Nájdené rozsudky pre výraz: nesprávny procesný postup súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3679

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

367 dokumentov
4143 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania nie je rozhodujúci okamih odoslania e-mailu, ale okamih doručenia e-mailovej správy súdu - i keď sa tak stalo po úradných hodinách súdu. V prípade podania urobeného elektronickými prostriedkami podpísaného zaručeným elektronickým podpisom elektronická podateľňa automaticky vygeneruje potvrdenku s presným časom prijatia podania a túto elektronicky odošle odosielateľovi (porovnaj uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 147/2013 a sp. zn. 2 Sži 3/2012). Zaručený elektronický podpis má rovnaké dôsledky ako podpis na prvopise a podani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 190 /2013 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu O. , a.s. , so sídlom v B. , IČO : X. , proti žalovanému R. H. , býv ajúcemu v K. , o zaplatenie 1 395,78 € s príslušenstvom , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného Z. , so sídlom v P., IČO: X. , za stúpeného JUDr. I. Š., advokátom so sídlom vo S., vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 13 C 23/2012 , o dovolaní vedľajšieho účastníka proti uzn
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ako vedľajší účastník sa môže popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania aj právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu (§ 93 ods. 2 O.s.p.). Vstup určitého subjektu ako vedľajšieho účastníka do konania je pojmovo vylúčený vtedy, ak účastník konania, na strane ktorého chce tento subjekt vystupovať, už pri podaní žaloby nežil (v prípade fyzickej osoby) alebo právne existoval (v prípade právnickej osoby), a preto nemal spôsobilosť byť účastníkom konania. V takom prípade je pojmovo vylúčené aj rozhodovanie súdu o (ne)prípustnosti vedľajšieho úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zast úpeného Mgr. T. K. , advokátom so sídlom v B. , proti žalovanému M. J., bývajúcemu v B. , o zaplatenie 605,87 € s prísl ušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 32 Ro 1844/20112 , o dovolaní Z. , so sídlom v P., IČO: X. , zast úpené ho JUDr. A. M. , advokátom so sí dlom v S., proti uzneseniu Krajského súdu v Br at
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 241 ods. 1 druhej vety O.s.p. zakotvuje vzhľadom k zvýšenej odbornej náročnosti dovolacieho konania tzv. povinné zastúpenie dovolateľa profesijným advokátom, ktorého účelom je, aby účastníkovi, ktorý sám právnické vzdelanie nemá, bola poskytnutá kvalifikovaná právna pomoc, aby dovolanie vyhovovalo požiadavkám ustanovenia § 241 ods. 1 a 2 O.s.p. a aby dovolací súd tak mohol rozhodnúť bez zbytočných prieťahov. Nedostatok zastúpenia dovolateľa kvalifikovaným zástupcom bráni dovolaciemu súdu o veci ďalej konať. Citované ustanovenie § 241 ods. 1 veta druhá O.s.p. je ustanovením kogent ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 453 /201 2 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne ELKO COMPUTERS TRADE, s.r.o., so sídlom v Žiline, Hálkova 12, IČO: 36 434 647, proti žalovanej MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - Záhorská Bystrica, Bratislavská 1/a, IČO: 31 444 873, o ochran u dobrého mena, dôstojnosti a dobrej povesti, veden ej na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 14 C 157 /2008 , o dovolaní žalobkyne proti rozsudku K
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ako už dovolací súd vyššie uviedol, právna otázka položená dovolateľom v dovolaní musí byť zásadná (určujúca) pre rozhodnutie vo veci, čo znamená, že práve od jej vyriešenia záviselo rozhodnutie súdu v spore. Dovolateľom položená právna otázka uvedené kritérium nespĺňa a jej formulácia opomína základné závery rozhodujúce pre právne úvahy odvolacieho súdu. Pre záver o tom, že ide o právnu otázku kľúčovú pre rozhodnutie vo veci samej a pre posúdenie prípustnosti dovolania, nie je rozhodujúci subjektívny názor sporovej strany, že daná právna otázka môže byť pre ňu rozhodujúca, ale významný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Obdo/77/2019 Identifikačné číslo spisu: 5114236944 Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Ivana Nemčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5114236944.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: G-TERM Slovensko, s. r. o., so sídlom Na Bystričku 16,
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Súd v konaní o neplatnosť výpovede danej zástupcovi zamestnancov neskúma z vlastnej iniciatívy, či od zamestnávateľa možno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca ďalej zamestnával (§ 240 ods. 9 Zákonníka práce). § 240 ods. 9 Zákonníka práce je nepochybne hmotnoprávnym ustanovením toho predpisu súkromného práva. Ak chce zamestnávateľ v prípadnom spore o neplatnosť výpovede zvrátiť jej neplatnosť ako následok nesúhlasu zástupcu zamestnancov s výpoveďou danou zamestnancovi (ktorý je členom odborového orgánu), a teda dosiahnuť platnosť ním urobeného neplatného právneho úkonu, musí tvrdiť a preuka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/240/2018 Identifikačné číslo spisu: 8115224784 Dátum vydania rozhodnutia: 31.07.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Petríková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8115224784.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu P. D., bývajúceho v E., zastúpeného JUDr. Luciou Jurgovou, advo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hmotnoprávny vzťah strán, založený zmluvou o budúcej kúpnej zmluve sa riadi režimom Občianskeho zákonníka (odvolací súd uviedol, že závery súdu prvej inštancie v tomto smere považuje za správne, pretože žalovanému sa nepodarilo preukázať, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve súvisela s podnikateľskou činnosťou samotnej žalobkyne, a nie iba jej dcéry), ďalej že zmluva o budúcej kúpnej zmluve zanikla ex lege podľa § 50a ods. 3 OZ, pretože z okolností, z ktorých účastníci pri vzniku záväzku (uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu) vychádzali sa do tej miery zmenili, že nemožno spravodlivo požadovať, aby sa (b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Obdo/66/2019 Identifikačné číslo spisu: 4414216991 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4414216991.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne M. X., nar. XX. R. XXXX, bytom U. XXXX/XX, XXX XX O. K., zastúpe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutím, ktorým konanie končí a proti ktorému je za podmienok uvedených v § 420 Civilného sporového poriadku prípustné dovolanie, je tiež uznesenie odvolacieho súdu potvrdzujúce uznesenie súdu prvej inštancie o odmietnutí odporu proti platobnému rozkazu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/97/2017 Identifikačné číslo spisu: 7515215185 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7515215185.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U.-V. s miestom podnikania v C., IČO: XX XXX XXX, proti žalovanému S. býv
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Plnenie poskytnuté povinným oprávnenému, treba vzhľadom na to, že bolo realizované po doručení upovedomenia o začatí exekúcie, pokladať za plnenie poskytnuté v rámci exekučného konania. V danej veci sa exekúcia skončila vymožením nároku priznaného exekučným titulom a trov exekúcie, z toho dôvodu nemožno návrhu povinnej na zastavenie exekúcie (ako iného spôsobu skončenia exekúcie, pozn. dovolacieho súdu) vyhovieť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 163 /2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci exekúcie oprávnen ej S., pobočka B. , IČO: X. , proti povinnej R. , spol. sr.o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. M. S., advokátom so sídlom v B. , o vymoženie 4 56 5,45 € , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. Er 744/2002, o dovolaní povinnej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 2. marca 2010 sp. zn. 19 CoE 230/2009 , takto r o z h o d o l :
Merito veci Trovy konania
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Postup odvolacieho súdu podľa § 213 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku neprichádza do úvahy pri rozhodovaní o trovách konania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného advokátskou kanceláriou T. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej S. K. , naposledy bývajúcej vo V. , zastúpenej opatrovníkom JUDr. O. K. , vyšším súdnym úradníkom Krajského súdu v Nitre , o zaplatenie 1 622,29 € s príslušenst vom , za účasti vedľajšieho účastníka Združenia na ochranu občana spotrebiteľa H ., so síd
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: S účinnosťou od 1. decembra 2006 (novela Exekučného poriadku č. 585/2006 Z.z.) sa predloženie listiny v origináli alebo osvedčenej fotokópii na preukázanie skutočnosti, že došlo k prechodu alebo prevodu práv alebo povinnosti z exekučného titulu nevyžaduje. To znamená, že počnúc od 1. septembra 2005 právna úprava už od oprávneného nepožaduje preukazovať prechod alebo prevod práva alebo povinnosti, predložením listiny vydanej alebo overenej oprávneným orgánom, ani predložením jej originálu alebo osvedčenej fotokópie.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej S., a.s., IČO: X., so sídlom v B., proti povinnému V. V., bývajúcemu v B., o vymoženie pohľadávky 4 581,- Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4 Er 549/2007, o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30. mája 2008, sp. zn. 18 CoE 332/2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského s
MENU