SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1348262
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67141
USSR: 39265
NSČR: 129740
NSSČR: 71780
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431143
Krajské súdy (ČR): 50322
Posledná aktualizácia
20.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nezávislosť a nestrannosť súdu


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nezávislosť a nestrannosť súdu
  • zavislost nájdené 5448 krát v 2867 dokumentoch
  • a nájdené 3587318 krát v 67126 dokumentoch
  • nestrannost nájdené 10676 krát v 2104 dokumentoch
  • sud nájdené 1553308 krát v 66656 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 156 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 5 dokumentov
Krajské súdy SR 130 dokumentov
Odborné články 6 dokumentov


Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 O. s. p., ak sa sudca dozvie o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, oznámi to neodkladne predsedovi súdu. Sudcovia sú vylúčení nielen vtedy, ak majú pomer k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom, ale pre ich vylúčenie stačí len pochybnosť o ich nezaujatosti. Nejedná sa preto o subjektívny pocit sudcu, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, a ani o hodnotenie pocitov účastníkov konania k nestrannosti sudcu. Subjektívny pocit sudcu k veci, k účastníkovi konania alebo k ich zástupcom však nestačí pre vylúčenie sudcu vtedy, ak intenzita tvrdeného pocitu sudco ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. K., R., K. P. č. X., zastúpeným JUDr. F. F., advokátom, P., 010 01 Žilina, proti žalovanému: Ing. A.. P. M., bytom T., 010 01 Žilina, zastúpeným JUDr. A. H., advokátkou,., 010 01 Žilina, o zaplatenie 108 106,– Sk s príslušenstvom, vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 13Cob/163/2008, o zaujatosti sudcu, takto r o z h o d o l : Sudkyňa Krajského súdu v Žiline JUDr. M. .
Kľúčové slová: nezávislosť a nestrannosť súdu, odňatie a prikázanie veci

Zbierka NS 4/2002
R 58/2002
Právna veta: I. Základné princípy nezávislosti súdnictva vyjadrené v článku 141 Ústavy Slovenskej republiky a v § 1 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch v znení neskorších predpisov a v § 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov znamenajú, že súdne konanie a rozhodnutie nielen že majú byť objektívne a nestranné, ale objektívnymi a nestrannými sa majú javiť aj navonok. Funkcionári štátnej správy súdov, aj sudcovia sa preto majú zdržať takých verejných vyhlásení o očakávanom rozhodnutí vo veci, v ktorej súd koná alebo bude konať, ktoré by mohli vyvolať pochybnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným uznesením rozhodol, že predsedníčka senátu krajského súdu JUDr. S. S. je vylúčená z vykonávania úkonov trestného konania v trestnej veci obvineného Ing. I. L., vedenej na Krajskom súde v B. pod sp. zn. 1 T PT 25/01. Z odôvodnenia: Obvinený Ing. I. L. počas výsluchu predsedníčkou senátu krajského súdu dňa 19. júla 2002 namietol príslušnosť Krajského súdu v B. na predmetné konanie a vzniesol námietku príslušnosti a zaujatosti celého Krajského súdu v B. pre .
Právna veta: Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) pri riešení otázky nestrannosti sudcu vychádza z toho, že okrem nezávislosti sudcu je potrebné brať zreteľ aj na ďalšie aspekty subjektívneho a objektívneho charakteru. Tieto aspekty nestrannosti rozlíšil aj pri svojom rozhodovaní (pozri napríklad Piersack proti Belgicku) na subjektívnu stránku nestrannosti sudcu a na objektívny aspekt nestrannosti. Subjektívna stránka nestrannosti sudcu sa týka jeho osobných prejavov vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu a k stranám sporu, prípadne k ich zástupcom. Významné z tohto hľadiska je, čo si sudca myslel ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5116211379 Dátum vydania rozhodnutia: 20. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Danica Kočičková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5116211379.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého E. Z., bývajúceho u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina - pracovisko Kysucké Nové Mesto, dieťa rodičov matky: JUDr. N. A. bývajúcej v V., zastúpenej .
Právna veta: Do hodnotenia dôkazov (§ 132 OSP) už účastníci zasahovať nemôžu a ani do právneho záveru. Ak by sa pripustila takáto možnosť, sotva by bolo možné hovoriť o nezávislom či nestrannom súde. V našom systéme jednotného, ale dvojinštančného konania v zásade platí, že proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie je prípustný riadny opravný prostriedok. Účastník, ktorý odvolanie podá môže namietať ako nesprávny procesný postup prvostupňového súdu, tak aj nesprávne právne posúdenie veci podľa hmotného práva (§ 201 a nasl. OSP).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obdo 33/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací v právnej veci navrhovateľa: Doc. Ing. M., CSc., B., zast. JUDr. A., advokátkou, Advokátska kancelária, V., proti odporcovi v 1. rade: E., B., v 2. rade: M., B., v 3. rade: M., B., odporcovia v 2. a 3. rade zast. Mgr. P., advokátom, Advokátska kancelária, R. o zaplatenie 50 232 Sk istiny s prísl. na dovolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 29. januára .
Právna veta: Kritériom aplikovateľnosti čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) je materiálna povaha predmetu konania. Aplikácia uvedeného článku dohovoru prichádza do úvahy iba v prípade, že ide o konanie, v ktorom sa rozhoduje o „občianskych právach alebo záväzkoch“, prípadne o „oprávnenosti trestného obvinenia“. Nie je pritom rozhodujúce, či v okolnostiach konkrétneho prípadu rozhoduje všeobecný súd alebo iný orgán verejnej moci, a taktiež nie je rozhodujúca ani povaha zákona, ktorý upravuje predmet daného konania, rovnako tak ani povaha strán (účastníkov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spravodlivosti Ústavný súd už uviedol, že predpokladom uplatnenia práva na spravodlivý proces, ktoré zaručuje čl. 6 ods. 1 dohovoru, je nezávislosť a nestrannosť súdu. Kritériom aplikovateľnosti čl. 6 ods. 1 dohovoru je materiálna povaha predmetu konania. Aplikácia uvedeného článku dohovoru prichádza do úvahy iba .
Zbierka NS 1/1998
Právna veta: 1. Článkom 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa zaručuje predovšetkým prístup k súdu, pretože len v takom prípade sa vytvárajú podmienky na domáhanie sa práva na súdnu ochranu. Súd musí mať ústavou výslovne určenú kvalitu. To znamená, že musí byť nezávislý a nestranný. 2. Právo občana domáhať sa svojho práva na nezávislom súde sa zabezpečuje ustanoveniami čl. 141 ods. 1 a čl. 144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Účelom týchto ustanovení je zabezpečiť výkon súdnej moci takými štátnymi orgánmi (súdmi), ktoré nie sú podriadené iným zložkám štátnej moci. Súčasťou nezávislosti súdu je a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práva na spravodlivý proces, ktoré sa zaručuje čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, je nezávislosť a nestrannosť súdu. Formuláciou uvedenou v čl. 46 ods. 1 ústavodarca v základnom právnom predpise Slovenskej republiky vyjadril zhodu zámerov vo sfére práva .
Zbierka NS 1/1997
Právna veta: Začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky na základe podnetu fyzickej osoby vo veci ochrany vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky predpokladá existenciu jej vlastníckeho práva a súčasne taký procesný postup všeobecného súdu v konaní o ochrane vlastníckeho práva, ktorým by sa porušilo niektoré základné právo upravené v čl. 46 až 50 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
... čo najúplnejšie. Spôsob vyhodnotenia vykonaných dôkazov je však výsledkom jeho voľného a nezávislého hodnotenia, ako to jednoznačne vyplýva z princípu nezávislosti a nestrannosti súdov podľa čl. 141 ods. 1 ústavy. Skutočnosť, že po vykonanom dokazovaní Okresný súd v Prešove vydal také rozhodnutie o vyporiadaní .
Právna veta: 1. Generálna klauzula ochrany osobnosti obsiahnutá v ustanovení § 11 Občianskeho zákonníka bola prispôsobená Listine základných práv a slobôd zákonom č. 509/1991 Zb. účinným od 1. januára 1992, odkedy až do súčasnosti toto ustanovenie znie tak, že fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Účinnosťou tohto zákona bola pod ochranu osobnosti zahrnutá aj ochrana súkromia, ktorá zahŕňa právo na nerušený osobný život, duševný pokoj, nedotknuteľnosť života jednotlivca v kruh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... viacerých záujmov, a to najmä práva na prístup k súdu, práva na spravodlivý proces, ktorého základný m predpokladom uplatnenia je nezávislosť a nestrannosť súdu, pričom ochrana podľa čl. 46 ods. 1 ústavy neznamená, že súd právoplatne rozhodne v prospech navrhovateľa (II. ÚS 71/97 .
Právna veta: Jednotné právo na ochranu osobnosti fyzickej osoby je zabezpečované radom čiastkových prostriedkov, na ktoré sa možno pozerať relatívne úplne samostatne. Právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka predstavuje jedno z parciálnych a relatívne samostatných prostriedkov ochrany jednotného práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Vzniká vtedy, keď morálna satisfakcia ako rýdzo osobné právo, na vyváženie a zmiernenie nepriaznivých následkov protiprávneho zásahu do osobnostných práv nestačí. Napriek tomu, že ide o satisfakciu v oblasti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ochrana viacerých záujmov, a to najmä práva na prístup k súdu, práva na spravodlivý proces, ktorého základným predpokladom uplatnenia je nezávislosť a nestrannosť súdu, pričom ochrana pod ľa čl. 46 ods. 1 ústavy neznamená, že súd právoplatne rozhodne v prospech navrhovateľa (II. ÚS 71 .
Právna veta: V ustanovení § 10 ods. 2 písm. a/ až f/ zákona o súdnych poplatkoch sú taxatívne uvedené prípady, kedy prvostupňový súd konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku nezastaví. Vychádzajúc z týchto ustanovení § 10 zákona o súdnych poplatkoch, za situácie, ak nejde o prípady predpokladané odsekom 2 a poplatník súdny poplatok napriek výzve súdu v zákonnej lehote nezaplatil a bol o následkoch nezaplatenia poučený, súd konanie zastaví. § 10 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch je kogentným ustanovením, a teda za splnenia zákonom predpokladaných podmienok je súd povinný konanie zastaviť.

Úryvok z textu:
... ochrana viacerých záujmov, a to najmä práva na prístup k súdu, práva na spravodlivý proces, ktorého základným predpokladom uplatnenia je nezávislosť a nestrannosť súdu, pričom ochrana podľa čl. 46 ods. 1 ústavy neznamená, že súd pr ávoplatne rozhodne v prospech navrhovateľa (II. ÚS 71 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.