Nájdené rozsudky pre výraz: nezávislosť a nestrannosť sudcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
4 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z ustanovenia § 30 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva (o. i.) povinnosť sudcu zdržať sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov. Sudca musí vystupovať nezaujato a dbať o to, aby jeho nestrannosť nebola dôvodne spochybňovaná. K stranám je povinný pristupovať bez akýchkoľvek predsudkov. Aj so zreteľom na toto ustanovenie má sudca zachovávať k sporu, stranám, ich zástupcom a osobám zúčastneným na konaní vždy vecný a profesionálny prístup.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu J. K. , bývajúceho v N. , t.č. v Ústave na výkon väzby, Bratislava, Chorvátska č. 5, zastúpeného JUDr. P. P., advokátom so sídlom v H. , proti žalovanému Krajskému súdu v Bratislave , so sídlom v Bratislave, Záhradnícka č. 10, o vydanie vecí zo žltého kovu , veden ej n a Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 25 C 318/2009 , o vylúčení sudcov Krajského súdu v Bratislave z preje
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. Ž., spol. s r.o. zastúpeného L. & T., proti žalovanému: M. Ž., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2007/C-6402/MsÚ/PS zo dňa 17. mája 2007, o vylúčení sudcu Krajského súdu v Žiline, takto r o z h o d o l : Sudca Krajského súdu v Žiline JUDr. J. M. nie je v y l ú č e n ý z prejednávania a rozhodnutia vo veci vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 21 S
Meritum o určenie, že právny úkon dlžníka je voči žalobcovi právne neúčinný
Najvyšší súd 6 Ndob 23/2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A., spol. s r.o., M., Ž., IČO: X., zast. JUDr. I., advokátom so sídlom A., Ž. proti žalovanému: E., spol. s r.o., H., T., IČO: X., zast. T., v.o.s., D.T., o určenie, že právny úkon dlžníka je voči žalobcovi právne neúčinný, o námietke zaujatosti, takto r o z h o d o l: Predsedníčka senátu Krajského súdu v Trenčíne JUDr. M. P. a členovia senátu JUDr. D. L. a
Právna veta: I. Nestrannosť sudcu pre jeho pomer (vzťah) kobhajcovi vzmysle § 31 ods. 1 Tr. por. spochybňuje z hľadiska objektívneho testu nestrannosti okolnosť, že sudca a obhajca sú v inom trestnom konaní v pozícii klient – obhajca. II. Ak ide o už ukončenú obhajobu, môže byť nestrannosť sudcu spochybnená podľa okolností prípadu.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovesnej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) na základe podnetu predsedníčky trestnoprávneho kolégia Krajského súdu vBratislave z23. októbra 2013 a v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zistil nejednotný výklad a používanie ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. v prípade, ak v inej trestnej veci je medzi zákonným sudcom – obvineným vzťah klient
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 8Ndz/3/2020 2020200137 10. 11. 2020 JUDr. Jaroslava Fúrová ECLI:SK:NSSR:2020:2020200137.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: A. E., F.. XX. Z. XXXX, Q. T. E. XXXX/XX, XXX XX C. J., právne zastúpený: Pacalaj,
Právna veta: V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možno namietať predpojatosť len sudcu, ktorý sa podieľa na rozhodovaní v danej veci.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2003 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Eduarda Báránya a Juraja Babjaka prerokoval návrh Súdnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. J. D., DrSc., a JUDr. P. B.; a JUDr. Š. H., vedľajšieho účastníka, zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., na vyhlásenie predpojatosti sudcov Alexandra Brostla, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku a Jána Mazáka vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod s
MENU