Nájdené rozsudky pre výraz: NSSR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 187

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
1221 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovením § 219 ods. 2 O.s.p. je odvolaciemu súdu daná možnosť vypracovania tzv. skráteného odôvodnenia rozhodnutia. Možnosť vypracovania takéhoto odôvodnenia je podmienená tým, že odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožní s dôvodmi rozhodnutia súdu prvého stupňa, a to po skutkovej, ako aj právnej stránke; ak sa odvolací súd čo i len čiastočne nestotožní s týmito závermi, neprichádza do úvahy vypracovanie skráteného odôvodnenia. Môže síce doplniť dôvody uvedené v rozhodnutí súdu prvého stupňa, toto doplnenie však nemôže byť v rozpore so závermi súdu prvého stupňa, môže ho iba dopĺňať v tom zm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. J., bývajúceho v D. , zastúpeného JUDr. Luciou Sklenárovou, advokátkou so sídlom Žiari nad Hronom, SNP 94, proti žalovanému EOS KSI Slovensko, s.r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5 , IČO: 35 724 803, zastúpenému advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5 , IČO: 36 613 843 , o určenie, že žalovaný neoprávnene zasiahol do práv žal
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 16. Najvyšší súd v rozhodnutí sp. zn. 5Cdo/47/2019, 5Cdo/47/2019 uzavrel, že konajúce súdy dali dostatočnú odpoveď k požiadavke určenia konkrétnej výšky, počtu a termínom splátok, ktoré v sebe zahŕňajú istinu, úroky a iné poplatky, a to v bode 31. rozsudku súdu prvej inštancie a bodoch 13. a 14. rozsudku odvolacieho súdu. S odkazom na rozhodnutie ESD C-212/07 a judikatúru NSSR sp. zn. 3Cdo/56/2018, 3Cdo/56/2018 zo 17. apríla 2018 a 3Cdo/146/2018, 3Cdo/146/2018 uzavreli, že nie je potrebné, aby zmluva o spotrebiteľskom úvere obsahovala číselné vydrenie toho, aká je vnútorná skladba tej ktorej a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Cdo/292/2021 Identifikačné číslo spisu: 7215216539 Dátum vydania rozhodnutia: 26.01.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Svetlovská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:7215216539.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 73/1998 Z. z. neobsahuje legálnu definíciu konania - porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že na kvalifikovanie a posúdenie takého konania ponecháva zákonodarca pomerne širokú voľnú úvahu. Táto úvaha však nie je neobmedzená a nemôže zachádzať do prejavov svojvôle. To, či sa určitá osoba - príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, či Železničnej polície, dopustí porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, je potrebn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžo/65/2014 Identifikačné číslo spisu: 1013201397 Dátum vydania rozhodnutia: 02.06.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:1013201397.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. P
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vydanie poverenia na vykonanie exekúcie netvorí prekážku veci rozsúdenej v zmysle § 159 ods. 3 O. s. p. Poverenie na vykonanie exekúcie je individuálny právno-aplikačný akt, ktorý má priame právne účinky len voči osobe súdneho exekútora. Ide o procesný úkon exekučného súdu adresovanému súdnemu exekútorovi, na základe ktorého súdny exekútor môže začať vykonávať exekúciu, a ktorým súdny exekútor preukazuje svoje oprávnenie vykonávať exekúciu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Oboer 35/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P., s. r. o., P., B., IČO: X., zastúpený: F., s. r. o., G., B., IČO: X., proti povinnému: L. E., nar. X., S., B., o vymoženie 963,95 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 3 Er 1356/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. júna 2012, č. k.: 2 CoE 549/2011-47 , takto rozhodol: Návrh oprávnen
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Sporným v danom prípade je, kto je osobou povinnou podať prehľad, či každý zamestnávateľ, alebo len ten, ktorý zráža a odvádza daň z príjmov zo závislej činnosti. Je nesporné, že pre účely zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovým subjektom v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov aj platiteľ dane, ktorým podľa § 5 ods. 3 tohto zákona je osoba, ktorá odvádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu zodpovedá. Táto osoba podľa § 31 ods. 4 zák. č. 511/19 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobkyne A. R., J., IČO X., zastúpenej JUDr. J. H., advokátom, so sídlom T., pracovisko: L., proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Nová ulica 13, Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného č
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Rozhodnutím č.j. 694/320/106957/2006 zo dňa 22.11.2006 o záznamovej povinnosti uložil správca dane žalobcovi viesť záznamovú povinnosť a to tak, že na dokladoch vyhotovených elektronickými registračnými pokladnicami vydávaných zákazníkom má žalobca uvádzať pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru nielen názov tovarovej skupín

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: V. Ž., bytom Ž., DIČ: X., zastúpeného JUDr. V. J., advokátom so sídlom v Ž. proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, Nová ulica č. 13, 975 04 Banská Bystrica, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pokiaľ ide o správnosť subsumovania skutkovej vety výroku rozsudku pod použité ustanovenie Trestného zákona (aj z hľadiska možnosti kvalifikácie príslušnej formy zavinenia), platí nasledovné: Subjektívna stránka trestného činu nemusí byť v skutkovej vete výroku odsudzujúceho rozsudku vyjadrená tak, aby to znamenalo prevzatie zákonnej definície príslušnej formy zavinenia (§ 15 a 16 Tr. zák.) do popisu zisteného skutku. Subjektívnu stránku konania páchateľa pojmovo vymedzuje právna veta, pokiaľ je forma zavinenia výslovne uvedená v ustanovení osobitnej časti Trestného zákona (dotknutej základnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tdo 49 /2011 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci obvineného D. G. , pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedo v alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi p odľa § 172 ods. 1 písm. d/, ods. 2 písm. e/ Tr. zák., na neverejnom z asadnutí 29 . novembra 2011
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Existenciu kvalifikačného znaku „spôsobenia prieťahov v konaní“ zakladá skutočnosť, že sudca svojou nečinnosťou neúmerne predĺžil trestné konanie. Uvedenú dĺžku nečinnosti súdu nemožno za zistených okolností hodnotiť inak ako spôsobenie prieťahov v súdnom konaní, pretože tým objektívne dochádza k vytváraniu stavu právnej neistoty strán v trestnom konaní a porušovaniu ich práv garantovaných jednak článkom 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (v zmysle ktorého má každý právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov) ako aj článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej r epubliky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného: P. , s. r. o., P. , IČO: X. , zastúpen ý: F., s. r. o., G. , IČO: X. , proti povinnému: M. , nar. X. , Z. , o vymoženie 751,15 eur s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn.: 12 Er 497/2008, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 26. septembra 2012, č. k.: 2 CoE 381/2012 -64, takto r o z h o d o l : Dovolanie opr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V administratívnom konaní, predmetom ktorého je objasňovanie správneho deliktu a uloženie sankcie zaň, je teda podstatná skutočnosť, či účastník správneho konania správny delikt spáchal, pričom podmienky, za ktorých k spáchaniu deliktu došlo, ako aj následky ním spôsobené môžu mať vplyv len na výšku ukladanej sankcie. V správnom konaní správny orgán rozhodujúci podľa ustanovení zákona o vysielaní a retransmisii postupuje subsidiárne podľa ustanovení správneho poriadku, a vzhľadom na nedostatok špeciálnej zákonnej úpravy administratívneho trestania pri posudzovaní správneho deliktu a ukla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Sž/10/2013 Identifikačné číslo spisu: 9013010052 Dátum vydania rozhodnutia: 12.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Kováčová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:9013010052.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr
Kľúčové slová: správne súdnictvo § 25správny orgán
R 100/2013
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Súd, hoc aj konajúci v plnej jurisdikcii, nepreberá na seba právomoc a zodpovednosť správneho orgánu, ktorého rozhodnutie preskúmava.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/16/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: Z. V., N., K. – O., zastúpený advokátkou JUDr. T. V., AK so síd
MENU