Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávny procesný postup súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3679

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

367 dokumentov
4143 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hlavnými znakmi, ktoré charakterizujú procesnú vadu uvedenú v § 420 písm. f/ CSP, sú a/ zásah súdu do práva na spravodlivý proces a b/ nesprávny procesný postup súdu znemožňujúci procesnej strane, aby svojou procesnou aktivitou uskutočňovala jej patriace procesné oprávnenia. 19. Podstatou práva na spravodlivý súdny proces je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Integrálnou súčasťou tohto práva je právo na relevantné, zákonu zodpovedajúce konanie súdov a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/160/2019 Identifikačné číslo spisu: 1213238580 Dátum vydania rozhodnutia: 27.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Helena Haukvitzová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:1213238580.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela IL. trvalým pobytom v J., zastúpeného advokátskou ka
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. g) Trestného poriadku možno úspešne uplatňovať v prípadoch, keď je rozhodnutie súdu založené na dôkazoch, ktoré neboli na hlavnom pojednávaní vykonané zákonným spôsobom. Skutočnosť, že rozhodnutie je založené na dôkazoch vykonaných v rozpore so zákonom, musí byť z obsahu spisu zrejmá a porušenie zákona by malo svojou povahou a závažnosťou zodpovedať porušeniu práva na spravodlivý proces podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čomu napokon zodpovedá i samotná povaha dovolania ako mimoriadneho (nie ďalšieho riadneho) opravného pro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2TdoV/3/2019 Identifikačné číslo spisu: 9515100201 Dátum vydania rozhodnutia: 23.09.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:9515100201.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JU
Kľúčové slová: prípustnosť dovolania podľa § 420 CSP
R 23/2018
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ je o určitom majetku (veci) právoplatne rozhodnuté, že sa vylučuje zo súpisu majetku podstát, zanikajú účinky prerušenia konania a oprávnenia správcu konať vo veciach týkajúcich sa takéhoto majetku v mene úpadcu vyplývajúce z ustanovení § 47 ods. 1 a § 44 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/219/2016 Identifikačné číslo spisu: 3806209839 Dátum vydania rozhodnutia: 27.04.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Rudolf Čirč Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:3806209839.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Kúpele Bojnice, a. s., so sídlom v Bojniciach, IČO: 31 638 694, z
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: V prípade nejednoznačného alebo nezrozumiteľného označenia žalovaného v žalobe je súd povinný vyzvať žalobcu na opravu alebo doplnenie žaloby podľa § 129 ods. 1 C. s. p. (predtým § 43 ods. 1 O. s. p.). Ak súd bez vyzvania žalobcu sám určí žalovaného, nesprávnym procesným postupom znemožní žalobcovi uskutočňovať procesné práva v takej miere, že dôjde k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: 1. Krajský súd v Bratislave ako súd odvolací dovolaním napadnutým rozsudkom potvrdil rozsudok Okresného súdu Pezinok, č. k. 36Cb/128/2012-386 z 21. 03. 2016 a žalovanému priznal plnú náhradu trov odvolacieho konania. 2. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu vyplýva, že potvrdeným rozsudkom súdu prvej inštancie bola žaloba v celom rozsahu zamietnutá a žalovanému bola priznaná náhrada trov súdneho konania vo výške 100%. Súd prvej inštancie tak rozhodol z dôvodu, že žalobca
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zástupcovi, ktorého si účastník zvolil, udelí písomne alebo ústne do zápisnice plnomocenstvo buď pre celé konanie (tzv. všeobecné procesné) alebo len pre určité úkony (jednoduché) ako to ustanovuje § 28 ods. 1 O.s.p. Plnomocenstvo udelené pre celé konanie nemožno obmedziť. Zástupca, ktorému bolo toto plnomocenstvo udelené, je oprávnený na všetky úkony, ktoré môže v konaní urobiť účastník (§ 28 ods. 2 O.s.p.). Podľa § 49 ods. 1 vety prvej O.s.p., ak má účastník zástupcu s plnomocenstvom pre celé konanie, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi. Účelom zastúpenia je umožniť, aby z rôzny ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. B. , bývajúceho v B. , 2/ L. B. , bývajúcej v B. , proti žalovaným 1/ Prvej stavebnej sporiteľni , a.s. , so sídlom v Bratislave, Bajkalská 30, IČO : 31 335 004, 2/ LICITOR group, a.s. , so sídlom v Žiline, Tajovského 5, IČO : 36 421 561 , 3/ P. L. , bývajúcej v B. , o neplatnosť dražby , vedenej na Okresnom súde Brezno pod sp. zn. 5 C 215/2010, o mimoriadnom dovolaní gen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dojednanie ve znení: " „majetok, ktorý nadobudnú v budúcnosti nebude patriť do BSM, ale bude patriť do výlučného vlastníctva toho ktorého účastníka, ktorý tento nadobudne kúpou (zo svojich finančných prostriedkov), darom, alebo inou formou. Za svoje finančné prostriedky každý účastník nadobúda v budúcnosti do svojho výlučného vlastníctva, pričom aj finančné prostriedky patria do výlučného vlastníctva toho účastníka, ktorý ich nadobudol.“ nepredstavuje zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, ale de facto upravuje jeho zánik, čo samozrejme inštitút zúženia rozsahu bezpodielového s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/58/2017 Identifikačné číslo spisu: 7208228005 Dátum vydania rozhodnutia: 30.05.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Gandžala Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7208228005.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne U.. T. Q., trvalým pobytom v O., zastúpenej JUDr. Jaroslavom Čollákom, a
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Dovolaciu námietku, že žalovaný nebol náležite poučený priamo „v predvolaní na pojednávanie“ tak ako to vyžaduje zákon, ale iba v rámci osobitného (generálneho) poučenia, ktoré bolo iba samostatnou prílohou predvolania vyhodnotil dovolací súd ako neopodstatnenú. Dovolací súd sa stotožňuje so záverom odvolacieho súdu, podľa ktorého poučenie bolo súčasťou predvolania na pojednávanie. Poučenie o procesných právach a povinnostiach strán sporu nesporne obsahuje aj poučenie v zmysle § 273 až § 274 C. s. p. (č. l. 83 spisu) z čoho vyplýva, že sa vzťahuje na konkrétne predvolanie na pojednávanie a pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Obdo/67/2019 Identifikačné číslo spisu: 1112241495 Dátum vydania rozhodnutia: 11.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ľubomíra Kúdelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1112241495.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Viliam Turan TURANCAR, s miestom podnikania Bratislavská 29/
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Zo všeobecnej úpravy času plnenia vyplýva, a to ako v režime občianskeho tak obchodného práva (tu s poukazom aj na právnu argumentáciu uvádzanú v rozhodnutí Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/146/2008, na ktoré dovolateľka poukazuje), že doba splatnosti pohľadávky závisí od výzvy veriteľa na plnenie. O tomto niet sporu. S týmto momentom je, prirodzene, spojená aj otázka počiatku plynutia premlčacej doby. Ak čas plnenia nie je v zmluve, ani inak, určený, je veriteľ v režime Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObZ“) oprávnený požadovať splnenie záväzku hneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/61/2019 1414215360 12. mája 2020 JUDr. Andrea Moravčíková ECLI:SK:NSSR:2020:1414215360.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu D.. V. X., nar. XX.XX.XXXX, V. C. XXX, XXX XX K., právne zastúpená: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o., Grösslingova 50, 811 09 Bratislava, IČO: 35 967 421, proti žalovanému F. P., nar. XX.XX.XXXX, F..
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Uznesenie, ktorým súd rozhodol o trovách exekučného konania podľa § 203 Exekučného poriadku je uznesením vydaným v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu; odvolanie proti nemu nie je prípustné (§ 202 ods. 2 O. s. p..) Odmietnutím odvolania preto odvolací súd neodňal súdnemu exekútorovi možnosť konať pred súdom podľa § 237 písm. f) O. s. p..

Úryvok z textu:
Okresný súd Bardejov uznesením zo 7. júna 2002, č. k. 2 Er 613/97-8, (na návrh oprávneného) zastavil exekučné konanie [§ 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“)] a oprávnenému uložil povinnosť zaplatiť súdnemu exekútorovi náhradu trov konania v sume 3 800,- Sk do troch dní od právoplatnosti uznesenia (§ 203 Exekučného poriadku). K
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nemožno vylúčiť, že na strane žalovaného môže dôjsť pred pojednávaním k neočakávanej udalosti objektívneho charakteru, alebo k okolnosti spôsobenej samotným žalovaným, resp. inak zavinenej, v dôsledku ktorej zmešká nariadené pojednávanie, resp. ktoré mu zabránia, aby včas ospravedlnil svoju neúčasť na pojednávaní. Účelom zákonnej úpravy je zabezpečiť žalovanému súdnu ochranu aj v prípade, ak sa z ospravedlniteľného dôvodu neustanoví na pojednávanie, na ktorom súd rozhodol rozsudkom pre zmeškanie. V tomto konaní sa súd nezaoberá tým, či boli splnené zákonné predpoklady pre vydanie rozsudku pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/26/2019 Identifikačné číslo spisu: 7512213814 Dátum vydania rozhodnutia: 29.01.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Anna Marková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:7512213814.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: SGABO, s. r. o., so sídlom Sídlisko Cementár 724/12A, 044 02 Tur
MENU