s prísl. z titulu vrátenia plnenia po odstúpení od kúpnej zmluvy) s odôvodnením, že žalobca svoj nárok (pre neurčitosť vytknutej vady technického stavu vozidla) neuplatnil včas tak, ako to správne posúdil okresný súd; účastníkom náhradu trov konania nepriznal. Proti tomuto rozsudku odvolacieho súdu podal žalobca včas dovolanie. Prostredníctvom svojho právneho zástup
Právna veta: Keďže nepreukázanie doručenia uznesenia o pripustení zmeny žaloby súdom žalovanej spôsobilo, že táto sa nemala možnosť k nemu ani vyjadriť a toto pochybenie vytvorilo stav nerovnosti strán v konaní pred súdom, tak nebolo možné v tomto smere odvolacie konanie považovať za spravodlivé. Porušením práva na spravodlivý proces vyššie uvedeným spôsobom nerešpektujúcim princíp rovnosti zbraní bolo dôsledkom nesprávneho postupu súdov v odvolacom konaní. Žalovanej bolo znemožnené uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/152/2018 8813210011 27. marca 2019 JUDr. Ján Šikuta ECLI:SK:NSSR:2019:8813210011.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu O., bývajúceho v K. proti žalovanej W., bývajúcej vo O. zastúpenej JUDr. Evou Petránovou, advokátkou so sídlom v Prešove, Puškinova 16, o určenie, že nehnuteľnosti patria do vlastníctva žalobcu, vedenom na Okresnom súde Vrano
MENU