Nájdené rozsudky pre výraz: nestrannosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 306

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

408 dokumentov
1215 dokumentov
15 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žiada vysloviť, že právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto porušenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom 23. januára 1997 predbežne prerokoval podnet S. - P. družstva, Banská Bystrica, zastúpenej predsedom Ing. Ľ. T. a podpredsedom Mgr. Ľ. J. vo veci porušenia základných práv upravených čl. 2 ods. 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupmi a rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v odvolacích a dovolacích konaniach o určenie platnosti hospodárskej zmluvy
Právna veta: Začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky na základe podnetu fyzickej osoby vo veci ochrany vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predpokladá existenciu jej vlastníckeho práva a súčasne taký procesný postup všeobecného súdu v konaní o ochrane vlastníckeho práva, ktorým by sa porušilo niektoré základné právo upravené v čl. 46 až 50 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 1. júla 1997 predbežne prerokoval podnet O. K., bytom P., zastúpeného JUDr. J. M., komerčným právnikom, na začatie konania vo veci porušenia ústavných práv upravených v čl. 144 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 2 ods. 2 a čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky konaním Okresného súdu v Prešove vo veci č. k. 8 C 70/96-20 a takto r o z h o d o l : Podnet O. K. o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovens
Právna veta: 1. Článkom 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje predovšetkým prístup k súdu, pretože len v takom prípade sa vytvárajú podmienky na domáhanie sa práva na súdnu ochranu. Súd musí mať ústavou výslovne určenú kvalitu. To znamená, že musí byť nezávislý a nestranný. 2. Právo občana domáhať sa svojho práva na nezávislom súde sa zabezpečuje ustanoveniami čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Účelom týchto ustanovení je zabezpečiť výkon súdnej moci takými štátnymi orgánmi (súdmi), ktoré nie sú podriadené iným zložkám štátnej moci. Súčasťou nezávislosti súdu je a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. októbra 1998 vo veci podnetu E. T., bytom S., zastúpenej JUDr. L. S., advokátom, na začatie konania o porušení základného práva domáhať sa svojho práva zákonom ustanoveným postupom na nezávislom a nestrannom súde podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v konaní o vrátení spôsobilosti na právne úkony vedenom na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi pod sp. zn. P 103/83 takto r o z h o d o l : Právo E. T. priznané čl. 46 ods.
Kľúčové slová: nezávislosť a nestrannosť súduodňatie a prikázanie veci
R 58/2002
Právna veta: I. Základné princípy nezávislosti súdnictva vyjadrené v článku 141 Ústavy Slovenskej republiky a v § 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a v § 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov znamenajú, že súdne konanie a rozhodnutie nielen že majú byť objektívne a nestranné, ale objektívnymi a nestrannými sa majú javiť aj navonok. Funkcionári štátnej správy súdov, aj sudcovia sa preto majú zdržať takých verejných vyhlásení o očakávanom rozhodnutí vo veci, v ktorej súd koná alebo bude konať, ktoré by mohli vyvolať pochybnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením rozhodol, že predsedníčka senátu krajského súdu JUDr. S. S. je vylúčená z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci obvineného Ing. I. L., vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 1 T PT 25/01. Z odôvodnenia: Obvinený Ing. I. L. počas výsluchu predsedníčkou senátu krajského súdu dňa 19. júla 2002 namietol príslušnosť Krajského súdu v B. na predmetné konanie a vzniesol námietku príslušnosti a zaujatosti celého Krajského súdu v B
Právna veta: V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možno namietať predpojatosť len sudcu, ktorý sa podieľa na rozhodovaní v danej veci.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2003 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Eduarda Báránya a Juraja Babjaka prerokoval návrh Súdnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. J. D., DrSc., a JUDr. P. B.; a JUDr. Š. H., vedľajšieho účastníka, zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., na vyhlásenie predpojatosti sudcov Alexandra Brostla, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku a Jána Mazáka vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod s
Právna veta: Rozhodnutiu vo veci samej musí predchádzať definitívne vyrie­šenie otázky vylúčenia namietaného sudcu, resp. sudcov senátu, ktorý je vo veci povolaný na také rozhodnutie. Je totiž neodňateľným právom obžalovaného, aby o obžalobe, ktorá bola na neho po­daná, rozhodol samosudca alebo senát v predpísanom zložení sud­cov, u ktorých nie sú žiadne pochybnosti o ich zaujatosti. Takýto právny stav, deklarujúci nevylúčenie sudcu z vykonáva­nia úkonov trestného konania, nastáva až okamihom rozhodnutia nadriadeného súdu o podanom opravnom prostriedku proti uznese­niu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pozícii odvolacieho súdu sa zistilo, že nepostupujú jednotne v prípadoch, keď prvostupňový súd rozhodol vo veci rozsudkom v čase, keď ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o vznesenej námietke zaujatosti. V prvom prípade senáty najvyššieho súdu na základe striktného rozlišo­ vania medzi úkonmi trestného konania a rozhodnutiami orgánov činných v trestnom konaní dospeli k záveru, že vznesená námietka zaujatosti
Právna veta: Kritériom aplikovateľnosti čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) je materiálna povaha predmetu konania. Aplikácia uvedeného článku dohovoru prichádza do úvahy iba v prípade, že ide o konanie, v ktorom sa rozhoduje o „občianskych právach alebo záväzkoch“, prípadne o „oprávnenosti trestného obvinenia“. Nie je pritom rozhodujúce, či v okolnostiach konkrétneho prípadu rozhoduje všeobecný súd alebo iný orgán verejnej moci, a taktiež nie je rozhodujúca ani povaha zákona, ktorý upravuje predmet daného konania, rovnako tak ani povaha strán (účastníkov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2007 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. M. K., M., vo veci namietaného porušenia čl. 2 a čl. 12 Ústavy Slovenskej republiky, porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 a čl. 47 v spojení s čl. 144 Ústavy Slovenskej republiky, práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, práva podľa čl. 5 Protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a práva podľa čl. 3, čl. 12, č
Meritum zaplatenie 10 782 621 .-Sk
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., bývajúceho v P., S., zastúpeného J., advokátom, so sídlom v B., proti odporcovi I. D. U. bývajúcemu v B. , zastúpenému J., advokátom, so sídlom v B., o zaplatenie 10 782 621 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II, pod sp. zn. 17 C 192/1994 a Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 9 Co 156/2007, o námietke zaujatosti sudcov Krajského súdu v Bratisla
Právna veta: Do hodnotenia dôkazov (§ 132 OSP) už účastníci zasahovať nemôžu a ani do právneho záveru. Ak by sa pripustila takáto možnosť, sotva by bolo možné hovoriť o nezávislom či nestrannom súde. V našom systéme jednotného, ale dvojinštančného konania v zásade platí, že proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie je prípustný riadny opravný prostriedok. Účastník, ktorý odvolanie podá môže namietať ako nesprávny procesný postup prvostupňového súdu, tak aj nesprávne právne posúdenie veci podľa hmotného práva (§ 201 a nasl. OSP).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 33/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací v právnej veci navrhovateľa: Doc. Ing. M., CSc., B., zast. JUDr. A., advokátkou, Advokátska kancelária, V., proti odporcovi v 1. rade: E., B., v 2. rade: M., B., v 3. rade: M., B., odporcovia v 2. a 3. rade zast. Mgr. P., advokátom, Advokátska kancelária, R. o zaplatenie 50 232 Sk istiny s prísl. na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 O. s. p., ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu. Sudcovia sú vylúčení nielen vtedy, ak majú pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom, ale pre ich vylúčenie stačí len pochybnosť o ich nezaujatosti. Nejedná sa preto o subjektívny pocit sudcu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a ani o hodnotenie pocitov účastníkov konania k nestrannosti sudcu. Subjektívny pocit sudcu k veci, k účastníkovi konania alebo k ich zástupcom však nestačí pre vylúčenie sudcu vtedy, ak intenzita tvrdeného pocitu sudco ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. K., R., K. P. č. X., zastúpeným JUDr. F. F., advokátom, P., 010 01 Žilina, proti žalovanému: Ing. A.. P. M., bytom T., 010 01 Žilina, zastúpeným JUDr. A. H., advokátkou,., 010 01 Žilina, o zaplatenie 108 106,– Sk s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 13Cob/163/2008, o zaujatosti sudcu, takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v Žiline JUD
MENU