SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1202105
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65130
USSR: 36118
NSČR: 125302
NSSČR: 67671
USČR: 80345
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426252
Krajské súdy (ČR): 45990
Posledná aktualizácia
04.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nezaopatrené dieťa


Približný počet výsledkov: 203 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nezaopatrené dieťa
  • nezaopatrene nájdené 570 krát v 251 dokumentoch
  • dieta nájdené 14142 krát v 2362 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 29 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 25 dokumentov
Krajské súdy SR 18134 dokumentov


Kľúčové slová: nezaopatrené dieťa, opakovanie ročníka, prerušenie štúdia, prídavok na dieťa, sústavná príprava na povolanie

Zbierka NS 7/2011
R 111/2011
Rozsudok
Právna veta: Prerušenie štúdia a opakovanie ročníka sú samostatné právne pojmy, ktoré nemožno zamieňať, a preto do doby štandardnej dĺžky štúdia sa doba prerušenia štúdia nezapočítava. Do dĺžky štandardného štúdia možno započítať len opakovanie ročníka. Obdobie prerušenia štúdia podľa § 64 ods. 1, 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je dobou štúdia, nie je sústavnou prípravou na povolanie (§ 4 ods. 6 písm. b) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobkyne Mgr. D. K., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor štátnych sociálnych dávok, Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo AA/2008/03283-NSVOSSD z 28. januára 2008, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v .
Právna veta: Podmienky nároku na sirotský dôchodok upravuje zákon o sociálnom poistení. Podľa § 76 ods. 1 citovaného zákona nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa, ktorému zomrel rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, ak rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku alebo ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Podľa § 9 ods. 1 písm. b) bod 1. a ods. 3 písm ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci navrhovateľky J. C., bytom v Ž., G. ul. č. X, zastúpenej JUDr. D. C., bytom v Z., G. ul. č. X, proti odporkyni S. P. B., U. č. X, o sirotský dôchodok, o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne z 29. marca 2007, č. k. .
Právna veta: Na dôchodkové účely nemožno považovať za nezaopatrené dieťa, ktoré po skončení povinnej školskej dochádzky nastúpilo do zamestnania a zo svojej zárobkovej činnosti má vlastný zdroj príjmu, alebo dieťa, ktoré je poberateľom hmotného zabezpečenia uchádzača o zamestnanie podľa predpisov o zamestnanosti (zákon č. 1/1991 Zb., zákon č. 83/1991 Zb., prípadne zákon č. 387/1996 Z. z..) Neohlásenie skutočnosti, že poberateľ sirotského dôchodku má vlastný príjem alebo poberá hmotné zabezpečenie ako uchádzač o zamestnanie, môže mať za následok zodpovednosť za preplatok na dôchodku.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v B. B. rozsudkom potvrdil rozhodnutie z 23. novembra 1995 a rozhodnutie z 2. februára 1998, ktorými odporkyňa uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť neprávom vyplatený sirotský dôchodok na jej syna Š. v celkovej sume 3 060 Sk v dobe od 16. septembra 1995 do 15. decembra 1995, keď po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na výplatu tohto dôchodku. Proti rozsudku krajského súdu podala včas odvolanie navrhovateľka. Navrhla napadnutý rozsudok zrušiť a .
Kľúčové slová: rekvalifikačný kurz, nezaopatrené dieťa, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 5/2003
R 99/2003
Rozsudok
Právna veta: Pre vznik nároku na sirotský dôchodok treba dieťa považovať za nezaopatrené vtedy, ak sa po skončení povinnej školskej dochádzky nepripravuje sústavne na budúce povolanie, nezamestnalo sa, je vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie, avšak bez nároku na podporu v nezamestnanosti podľa § 387/1996 Z. z.. Krátkodobý rekvalifikačný kurz za sústavnú prípravu na budúce povolanie považovať nemožno a ani príjmy nenahradzujú príjem zo zamestnania.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 23. januára 2002 zrušil rozhodnutie odporkyne z 2. apríla 2001, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o sirotský dôchodok pre dcéru M. z dôvodu, že jej v čase od 6. novembra 2000 do 15. decembra 2000 vznikol nárok na hmotné zabezpečenie, a preto jej sirotský dôchodok nenáleží. Súd poukázal na to, že maloletá M. (nar. 23. marca 1984) bola vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 25. septembra 2000 do 31. augusta 2001, ale nespĺňala podmienky nároku na hmotné .
Právna veta: Ak je žiadateľ o invalidný dôchodok invalidný z mladosti, patrí mu invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 2 v spojení s § 72 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Viery Nevedelovej a Mgr. Petra Melichera, v právnej veci navrhovateľa Š. B., zastúpený opatrovníčkou V. B., bytom dtto proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, o žiadosti o invalidnom dôchodku, na odvolanie odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 29. mája 2009, č.k.13Sd 53/2009-44, .
Kľúčové slová: podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok, ukončenie starostlivosti o nezaopatrené dieťa

Zbierka NS 5/2011
R 69/2011
Rozsudok
Právna veta: Ak vdovcovi, ktorého manželka zomrela pred 1. januárom 2004, zanikol nárok na vdovecký dôchodok z dôvodu ukončenia starostlivosti o nezaopatrené dieťa, nárok na vdovecký dôchodok a jeho výplatu vznikne podľa § 74 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ak sa vdovec po 31. decembri 2003 začne starať o nezaopatrené dieťa. Na nové rozhodnutie o nároku na vdovecký dôchodok sa už ustanovenie § 293n ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevzťahuje.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom zo 17. októbra 2008 zrušil rozhodnutie zo 6. februára 2008 v spojení s rozhodnutím z 15. apríla 2008 a z 9. júna 2008, ktorými odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o vdovecký dôchodok z dôvodu, že manželka navrhovateľa zomrela 23. februára 1995, a preto navrhovateľ nespĺňa zákonnú podmienku pre priznanie vdoveckého dôchodku. Nárok na tento dôchodok by mu vznikol len v prípade, keby jeho manželka zomrela po 31. decembri 2003 s odvolaním sa na § 260 ods. 1, § 293n a § 74 .
Kľúčové slová: podpora v nezamestnanosti, príprava na budúce povolania a výživné, podmienky nároku na sirotský dôchodok

Zbierka NS 3/2002
R 46/2002
Rozsudok
Právna veta: Poberateľa podpory v nezamestnanosti nemožno považovať za nezaopatrené dieťa ani v čase školských prázdnin, ktoré bezprostredne nadväzujú na skončenie štúdia. Túto dobu možno započítať do doby sústavnej prípravy dieťaťa na budúce povolanie, a teda nemôže byť ani dobou starostlivosti o nezaopatrené dieťa, ktorá podmieňuje poskytovanie vdovského, ale i sirotského dôchodku.

Úryvok z textu:
... túto dobu nemožno započítať do doby sústavnej prípravy na budúce povolanie, a teda ani za dobu starostlivosti navrhovateľky o nezaopatrené dieťa, odôvodňujúcu poskytovanie vdovského, ale i sirotského dôchodku. Keďže navrhovateľka nesplnila oznamovaciu povinnosť o ukončení štúdia jej syna M ... zaevidovaný na úrade práce v stave nezamestnaných. Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje dieťa vo veku do skončenia povinnej školskej dochádzky a po jej skončení .
Kľúčové slová: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, nárok na jednorazové odškodnenie

Zbierka NS 8/2018
R 61/2018
Rozsudok
Právna veta: Škodou pre účely zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení je aj nemajetková ujma spočívajúca v zásahu do osobnostných práv pozostalých obete dopravnej nehody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla. V spore o náhradu takejto ujmy je poisťovňa pasívne legitimovaná.

Úryvok z textu:
... Z. z. o sociálnom poistení (v znení neskorších zmien a doplnení) zakladá pozostalým, ktorými sú manžel ale bo manželka a nezaopatrené dieťa, nárok na jednorazové odškodnenie vo výške 730 -násobku denného vymeriavacieho základu, najviac však vo výške 46 485,40 € (u manžela .
Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov má oprávnený občan alebo iný príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia na splnenie ohlasovacej povinnosti predpísanú písomnú formu. Jej nedodržanie môže mať za následok vznik zodpovednosti za preplatok na dávke.

Úryvok z textu:
... č. 100/1988 Zb. v znení zákona č. 137/1995 Z. z., podľa ktorého bolo možné považovať A. V. za nezaopatrené dieťa len po dobu, pokiaľ sa sústavne pripravovala na budúce povolanie. Nárok na sirotský dôchodok, ako aj nárok na jeho výplatu .
Kľúčové slová: zameškané výživné, súbeh nárokov na výplatu dôchodkových dávok

Zbierka NS 1/2002
R 17/2002
Rozsudok
Právna veta: Splátky na úhradu zameškaného výživného na dieťa nemožno započítať do úhrnu dôchodku a iných príjmov v zmysle § 54 ods. 2 a 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, ak sú použité na úhradu dlhu dieťaťa, ktorý v minulosti vznikol v dôsledku neplatenia výživného zo strany jeho rodiča.

Úryvok z textu:
... , že pri rozhodovaní o zvýšení (úprave) dôchodku navrhovateľky z titulu jediného zdroja príjmu má prihliadať len na bežné výživné pre nezaopatrené dieťa vo výške 1 500 Sk mesačne. Rozsudok krajského súdu napadla včas podaným odvolaním odporkyna a domáhala sa jeho zmeny a .
Právna veta: Konanie o žalobe proti rozhodnutiu Sociálnej poisťovne o nároku na úrazové dávky a z nich vyplývajúce nároky na sumy úrazových dávok, splatné ku dňu smrti poškodeného, rovnako ako konanie o kasačnej sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu, treba považovať za konanie, ktoré má povahu konania o majetkovom spore. Ustanovenie § 118 ods. 1 a 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má vo vzťahu k ustanoveniu § 63 ods. 2 Civilného sporového poriadku v spojení s § 25 Správneho súdneho poriadku v súlade s požiadavkou naplnenia účelu správneho súdnictva povahu l ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 17 ods. 3 zákona o sociálnom poistení nárok na úrazové dávky za podmienok ustanovených týmto zákonom má aj manžel (manželka), nezaopatrené dieťa po fyzických osobách uvedených v odsekoch 1 a 2 a fyzická osoba, voči ktorej mala fyzická osoba uvedená v odsekoch .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.