Nájdené rozsudky pre výraz: nevyhnutné úpravy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
357 dokumentov
22 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z obsahu ustanovenia § 43 stavebného zákona vyplýva, že stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Termínom „spojený so zemou“ sa rozumie spojenie pevným základom, upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom pevný základ v zemi alebo inú stavbu, ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, umiestnenie pod zemou. Z citovaného ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. vyplýva, že stavbou nie je len sam ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci žalobcu V. a. s. so sídlom v K., právne zastúpeného JUDr. N., advokátkou so sídlom v K., S. X. proti žalovanému Krajskému stavebnému úradu v Prešove so sídlom v Prešove, Námestie Mieru 3, zastúpeného JUDr. M., advokátom so sídlom v K., J. X., o p
Právna veta: Výpovedný dôvod uvedený v ustanovení § 711 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka obsahuje dve skutkové podstaty; naplnenie obidvoch z nich predpokladá (okrem iného) existenciu príslušného správneho rozhodnutia stavebného Úradu vydaného podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, z ktorého potom súd vychádza.

Úryvok z textu:
Okresný súd Košice I rozsudkom z 22. júna 2000, č. k. 16C 929/99-15, privolil k výpovedi z nájmu žalovanej k bytu č. 10, o velkosti 2+1 s príslušenstvom, na 5. poschodí prevádzkovej budovy v K., Pribinova č. 2 (ďalej len „predmetný byt“), určil, že výpovedná doba je trojmesačná a žalovanej uložil byt vypratať do 15 dní po zabezpečení náhradného bytu; ďalej rozhodol o náhrade sťahovacích nákladov a náhrade trov konania. Vychádzal zo zistenia, že žalovaná je nájomkyňou predmetného bytu a že žalobc
Právna veta: § 5 Občianskeho zákonníka predstavuje osobitný prostriedok občianskoprávnej ochrany poskytovaný iným orgánom než súdom. Na rozdiel od súdnej ochrany však v tomto prípade nejde o ochranu porušeného či ohrozeného subjektívneho občianskeho práva, ale o špecifickú ochranu posledného pokojného stavu, ktorý sa fakticky vytvoril a trval už toľko, že ho možno označiť za pokojný a tento stav bol narušený zrejmým zásahom. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia takejto predbežnej ochrany preto musí byť zrejmý zásah do pokojného faktického stavu. Úlohou obce pri posudzovaní opodstatnenosti takéhoto návrhu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 10Sžo /4/201 6 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľov 1/ R. M. , bytom Š., 2/ E. M. , bytom Š., obaja zastúpení: JUDr. Evou Krchňavou, advokátkou, so sídlom Rudlovská cesta 47, 974 01 Banská Bystrica, proti odporcovi Obci Luča
Meritum dodatočné povolenie stavby
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalob cov : 1. Ing. B. B. , bytom T. , 2. Ing. arch. Z. B. , bytom T. , zastúpených JUDr. R. M. , advokát om so sídlom Advokátskej kancelárie v N. , proti žalovan ému : Krajský stavebný úrad v Trenčíne, so sídlom Hviezdosl avova ul. 3
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Sžp/33/2012 9011010226 16.10.2013 JUDr. Elena Kováčová sudca ECLI:SK:NSSR:2013:9011010226.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Rabaka, reklamné panely, s.r.o., Rampová 5, Košice, proti žalovanému: Ministerst
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžr/94/2012 8011200935 17.07.2013 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2013:8011200935.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľa Vodohospodárska výstavba, š.p., so sídlom v Bratislave,
Meritum odstránenie elektronických komunikačných sietí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Cdo/115/2017 4114220476 30.03.2020 JUDr. Helena Haukvitzová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:4114220476.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a sudcov JUDr. Jany Bajánkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu K., zastúpeného advokátom JUDr. Pavlom Gráčikom, so sídlom v Nitre, Farská 40, proti
Meritum životné prostredie
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Sžk/29/2018 6017200198 11.06.2019 JUDr. Jozef Milučký sudca ECLI:SK:NSSR:2019:6017200198.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a členov senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobca): H. I., bytom Š. S. XX, A., zastúpeného JUDr.
Meritum vydanie neodkladného opatrenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/24/2021 5820200862 27. mája 2021 Mgr. Soňa Pekarčíková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:5820200862.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: DAKNA Námestovo, družstvo, so sídlom Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo, IČO: 36 005 762, zastúpeného právnym zástupcom JUDr. Petrom Vevurkom, advokátom so sídlom Ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Meritum katastrálne veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžrk/14/2018 8017200554 04.06.2019 JUDr. Nora Halmová sudca ECLI:SK:NSSR:2019:8017200554.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Petry Príbelskej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka v právnej veci žalobcu: DJL Real, s.r.o., so sídlom Krmanova č. 1, Košice, právne zastúpené
MENU