SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187782
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64720
USSR: 35948
NSČR: 124657
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425592
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
11.07.2020 23:07

Nájdené rozsudky pre výraz: nezákonné trestné stíhanie


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nezákonné trestné stíhanie
  • nezakonny nájdené 24021 krát v 11109 dokumentoch
  • trestny nájdené 188506 krát v 11426 dokumentoch
  • stihanie nájdené 16246 krát v 3907 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 34 dokumentov
Krajské súdy SR 99 dokumentov


Právna veta: Pri odškodňovaní nemajetkovej ujmy za nezákonné trestné stíhanie každej fyzickej osoby sudcom nesvedčí bagatelizovanie závažnosti ujmy priznávaním neprimerane nízkych, resp. žiadnych náhrad; také rozhodovanie treba považovať za obchádzanie zákona i jeho účelu a pôsobí mnohokrát veľmi cynicky, bez citu pre elementárnu spravodlivosť, alebo absencie postupu podľa pravidla, podľa ktorého „nerob druhému to, čo nechceš, aby robili tebe“.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/125/2019 1214215362 27. augusta 2019 JUDr. Milan Ľalík ECLI:SK:NSSR:2019:1214215362.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F.. D. O., bývajúceho v A., B. XX, zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Krutekom, AK so sídlom v Trnave, Hlavná 11, proti žalovanej Slovenskej republike, za ktorú koná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, .
Právna veta: Podľa § 31 ods. 2 Tr. por. v ostatných prípadoch o vylúčení z dôvodov uvedených v § 30 rozhoduje orgán, ktorého sa tieto dôvody dotýkajú a to aj bez návrhu. O tom, či je vylúčený sudca alebo prísediaci, ktorý rozhoduje v senáte, rozhodne tento senát. Z dôvodu, že celé prípravné konanie vykonal vylúčený orgán, nemožno naň prihliadať, pretože je neplatné od samého počiatku vrátane uznesení o začatí trestného stíhania a vznesení obvinenia. Tým, že prípravné konanie bolo vykonané vylúčeným orgánom, nebolo možné preto prihliadať na žiaden úkon ani rozhodnutie v ňom vykonané týmto vylúčeným orgánom. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k zastaveniu trestného stíhania. Z týchto dôvodov by odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi bolo len predlžovaním už i tak nezákonného trestného stíhania. Dovolací súd trestné stíhanie zastaviť nemohol, pretože mu to nedovoľovali príslušné ustanovenia Trestného poriadku upravujúce dovolanie, pokiaľ sa týkajú rozhodovania .
Právna veta: Pre status zamestnávateľa fyzickej osoby nestačí mať pracovnoprávnu subjektivitu, ale takáto osoba musí pre status zamestnávateľa splniť ešte hmotno-právnu podmienku; musí zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Okrem vyššie uvedených podmienok nie je právna spôsobilosť fyzickej osoby byť zamestnávateľom viazaná na splnenie ďalších podmienok. Nie je teda viazaná ani na živnostenské oprávnenie (zamestnávateľom môže byť aj fyzická osoba bez akéhokoľvek oprávnenia na výkon podnikateľskej alebo inej činnosti), a ani na skutočnosť, či osoba zamestnávajúca inú osobu, je alebo nie je účastníkom nemoce ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... minister spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) i Slovenská komora exekútorov bezdôvodným a nezákonným trestným stíhaním jeho osoby, protiprávnym faktickým vykonaním rozhodnutia o pozastavení výkonu jeho exekučnej činnosti, ktoré dosiaľ ... výkonných orgánov S.P. keď uviedol, že za jedinú príčinu vzniku škody považuje nezákonné trestné stíhanie vedené proti nemu a pozastavenie činnosti exekútorského úradu, ktoré spôsobili pokles jeho exekútorskej činnosti .
Právna veta: Predpoklady vzniku nároku na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe sú v zákone č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z.z.“) vymedzené tak pozitívne (§ 8 ods. 5), ako aj negatívne (§ 8 ods. 6). Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku na náhradu škody je teda naplnenie niektorej z hypotéz predpokladaných v ustanovení § 8 ods. 5 zákona č. 514/2003 Z.z., t.j. že voči osobe, ktorá bola vzatá do väzby, bolo trestné stíhanie zastavené, bola spod obžaloby oslobodená aleb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v týchto prípadoch vychádzať pri posudzovaní nároku na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. spôsobenej v rámci nezákonného trestného stíhania, vrátane náhrady škody za nezákonnú väzbu v tomto konaní z ústavnej zásady „prezumpcie neviny“ uvedenej v čl. 50 ods. 1 .
Právna veta: Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám, kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku pre tieto skupiny, kategórie osôb z pôsobnosti trestného práva alebo i správneho práva v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia. Sudca teda požíva určitú imunitu, ktorá mu má zaistiť nezávislosť predovšetkým na výkonnej moci, jeho sudcovskú právomoc slobodne zisťovať právo, ako aj posilniť jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch o konkrétnych ľudských osudoch len na základe zákona. Táto imunita ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Občianskeho zákonníka. Podstatnou otázkou pre rozhodnutie o uplatnen om nároku bola teda otázka, či v súvislosti s nezákonným trestným stíhaním žalobcu, vznikol žalobcovi nárok na náhradu nemajetkovej ujmy vyvolanej vo sfére osobnostných práv. Podľa čl. 145 ... nestotožnil, keďže ako už vyššie uviedol, k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv žalobcu došl o začatím nezákonného trestného stíhania a vznesením obvinenia a preto pre začiatok plynutia premlčacej doby je rozhodné, kedy sa žalobca o .
Právna veta: Obvinený má právo na vlastné hodnotenie dôkazov, avšak pokiaľ ide o zistenie existencie materiálnych (hmotnoprávne) a formálnych (procesnoprávnych) podmienok väzby u ktoréhokoľvek obvineného zákon požaduje, aby z dôkazov vyplývala dôvodnosť podozrenia, že ním došlo k spáchaniu skutku, pre ktoré sa vedie trestné stíhanie a súčasne, aby z jeho konania alebo z ďalších konkrétnych skutočností vyplývala dôvodná obava, že v prípade jeho nevzatia do väzby, respektíve prepustenia zo zadržania alebo z väzby na slobodu nastane konaním obvineného následok predpokladaný v ustanoveniach písm. a/, písm. b/, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 71 ods. 1 písm. b/, písm. c/ Tr. por. neexistujú , a preto je jeho vzatie do väzby nedôvodné a nezákonné. Trestné stíhanie považuje za účelové, s cieľom umelo mu vzniesť ďalšie obvinenie a dosiahnuť jeho väzobné stí hanie, hoci pre to neexistuje .
Právna veta: Ten, proti ktorému bolo trestné stíhanie zastavené, alebo ten, kto bol spod obžaloby oslobodený, má zásadne právo na náhradu škody spôsobenej uznesením o vznesení obvinenia. Ak došlo k zastaveniu trestného stíhania alebo k oslobodeniu spod obžaloby, treba s prihliadnutím na konkrétne okolnosti a dôvody vychádzať z toho, že občan čin nespáchal, a že trestné stíhanie proti nemu nemalo byť vôbec začaté. Nárok na náhradu škody spôsobenej začatím trestného stíhania sa potom posudzuje ako nárok na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím. Táto fikcia je v uvedených prípadoch opodstatnená pret ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ujmy súd prvej inštancie uviedol, že výsledky vykonaného dokazo vania potvrdili opodstatnenosť argumentácie žalobcu, podľa ktorej nezákonným trestným stíhaním bolo zasiahnuté do jeho osobného, rodinného a profesijného života. Náhradu tejto ujmy vo výške 10 000 ... žalobcu v trestnom konaní súd prvej inštancie konštatoval, že tieto boli v priamej súvislosti s týmto „nezákonným“ trestným stíhaním. Rozsah škody spočívajúcej v tro vách právneho zastúpenia žalobcu určil súd prvej inštancie vo výške 1 070 .
Merito odvolanie obžalovaného
... nelegálne získaná operatívnou ce stou, bez ohľadu na to, že nebol využitý mimoriadny opravný prostriedok o zrušení uznesenia o jeho nezákonnom trestnom stíhaní. V tej súvislosti obžalovaný namietal, že ten istý vyšetrovateľ dňa 23. septembra 2002, v čase keď voči nemu a jeho .
Merito odňatie a prikázanie
... súdu. Všeobecne len konštatovala zaujatosť sudcov i prokurátorov patriacich do pôsobnosti Košického kraja , ktor á má byť preukázan á jej nezákonným trestným stíhaním a tým, že pôsobí ako advokátka v tomto kraji. Tvrdenie obvinenej o jej účelovom trestnom stíhaní však nepredstavuje skutočnosti o .
Merito o náhradu škody
... sú arbitrárne a nemajú oporu nielen v riadne zistenom skutkovom stave súdmi v riadnom konaní, ale ani v reálnom práve. Nezákonné trestné stíhanie zasiahlo do očakávaných výsledkov hospodárenia podnikateľského subjektu s čím žalobca nemohol počítať. Zasiahlo aj do princípov právneho štátu, kde sa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.