Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065296
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63364
USSR: 34577
NSČR: 120693
NSSČR: 63879
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420540
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: nevyčerpaná dovolenka


Približný počet výsledkov: 78 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nevyčerpaná dovolenka
  • vycerpany nájdené 1214 krát v 331 dokumentoch
  • dovolenka nájdené 2701 krát v 703 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 28 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 17 dokumentov
Krajské súdy SR 261 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Odvolací súd v tejto spornej veci dospel k inému právnemu názoru ako žalovaný a tiež ako súd prvého stupňa, ktorý si osvojil právny názor žalovaného. Z § 55 ods. 2 prvej vety zákona č. 380/1997 Z.z. vyplýva, že pokiaľ profesionálny vojak nevyčerpá v celom rozsahu riadnu dovolenku, patrí mu služobný príjem za nevyčerpanú pomernú časť riadnej dovolenky vo výške zodpovedajúcej počtu dní nevyčerpanej riadnej dovolenky. Z dôvodu skončenia výkonu služobného pomeru žalobkyne však riadna dovolenka v rozsahu deväť dní vyčerpaná nebola, preto podľa názoru odvolacieho súdu nemožno uvedených deväť dní zap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobkyne: Ing. D. H. narodená X. , b ytom M. zastúpená JUDr. Milanom Rollom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, Švabinského č. 13, proti žalovanému: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, .
Právna veta: Vznik práva na dovolenku je viazaný na reálny výkon práce zamestnanca. Uvedené jednoznačne vyplýva z čl. 3 základných zásad Zákonníka práce, ako aj z § 101 a § 105 Zákonníka práce. Dovolací súd mal za preukázané, že žalobkyňa v období, za ktoré si uplatnila náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku u žalovaného reálne nepracovala a preto jej ani nemohol vzniknúť za toto obdobie nárok na dovolenku. Dovolací súd dodáva, že nepriznaním náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú ani nemohol vzniknúť nárok v zmysle § 101 resp. § 105 Zákonníka práce nemôže byť poškodený zamestnanec (žalobkyňa), pretože za celé ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
2 Cdo 267 /201 3 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Viery Petríkovej a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalob kyne M. T. , bývajúce j v K. , zastúpen ej JUDr. I. R. , advokát kou v K. , proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Bratislave , Vazovova 2, o zaplatenie úrokov z omeškania v sume 985,77 € a o zaplatenie náhrady mzdy za .
Právna veta: Podľa § 238 ods. 1 až 3 O.s.p. je dovolanie prípustné proti rozsudku odvolacieho súdu, ktorým bol zmenený rozsudok súdu prvého stupňa vo veci samej, proti rozsudku, v ktorom sa odvolací súd odchýlil od právneho názoru dovolacieho súdu vysloveného v tejto veci, a proti potvrdzujúcemu rozsudku odvolacieho súdu, vo výroku ktorého odvolací súd vyslovil, že dovolanie je prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, alebo ak ide o potvrdenie rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým súd prvého stupňa vo výroku vyslovil neplatnosť zmluvnej podmienky podľa § 153 ods. 3 a 4...V d ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Cdo 235 /2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Ing. B. F. , bývajúce ho v B. , proti žalovan ej G. , s.r.o. , so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. D. M. , advokátom so sídlom v B. , o náhradu mzdy a iné , vedenej n a Okresnom súde Bratislava III pod sp. z n. 24 C 16 3/20 08 , o dovolaní žalo van ej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 15 . mája 201 2 sp. zn. 5 Co 97 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d .
Kľúčové slová: základ na výpočet výsluhového príspevku, výška odchodného, priemerný služobný plat, náhrada za nevyčerpanú dovolenku

Zbierka NS 4/2015
R 59/2015
Rozsudok
Právna veta: Náhrada vyplatená policajtovi za nevyčerpanú riadnu dovolenku nie je služobným príjmom, ktorý má byť zahrnutý do vymeriavacieho základu na určenie výšky odchodného.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci žalobcu J. J., bytom R. S., ul. P., proti žalovanému Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky , Bratislava, Pribinova ul. č. 2, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. p. SLV -62/PK -2009 z 24. júna 2009 , na .
Právna veta: Služobný príjem patrí profesionálnemu vojakovi len počas trvania služobného pomeru. Nárok na služobný príjem za nevyčerpanú riadnu dovolenku (§ 119 zákona č. 370/1997 Z. z.) pri skončení služobného pomeru vznikne v posledný deň trvania služobného pomeru a patrí za posledný kalendárny mesiac, v ktorom trval služobný pomer. Tento nárok je splatný spolu s posledným mesačným príjmom.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. z 8. júla 2008 rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia z 29. novembra 2005, ktorým bolo zamietnuté odvolanie žalobcu a potvrdené rozhodnutie Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „VÚSZ") z 21. októbra 2005 o znížení výsluhového dôchodku žalobcu podľa § 105 ods.6 a 9 zákon č. 32ÍV2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z."). Žalobca žalobou namietal .
Kľúčové slová: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru, pracovný pomer , náhrada mzdy, povaha lex specialis

Zbierka NS 4/2010
R 32/2010
Rozsudok
Právna veta: Za dobu, po ktorú patrí zamestnancovi náhrada mzdy z titulu neplatného skončenia pracovného pomeru, nepatrí mu náhrada mzdy v zmysle § 130 zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, ani náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku podľa § 110b ods. 2 tohto zákona.

Úryvok z textu:
... žiadny dôvod na to, aby za rovnaké obdobie (jeho časť) obdržal ďalšiu náhradu mzdy, napr. z dôvodu nevyčerpanej dovolenky. Z uvedeného vyplýva, že dovolanie navrhovateľa bezdôvodne vytýka odvolaciemu súdu, že jeho rozhodnutie spočíva na nesprávnom právnom ... zreteľom na uvedené sa dovolací súd stotožňuje so záverom odvolacieho súdu, že navrhovateľovi nepatrí náhrada mzdy na nevyčerpanú dovolenku za obdobie od decembra 1997 až do 25. septembra 2000. Náhrada mzdy za dovolenku nemôže zamestnancovi patriť .
Kľúčové slová: priemerný služobný príjem, výsluhový dôchodok, základ na výpočet výsluhového príspevku

Zbierka NS 3/2010
R 27/2010
Rozsudok
Právna veta: Do priemerného služobného príjmu, z ktorého sa vypočítava výsluhový dôchodok, treba zahrnúť aj náhradu za nevyčerpanú dovolenku, ak nárok na náhradu za ňu vznikol v kalendárnom roku, z ktorého sa výsluhový dôchodok vypočítava.

Úryvok z textu:
... 2003 dostať aj náhradu za jej nevyčerpanie, resp. služobný príjem za nevyčerpanú dovolenku. Služobný príjem za nevyčerpanú dovolenku (obdobne ako náhrada za nevyčerpanú dovolenku podľa Zákonníka práce) nemohol preto byť súčasťou služobného príjmu žalobcu za rok ... základe uvedeného právneho názoru a znížil priznaný výsluhový dôchodok potom, ako pôvodne započítanú náhradu za nevyčerpanú dovolenku z rozhodujúceho priemerného služobného príjmu za rok 2003 vypustil. Samotný spôsob výpočtu sumy výsluhového .
Kľúčové slová: dôchodková hodnota, zníženie dôchodkového veku, suma predčasného starobného dôchodku, priemerný osobný mzdový bod

Zbierka NS 4/2012
R 59/2012
Rozsudok
Právna veta: Ak bol navrhovateľovi priznaný predčasný starobný dôchodok, ustanovenie § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. osociálnom poistení vznení neskorších predpisov na účely porovnávacieho výpočtu sumy dôchodku podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov nemožno použiť. Nároky vyplývajúce zo zaradenia do zvýhodnenej I. alebo II. pracovnej kategórie podľa tohto ustanovenia na účely výpočtu sumy dôchodkovej dávky možno použiť len pri rozhodovaní o starobnom dôchodku, o pomernom starobnom dôchodku alebo o invalidnom dôchodku.

Úryvok z textu:
... , B.-C. B. za roky 1992/93/94, - odporkyňa je povinná započítať dôchodkové a sociálne poistenie navrhovateľa za priemer preplatenej nevyčerpanej dovolenky v rokoch 2003 po jeho odchode do predčasného starobného dôchodku jeho zamestnávateľom S., B. a po jeho výpočte odporkyňou. Odporkyňa .
Právna veta: V prípade omeškania s platením platu má aj štátny zamestnanec, rovnako ako zamestnanec podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo požadovať od služobného úradu popri plate aj úrok z omeškania.

Úryvok z textu:
... - náhrady platu za obdobie od 16.2.2004 do 29.7.2007 vo výške 812 367, -- Sk brutto, - náhrady za nevyčerpanú dovolenku za o bdobie rokov 2003 až 2007 vo výške 116 901,50 Sk brutto, - náhrady za stravné za 864 pracovných .
Právna veta: Do výpočtového základu pre určenie jednorazového odškodného podľa § 25 ods. 1 písm. e/ zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepatrí zahraničný príplatok a náhrada za pomernú (nevyčerpanú) časť dovolenky. Do služobného príjmu profesionálneho vojaka podľa § 4 písm. a/ zákona č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení neskorších predpisov sa započítavajú len osobitné príplatky a nie aj zahraničný príspevok a odmeny za pohotovosť podľa § 4 písm. b/ a c/ uvedeného zákona.

Úryvok z textu:
... vyplýva, že žalovaný nepochybil, keď do základu pre výpočet zvýšeného jednorazového odškodnenia nezapočítal zahraničný príspevok ani odmenu, resp. náhradu za nevyčerpanú dovolenku v období od 1. septembra 2005 do 31. decembra 2005. Námietka žalobkyne je preto aj v tejto časti nedôvodná. Odvolací .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.