Nájdené rozsudky pre výraz: novoobjavený majetok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 121

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

120 dokumentov
362 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pri posudzovaní dôvodnosti návrhu vzal Najvyšší súd Slovenskej republiky na zreteľ predovšetkým to, že v danom prípade ide o konanie o dedičstve (§ 175x O.s.p.). Miestna príslušnosť v tejto veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o výlučnej miestnej príslušnosti, konkrétne § 88 ods. 1 písm. l/ O.s.p., podľa ktorého namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého mal poručiteľ naposledy bydlisko. Ide teda o zákonom vyjadrenú zásadu, aby vec prejednal a rozhodol presne určený súd. Preto dôvodom pre výnimku z tejto zásady na základe návrhu na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľovi Š., zomrelom X., naposledy bývajúcom v K., za účasti dedičiek 1/ Ľ., bývajúcej v T., 2/ M., bývajúcej v K., o prejednanie novoobjaveného majetku, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 38 D 597/2004, takto r o z h o d o l : Návrhu na prikázanie veci Okresného súdu Košice II sp. zn. 38 D 597/2004 Okresnému súdu Trenčín n e v y h o v u j e . O d ô v o d n
Právna veta: "V zmysle § 12 ods. 2 O.s.p. vec možno prikázať inému súdu toho istého stupňa aj z dôvodu vhodnosti. Dôvody vhodnosti pre prikázanie veci inému súdu sú také okolnosti, ktoré umožnia hospodárnejšie, rýchlejšie alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie prejednanie veci iným ako príslušným súdom. Za dôvod vhodnosti je možné podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky považovať v predmetnej veci okolnosť hospodárnosti konania s prihliadnutím na bydlisko všetkých účastníkov dedičského konania. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto považoval\ návrh na prikázanie veci a dedič ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke A. S., narodenej X. , naposledy bytom v B. , zomrelej X. , v konaní o návrhu J. M. , bývajúceho v L. , na prejed nanie novoobjaveného dedičstva , vedenej na Okresnom súde Partizánske pod sp. zn. 2D 13 /2012 , o návrhu na prikázania veci Okresnému súdu Stará Ľubovňa , z dôvodu vhodnosti takto r o z h o d o l : Prejednanie veci sp. zn. 2 D 13/2012 Okresného súdu Par
Právna veta: V zmysle § 175x ods. 1 O.s.p. je konanie o novoobjavenom majetku konaním návrhovým, preto súd prejedná len ten predmet dedičstva, ktorý dedičia uvedú v návrhu, nie je vylúčené, aby dedičia počas konania predmet novoobjaveného majetku rozšírili. Náležitosťou návrhu musí byť konkretizácia nehnuteľností podľa ich katastrálnej evidencie, teda nielen číslo vložky, ale i čísla príslušných parciel, ak je ich na vložke niekoľko. Na veci nič nemení ani skutočnosť, že konanie o dedičstve je inak konaním, ktoré začína aj bez návrhu (ex offo). Pokiaľ dedič navrhuje dodatočne prejednať ďalší poručite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v dedičskej veci po poručiteľke neb. J. P. , nar. X. , zomr elej X. , posledne bývajúcej v H. , vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. X. D 1457/1998, Dnot 255/1998, o dovolaní J. M. proti uzneseniu Krajského súdu v Trnave z 25. júna 2009, sp. zn. 9 CoD 14/2009, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov dovolacieho konania. O d ô v o d
Právna veta: Nesplnenie povinnosti pripojiť k návrhu (žalobe) listinné dôkazy uložené navrhovateľovi ustanovením § 79 ods. 2 O.s.p. v konaní o novoobjavenom majetku podľa ustanovenia § 175x O.s.p. nemôže byť dôvodom pre zastavenie konania. Aj v tomto konaní povinnosť vyžiadať si od príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, výpisy z listov vlastníctva alebo identifikáciu parciel ohľadne vlastníckych práv k nehnuteľnostiam poručiteľa, zaťažuje aj súdneho komisára alebo súd.

Úryvok z textu:
Navrhovateľka sa návrhom podaným 19. januára 1998 na Okresnom súde Z. domáhala začatia dedičského konania o majetku bližšie nešpecifikovaného - pozemkov zapísaných v pozkn. záp. č. 57, 96, 137, 162, 182, 187, 194 a 197 kat. úz. Š. po poručiteľovi J., zomrelom 3. júla 1989, ktorý sa objavil ako neprejednaný v dedičskom konaní vedenom na tomto súde pod sp. zn. D 919/87 a D 1457/97. Vec prejednávajúci notár ako súdny komisár výzvou z 10. februára 1998 vyzval navrhovateľku na doloženie úradne potvr
Právna veta: Aj keď konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa začalo na návrh (§ 175x ods. 1 a § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 a2 Občianskeho súdneho poriadku), má nesporovú povahu a uplatňuje sa v ňom vyšetrovacia zásada, so zreteľom na ktorú je objasnenie skutkového stavu vecou súdu.

Úryvok z textu:
Okresný súd Trenčín uznesením zo 14. novembra 2011, č. k. 17 D 828/2010-9 návrh dedičky X. na prejednanie majetku po poručiteľovi X. odmietol (§ 43 ods. 2 O.s.p.). Rozhodnutie odôvodnil tým, že dedička svoj neúplný návrh na prejednanie novoobjaveného majetku nedoplnila o potrebné údaje, hoci bola na to riadne vyzvaná s poučením, ako treba opravu a doplnenie vykonať, resp. aké budú následky nerešpektovania tejto výzvy v určenej lehote. Na odvolanie dedičky X. Krajský súd v Trenčíne uznesením z 5
Právna veta: Na konanie o dedičstve novoobjaveného majetku poručiteľa zostáva miestne príslušný okresný súd, ktorý vydal pôvodné rozhodnutie o jeho skončení.

Úryvok z textu:
Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve (§ 175 zca O.s.p.) nejaký poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1,2 O.s.p.) vykoná o tomto majetku konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, konanie o dedičstve sa nevykoná. V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy, môže súd o majetku uvedenom v ods. 1 začať kona
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou sa spája univerzálna sukcesia podľa § 460 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Dedičstvo sa síce nadobúda smrťou poručiteľa, avšak princíp ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva sa prejavuje v tom, že dedičstvo musí byť súdom (predtým štátnym notárstvom) prejednané a vyporiadané. Podľa rozhodnutia súdu (štátneho notárstva) o dedičstve sa nadobúda dedičstvo s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa. Rozhodnutie štátneho notárstva o tom, ktoré veci a práva prešli z majetku poručiteľa na dediča, má iba deklaratórnu povahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 84 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. V. M. , bývajúceho v Ž. , 2./ RNDr. M. C. , bývajúcej v B. , 3/ Ing. R. P. , bývajúcej v Ž. , proti odporkyni J. C. , bývajúcej v K. , o určenie, že nehnuteľnos ti patria do dedičstva , vedenej na Okresn om súde Žilin a pod sp. zn. 17 C 209/2010 , o dovolaní navrhovateľ ov 1/ až 3/ zastúpených advokátskou kanceláriou A. , s.r.o. so sídlom v B. , IČO:
Právna veta: Súd nemôže zastaviť konanie o novoobjavenom dedičstve začaté na návrh jedného z dedičov v dôsledku späťvzatia návrhu týmto dedičom, ak iný účastník dedičského konania trvá na prejednaní novoobjaveného majetku, najmä ak sám označil aj ďalšie veci patriace do dedičstva, ktoré v pôvodnom dedičskom konaní neboli prejednané (§ 96 ods. 2, § 175x O.s.p..)

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. označeným uznesením potvrdil uznesenie Okresného súdu L. z 25. júla 2000, č. k. D 3342/92-216, D not 66/00, ktorým bolo zastavené konanie novoobjavenom dedičstve po poručiteľovi Š. K. Zastavenie konania súdom prvého stupňa z dôvodu späťvzatia návrhu na jeho začatie dedičkou Ing. A. R. považoval za správne, poukazujúc na ustanovenie § 96 ods. 1 O. s. p., ktoré rešpektuje navrhovateľa ako pána sporu (dominus litis). Proti tomuto uzneseniu krajského súdu podala dovolanie iná
Právna veta: Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní o rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúcich sa len rozsahu majetku a dlhov poručiteľa, ktorá sa správnosti pôvodného rozhodnutia nedotýka. Konanie o novoobjavenom majetku, na rozdiel od obnovy konania, neotvára vec už právoplatne skončenú, ale naopak na výsledky pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3Ob o/8/2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v práv nej veci žalobc ov : 1/ Ing. Y. , bytom S., B. , 2/ Ing. M. , bytom P., B. , 3/ Ing. R. , bytom K.K. , K. , právne zastúpení JUDr. M. , advokát, so sídlom K. , B. , 4/ V. , bytom P., B. , 5/ M. , P., B. , proti žalovanému : JUDr. P. , so sídlom S., P., správca konkurznej podstaty úpadcu D. , so sídlom R. , B. , IČO: X. , o určenie pravosti pohľadávky , o odvolan iach žalobcov 1/, 2/
MENU