Nájdené rozsudky pre výraz: neúčinnosť právneho úkonu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 155

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

50 dokumentov
974 dokumentov
3 dokumenty
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmysel právnej úpravy odporovateľnosti spočíva v zabezpečení ochrany veriteľa pred právnymi úkonmi dlžníka, ktoré vedú k zmenšeniu majetku dlžníka, a tým aj k zmareniu, či ohrozeniu možnosti, aby pohľadávka veriteľa mohla byť z majetku dlžníka uspokojená. Podstata odporovateľnosti právneho úkonu spočíva v tom, že odporovateľný právny úkon stráca na základe právoplatného rozhodnutia súdu v určených prípadoch účinnosť iba voči oprávnenej osobe, t.j. voči veriteľovi. Právne úkony, ktoré možno odporovať sú svojou povahou nielen právnymi úkonmi, na základe ktorých dochádza k scudzeniu majetku (napr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Ľubora Šeba a JUDr. Rudolfa Čirča, v právnej veci žalobcu JUDr. Ľ. D., advokáta v Š., proti žalovanému Ing. J. Š., bývajúcemu v Š., o neúčinnosť právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Levice pod sp.zn. 14 C 115/2003, o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 22. februára 2007 sp.zn. 8 Co 248/2006, rozhodol t a k
Právna veta: Podľa § 151 ods. 5 veta prvá O.s.p. trovy konania určí súd podľa sadzobníkov a podľa zásad platných pre náhradu mzdy a hotových výdavkov. Sadzobníkom sa pre účely určenia odmeny za právne služby poskytnuté advokátom rozumie aj vyhláška. V zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky sa základná sadzba tarifnej odmeny stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a podľa úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal, ak táto vyhláška neustanovuje inak. Z § 10 ods. 1 vyhlášky vyplýva, že ak nie je ustanovené inak, určuje sa základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej slu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i navrhovateľa Ing. J. S., bývajúceho v B. , zastúp eného JUDr. M. Ď. , advokátom so sídlom v B. , proti odporkyni D. Ž. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. O. B. , advokátom so sídlom v B. , o neúčinnosť právne ho úkonu , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 15 C 253/2006, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Bratis lave z
Právna veta: Ak predseda senátu odvolacieho súdu na prejednanie odvolania proti rozhodnutiu vo veci samej nariadil pojednávanie, hoci o odvolaní bolo možné v zmysle ust. § 214 ods. 2 O. s. p. rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania, môže odvolací súd vec prejednať v neprítomnosti účastníka len za dodržania podmienok stanovených v ust. § 101 ods. 2 O. s. p..

Úryvok z textu:
Najvyšší súd S. republiky 1Ob do V/ 17/2009 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ S. P. , so sídlom v B.B. pobočka B. B. , K. 27, B. B. , IČO: X. , 2/ K. , s.r.o., M.. H. X. , B. B. , IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. J. H. , AK J. K. 12, V. , 3/ D. R. , S. X. , S., IČO: X. , zastúpeného advokátom JUDr. I. Š., G. X. , B. , za účasti ved ľajšieho účastníka JUDr. I. B. , B. 33, V. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu R. D. S., B. B. , prot
Právna veta: V konkurznom konaní sa môže odporovateľnosti domáhať okrem správcu ktorýkoľvek veriteľ a právne účinky sa vzťahujú na všetkých konkurzných veriteľov, na rozdiel od odporovateľnosti podľa Občianskeho zákonníka. V zmysle § 16 ods. 4 ZKV je právny úkon, ktorému konkurzný veriteľ alebo správca s úspechom odporoval, voči konkurzným veriteľom právne neúčinný; a všetko, o čo sa odporovateľným právnym úkonom majetok dlžníka ukrátil, musí sa vrátiť do podstaty, a ak to nie je možné, musí sa poskytnúť peňažná náhrada.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obo 60 /2012 Slovenskej republiky 5 Obo 61 /2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek senátu JUDr. Darin y Ličkovej a JUDr. Kataríny Pramukovej , v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J., R. , správca konkurznej podstaty úpadcu C. , a . s., nám. D. , S., IČO: X. , zastúpeného advokátom Mgr. M. , R. , a 2/ S., a. s., B. , IČO: X. , proti žalovanému : JUDr. I., B. , správky
Právna veta: Ak v konaní správca tvrdil, že k ukráteniu uspokojenia pohľadávok veriteľov malo dôjsť uzavretím spornej zmluvy a jej účinnosťou, mal v žalobe uviesť hodnotu majetku dlžníka pred účinnosťou spornej zmluvy a sumu pohľadávok veriteľov, ktoré by sa mohli z tohto majetku dlžníka uspokojovať, inak nemôže byť v konaní o odporovacej žalobe úspešný, keďže predpokladom odporovateľnosti je podľa § 57 ods. 4 ZoKR zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka. Správca však žiadne zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, ku ktorému malo dôjsť po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka, ktorým by sa bol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obdo /77/2016 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu JUDr. A. B. PhD., so sídlom kancelárie H. , správca podstaty úpadcu J.., s. r. o., so sídlom S., IČO: X. , právne zastúpená B. J. L. – advokáti, s. r. o., so sídlom J., IČO: X. , v mene ktorej koná kon ateľ – advokát JUDr. M. L. , PhD. , proti žalovanému A. , s. r. o., so sídlom S., IČO: X. , právne zastúpeného Advo kátska kancelári a U. , s. r. o., so sídlom Š.,
Právna veta: Odporovať je možno len právnemu úkonu dlžníka. Dlžník musí byť vždy jednou stranou právneho úkonu alebo jedinou stranou, ak ide o jednostranný právny úkon. Odporovateľnosť možno uplatniť len vtedy, ak je právny úkon platný. Dôsledkom úspešného uplatnenia odporovania je len neúčinnosť právnych úkonov, nie ich neplatnosť. Právny úkon, ktorému veriteľ úspešne odporoval, ostáva naďalej platný a je podľa Obč. žák. neúčinný, len voči tomu veriteľovi, ktorý podal žalobu a podľa zákona o konkurze a vyrovnaní, len voči konkurzným veriteľom; voči ostatným veriteľom je právny úkon platný aj účinný.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 113/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: JUDr. F. H., správca konkurznej podstaty úpadcu: B. s.r.o. Košice, IČO: X., zast. JUDr. Š., advokátom, Košice, K., proti žalovanému: H., s.r.o., L., Košice, IČO: X., zast. JUDr. D. P. advokátom, K. Košice, o určenie neúči
Právna veta: Právny úkon, ktorému veriteľ s úspechom odporoval, je právne neúčinný a veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku; ak to nie je možné, má právo na náhradu voči tomu, kto mal z tohto úkonu prospech ( § 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka ). Dôsledkom úspešného odporovania právnemu úkonu je v zmysle ustanovenia § 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka neúčinnosť tohto úkonu. Právnu neúčinnosť charakterizuje samotný zákon tak, že veriteľ môže požadovať uspokojenie svojej pohľadávky z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa T. R. P., bývajúceho v K., L., S., zastúpeného JUDr. M. K., advokátom, so sídlom v B., proti odporcovi Ing. M. S., bývajúcemu v P., o určenie neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Prievidza pod sp. zn. 15 C 6/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Prievidza zo 17. septembra 2007 č. k. 15 C 6/200
Kľúčové slová: odporovateľné právne úkony dlžníkúmysel ukrátiť veriteľov
R 5/2010
Právna veta: Splnenie podmienok odporovateľnosti právneho úkonu sa posúdi podľa ust. § 15 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších platnom a účinnom v čase, kedy právny úkon vznikol.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1M Ob doV/7/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členov senátu JUDr. Juraja Semana, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Dariny Lič kovej a JUDr. Viera Pepelovej v právnej veci žalobcov: 1/ JUDr. J. J., správca konkurznej podstaty úpadcu B. S., a.s., B. , R. N. X. , B. a X. / A. , s. r. o., P., Š. X. , IČO: X. , obaja zastúpení advokátom JUDr. J. C. , B. ,
Meritum Právne úkony
Právna veta: Nedostatok naliehavého právneho záujmu [§ 80 písm. c) O. s. p.] na určení neplatnosti právneho úkonu nemožno vyvodiť z toho, že veriteľ má možnosť domáhať sa vyslovenia neúčinnosti tohto právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Galanta rozsudkom z 26. júna 2001, č. k. 6 C 88/00-80, určil, že zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1. februára 1995, uzavretá medzi žalovanými, je neplatná. Súčasne zaviazal žalovaných spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania v sume 3 160,- Sk do troch dni. Okresný súd na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že predmetná nájomná zmluva je v rozpore s ustanovením § 37 Občianskeho zákonníka, lebo je nejasná a neurčitá, a preto je neplatná.
MENU