Nájdené rozsudky pre výraz: neúčinný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 110

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
530 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Žaloba o určenie, že dlžníkov právny úkon je voči veriteľovi neúčinný, môže byť úspešná len vtedy, ak bola podaná voči osobe, s ktorou alebo v prospech ktorej bol právny úkon urobený.

Úryvok z textu:
Žalobca sa žalobou podanou na okresnom súde 19. decembra 1995 domáhal voči žalovaným, aby bolo určené, že zmluva o prevode nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. 3129, kat. úz. R. S. ako parcela č. 2730/22 - zast. plocha o výmere 1.372 m2, č. 2730/24 - zast. plocha o výmere 4 414 m2 a pare. č. 2730/28 - zast. plocha o výmere 572 m2 zo dňa 25. augusta 1994, uzavretá medzi žalovanými v 1. až 3. rade a žalovanou v 4. rade a kúpna zmluva zo 6. októbra 1994, ktorou žalovaná v 4. rade predal
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Odvolací súd poukázal na ust. § 57 ods. 1, 2, § 63 ods. 2 ZKR a uviedol, že následky podľa § 57 a nasl. ZKR neúčinných právnych úkonov rieši vo vzťahu k povinnej osobe ust. § 63 ZKR. Odvolací súd má za to, že právo na plnenie podľa § 63 ods. 3 ZKR je právom, ktoré vzniká neúčinnosťou právneho úkonu týkajúceho sa majetku dlžníka voči veriteľom. K tejto neúčinnosti pritom dôjde v zmysle § 57 ods. 1 ZKR až momentom kedy oprávnená osoba – správca konkurznej podstaty, úkonu odporuje. Účelom odporovania právnemu úkonu je uviesť veci do stavu, v akom boli predtým, než sa odporovateľný úkon urobil. Le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Obdo 46/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. L.B. , M.N. , správca konkurznej podstaty úpadcu: P.V., V. , IČO: X. , zastúpený: JUDr. R.S. , D.B. , proti ža lovanému: P. , s.r.o., B. , IČO: X. , zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. S., s.r. o., N.T. , IČO: X. , o vyslovenie neúčinnosti právnych úkonov a zaplatenie 8 7611,26 eur , vedenej na Okre snom súde Nitra pod sp. zn.: 23 Cbi 10/2009, o dovolaní
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Neúčinnosť právneho úkonu znamená, že dochádza k zániku účinkov právnych úkonov dlžníka vo vzťahu na právne úkony, ktoré dlžník urobil v lehote stanovenej v ust. § 15 ZKV pred začatím konkurzného konania. Táto strata účinkov má za výsledok, že sa v konkurze môžu pohľadávky veriteľov uspokojovať i z majetku, ktorý už nie je vo vlastníctve úpadcu. Teda ak je právny úkon dlžníka voči jeho veriteľom neúčinný, neznamená to súčasne, že by bol takýto právny úkon dlžníka tiež neplatným právnym úkonom. Vlastníkom veci zahrnutej do konkurznej podstaty úpadcu v dôsledku neúčinného právneho úkonu dlžníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Obo 41/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Markovej a členiek JUDr. Dariny Ličkovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci žalobcu: Ing. Ľ.L., nar. X., X., zast. JUDr. Ľ., advokátkou so sídlom ul. X.H. proti žalovanému: Ing. D., K.K., správca konkurznej podstaty úpadcu L, s.r.o., P.L., IČO: X., zast. JUDr. I., advokátkou so sídlom H.K., o vylú
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Právoplatné rozhodnutie súdu o neúčinnosti právneho úkonu dlžníka vydané v konaní podľa ustanovenia § 57 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým bola zároveň osobitným výrokom podľa ustanovenia § 63 ods. 1 zákona uložená osobe, voči ktorej sa právo odporovať právnemu úkonu uplatnilo (§ 62 ods. 1), povinnosť vydať do dotknutej konkurznej podstaty veci nadobudnuté od dlžníka na základe neúčinného právneho úkonu, predstavuje prekážku právoplatne rozhodnutej veci pre žalobu o vylúčenie týchto veci zo súpisu majetku zapísaných správcom do tohto súpisu podľa ustanoveni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a: 1. Okresný súd Trnava (ďalej len "súd prvej inštancie" alebo "okresný súd") rozsudkom z 3. októbra 2018, č. k. 36Cbi/5/2017 183 výrokom I. žalobu zamietol, výrokom II. konanie voči žalovanému 2/ zastavil, výrokom III. návrh žalobkyne na prerušenie konania zamietol, výrokom IV. žalovanému 1/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania a výrokom V. žalovanému 2/ priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania. 2. Krajský súd v Trnave (ďalej len "odvolac
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa názoru dovolacieho súdu pod vymáhateľnou pohľadávkou v zmysle § 42a ods. 1 Obč. zákonníka treba rozumieť takú pohľadávku, ktorá bola veriteľovi priznaná vykonateľným rozhodnutím alebo iným titulom, podľa ktorého možno vykonať exekúciu. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom urobený právny úkon je voči veriteľovi neúčinný. Rozhodnutie súdu, ktorým bolo odporovacej žalobe vyhovené, potom predstavuje podklad na to, že sa veriteľ môže na základe exekučného titulu, vydaného proti dlžníkovi, domáhať vy ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 253 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne J. spol. s r.o. , so sídlom v G. , IČO: X. , zastúpen ej obchodnou spoločnosťou Advokátsk a kancelári a T. , s. r.o., so sídlom v Š., v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľka advokátka Mgr. E. T. M. , proti žalovan ým 1/ T. S. a 2/ P. S. , obom bývajúcim v M.M. , zastúpen ým JUDr. P. E. , advokátom Advokátsk ej kancelári e M. , s.r.o., so sídlom v B. , o
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právna úprava odporovateľnosti právnych úkonov je obsiahnutá v ustanoveniach § 42a a 42b Občianskeho zákonníka. Z hľadiska jej systematiky treba rozlišovať medzi aktívnou vecnou legitimáciou na uplatnenie odporovateľnosti (§ 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka), podmienkami odporovateľnosti (§ 42a ods. 2 až 5 Občianskeho zákonníka), spôsobom uplatnenia odporovateľnosti (§ 42b ods. 1 Občianskeho zákonníka), pasívnou vecnou legitimáciou (§ 42b ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka) a právnymi následkami spojenými s úspešným odporovaním právnemu úkonu (§ 42b ods. 4 Občianskeho zákonníka). Zmyslom odporov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa B., spol. s.r.o., so sídlom v K., zastúpeného JUDr. V., advokátom so sídlom v K., proti odporcom 1/ Š., bývajúcemu v N., zastúpenému JUDr. E., advokátkou so sídlom v N., 2/ Š., bývajúcemu v N. , 3/ N., spol. s.r.o., so sídlom v N., o určenie právnej neúčinnosti právneho úkonu, vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 6 C 97/2004, o dovolaní odporcu 1/ proti rozsudku
Kľúčové slová: súpis majetku podstátnaliehavý právny záujem
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Správca konkurznej podstaty nemá naliehavý právny záujem na žalobe o určenie vlastníctva úpadcu k nehnuteľnostiam, ak má za to, že k zápisu vlastníckych práv tretej osoby do katastra nehnuteľností došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 6907207826 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Mederová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6907207826.2 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Mederovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej a JUDr. Viery Pepelov ej v právnej veci žalobcu Mgr. Robert Antal, správca so sídlom správcovskej kancelárie Kláry Jarunkovej 2
Merito veci Výrok rozsudku
Kľúčové slová: rozhodnúť o celom predmete konaniaopravné uzneseniedoplnenie rozsudku
R 35/2010
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak súd prvého stupňa výrokom rozsudku, vyhlásenom na pojednávaní, nerozhodol o celom predmete konania, o ostávajúcej časti môže rozhodnúť len dopĺňacím rozsudkom podľa § 166 O. s. p., pre ktorý platia obdobne ustanovenia o rozsudku, teda okrem iného na jeho vyhlásenie bolo potrebné nariadiť pojednávanie. Nemôže o tom rozhodnúť opravným uznesením.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Žiline rozsudkom zo 6. septembra 2004, č. k. 22 Cb 614/98-579, v spojení s opravným uznesením uložil žalovanému v 3. rade povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 6 000 000,- Sk s tým, že plnením žalovaného v 2. rade alebo žalovaného v 3. rade podľa rozsudku Krajského súdu v Žiline z 11. septembra 2001, č. k. 22 Cb 614/98-452, zaniká v rozsahu poskytnutého plnenia povinnosť žalovaného v 1. rade. Krajský súd v Žiline svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v novom konaní vo veci, po zrušen
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Podľa ust. § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka pri zániku účasti spoločníka v spoločnosti za trvania spoločnosti vzniká spoločníkovi právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu. Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe ročnej účtovnej závierky za obdobie, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu, podľa ods. 3 ust. § 61 Obchodného zákonníka a právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím 3 mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. M.T., B.X., M., správca konkurznej podstaty úpadcu M., spol. s r.o. v konkurze, M.X., M., IČO: X., proti odporkyni: JUDr. J.G., Č.X., V., správkyňa konkurznej podstaty úpadcu M., a.s. v likvidácii, v konkurze M., IČO: X., o návrhu na určenie odporovateľnosti právnych úkonov, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 35 Cbi/3/2004-3
MENU